alert!Religie & Mystiek prijst occulte racist

Irina Willemse

In Alert! nummers 2, 3 en 4 uit 2003 werden de bedenkelijke spirituele vrienden van het new-age tijdschrift Religie & Mystiek (R&M) onder de loep genomen. Piet Zomers schreef, dat R&M een podium biedt voor omstreden schrijvers en ideologieën en dat alleen de quasi-positieve kanten worden belicht of fraaier worden voorgesteld. Daarmee sloeg hij de spijker op z'n kop. Ik wil dat verduidelijken met een portret van een van deze spirituele vrienden, de 'metafysische' schrijver-schilder-genezer Jozef Rulof.

Occulte variant
Jozef Rulof (1898-1952) groeide op in de Achterhoekse plaats 's-Heerenberg onder zeer eenvoudige omstandigheden en met een lage opleiding. Zijn boek 'Een blik in het hiernamaals' (1) verhaalt dat hij reeds als kind een geestverschijning doorkreeg. In een later stadium openbaarde dit wezen zich tijdens fysieke uittredingen (een soort slaaptrance) als 'leermeester van gene zijde', genaamd Alcar. Dat was omstreeks 1930, toen Rulof naar Den Haag was verhuisd. Na verschillende baantjes trad hij toe tot spiritistische kringen, die hij al spoedig van bedrog beschuldigde. Alcar zou Rulofs mediamieke gaven verder ontwikkeld hebben en gaf tijdens uittredingen door, dat hij boeken zou dicteren over de ware feiten van het hiernamaals, die Rulof moest neerpennen. Zonder Alcar en een tweede meester, Zelanus, zou Rulof daartoe niet in staat zijn. In 1935 voltooide hij zijn eerste lijvige werk, 'Een blik in het hiernamaals'. In 1946 werd de "Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap 'De Eeuw van Christus' "Opgericht die zich ten doel stelde om de wijsheden van de kosmische meesters in boekvorm te conserveren en te verspreiden. In 1993 ging deze op in de stichting Wayti uitgeverij. Voorzitter was tot zijn overlijden in 2001 Nico Valkenburgh, die werd opgevolgd door de Vlaming Ludo Vrebos. Tot vandaag de dag prijst de al vaak in opspraak gekomen Jomanda Rulofs debuut aan bij haar argeloze volgelingen. Zij is propagandiste van zijn totale oeuvre. De lezersaantallen bedragen in Nederland meer dan 25.000 en in Vlaanderen ca. 10.000 en stijgen gestaag. De boeken worden als een spirituele leer gezien, genaamd 'De eeuw van Christus'. Daarin wordt het traditionele christendom van de kerk verworpen en een occulte variant gepresenteerd, gebaseerd op een strenge interpretatie van reïncarnatie en karma, met onzinnige en gevaarlijke denkbeelden. De paradox is, dat Rulofs boeken berichten over een universum vol liefde en harmonie en daarbij mensensmaad niet uit de weg gaan. Ik beschouw de boeken als uit de hand gelopen fantasieproducten van een bezetene. 'Een blik in het hiernamaals' werd destijds niet goed ontvangen, net zoals de volgende boeken die Rulof in trance zou schrijven. Hij wijtte dit niet aan het omstreden gehalte, maar dat lezers de reïncarnatie niet wilden aanvaarden. Toch bleef hij als een bezetene doorschrijven, omdat de meesters veel te melden hadden en eind jaren 1940 had hij 18 lijvige werken voltooid, waarvan een aantal pas vanaf 1999 werden uitgebracht. Ook gaf hij honderden door de stichting georganiseerde lezingen, vnl. in Den Haag, die deels in 9 vervolgboeken werden gepubliceerd. In de boeken is een opwaartse teneur naar rechts-extreem gedachtengoed en een angstaanjagende toekomstvisie waarneembaar. In het 5e boek, 'Het ontstaan van het heelal', schrijft Rulof-alias-Alcar zeer expliciet over de rassenindeling op aarde, die vaak doet denken aan de rassenleer van theosofe Blavatsky. De mensheid wordt ingedeeld in zeven stoffelijke graden, waarvan de laagste 3 aan oerwoudbewoners en dwergrassen zoals pygmeeën toebehoren. Vanaf de 4e graad komen ook blanken voor, maar donkere rassen niet meer vanaf de 5e. Eskimo's kunnen niet hoger komen dan de 5e graad. De hoogste en zevende graad blijft voorbehouden aan het blanke ras en het Voor-Indische (huidig India). Blanken van de 5e, 6e of 7e graad, die niet volgens de regels van de leer hebben geleefd, kunnen in een volgende reïncarnatie karmisch 'gedegradeerd' worden naar de 4e graad, maar dan met een donkere huidskleur. De lagere graden, dus de donkere rassen, zullen op den duur uitsterven zodat straks alleen het blanke ras op aarde zal overblijven. In het boek verduidelijkt meester Alcar zijn racisme als hij spreekt over zijn eigen vorige levens: "Op een bepaald moment kon ik het tussen die donkere mensen niet meer uithouden en trok iets in mij naar het hogere (= blanke) ras". (2) En bij een excursie van Alcar en Rulof naar zogeheten oerwoudvolkeren: "Hoever waren deze mensen nog verwijderd van het volmaakte blanke lichaam" (3). De vermenging van verschillende stoffelijke graden (= rassenvermenging) zou een bezoedeling van het eigen zuivere ras zijn en de oorzaak van alle ziekten en afbraak op aarde. Die ontwikkeling kan niet meer teruggedraaid worden maar zal in toekomst worden beperkt, want aan zieken zal het straks verboden worden om te trouwen en nog langer nakomelingen te verwekken.

