alert = afa

Home
Inhoud 2-2011
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

Actie

printversie

Wil de echte feminist alstublieft opstaan?

Redactie Alert!

De Partij Voor de Vrijheid presenteert zich, zoals haar naam al doet vermoeden, als de verdediger van -in het zogenoemde 'vrije Westen' verworven- politieke, sociale en economische vrijheden. In het kader hiervan werpen Wilders en zijn partij zich dan ook op als d beschermer van homo- en vrouwenrechten. Met name het gecreerde contrast tussen deze verworven rechten enerzijds, en aan de andere kant een door de PVV en andere (rechtse) partijen geconstrueerd beeld van de Islam, waar hoe dan ook voor de erkenning van deze rechten geen plaats zou zijn, wordt door Wilders en geestverwanten voortdurend uitgebuit, teneinde zichzelf als vrijheidslievende partij weg te kunnen zetten. Maar in hoeverre is de PVV daadwerkelijk de beschermengel van homo's en vrouwen die zij pretendeert te zijn? Is niet juist de PVV in eerste plaats een zeer seksistische partij? En wat te denken van de visieloze centrum-linkse pogingen tot een tegengeluid?

Een van de meest in het oog springende politieke discussies rond vrouwenrechten die de afgelopen maanden de gemoederen bezig hielden, was natuurlijk die rond de op handen zijnde uitzetting van het in Afghanistan geboren, 14-jarige meisje Sahar Hbrahim Ghel.(1) Sahar, haar ouders en broers, die drie (door toedoen van overheden) stevig vertraagde asielprocedures hadden moeten doorlopen, dreigden eind vorig jaar na tien jaar in Nederland gewoond te hebben, alsnog uitgezet te worden. Klasgenoten en vrienden van Sahar, pressiegroepen, diverse media en linkse politici keerden zich massaal tegen dit besluit, en drongen bij minister Leers aan op heroverweging van zijn standpunt. Sahar, opgegroeid in Sint-Annaparochie en naar verluidt een getalenteerde leerlinge van het stedelijk gymnasium in Leeuwarden, was te 'verwesterd' om in Afghanistan een normaal nieuw leven te kunnen beginnen. De kans was bovendien groot dat zij in het -nog altijd door religieuze fanatici gedomineerde- Afghanistan sterk onderdrukt zou worden. De aanhoudende gang naar de rechter en het breed gedragen protest bleken zinvol: na maanden procederen en protesteren kregen Sahar en haar familie dan toch eindelijk een verblijfsvergunning.

Maar de PVV zou zichzelf niet zijn, als ze niet alsnog een stok in de spaken zou willen steken. Want Wilders en kornuiten mogen dan trotse voorvechters van de vrouwenrechten zijn -voor 'allochtone' vrouwen gaat dit natuurlijk niet op! Ieder voorbeeld van vrouwenonderdrukking door een willekeurige moslim waar ook ter wereld wordt dankbaar en met de nodige schreeuwerigheid aangehaald als 'bewijs' voor de inherente vrouwonvriendelijkheid van de Islam. Wilders' partij grijpt iedere mogelijkheid aan om te kunnen pleiten voor belasting of zelfs een verbod op hoofddoekjes. Maar als puntje bij paaltje komt, jaagt de PVV vrouwen als Sahar zonder pardon terug de boerka in. PVV-fanatiekeling Sietse Fritsma moedigde minister Leers zelfs aan om door te procederen tegen de gerechtelijke uitspraak in Sahar's voordeel. Natuurlijk is het pijnlijk voor dit meisje, maar haar ouders hebben de ene na de andere procedure opgestart. Als je dat beloont, wordt het terugkeerbeleid gigantisch ondermijnd, zo verdedigde Fritsma zijn schaamteloze racisme. (2)

