alert!Wilders gebruikt extreemrechtse retoriek

John Postma

'De Partij voor de Vrijheid heeft natuurlijk niets met extreemrechts en het nazisme te maken. De demonisering moet stoppen', schrijft Geert Wilders in een column. Vergelijkingen tussen wijlen Pim Fortuyn en hem doemen op, maar dezelfde media die hem demoniseren, maken hem ook groot. Want elke keer weer weet Wilders het nieuws te halen met zijn favoriete thema's 'islam' en 'integratie'. Dat er een discussie gevoerd wordt over deze thema's is prima, maar de manier waarop Wilders dat doet neigt al snel naar rechts en extreemrechts. (1)

'De islam is in mijn ogen een gewelddadige religie en de koran is een gewelddadig boek. Ik geloof niet in een gematigde islam.' Het zijn de woorden van Geert Wilders in Spits! van 9 november 2006. Wilders vereenzelvigt de islam met geweld, onderdrukking en terrorisme. In hetzelfde interview in Spits! zegt hij: "We denken dat het extremisme ver weg is, maar de islam wordt alleen maar groter in ons land." Het vijandbeeld dat Wilders in hapklare brokken de wereld in slingert appelleert aan onderbuikgevoelens, namelijk de angst voor moslim- terrorisme. Wie zich verdiept in het moslimgeloof weet dat de islam een rijke historie heeft aan verschillende stromingen. Ook kent de islam een uiterst orthodoxe vleugel, namelijk de salafistische stroming, en het is deze politiek-islamitische vleugel die bij Wilders de toon zet voor de hele islam.

Campagneposter Wilders voor de Tweede Kamerverkiezingen
  Wilders  
Grondwetswijziging
Maar niet iedere moslim hangt de orthodoxe geloofsrichting aan. Sterker nog, de overgrote meerderheid hangt een gematigde stroming aan of gebruikt de islam als persoonlijke leidraad in het leven. Maar Wilders wil hier niets van weten. Liever beweert hij dat homoseksuelen door de islam worden opgehangen, dat overspelige vrouwen worden gestenigd en dat wij Nederlanders, in tegenstelling tot de islam, conflicten oplossen met dialoog en niet met geweld of een heilige oorlog. 'Onze cultuur is duizend keer beter dan de islam', benadrukt hij in het Spits!-interview. Wilders gaat in het verkiezingspamflet van 25 augustus 2006 zelfs zover dat hij pleit voor een grondwetswijziging waarin de Nederlandse cultuur verankerd moet worden. 'De christelijke joodse en humanistische cultuur moet in Nederland dominant blijven', luidt zijn voorstel. Het nieuwe artikel moet in de plaats komen van artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt. Volgens de partijman leidt het huidige grondwetsartikel 1 tot inperking van de vrijheid van meningsuiting en 'verhindert het maken van gerechtvaardigde onderscheid door alles op de grote hoop van 'discriminatie' te gooien. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden behandeld. En dingen Ė hoe mooi ook - die een heldere discussie en oplossingen in de weg staan, dienen te worden opgeruimd.'

Investeren
Afschaffing van het nondiscriminatie-beginsel is dus een van de wensen van de Partij voor de Vrijheid (PVV) om een 'open' debat te voeren over de islam. Zaken dienen bij naam te worden genoemd. Maar een 'open debat' voeren over de islam is er volgens de partijleider niet bij, want elke keer duwt Wilders de islam van zich af en wil hij eigenlijk helemaal geen debat. In zijn ogen is de islam een beweging die zich keert tegen de westerse beschaving. "De zuivere islam is naar ons oordeel intrinsiek a-democratisch." Een kans op pacificatie acht hij slechts haalbaar indien de Nederlandse moslims zich aan hun 'vermeend achtergestelde positie' ontworstelen door te kiezen voor de westerse waarden en normen. Moslims kunnen volgens de PVV-voorman best betrokken worden bij de Nederlandse samenleving, maar benoemt tevens dat de mainstream islam gewelddadig is waar Nederland weinig mee te winnen heeft. Wilders wil daarom niet investeren in de islam, maar wel in de eigen dominante cultuur. Nederlanders moeten weer trots worden op hun land.

Trots
Vanwege de aanwezigheid van circa 1 miljoen islamitische geloofsaanhangers in Nederland, ziet Wilders de vaststelling en verdediging van de Nederlandse identiteit als een hoge urgentie. 'Onbehagen en onzekerheid moeten worden overwonnen en plaats gaan maken voor trots en een zelfbewust elan. Nederland moet weer een vrij, vitaal en fatsoenlijk land worden', aldus een van de teksten op de website van de PVDV. Niet alleen in naam, maar ook op papier speelt vrijheid een belangrijke rol in de visie van Wilders. Maar vrijheid voor wie? Want de vrijheid die de partij propageert geldt in ieder geval niet voor de Nederlandse moslimgemeenschap. Islamieten moeten volgens de partijleider volledig assimileren in de Nederlandse cultuur. Nieuwe initiatieven van islamitische landgenoten worden direct aan banden gelegd indien de PVDV het voor het zeggen krijgt. "In verband met het aan onze cultuur vreemde en a-democratische karakter van de islam, komt er voor de periode van vijf jaar een stop op de stichting van nieuwe islamitische scholen en moskeeŽn." Wilders staat voor een Nederland dat zijn eigen identiteit handhaaft en daar trots op is. Nederland mag niet worden overgenomen door wezensvreemde culturen. In de onafhankelijkheidsverklaring schrijft de partijleider: "Alles in mij verzet zich tegen de gedachte dat wij deze samenleving zouden moeten aanpassen aan de waarden en normen van een islamitische cultuur die wezensvreemd is aan de onze."

Beperking
Ondanks dat Geert Wilders de vrijheid van onderwijs hoog in het vaandel heeft, wil hij toch dat deze vrijheid op de schop gaat. Artikel 23 van de grondwet blijft bestaan maar islamitische scholen mogen niet meer worden gesticht. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden behandeld, is Wilders devies. Het oprichten van islamitische scholen schaart de partijleider onder de voorbode van separatie en achterstand. 'Soortgelijke scholen dragen niet bij aan de ontwikkeling van Westerse burgerschapsdeugden.' Ook voor de autochtone bevolking heeft Wilders wat in petto, want wie de geschiedenis van zijn land goed kent, kan ook beter de normen en waarden begrijpen waaraan iedereen zich te houden heeft. In het plan moeten leerlingen grondiger getoetst gaan worden op een gedegen kennis van cultuur, nationale identiteit en geschiedenis. Verder pleit de PVV voor de terugkeer van ambachts- en tuchtscholen.

Oud en nieuw
Een nieuwe politiek. Dat is het adagium van Wilders en aanhang. Zijn voormalige partij, de VVD, is volgens hem niet meer liberaal maar neigt teveel naar links. Het is daarom niet verwonderlijk dat Wilders en VVD'er Gerrit Jan Oplaat een manifest hebben opgesteld voor een rechtsere koers van de VVD. Lang heeft de VVD niet kunnen 'genieten' van dit manifest, want in september 2004 verlaat de rechtsradicaal van de VVD de partij. Geen enkele politieke partij kan het in de ogen van Wilders goed doen. Alles is een elite die alleen maar praat en niet handelt. "De manier waarop Nederland de afgelopen decennia is geregeerd, is de belangrijkste oorzaak van onze problemen", aldus Wilders op zijn website. Maar de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Wilders heeft vanaf 1998 tot 2004 zelf verantwoordelijkheid gedragen voor de vermaledijde huidige problemen. Toen al ageerde Wilders tegen de politieke islam. Het was zijn thema en de VVD liet hem keurig zijn gang gaan. De nuance die Wilders in zijn VVD tijd had is tegenwoordig ver te zoeken. Onze cultuur is volgens hem verworden tot een 'politiek- correcte sorry-cultuur ten aanzien van het multiculturele drama, die de politieke elite in Nederland in gijzeling houdt'.