Jomanda
  Jomanda  
Mongoloïden zijn psychopaten
Het blijft niet bij occult racisme, want in Rulofs 'Zielsziekten van gene zijde bezien' maken Alcar en Rulof een astrale reis naar de sferen van geestelijk gestoorden. Homoseksualiteit blijkt een zielsziekte en een verschijnsel van voorbijgaande aard te zijn. Homoseksuelen zouden half-ontwaakten zijn, die zich voorbereiden op een leven als heteroseksueel in een volgend leven. Vandaar dat zij nu al componenten van het andere geslacht bij zich dragen. Homoseksualiteit kent geen hartstocht. Een homoseksueel zou in de maatschappij vaak een hoge positie bekleden, maar in tegenstelling tot hetero's heeft dat aan gene zijde geen enkele betekenis omdat homoseksuelen voor "Moeder Natuur" een zwakke persoonlijkheid hebben. Ze worden in dezelfde categorie geplaatst als dieven en kindermoordenaars, waaraan de hellen hun bestaansrecht danken. Mensen die lijden aan het syndroom van Down (mongolisme) hebben volgens Rulof een bijzonder karmisch verleden. Hij noemt hen "psychopaten", omdat zij moordenaars in een vorig leven geweest zijn. Dat is een hoedanigheid die ieder van ons in een vorig leven al zou zijn overkomen. Vandaar dat deze mensen nu ter wereld komen met mongoloïde gezichten, en op die manier kunnen zij daden uit vorige levens goedmaken, wat als kosmisch rechtvaardig wordt beschouwd. Genezing en mantelzorg voor mensen met het syndroom worden door Rulof in scherpe bewoordingen afgeraden. Rulof, cq. de meesters, dichten aan de vrouw de meest traditionele rol toe. Haar principiële taak op aarde is het moederschap en een vrouw die zich in een beroep of in de sport bekwaamt, verzaakt haar moederrol. Vrouwelijke celibataire geestelijken, zoals nonnen, worden verworpen omdat zij niet voor nageslacht zorgen. Vanwege dat moederschap, aldus het boek 'Geestelijke gaven', kunnen vrouwen ook nooit grote kunstenaars worden. Dit bindt hen aan het aardse, terwijl mannen die beperking niet kennen. Een vrouwelijke Rembrandt of Michelangelo zal daarom nooit bestaan. Rulofs eigen schilderwerk bestaat vnl. uit kitscherige bloemenvazen en voorstellingen met kruisbeelden, die hij in trance ontvangen zou hebben van schilders zoals Anthonie van Dijck. Het huwelijk is volgens de leer voor de kosmos heilig en omdat veel huwelijken stranden zullen in de toekomst psychologen, in dienst van de staat, verplichte huwelijkskandidaten aanwijzen. Een vergissing bij de partnerkeuze zal dan onmogelijk zijn.
Crematie wordt ten sterkste ontraden, omdat de ziel bewust alle gruwelijkheden van de verbranding zou meemaken. Zelfdoding is uit den boze, omdat de ziel dan in bewuste staat zolang bij het lichaam in de doodskist blijft totdat het helemaal is vergaan, voordat ze aan gene zijde in een correctiesfeer wordt opgenomen. Paragnost Jan Kleyn schreef in zijn boekje 'Geesten, leiders en engelen' (1997), dat hij in zijn praktijk mensen was tegengekomen die aan verschrikkelijke angstvoorstellingen leden nadat zij in een boek van Rulof over deze thema's hadden gelezen.

Geweld is evolutie
Rulofs meest beruchte boek is zijn 7e, getiteld De volkeren der aarde van gene zijde bezien. Het werd op aandringen met dreiging van een rechtszaak door een stichting tegen antisemitisme (4) midden jaren '80 door de Apeldoornse uitgeverij Wayti uit de handel verwijderd, maar kan gewoon daar besteld worden en bevindt zich ook in het bestand van bibliotheken van verschillende grote steden. Daarin gaat meester Zelanus uitvoerig in op het ontstaan van oorlogen en hun 'oplossing'. Oorlogen blijken een nuttig en noodzakelijk kwaad te zijn, omdat zij de mensheid naar een hoger plan voeren. Rulofs tijdgenoot, theoloog en ethicus prof. Heering, stelde destijds: "Erger dan geweld is de rechtvaardiging ervan, want daardoor krijgt geweld zijn kans". Volgens Rulof/Zelanus leert de mensheid het meest van oorlogen. Reeds Napoleon had dit ingezien en wilde met zijn veldslagen uiteindelijk de Europese volken verenigen. Hitler kwam niet alleen dankzij een geringe voorsprong bij de verkiezingen aan de macht, maar zijn rol was al kosmisch voorbereid. In een vorig leven was hij Cajafas, de bevelhebber in Palestina tijdens de kruisiging van Christus. Cajafas hekelde in een volgend leven "Het bedriegelijke gesjacher en lage levenspeil der joden" (5) en vond dat zij nog een les te leren hadden. Daarop reïncarneerde hij als Adolf Hitler. Want de joden hadden, aldus het boek, zich een enorm karma op de hals gehaald door Christus te kruisigen. Hij zou nog veel te vertellen hebben, met name over reïncarnatie, maar die mogelijkheid werd hem ontnomen. De Bijbel zou daarover valselijk berichten, net zoals over de evolutie van het universum. Daarom zou het kosmisch rechtvaardig zijn dat de joden 2000 jaar later hun karma moesten aflossen en zij met 6 miljoen terechtkwamen in de vernietigingskampen van de nazi's. De meesters van Rulof zien daarbij achter de coulissen toe "Dat alles goed gaat en Hitler zet na zet maakt". Over de Romeinen, die ook bij de kruisiging betrokken waren, rept het boek geen woord. 'De volkeren der aarde' en ook enkele later geschreven vervolgen wemelen van het antisemitisme, zoals "Adolf, ga verder en maak je taak af" (6) en in Vraag en antwoord, deel 1 reageert Rulof anno 1951op een vraag uit het publiek: "Hebben de joden die Goddelijk rake tik (=de holocaust) begrepen? Is het niet droevig dat thans het joodse ras zichzelf opnieuw gestalte begint te geven? " (7) Hitler bracht volgens 'De volkeren der Aarde' naast veel ellende ook evolutie en deed de mensheid ontwaken, wat pas later zal worden ingezien. Eerst zal hij lange tijd in de hellen moeten verblijven, maar daarna zal men bloemen neerleggen op zijn graf. Zijn collega Mussolini wordt ook geprezen, want "Hij trok naar Abessinië (= Ethiopië) om dat volk en hun goederen te overmeesteren, omdat ook de zwartjes moesten ontwaken" (8). Zo wordt een koloniale oorlog tot kosmische rechtvaardigheid verheven. De geïdealiseerde eindfase van de mensheid, typerend voor de hele fundamentalistische Rulof-leer, is in een bijzin op blz. 344 te lezen: "Abnormaliteiten ziet men op aarde niet meer." In 1999 werd een lid van de thans verboden CP-'86-partij tot een relatief hoge geldboete veroordeeld, omdat hij een eigengemaakte bewerking van 'De volkeren der aarde' (9) in twee Rotterdamse wijken had verspreid. Het Rotterdamse anti-discriminatiebureau RADAR had aangifte gedaan. In Vlaanderen kunnen de meeste Rulofboeken geen genade vinden bij de rechterlijke macht. In mei 2003 werd de promotie op een Antwerpse paranormale beurs door een plaatselijke rechter verboden. Uitgeverij Wayti ging in beroep, maar dat leverde geen wijzigingen op. Op dit moment wordt een groot aantal bedenkelijke fragmenten onderworpen aan een strafrechterlijk onderzoek bij een hogere rechtbank in Dendermonde (10). Wayti is daarom momenteel terughoudend met promotionele activiteiten. Er wordt echter gewerkt aan een biografische documentaire op DVD en aan vertalingen, want de ziener had ooit voorspeld dat "eens zijn boeken in elk huisje zullen staan". In Nederland stelt het O.M. zich inactief op, wannneer het gaat om beledigende uitlatingen binnen een (semi)religieuze context. Enkele jaren geleden heeft Wayti getracht in het kader van een "modernisering" vijf boeken te herschrijven, waarvan 2 omstreden titels (11). Er ontstonden volledig nieuwe boeken, waaruit elke aanwijzing naar bedenkelijk gedachtengoed was verwijderd. Van deze ingrijpende wijzigingen werd geen enkel gewag gemaakt, zodat beginnende lezers de indruk kregen met een schone Rulof te maken te hebben. Strenge Rulofianen protesteerden echter en deze edities konden gratis omgeruild worden tegen de originele drukken. Wayti excuseerde de zuiveringen met de vaststelling, dat men nooit het gedachtengoed van de meesters zou kunnen overnemen. Een jaar eerder dacht men daar kennelijk heel anders over.

Jozef Rulof
  Jozef Rulof  
'Een parel van hiernamaalse wetenschap'
Naar aanleiding van kritische artikelen in de pers (12) weigeren de meeste Nederlandse paranormale beurzen aan Wayti de toegang. Twee new-age tijdschriften schrijven evenwel positief over Rulof, Spiegelbeeld en R&M. De redactie van het eerste blad hult zich in stilzwijgen als zij kritisch over Rulof wordt benaderd. Na het artikel in Alert! laaide op het internet-forum van R&M een flinke discussie op. De redactie, met name Walter Siepman, Conrad en RiF, is het niet eens met de kritiek. De boeken worden bij R&M de hemel ingeprezen en een objectieve benadering ontbreekt vrijwel. Tot de vaste medewerkers van R&M behoort thans ook Aad van der Hout. Hij is tevens adviseur bij Wayti en schrijft in R&M lovende artikelen over de Rulof-leer. Daarbij roert hij omstreden thema's nauwelijks aan of verfraait ze, zoals het artikel over homoseksualiteit in nr. 16. Lezers, die zich bij deze ongenuanceerdheid het voordeel van de twijfel gunnen, zullen andere web-sites moeten opzoeken om over de ware bedoelingen van Rulof te lezen (13). Van der Hout is ook auteur van 'Een perpectief zonder weerga', dat hij in eigen beheer heeft uitgegeven. De gerenommeerde uitgeverij Ankh-Hermes weigerde eerder zijn manuscript, "Omdat zij geen gedoe rond Rulofs boeken wilde."(14) Aan journalist Lodewijk Dros van het Trouw-artikel (12) weigerde Van der Hout een recensie-exemplaar toe te sturen, omdat hij de leer van Rulof al genoeg in diskrediet had gebracht. In zijn boek vergelijkt Van der Hout de leer en het einddoel van verschillende wereldreligies met elkaar en plaatst deze naast die van Jozef Rulof. Zoals te verwachten valt is de uitkomst voor Rulof zeer positief en Van der Hout maakt zich schuldig aan hetzelfde wat hij nu bij R&M doet: hij noemt de bedenkelijke aspecten van de leer nauwelijks of stelt deze rooskleurig voor. Op een gegeven moment begaf ik mij ook in de forum-discussie. Allereerst bleek, dat R&M bij het lezen en recenseren van de boeken niet de juiste volgorde aanhoudt. Dat ligt echter aan Wayti, die eerst aan haar lezers voorschreef om de boeken te lezen in de volgorde zoals Rulof ze had "doorgekregen". Anders zou men de context niet goed begrijpen en tot verkeerde conclusies komen. Die volgorde is nu aanzienlijk gewijzigd, zodat de autobiografische trilogie 'Jeus van moeder Crisje', die pas verscheen na de voltooiing van de overige boeken (behalve de lezingen in boekvorm), nu tot de beginnersreeks behoort en 'De volkeren der aarde', Rulofs 7e boek, ingedeeld werd bij de 'studieboeken' en daar helemaal achter aan de lijst staat. Dat is een betutteling van Wayti om de leer minder overrompelend te laten overkomen. Van de bedenkelijke boeken werd in R&M tot dusver 'Zielsziekten van gene zijde' gerecenseerd. Walter Siepman vindt dat het boek zware kost is, maar gaat alleen in op de warrige verhalen van meester Alcar over geesteszieken en niet op grievende uitlatingen over homoseksualiteit. Hij vindt het boek "een parel van hiernamaalse wetenschap die de ogen van veel mensen zou moeten openen voor de rijkdom van de eeuwigheid". Mocht hij toekomen aan 'Het ontstaan van het heelal' of 'De volkeren der aarde', dan weet de lezer alvast wat hem te wachten staat.