Dat de PVV hiermee regelrecht haar eigen standpunten tegenspreekt mag niet tot al te grote verbazing leiden. Ondanks stevige concurrentie op dit vlak van zo ongeveer alle andere partijen, zijn huichelarij en leugenachtigheid toch nog altijd vooral het handelsmerk van Wilders en de zijnen. Of het nu gaat om het stelselmatig breken van verkiezingbeloften (3) of de stilzwijgende goedkeuring van homo-discriminatie; (4) Wilders heeft al herhaaldelijk laten zien de eigen 'standpunten' niet al te serieus te willen nemen. Het is -zeker gezien de aanblijvende populariteit van de PVV- dan ook zeker niet afdoende voor links om herhaaldelijk te blijven wijzen op een dergelijke inconsistentie. Bovendien is deze kritiek ook inhoudelijk te beperkt. Het seksisme in PVV-gelederen gaat namelijk verder dan het onvermogen consequent de daad bij het woord te voegen. De partijlijn is er namelijk tot in de kern van doordrongen.

Men neme het voorbeeld van de immer terugkerende discussie over hoofddoekjes. Was het een aantal jaren geleden nog onaanvaardbaar om iemand publiekelijk te discrimineren om haar hoofddoek; anno 2011 pleiten PVV en, in navolging daarvan, talloze instellingen, politici en een zorgwekkend groot deel van het publiek, openlijk voor een hoofddoekverbod in openbare instellingen, de publieke ruimte of op de werkvloer. De hoofddoek, zo wordt beweerd, is inherent onderdrukkend en kan slechts getuigen van de dwang waaronder moslima's dagelijks gebukt gaan.

Maar blijkbaar vinden Wilders en zijn PVV dat zij wl in de positie zijn om vrouwen voor te schrijven hoe ze er uit zouden moeten zien. De hoofddoek is, zo stelt de PVV, noodzakelijk en ten aller tijden een inbreuk op de vrije keuze van vrouwen hoe zich te kleden. Geert Wilders en zijn stemvee zouden immers nooit vrijwillig een hoofddoek dragen, dus waarom iemand anders wel? Toen de afgelopen maand een middelbare school in Volendam n van haar leerlingen verbood nog langer op school een hoofddoek te dragen, onderscheidde de immer theatrale Wilders ze meteen als de helden van vandaag. (5) Opvallend -hoewel symptomatisch voor een gepornoficeerde samenleving waarin de vrouw stelselmatig als lustobject wordt afgeschilderd- is dat het esthetische argument hier altijd weer de boventoon blijkt te voeren. Toen ik 34 jaar geleden begon als leraar in Rotterdam Zuid, met al die Turkse en Marokkaanse meiden, waren er geen hoofddoekjes. De haren wapperden fier en vrij in de Nederlandse wind, aldus PVV-kamerlid Harm Beertema tijdens een debat over het hoofddoekverbod op de eerder genoemde school. (6) Een geluid dat ook weerklank krijgt in het linkse kamp -bijvoorbeeld bij de neoliberale nepfeministe Femke Halsema, die in een interview met De Pers (7) al eens verzuchtte: Ik vind het doodjammer dat vrouwen hun mooie haren verbergen. Natuurlijk: wat Halsema betreft kunnen vrouwen niet tot emancipatie gedwongen worden, maar dat neemt niet weg dat ze beter alsnog haar kledingadvies zouden opvolgen: [I]k kan niet wachten op het moment waarop ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos.