Terug
Wilders wil de politiek teruggeven aan de burgers en hij ziet een lange en taaie politieke strijd voor zich liggen. In de ogen van de leider hebben Nederlanders maar slechts twee keuzes: of terugkeer naar de oude politiek van pappen en nathouden en van een 'lafhartig multiculturalisme', of een rechtse kentering voor het verdedigen van de Nederlandse culturele identiteit. In ieder geval wil Wilders de dreigende revival van links subiet stoppen, want het softe linkse beleid op het gebied van de multiculturele samenleving is op een flop uitgelopen. Alle achterstand op het gebied van integratie wordt volgens de PVV nooit meer ingehaald zolang Nederland de grenzen niet sluit voor de komende vijf jaar voor niet-westerse immigranten. 'Het absorptievermogen van de Nederlandse samenleving is te overbelast.' In de grote steden in Nederland stijgt het aantal niet-westerse inwoners en vindt een islamisering plaats in hele delen van de stad. Ook scoren volgens de bewindsman 'allochtonen disproportioneel hoog in de werkloosheids- en criminaliteitsstatistieken en veroorzaken met name Marokkaanse jongeren een heuse straatterreur.' In een toespraak zegt Wilders geen onderscheid te maken tussen terreur tegen de staat en terreur op straat. "Wie op de Lijnbaan verhindert dat hulpdiensten hun werk kunnen doen moet gewoon worden opgepakt. Heeft zo iemand een buitenlands paspoort dan is dat mooi meegenomen. Die kan op die manier meteen snel het land uit. Elke week komen vliegtuigen uit Turkije en Marokko nieuwe kansloze allochtonen afleveren op Schiphol. Het is goed als de retourvlucht ook eens wat passagiers heeft."

Drastisch
'Nederland is vol. De problemen met integratie zijn immens. Ik wil dat de integratie van in Nederland verblijvende allochtonen een succes wordt, maar dweilen met de kraan open is zelden effectief.' Immigratie moet in de ogen van de PVV beperkt worden en daarom dienen de grenzen voor niet-westerse allochtonen voor minstens vijf jaar op slot te gaan. Ook worden allochtonen verplicht tot integratie en indien zij onvoldoende integreren dan verliezen ze wat de PVV betreft een verblijfsvergunning en dienen Nederland onmiddellijk te verlaten. Daarnaast pleit Wilders voor verandering van juridische mogelijkheden. " Waar ik me tegen verzet is het misbruik dat groepen moslims maken van de rechten en vrijheden van onze rechtsstaat. We hebben een juridisch stelsel dat het (nu nog) onmogelijk maakt om mensen (potentiŽle plegers van aanslagen bijvoorbeeld, of jongeren die een trainingskamp in Afghanistan willen gaan volgen) preventief te arresteren of criminelen die geweldsmisdrijven hebben gepleegd en een dubbele nationaliteit hebben te denaturaliseren en uit Nederland te verwijderen Dit zal moeten veranderen."

Extreemrechts?
Heeft de Partij voor de Vrijheid iets met extreemrechts te maken? Wie het bovenstaande bestudeert concludeert dat Wilders geen hekel heeft aan buitenlanders. Waar hij wel de pest aan heeft is de islam. Of het nou de gematigde, liberale, orthodoxe of salafistische islam is, Wilders gooit alle islamieten op een hoop. In zijn visie is islam en democratie niet te verenigen. Ook het ongenuanceerde gebruik van de term 'islam', waarmee hij de ene keer de salafistische hoek bedoelt, terwijl op een ander moment de hele islam daarmee wordt aangeduid, zorgt voor een benadering die appelleert aan onderbuikgevoelens en waar demonisering van de islam centraal staat. Ook het gebruik van woorden die tot de verbeelding spreken, zoals de islam die als een tsunami over Nederland komt, of 'Nederland is vol' roepen associaties op dat er een grote ramp staat te wachten. Het is deze retoriek, gekoppeld aan het thema islam en integratie, met daaruit voortvloeiend ondemocratische voorstellen, die maakt dat Geert Wilders de thematiek op een extreemrechtse wijze benadert.

Noot:
(1) In dit artikel wordt enkel gekeken naar de anti-islam standpunten van de PVV, niet naar hun visie op andere thema's in de samenleving. En een analyse van de steun uit de traditionele extreemrechtse hoek, zowel op internet als fysiek met het zetten van handtekeningen voor ondersteuningslijsten voor de kamerverkiezingen, vind je op kafka.nl/verkiezingsonderzoek2006/.

terug naar inhoud