Slechte wijn uit nieuwe kruiken
Ik heb in het forum enkele aanstootgevende fragmenten aan de redactie voorgelegd. Siepman geeft toe dat hij in zijn blad minder bekende facetten van new age en spiritualiteit aan bod laat komen. Dat deze omstreden zijn is een persoonlijke interpretatie van de lezer. Siepman kan zich een zekere bezorgdheid over de Rulofboeken voorstellen, maar deelt deze niet. Hij stelt, dat als iets nieuw of anders is, dit al snel verketterd wordt. In een overdreven vergelijking verwijst hij naar de middeleeuwen, de inquisitie of de renaissance. Hij gebruikt een simpel uitwijkmanoevre door te stellen dat Rulof hem boek na boek vertelt dat de wereld rond is en dat dat alles is wat telt. Ook geeft hij blijk van een meedogenloze kosmos, want "Elk persoon zal om een andere reden de dood vinden, maar universeel gezien gebeurt dat om het evenwicht te behouden". Hij maakt een fout, want Rulof en zijn meesters getuigen niet van een revolutionaire toekomstvisie, maar schenken oude bedorven wijn uit nieuwe blauwe kruiken (alle Rulofboeken hebben tegenwoordig een fris ogende blauwe kaft). Het gedachtengoed ademt de bekrompen tijdgeest van de jaren '30 en '40, toen maatschappelijk-politiek bedenkelijke uitlatingen gangbaar waren. Siepman beweert ook, dat hij de benadrukking van de gelijkheid van iedere ziel, die Rulof steeds weer aanhaalt, in zijn hart heeft gesloten. Hij negeert daarbij willens en wetens dat bij de Rulofiaanse incarnering in fysieke graden (lees: rassen) een essentieel onderscheid wordt gemaakt. De hoedanigheid van de abstracte ziel is voor Siepman veel belangrijker dan Rulofs denigrerende uiteenzetting over concrete fysieke graden. Net zoals de meeste Rulofianen valt Siepman over het citeren van fragmenten buiten de context. Men gebruikt steeds bij wijze van verdediging, dat eerst de complete boekenreeks van A tot Z gelezen moet worden om een gefundeerd oordeel te geven en dat dit desnoods herhaald dient te worden. Dat is onbegonnen werk, want een globaal verband is voldoende om bedenkelijke citaten te begrijpen. Bij een Bijbel-citaat kan ook niet verlangd worden om eerst de hele Bijbel te lezen. Siepman vervolgt, dat hij via R&M aan mensen wil tonen dat er veel meer is dan wat zich binnen eigen denkkaders afspeelt. In zijn realiteit zou niets vaststaan en hij vindt het niet onbelangrijk om mensen mee te geven dat alles helemaal niet zo vanzelfsprekend is als wat ons verteld wordt. Maar daarmee spreekt hij zichzelf tegen, want hij beschouwt de Rulofboeken als onfeilbare vaststaande kosmische waarheden. Daarnaast ontpopt Siepman zich als echte Rulofiaan door aan te kondigen dat hij na het lezen van 4 Rulofboeken zo gegrepen is dat hij ze allemaal wil gaan lezen. Een antisemitisch woord had hij tot dusver nog niet ontdekt. Hij was nog niet aan 'De volkeren der aarde' toegekomen, maar brengt alvast wat geschiedenisvervalsing ter tafel, want de 2e wereldoorlog was volgens hem niet antisemitisch. Dat veel joden hun einde daarin vonden wijt hij aan persoonlijk karma. Maar uit de Rulof-boeken blijkt een heel andere reden voor de shoah. Onkent Siepman nu ook wat werkelijk wat daarin staat? Nee, critici interpreteren volgens hem de boeken verkeerd. Het lijkt alsof hij Rulof zou verdedigen, maar hij veroordeelt eigenlijk "de vooroordelen van de media, politiek en maatschappij en de gemakzucht en ondenkendheid waarbij het overgrote deel van het volk achter die vooroordelen aanloopt". In die context verwijst hij naar Hitlers 3e Rijk, "dat op die manier erg machtig werd en voor erg veel ellende heeft gezorgd". Zo probeert hij de 'duivel' met Beëlzebub uit te drijven... Tenslotte bood Siepman aan om vanwege enige spraakverwarring buiten het forum met de discussie door te gaan en de uitkomst eventueel op het forum bekend te maken. Dat weigerde ik, omdat bij Siepmans dominante wijze van redeneren een foeilelijk compromis uit de bus zou komen. Daarnaast is het forum bedoeld voor een openbare discussie. In de discussie mengden zich andere medewerkers van R&M, zoals RiF. Zij blijkt niet afwijzend te staan t.a.v. de Rulofiaanse visie over het voeren van oorlogen en meent "dat iedere oorlog een versnelling in de evolutie teweeg kan brengen". Maar evolutionair denken is een stokpaardje van new-age, waarbij de bomen in de hemel groeien. Men negeert daarbij de loop van de geschiedenis, die steeds weer heeft aangetoond hoe culturen die eerst tot grote bloei kwamen later weer in verval raakten. RiF meent, "Dat evolutie zonder oorlogen tot op de dag van vandaag nog niet onderzocht zijn. Later, 'als we groot zijn ', kunnen we ook wel zonder oorlog tot vrede komen". Geschiedenisschrijvers hebben veel moeite gedaan om het spookbeeld van oorlogen te verduidelijken waarbij er een teruggang in evolutie werd vastgesteld en de bewering "dankzij oorlogen versnelling in evolutie" is nooit bewezen. Rulofianen hebben ook de neiging om te pronken met andermans veren. Een voorbeeld: in het eerder genoemde 'Een perspectief zonder weerga' van Aad van der Hout wordt een heel hoofdstuk aan geweldloosheid gewijd, met name Mahatma Gandhi, terwijl in 'De volkeren der aarde' het wapengekletter niet van de lucht is. Als dit een poging is om het geweten van de lezers te zuiveren, dan is het een verkeerde. Van der Hout had de redactie van het blad 'Geweldloos Actief' (gebaseerd op het geweldloos verzet van Gandhi) overgehaald om een advertentie te plaatsen voor zijn boek, maar toen de redactie achter de ware bedoelingen van Rulof kwam, werd de samenwerking verbroken.

Mijn ervaring is, dat met medewerkers van R&M over het thema Rulof feitelijk niet te discussieren valt, wat je hen ook voorlegt. De opvattingen zijn duidelijk: net zoals het blad een podium is voor andere zeer omstreden metafysische denkbeelden denkt men met Rulof iets unieks en onfeilbaars uit de kast gehaald te hebben dat zijn weerga nog niet heeft gevonden. Een criticus lijdt daarbij aan zijn eigen geconditioneerde instelling, die gebaseerd is op huidige maatschappelijke tendensen. En die is volgens R&M zeer behoudend ten opzichte van radicale toekomstvisies over de ontwikkeling van de kosmos. Dat is een flinke paradox, want extreme behoudendheid is in ruime mate terug te vinden in de door R&M aangeprezen Rulofboeken.

Noten:
(1) Voor het eerst verschenen in 1935, momenteel in 14e druk
(2) Het ontstaan van het heelal, 6e druk, blz. 328
(3) Het ontstaan van het heelal, 6e druk, blz. 263
(4) STIBA, Stichting ter Bestrijding van het Antisemitisme
(5) De volkeren der aarde, 4e druk, blz. 216, 217
(6) De kosmologie van Jozef Rulof, deel 3, blz. 12
(7) Vraag en antwoord, deel 1, blz. 199 (bedoeld wordt de oprichting van de staat Israël).
(8) De volkeren der aarde, 4e druk, blz. 128
(9) Getiteld: Gerommel voor de grote doorrol
(10) Aldus het Brusselse Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Antiracisme
(11) Het ontstaan van het heelal, 5e druk en Zielsziekten van gene zijde bezien, 5e druk
(12) Trouw schreef op 15-11-2002 in Rulofianen-De herontdekking van een antisemiet' dat vanuit de Rulofboeken een onmiskenbare donkerbruine geur opstijgt
(13) o.a. Jomanda's racistische goeroe op www.skepsis.nl/rulof.html en Esoterisch fundamentalisme van Jozef Rulof in opmars op http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10893f56.htm
(14) Aad van der Hout op www.jozefrulofforum.com, 18-10-2003

terug naar inhoud