oli4
Natuurlijk staat het mensen vrij om de hoofddoek als politiek thema ter discussie te stellen. Seksisme en de emancipatie van vrouwen, zowel onder de 'allochtone' als 'autochtone' bevolking, is een thema dat zeker veel meer aandacht verdient. Uitingsvormen in kleding, media en (sub)cultuur zijn uiteraard centrale onderwerpen in een dergelijke discussie. Maar het getuigt van weinig inzicht om ons hier blind te staren op een detail als de hoofddoek, zeker als de gemiddelde argumentatie gebaseerd is op dergelijke uiterlijke voorkeuren. Het feit dat sommigen de hoofddoek eenvoudigweg niet mooi vinden, kan uiteraard op generlei wijze tot de conclusie leiden dat het dus wel een onderdrukkingsmechanisme zal zijn wat overigens eveneens niet betekent dat het dit inderdaad niet is. De linkse oppositie, zowel de binnen- als buitenparlementaire, moeten zich er van doordringen dat het getuigt van een hopeloos simplisme om (een gebrek aan) strijdbaarheid en vrijheidsdrang toe te willen schijven aan het al dan niet dragen van een hoofddoek. Linkse politici en activisten die zich tot het bekende 'Wilders heeft hier natuurlijk wl een punt'- positie laten verleiden, verliezen niet alleen uit het oog waar antiseksisme eigenlijk om zou moeten gaan (een strijd, in deze context, van moslima's zelf, op hn manier en voorwaarden), maar leveren tevens een lippendienst aan extreemrechts, door met beide benen in hun dominante frame (8) te stappen. Strijdbaarder, nuttiger, en inhoudelijk zo veel sterker hierin is bijvoorbeeld het uitgangspunt van de Belgische actiegroep Baas over eigen Hoofd:

De sociale druk op meisjes om een hoofddoek te dragen is onaanvaardbaar. Ook de maatschappelijke druk om de hoofddoek f te zetten, en de discriminatie waarmee vrouwen met een hoofddoek worden geconfronteerd, verdienen echter onze verontwaardiging. Hoofddoek verbieden of hoofddoek verplichten, het achterliggende principe is in beide gevallen dwang. (9)

Terug naar Sahar uit Sint-Annaparochie. Weliswaar is het succesvol gebleken, maar de vraag blijft of we het protest tegen haar uitzetting met zoveel enthousiasme zouden moeten onthalen. Het is ronduit beschamend om te zien hoe een beroep op de 'Hollandsheid' van Sahar in deze campagne de boventoon voerde. Gehuld in oranje supportersshirt circuleerde haar foto op het internet. Uitsluitend haar succes op het gymnasium, haar uitstekende Nederlands, kortom: haar 'verwesterd'-zijn werd als reden aangedragen om Sahar niet te verplichten tot terugkeer naar Afghanistan. Maar wat zegt dit over meisjes die wl een hoofddoek dragen, en geen uitzonderlijk hoge punten halen op school? Zouden we die dan wl aan de Taliban mogen toevertrouwen? Moeten zij dan wl worden gedeporteerd naar een land waar van zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen berhaupt geen sprake kan zijn? De bloggers van wijblijvenhier.nl vatten het probleem op de volgende, pakkende wijze:

Ben je als meisje te verwesterd, dan mag je blijven. Ben je nog steeds zo achterlijk om een hoofddoek te dragen, luister je liever naar kattegejank in een vreemde taal dan naar Justin Bieber en eet je liever 'sheekh kabab met naan' in plaats van een broodje pindakaas, dan heb je hier niks te zoeken. Dan mag je kiezen tussen afgemaakt worden in het land waar je vandaan kwam of je zelf afmaken in het land dat je eruit wil pleuren. [] Verwesterde meisjes mogen de komende periode in een soort van X Factor voor het kabinet tonen hoeveel Westers talent ze in huis hebben. Misschien dat de Henk en Ingrids dan via sms mogen stemmen wie wel en niet mag blijven?

