alert!Rassenleer van ziener Jozef Rulof opnieuw onder de loep, deel 1

Herman Nimis

Over de boeken van de occultist-schrijver-schilder Jozef Rulof (1898-1952) werd al eerder geschreven in Alert! (1). In zijn oevre van 27 lijvige boeken etaleerde Rulof, dankzij mediamiek contact dat hij beweerde te hebben met 'meesters van gene zijde', bijna een complete blauwdruk van de menselijke evolutie en haar toekomstige ontwikkeling. Reïncarnatie en karma spelen daarin een dominante rol. In de laatste jaren zijn Rulofs boeken steeds meer in opspraak door het vele bedenkelijke gedachtengoed. N.a.v. een reeks kritische artikelen en een strafrechtelijk onderzoek bij een Belgische rechtbank kwam Rulofs uitgeverij in verzet. In dit artikel wordt nader ingegaan op zijn omstreden rassenleer en het commentaar van zijn uitgeverij. Deel 2 verschijnt in Alert! nummer 3, augustus/september 2006

Jozef Rulof
  Jozef Rulof  

Rulofs boeken tellen in Nederland en Vlaanderen samen ca. 40.000 lezers. Van lezersaantallen elders in de wereld ontbreken gegevens, maar inmiddels zijn 7 boeken in het Engels, 4 in het Duits en 1 in het Frans vertaald. De uitgeverij, Stichting Wayti Press uit Apeldoorn, zegt te werken aan meer vertalingen. Volgens een distributeur zou de boekenverkoop sedert de publicaties van kritische artikelen tijdens de laatste 4 jaar echter met tweederde zijn gedaald (!). De omstreden denkbeelden van Rulof kregen nationale bekendheid toen het serieuze dagblad Trouw in 2002 deze in een paginagroot artikel onthulde (2). Daarna volgde een reeks kritische artikelen, o.a. in de antiracismekrant De Fabel van de illegaal (3) en Alert! (1) en in enkele skeptische en antifascistische binnen- en buitenlandse bladen (4). Begin 2003 startte de rechtbank van het Belgische Dendermonde een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek naar de boeken (5). Wayti, die uitsluitend boeken en andere producten van en over Rulof uitgeeft, was zeer verontwaardigd en kwam in verzet. In 2004 verscheen op hun website een grote hoeveelheid boekcitaten met beschouwingen, waarin getracht werd het vermeende racisme van Rulof te ontkennen (6). Deze werden gebundeld tot een paperback met de titel 'Onze Kosmische Evolutie van Ziel en Lichaam' en in maart 2006 samen met een DVD van dezelfde titel uitgebracht, die veelal in computeranimaties het gedachtegoed uit 2 Rulofboeken weergeeft (7). Het is goed voorstelbaar dat mensen graag meer willen weten dat na de dood misschien nog niet alles is afgelopen en reïncarnatie kan een troostrijke gedachte zijn. Geïnteresseerde lezers denken daarover in de Rulofboeken veel informatie te krijgen maar beseffen vaak niet dat ze ook onder invloed komen van een zeer omstreden leer met onzinnige en gevaarlijke denkbeelden. Ook kunnen de boeken latente racistische gevoelens opwekken. Het is zeker indrukwekkend dat Rulof, eerst als eenvoudig landarbeider uit het Achterhoekse 's Heerenberg en later als schrijver-schilder in Den Haag, zo'n omvangrijk oeuvre heeft achtergelaten. Toch bleef hij altijd een randfiguur in de esoterie en ook al is dat subjectief, er bestaan betere boeken over dit soort thema's.

Systematische vergoelijking
Op de bijna 145 pagina's van de paperback 'Onze Kosmische Evolutie van Ziel en Lichaam' beperkt Wayti zich tot Rulofs vermeend racisme terwijl zijn andere omstreden denkbeelden helemaal niet aan bod komen. Dit fraai geïllustreerd boekwerkje werd samen met de DVD inmiddels aan +/- 2.700 lezers verkocht. In de promotionele brochure 'Vrienden van het werk van Jozef Rulof ' (7) die ook dit voorjaar gratis aan ruim 14.000 lezers uit het adressenbestand van Wayti werd toegezonden, wordt op overdreven wijze gemeld dat 'de maatschappij inmiddels moord en brand had geschreeuwd' over de boeken en van de stichting zelfs liquidatie had geëist. Uit ervaring is gebleken dat Rulofianen, de fervente aanhangers van de leer, vaker de neiging hebben om te chargeren. Zo wordt kritiek op de boeken soms vergeleken met de afwijzing en kruisiging van christus (!). Door de kritische publicaties en het strafrechtelijk onderzoek voelde Wayti zich genoodzaakt om alle boeken nog eens te doorploegen. Op vergoeilijkende toon voegt de uitgeverij er aan toe, dat de lezer rekening moet houden met het feit dat Rulof zich van het jargon en de tijdgeest van de jaren 1930/40 bediende. Precies hetzelfde argument gebruikte Wayti ook in haar pleidooi bij de rechtbank op 14 maart '06: de boeken moesten tegen deze historische context worden gezien. Maar Rulof brengt de waan van deze gedateerde tijdgeest met zijn bekrompen kleinburgerlijkheid wél in een toekomstige allesomvattende wereldleer onder die niet gebonden is aan welke tijdgeest of terminologie dan ook. Een poging om in 1997/98 een 5-tal boeken te moderniseren door de verouderde betoogtrant te wijzigen mislukte volledig. Uit die drukken werd tegelijk alle bedenkelijke gedachtegoed verwijderd zonder daarvan gewag te maken. En zonder dit zijn de boeken zeer onvolledig.

  Wayti  

Papoea's kunnen ook mensen zijn
In het begin van de paperback wordt het ontstaan van de allereerste levensvormen in het universum behandeld, wat op een sciencefictionachtige theorie neerkomt die elke astronomische geleerde versteld zal doen staan. Het voert te ver om daarop nader in te gaan. Ik heb geprobeerd om dit voor een deel in mijn artikel voor freethinker.nl uit te leggen (4). Vanaf pag. 60 passeren de meest primitieve menssoorten de revue en wordt een fragment geciteerd waarin Rulof zich denigrerend uitlaat over een van de laagste 'stoffelijke graden', de inboorlingen van de toenmalige Ned. kolonie Nieuw-Guinea. Er leefden daar nog veel koppensnellers en Rulof zegt op een populistische manier ('Vraag en Antwoord deel 4', pag. 138, P 60, geregistreerd in 1952 in een Haagse zaal): "Daar doen ze nog aan schedelmeppen, eraf halen eventjes, dan komen we met zo'n grote haardos van een Hagenaar aan de jas en dan zeggen: 'Ik heb er weer een.' Dat gebeurt daar nog." Wayti verdedigt dit door het in een historische context te plaatsen, want wetenschappers dachten in die tijd nog zo over Papoea's. In V & A deel 2, 1e druk pag. 68, laat Rulof echter aan zijn publiek weten dat Papoea's pas mensen zijn indien zij over westerse en dus blanke eigenschappen beschikken: "Er zitten daar mensen onder die al Hollands praten en die bewustzijn bezitten (..) Dat zijn natuurlijk geen menseneters meer. Er waren erbij die heetten doctoringenieur die en die, en waren pikzwart. Kijk, er zijn daar reeds mensen...". Dat vermeldt de paperback niet. In dit verband wordt evenmin een fragment vermeld uit Rulofs eerste en meest succesvolle boek 'Een blik in het hiernamaals' (8), wat met blanken kan gebeuren als zij onder inboorlingen leven: "...blanken die temidden van inlanders leven, zijn spoedig aan degeneratie onderworpen, die hen vatbaar maakt voor slechte invloeden." (8e druk, pag. 145). Wayti bericht dat meester Alcar -een 'meester van gene zijde' waarmee Rulof in mediamiek contact stond- de term 'rassen' gebruikt om zich duidelijk uit te drukken voor de lezer van die tijd (1939). Toen deelde men de mensheid al snel op in rassen. Uit Rulofs gehele oeuvre wordt echter duidelijk dat met rassen ook mensengroepen met inherente huidskleuren worden bedoeld, dus deze vergoelijking gaat nauwelijks op.

Donkere rassen zullen verdwijnen
Dat Rulof zowel koud als warm blaast blijkt uit het volgend citaat uit 'De Kosmologie, deel 4', pag. 230, P 61: "Zwart, bruin en blank hebben geen betekenis, deze zeven levensgraden zijn het!" Dit slaat volgens de Rulof-leer op de evolutie van alle donkergekleurde rassen naar de mentaliteit van het blanke ras. Maar Wayti meent dat tijdgenoten zich zouden hebben verkeken op de huidskleur van hun soortgenoten. Zeker in 1939 zou men aan huidskleuren nog dikwijls een waardeoordeel verbinden. Meester Alcar had in die tijd reeds uitgelegd dat de verklaring van het verschil in lichaam elders gezocht moest worden. Hij sprak over zeven levensgraden en daarmee bedoelde hij zeven opeenvolgende graden van stoffelijke lichamelijke ontwikkeling die de ziel beleeft (P 61). Wayti laat echter achterwege dat in de boeken eveneens een waardeoordeel wordt uitgesproken over de verschillende stoffelijke graden. Sterker nog, de ontwikkeling van mensenrassen in 7 omhoog lopende fysieke graden, door Rulof steeds aangeduid met: 'van-het-oerwoud-naar-het-blanke-ras', houdt op zich al een waardeoordeel in. Neem bijv. deze passage uit 'Het ontstaan van het heelal', 3e druk, pag. 164, waarin Rulof als leerling met meester Alcar op excursie gaat naar de bevolking van de oerwouden: "Dit lichaam was reeds fijner en volmaakter, maar de huidskleur was donker. Het blanke ras kende men in die tijd nog niet." Of pag. 166, 3e druk: "Het is dus geen wonder, dat er nog primitieve mensen op aarde leven, die tot de eerste levensgraad behoren. Zolang er zich op de tweede kosmische graad (9) nog leven bevindt, dat onder de afstemming van de aarde ligt, zullen er nog mensen in het oerwoud geboren worden. Eens echter zal de tijd komen dat er in het oerwoud geen mensen meer worden geboren, om de eenvoudige reden, dat die mensen dit stoffelijke stadium achter zich gelaten hebben en in de volgende hogere graden zijn overgegaan." Het blanke ras komt volgens de Rulof-leer pas voor vanaf de vierde stoffelijke graad. Deze twee fragmenten staan niet in de paperback. Alcar bevestigt dat gekleurde rassen straks helemaal verdwenen zullen zijn omdat ze zijn overgegaan naar het blanke (HOVHH, 3e dr., pag.171, niet geciteerd in de paperback): André (andere naam voor Rulof) vraagt: " Er komt dus een tijd, dat er geen bruin-zwarte mensen meer op aarde zijn? Alcar: "Zeer goed, André, ook die menselijke graden, zoals ik al zei, zullen moeten oplossen. Het verheugt mij, dat je dit alles hebt begrepen. Er zullen wel rassen aanwezig zijn maar de eerste zes graden zullen in de zevende graad oplossen, omdat de ziel dit moet beleven." Ook het volgend stukje, dat in de paperback wél wordt geciteerd, geeft aan dat blanken lichamelijk meer gevorderd zijn (HOVHH, pag. 236, P 81): "Maar voor hen, die in een lagere graad van stoffelijk organisme leefden en het blanke ras ontmoetten, was het tevens een groot wonder om deze mensen te zien. Zij begrepen er niets van, maar de blanken wisten met hen wel raad en vielen hen aan. De meer stoffelijke gevorderde mens overheerste dus de planeet aarde." Wayti meent echter (P 64) : "(..) ..iedere ziel is in essentie 'gelijkwaardig' is, ongeacht het evolutiemoment dat die ziel in het heden beleeft." Daarmee wordt genegeerd dat deze 'evolutiemomenten' ook steeds waarderingscijfers toebedeeld krijgen in de vorm van 7 opvolgende stoffelijke graden, die weer gerelateerd zijn aan huidskleuren.

Pas het blanke lichaam is echt volmaakt
Nog een relevant voorbeeld (HOVHH, 3e druk, pag. 291) : "In deze donkere wouden leven dus drie graden. De vierde graad heeft reeds met het andere, het blanke ras, verbinding" (..),zij waren niet zo grof en hadden niet dat voordierlijke. Maar hoever waren deze mensen nog van het volmaakte blanke lichaam verwijderd!". Noch in de paperback, noch in de destijds gemoderniseerde drukken is dit racistisch stukje terug te vinden. In de paperback (P 64) staat dat meester Alcar (10) ook zelf in het oerwoud heeft geleefd onder donkere rassen, maar één opmerkelijk detail wordt niet uiteengezet. Want Alcar vertelt in HOVHH 3e druk pag. 301 dat hij in een leven als blanke van een hogere graad niet volgens de natuurwetten had geleefd en daarom moest 'goed maken' in zijn volgend leven. In dát leven werd hij volgens de wet van karma gedegradeerd naar de 4e stoffelijke graad, die zowel door blanken als zwarten wordt bevolkt. Zonneklaar blijkt hieruit dat donkere rassen zich volgens de Rulof-leer op een lagere schaal bevinden. En die toestand beviel Alcar allerminst: "In dat leven, toen ik daarin mijn haat, mijn verderf ging goed maken, trok iets van mij het hogere ras aan en toen kon ik het onder die zwarte mensen niet meer uithouden." Dat hogere ras is duidelijk het blanke. Dat de wet van karma in dergelijke gevallen op een racistische manier moet worden uitgewerkt vermeldt Wayti niet. Daarentegen komt de uitgeverij met deze warrige constatering (P 64): "Er leeft geen 'mens' in een stoffelijke graad. Als de meesters over een stoffelijke graad spreken hebben ze het over het lichaam dat de ziel op dat moment bewoont. Voor de aanduiding van de ontwikkelingsgraden van het innerlijke leven van de ziel, ons gevoelsleven, spreken de meesters over innerlijke gevoelsgraden of bewustzijnsgraden." Ziel + stoffelijke graad (lichaam) = géén mens? Dit gegoochel met graden wordt vaker toegepast als het om citaten gaat met naar tegenwoordige opvattingen een racistische strekking. De vierde stoffelijke graad wordt als verfijnder omschreven dan de 3 voorafgaande graden. Maar ook deze mensenrassen zijn nog verre van volmaakt (HOVHH, pag. 318, P 73): "Het voordierlijke en dierlijke bewustzijn is dan in een hogere gevoelsafstemming gekomen. Toch, al zijn zij de vierde stoffelijke graad binnengegaan, bezit het innerlijke wezen de dierlijke afstemming."

De 'ideale' levensstijl van Eskimo's
In zijn boeken benadrukt Rulof steeds dat vermenging van stoffelijke graden, dus rassen, funest is geweest voor gezond menselijk leven op deze planeet, omdat daardoor alle afbraak en ziekten konden ontstaan. Die ontwikkeling kwam al in het verre verleden op gang en kon niet verhinderd worden. Verderop in dit artikel meer daarover. Toch zou tenminste één ras een gunstige uitzondering vormen: de Eskimo's. Omdat zij veelal afgezonderd leefden kwamen ze weinig met andere rassoorten in contact, waardoor vrijwel geen vermenging kon ontstaan. Rulof poneert een stelling waaraan geleerden volgens hem nooit hadden gedacht: juist daarom zijn Eskimo's minder ontvankelijk voor ziekten, hebben zij een krachtiger beenderenstelsel en zijn ze ook gehard tegen het rauwe klimaat waarin zij leven. Daarmee wil hij tevens bewijzen dat raszuiverheid de meest gezonde stijl van leven is. Tijdens het Duits nationaal-socialisme waren dit soort ideeën ook heel gebruikelijk. Ondanks die 'voorbeeldige' stijl kunnen Eskimo's niet hoger komen dan de 5e stoffelijke graad, omdat zij zich op enkele uitzonderingen na niet kunnen aanpassen aan hogere en volledig blanke graden. In 'De volkeren der aarde' (hierna DVA, een van Rulofs meest omstreden boeken), 4e druk, staat op pag. 111: "Deze geestelijke genieën -bedoeld worden: Bach, Beethoven, Goethe- hadden nimmer door bijvoorbeeld de Eskimo's aangetrokken kunnen worden. De stoffelijke wetten, waarin een volk leeft, bepalen zulks. De graad, waarin Eskimo's nog leven, maakt dat zij dergelijke genieën onmogelijk kunnen begrijpen." Dat vermeldt Wayti niet, maar voert wél deze kronkel op (P 75): "Alcar beschrijft een groep zielen waarvan het lichaam tot de vijfde stoffelijke graad behoort. Op aarde spreekt men over Eskimo's. Dit is echter niet hetzelfde. De term 'Eskimo's suggereert dat het om een homogene groep mensen gaat met gemeenschappelijke kenmerken. Geestelijk wetenschappelijk geanalyseerd klopt dit wat betreft hun lichaam, maar niet wat betreft hun innerlijk gevoelsleven. De zielen waarvan het lichaam tot de vierde, vijfde, zesde of zevende graad van stoffelijke ontwikkeling behoort, kunnen sterk verschillen in hun innerlijke gevoelsgraad. Sommige zielen zijn hun lichaamsgenoten ver vooruit. Sommige zielen waarvan het lichaam tot de vierde of vijfde graad behoort hebben reeds alle graden van stoffelijke lichamen beleefd, waardoor ze veel meer ervaringen hebben opgedaan, wat hun gevoelsleven aanzienlijk veranderd kan hebben (..) Dit verschijnsel legt de nadruk op het verschil tussen menselijke benamingen en de geestelijk-wetenschappelijke wetten die door de astrale meesters beschreven worden. Geestelijk-wetenschappelijk gesproken bestaan er geen 'mensen' en ook geen 'Eskimo's'. Geestelijk-wetenschappelijk spreekt men over ziel en lichaam. De gevoelsgraad van de ziel en de stoffelijke ontwikkelingsgraad van het lichaam kunnen in vele verschillende 'combinaties' voorkomen, die menselijk gesproken over één kam geschoren worden, en dan als 'Eskimo', 'blanke', 'neger', 'Indiër', enz. benoemd worden." Aards-wetenschappelijk gezien deugt hiervan niets en op het over-één-kam-scheren van mensengroepen heeft Rulof zelf een patent.

Japanners en Chinezen: niet de fraaiste rassen
De zesde stoffelijke graad bevindt zich volgens de Rulofleer (HOVHH, pag. 324, P 76) vooral in Achter-Indië: Birma, Cambodja, Laos, Maleisië, Singapore, Thailand en Vietnam en tevens in China en Japan en op andere delen van de aarde. Volgens Wayti ligt de kern in het huidige China, Taiwan, Hong Kong en Macao, Noord- en Zuid-Korea, Japan en de Ryukyu-eilanden (P 76). In het 2 jaar later dan HVOHH (omstreeks 1941) geschreven DVA, 4e druk pag. 107, wordt echter bericht dat oosterse volken tot de laagste graden behoren, wat niet voor hun geestelijke toestand geldt (niet te vinden in de paperback!). Dan móet dat op hun fysieke toestand slaan. In V & A deel 5 pag. 52, P 77, bevestigt Rulof dit tegen het publiek: (iemand uit de zaal) "Ja, ik mocht dat even horen, u zegt daar dat de Japanner en de Chinees het fraaiste organisme hebben." Rulof: "Het fraaiste? Wie zegt, hebt u mij over 'fraai ' horen spreken?? Die vertegenwoordigen het hoogste ras. U moet niet naar die oogjes kijken; u kijkt naar het organisme, dat is de zevende graad." Hierbij moet opgemerkt worden dat Rulof in de delen 5 en 6 van V & A in trance zijn meester Zelanus ten tonele voert. Zijn mediumschap zou inmiddels zo ontwikkeld zijn dat hij daartoe in staat was. Deze spiritueel vergevorderde 'meester van gene zijde' borduurt voort op eeuwenoude clichés over oosterlingen met spleetogen. 'Genezend medium' én Rulof-propagandiste Jomanda schijnt tegenwoordig succesvol te zijn in Japan. Maar over de rassenleer van haar 'goeroe', waarin Japanners dus fysiek niet volwaardig zijn, krijgen haar volgelingen daar hoogstwaarschijnlijk niets te weten. Wayti komt met dit troostrijke vooruitzicht (P 77): "Ooit zal iedere ziel een 'adonisch' lichaam als aardse levensruimte mogen ontvangen. Het feit dat er nu nog niet zoveel adonissen rondlopen zegt, dat de ziel met haar verfraaiing van het menselijke lichaam nog niet klaar is. Die evolutie is nog in volle ontwikkeling en eerst over duizenden jaren afgerond. En dan hebben we het nog niet over de innerlijke ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid. Het gevoelsleven van de ziel waarvan het lichaam tot de zevende stoffelijke graad behoort, loopt nog miljoenen jaren achter op de natuurlijke harmonie van het adonisch lichaam."

Noten:
(Een 'P' gevolgd door een cijfer slaat op het paginanummer van de paperback. Vermelding van een druknummer slaat op eerder door mij bestudeerde exemplaren. Waar geen druknummer is vermeld betreft dit citaten van Wayti uit de laatst verschenen boekdrukken).
(1)Herman Nimis: Jozef Rulof - a severe case of unbridled delusion?, 7 februari 2006, Engelstalige site van Alert: http://www.xs4all.nl/~afa/alert/engels/rulof_e.html Irina Willemse: Religie & Mystiek prijst occulte racist, Alert 2, juni/juli 2004, http://www.xs4all.nl/~afa/alert/2_8/occult.html
(2) Lodewijk Dros, Trouw 2 november 2002: De terugkeer van een antisemiet
(3) Harry Westerink, jan-feb. 2003: Esoterisch fundamentalisme van Jozef Rulof in opmars www.doorbraak.eu/gebladerte/10893f56.htm. Harry Westerink, oktober 1997: De fascistische 'gene zijde' van Jozef Rulof www.doorbraak.eu/gebladerte/10399l25.htm
(4) Koenraad Elst: 'Racisme en de Verlichting' in The Brussels Journal, 28 jan. 2006: http://www.brusselsjournal.com/node/725
Herman Nimis: Voor het Britse Searchlight Magazine april + mei 2006 : Jozef Rulof - a severe case of unbridled delusion (in 2 delen, tekst licht gewijzigd t.o.v. het Engelstalige artikel voor Alert). Voor het Belgisch skeptisch tijdschrift Wonder en is gheen wonder: 1e kw. 2004: Jozef Rulof - racisme van gene zijde: http://www.skepp.be:8080/skepp/artikels/paranormaal/jrulof
2e kw. 2005: Jozef Rulof - discussie met Rulofianen zinloos:
http://www.skepp.be:8080/skepp/nieuws/rulofdiscuss_zinloos
Voor de Duitse Skeptiker 2/2004: Rassismus aus dem Jenseits
Voor Freethinker.nl: De bizarre evolutieleer volgens Jozef Rulof.
(5) Aangekaart door het Brussels Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. De rechtszaak loopt nog steeds.
(6) niet meer on-line beschikbaar
(7) De paperback is inmiddels uitverkocht en zou niet meer worden herdrukt. Tekst van de brochure: www.wayti.com.
(8) Dit boek wordt door 'genezend medium' Jomanda het meest aangeprijsd. Inmiddels verscheen de 14e druk.
(9) 'Kosmische graden' behoren volgens de Rulofleer tot een ander en hoger gradensysteem dan 'stoffelijke graden'. Onze mensheid zou zich in de 'derde kosmische graad' bevinden. Zie ook freethinker.nl: "De bizarre evolutieleer volgens Jozef Rulof".
(10) Alcar zou in zijn laatste reïncarnatie de schilder Anthonie van Dijck zijn geweest (1599-1641).

Een overzicht van Jozef Rulofs meest omstreden denkbeelden:

1) De mensheid ontwikkelt zich in 7 evolutionaire fases ('stoffelijke graden') van het donkere en primitieve oerwoudras (1e graad) naar het volmaakte blanke ras (7e graad). Sommige oosterse rassen kunnen ook de 7e graad bereiken.
2) Negroïden kunnen ook de hoogste graden bereiken mits zij eigenschappen van blanken uit die graden bezitten.
3) Dwergrassen komen niet hoger dan de 3e graad, Eskimo's niet hoger dan de 5e, Japanners en Chinezen niet hoger dan de 6e graad.
4) Blanken van de 5e, 6e en 7e graad die niet goed volgens de in de boeken gepropageerde wetten leven, worden in hun volgend leven karmisch gedegradeerd naar de 4e graad en dan weer geboren met een donkere huidskleur.
5) De vermenging van rassen heeft sinds het begin van de menselijke geschiedenis gezorgd voor alle afbraak en ziekten op deze planeet.
6) Door christus te kruisigen hebben de joden een zwaar groepskarma opgebouwd dat werd ingelost met de holocaust van ruim 6 miljoen vermoorde joden 2000 jaar later. Joden moeten afstand doen van hun geloof en net zoals iedereen zich tot de Rulof-leer bekeren. In sommige boeken komen sterk antisemitische fragmenten voor.
7) De kerk wordt scherp veroordeeld omdat zij hel en verdoemenis heeft gepreekt en gezwegen heeft over reïncarnatie. Nonnen zijn nutteloos omdat zij geen kinderen baren.
8) Hitlers daden worden op zich afgekeurd maar toch hielp hij de evolutie van de mensheid te bespoedigen. Hij moest eerst zijn taak afmaken, zoals de holocaust, daarom mislukten alle aanslagen op hem.
9) Andere dictators hebben ook aan deze evolutie gewerkt: Napoleon hielp met zijn veldslagen de volkeren te verenigen en Mussolini trok naar Abessinië omdat God wilde dat ook 'zijn zwartjes' ontwaakten.
10) Kolonisatie is nuttig om volkeren van lagere graden op te trekken naar hogere (= blanke).
11) Oorlogen worden op zich afgekeurd, maar dienen de evolutie en lossen veel opgebouwd karma op. Hun schrikbeelden zijn leerzaam.
12) NSB-ers worden geprezen voor hun moed en inzet tijdens de Duitse bezetting.
13) Om gestrande huwelijken en echtscheidingen te voorkomen zal de staat in de toekomst via parapsychologen verplicht geschikte huwelijkspartners selecteren. Vergissingen zijn dan uitgesloten.
14) Bloedtransfusie, abortus, zelfdoding, orgaandonatie en zelfs adoptie worden sterk ontraden, want dit kan de 'afstemming' besmetten. Bij zelfdoding zou de ziel eerst bewust de volledige ontbinding van het gestorven lichaam ondergaan.
15) Crematie wordt sterk ontraden omdat de ziel het loskomen van het lichaam als zeer pijnlijk zou ervaren.
16) Psychische stoornissen berusten veelal op karma van gedrag uit vorige levens. Mensen met het syndroom van Down (mongoloïden) zijn in hun vorige levens massamoordenaars geweest en hun genezing wordt ontraden.
17) Homoseksualiteit is een tussenfase van het vrouwelijke naar het mannelijke geslacht (of omgekeerd) als heteroseksueel in een volgend leven. Homoseksuelen zijn "halfbewusten" en voor "moeder natuur" zwakkelingen en kennen geen hartstocht; ze worden in één adem genoemd met moordenaars en kinderverkrachters waaraan de hellen hun bestaansrecht danken.
18) Indien vrouwen zich in een beroep bekwamen staat dat hun moederschap in hoge mate in de weg, omdat het baren en opvoeden van kinderen hun primaire taak is. Daarom kunnen vrouwen nooit grote kunstenaars worden.
19) Een hoogst merkwaardige evolutietheorie van dieren.
20) Omstreeks 2025 zal het 'Directe Stem Apparaat' worden uitgevonden waarmee contact met het hiernamaals mogelijk wordt; daarmee zal worden aangetoond dat alle beweringen van Rulof op waarheid berusten.
21) Rulof voorspelt dat zijn leer ooit wereldreligie zal worden waarbij alle andere geloofsovertuigingen zullen verdwijnen.
22) Aan critici en skeptici wordt voorspeld dat zij na hun dood 300 aardse jaren aan hun eigen rottigheid zullen vastzitten 'achter de kist'.

terug naar inhoud