alert!Acte van oprichting Turkse Raad Nederland

Heden, drieentwintig mei negentienhonderdzesennegentig, verscheen voor mij, Mr. Klaas Eelco van Dijk, notaris te Amsterdam:
de heer Mr Joseph Louis Michel van Erp, kandidaat-notaris, wonende te X Amsterdam, X, geboren te Hilversum op vierentwintig mei negentienhonderddrieënzestig, rijbewijsnummer X, ongehuwd, ten deze handelend als schriftelijk gevolmatigde van:
1. de stichting Stichting Nederlands-Turks Academisch Genootschap, gevestigd te X Amsterdam, X;
2. de stichting Stichting Onderzoekscentrum Turkistan en Azerbaycan, gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te X Amsterdam Zuidoost, X;
3. de stichting Stichting Medische Samenwerking Nederland Turkije, gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te X Rotterdam, X;
4. de stichting Stichting Turkevi Amsterdam, gevestigd te X Amsterdam, X;
5. de stichting Stichting Turkse Muziek en Zang Festivals Holland, gevestigd te X Heemsteede, X.
Van gemelde volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit zeven aan deze akte gehechte onderhandse akten van volmacht.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
- door partijen is op drie mei negentienhonderddrieennegentig opgericht de vereniging Turkse Raad Nederland, gevestigd te Amsterdam;
- enige leden van de vereniging zijn de vijf bovengenoemde organisaties;

[...]

- partijen verklaarden derhalve bij deze over te gaan tot vaststelling van de statuten van de vereniging, luidende alsvolgt:
Naam, Zetel en Doel
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Turkse Raad Nederland.
2. Zij is gevestigd te: Amsterdam.
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel:
- de bevordering en stimulatie van het verrichten van onderzoek naar en het verbreden van de kennis in Nederland van Turkije en de Turkse taal, cultuur en historie;
- het behartigen van de belangen van de Turkse gemeenschap in Nederland;
alles in de ruimste zin des woords. 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het coördineren en bevorderen van de samenwerking van diverse Turkse organisaties in Nederland, binnen de Europese Unie en daarbuiten;
- het organiseren van cursussen, lezingen en symposia;
- het produceren en uitgeven van kranten, periodieken, boeken, studies en andere publicaties;
- het verzorgen van studiereizen;
- het uitschrijven van prijzen voor oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek.
en verder met alle andere wettige middelen.

[...]

Tenslotte verklaarde de comporant namens partijen, dat het bestuur heden is samengesteld als volgt:
1. de heer Ir. Erdinc Türkcan, ingenieur, wonende te X Rotterdam, X, geboren te Istanbul (Turkije) op vijf december negentienhonderdachtendertig, gehuwd, paspoortnummer X, als voorzitter;
2. de heer drs. Mehmet Tütüncü, econoom, wonende te X Heemstede, X, geboren te Kazimkarabekir (Turkije) op eenentwintig september negentienhonderdtweeenzestig, gehuwd, rijbewijsnummer X, als secretaris;
3. mevrouw Ikbal Sevil Sariyildiz, hoogleraar, wonende te X Rotterdam, X, geboren te Kayseri (Turkije) op negen november negentienhonderdzevenenvijftig, gehuwd, paspoortnummer X, als lid;
4. de heer drs. Veyis Güngör, pedagoog, wonende te X Amsterdam, X, geboren te Akviran (Turkije) op drie april negentienhonderdtweeenzestig, gehuwd, paspoortnummer X, als lid;
5. de heer drs. Oktay Mutlu, tandarts, wonende te XX Heemstede, X, geboren te Iskenderun (Turkije) op een januari negentienhonderdvijftig, gehuwd, rijbewijsnummer X, als lid;
6. de heer Adnan Soysal, automatiseringsdeskundige, wonende te X Amsterdam Zuidoost, X, geboren te Ankara (Turkije) op negentien juni negentienhonderddrieenzestig, ongehuwd, rijbewijsnummer X, als lid.

[...]

back