Links zal zich, wil het een serieus feministische en antiseksistische vuist tegen de verrechtsing kunnen maken, ook inhoudelijk echt een sterkere positie moeten kunnen innemen. Het slappe meewaaien van Halsema of het kleinburgerlijke beroep op iemands 'westersheid' bieden een serieus verzet weinig soelaas. Wilders' seksisme gaat namelijk nog een stuk dieper dan zijn wens om vrouwen voor te schrijven hoe eruit te zien, of zijn pogingen om vrouwenrechten voor het eigen politiek gewin te misbruiken. In mei 2009 begon Wilders zijn bijdrage aan het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer bijvoorbeeld op de volgende manier:

Ze was verkracht, maar ze was niet kwaad. De journaliste die op zoek ging naar de Taliban in Afghanistan, zag haar nieuwsgierigheid opgezet in een wrede, meervoudige verkrachting. Maar waar dat bij anderen leidt tot woede of verdriet, toont deze journaliste vooral begrip. Ze zegt: er was ook respect voor mij. En ze kreeg nog thee met koekjes ook. Voorzitter, ik begin met deze gebeurtenis, omdat hij tekenend is voor het morele verval van onze elite. Die is zo verblind door haar eigen ideologie dat het bereid is weg te kijken voor de waarheid. Verkrachting? Nou, ik wil nuances aanbrengen in het verhaal, zegt de linkse journaliste. De Taliban bestaat heus niet uit monsters. Liever de werkelijkheid ontkennen dan hem onder ogen zien. (10)

Niet alleen is het uiteraard schokkend dat Wilders dit voorbeeld misbruikt in zijn eigen politieke voordeel. Het getuigt tevens -opnieuw- van het feit, dat Wilders meent voor te kunnen schrijven wat in een dergelijk geval wl de 'normale' reactie was geweest. Blijkbaar vindt Wilders dat het aan hm is, hoe slachtoffers van seksueel geweld met deze vreselijke ervaring zouden moeten omgaan. Doet men dat in zijn ogen niet op de juiste wijze, dan is er iets mis met die persoon, en mag een politicus dit publiekelijk veroordelen. Wilders doet op die manier opnieuw een inbreuk op de integriteit van deze journaliste. Het getuigt van een seksistische bruutheid die zijn weerga niet kent.

Nu de Eerste Kamer-verkiezingen voorbij zijn, en Wilders' marionettenkabinet in de senaat op een minderheid van 37 zetels is blijven steken, zal de PVV voor de doorvoering van haar racistische en asociale beleid grotendeels afhankelijk worden van die ene zetel die de christenfundamentalisten van het SGP ten deel is gevallen. Het laat zich raden wat een dergelijke afhankelijkheid voor gevolgen gaat hebben voor het kabinetsbeleid van Bruin 1, niet in de laatste plaats met betrekking tot de belangen van vrouwen en homoseksuelen. Voor Wilders lijkt dit vooralsnog geen probleem te zijn. Hij was toch niet serieus van plan de vrouwenemancipatie enige dienst te bewijzen. Van gematigd links in het parlement hoeft hij bovendien op dit vlak weinig serieuze tegenstand te verwachten: zij laten zich liever gijzelen of zelfs meeslepen door Wilders' islamofobische nep-feminisme.

Het is tijd voor een nieuw, radicaal links, feministisch en antiseksistisch geluid!

Bronnen:
(1) http://www.doorbraak.eu/?p=3931 (2) http://www.telegraaf.nl/binnenland/8795693/__PVV_eist_toch_vertrek_Sahar__.html
(3) http://afa.home.xs4all.nl/alert/1_15/watch115.html
(4) http://www.wilderssluitookjouuit.nl/2010/2010maart08.html
(5) http://www.depers.nl/binnenland/569631/Wilders-prijst-Volendamse-school.html
(6) http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/75-harm-beertema/4192-gevolgen-rechterlijke-uitspraak-inzake-hoofddoekverbod-op-school-in-volendam.html
(7) http://www.depers.nl/binnenland/335365/Ik-raak-niet-verwoest-door-verlies.html
(8) http://www.doorbraak.eu/?p=4158
(9) http://www.baasovereigenhoofd.be
(10) http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/12-spreekteksten/2012-balkenende-en-bos-pak-uw-biezen-en-kom-nooit-meer-terug.html

(uit: Alert!, nummer 2, juni 2011. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud