alert!De mystieke vrienden van een spritueel blad (deel 2)

Pieter Zoomers

Het spirituele blad Religie en Mystiek biedt alle ruimte aan mensen en organisaties van extreemrechtse signatuur. In deel 1 van dit artikel werden daar al een aantal voorbeelden van genoemd en dat deel eindigde met de bewering dat het Engelse heidenplatform Arktion Federation van Stephen Cox niet fris is. Religie en Mystiek onderhoud buitengewoon goede contacten met Cox die daardoor zeer actief is in Nederland. Sinds kort heeft Arktion zelfs een officiële Nederlandse afdeling. In deel 2 wordt duidelijk waarom de Arktion Federation niet fris is en wat haar relatie is met de nazi-satanisten van de Order of the Nine Angles.

Walter Siepman, hoofdredacteur van het spirituele blad Religie en Mystiek, onderhoudt al lang een relatie met de Britse Arktion Federation en haar leider, de vrijmetselaar Stephen Bernhard Cox. Religie en Mystiek maakt veel reclame voor Arktion en besteedt in vrijwel elk nummer uitgebreid aandacht aan dit heidens (1) bolwerk. Cox is vaste auteur in Religie en Mystiek en het blad is het Nederlandse contactpunt voor de heidense Albion Pelgrimages die Cox in Engeland, met name in het natuurgebied Dartmoor, organiseert. Stephen Cox is propagandist van een griezelig soort etnocentrisch satanisme en heidendom waarin de Arische, Germaanse stam in het universum een goddelijke plaats inneemt. Hij beweert dat zijn Federatie geen politieke organisatie is en niet is verbonden aan enige politieke groep, partij, beweging of filosofie. Volgens hem is Arktion Federation een: "...onafhankelijke organisatie met eigen doelen, verstrekkende initiatieven, activiteiten en projecten rondom pan-Europa, het aeon (2) (tijdperk) en de soorten". De Federatie is in 1998 door Cox opgericht als koepel voor zijn talloze satanische en heidense organisaties (3). De beruchtste daarvan zijn Fraternitas Loki, de Circle of Jormungandr (CoJ) en de Order (Fraternity) of the Jarls of Baelder (OJB). De in 1990 door Cox opgerichtte OJB verenigt satanisme, paganisme, magie en volksnationalisme in een pan-Europese broederschap van kennis, vechtkunst en fysieke avonturen voor jonge mannen. De CoJ heeft Cox speciaal opgericht als een heidense 'schaduwmagie' groep voor jongeren die fan zijn van metalmuziek. Hij zegt daarover: "De Circle is de ware expressie van de ziel van Faust", en: "...de sinistere jeugdbeweging voor een paganistische levenskracht van Black Metal". Deze club heeft zijn eigen leiders die deels zelfstandig cursussen geven, projecten uitvoeren, en blaadjes uitgeven. De Circle is vooral in Nederland actief (geweest). Fraternitas Loki functioneert binnen de OJB als een geheime orde die zich bezighoudt met sinistere krachten, de aeonische missie en de persoonlijke beproeving zoals die ook worden gepropageerd door de nazi-satanisten van de Order of the Nine Angles. The Baelder Journal is het huisblad van Cox. Inmiddels is de OJB samen met de Inner Circle of Arktion omgevormd tot The Order of the Knights of Baelder.

Nieuwe beschaving
De Order of the Jarls of Baelder behoorde in de jaren negentig van de vorige eeuw tot het internationale netwerk van nazistische satanische organisaties waarbinnen de Order of the Nine Angles (ONA) een spilfunctie vervulde. Om te begrijpen binnen welke ideologische kaders Stephen Cox en zijn organisaties zich bewegen moet de schijnwerper eerst worden gericht op de ONA. Ook deze organisatie krijgt van Religie en Mystiek de ruimte om in een interview en in diverse artikelen haar bedenkelijke ideeën in het blad te presenteren. Bij één van die gelegenheden beweert de orde: "Technologie is essentieel voor het realiseren van onze doelen. Helaas wordt, in plaats van het verbreden van de horizon van het menselijk bestaan, technologie juist gebruikt om dat te smoren. Het tegenovergestelde daarvan is het verheffen van het menselijk bestaan op andere manieren: zoals het nationaal-socialisme", om even later verder te gaan met: "Wat wij aanmoedigen en waar wij naar toe werken is het bewerkstelligen van een nieuwe beschaving, één die eerbaar, triomfantelijk en creatief is". Volgens de ONA is de westerse beschaving verziekt en verwrongen: "Deze verwringing, of de Nazareense (christelijke, P.Z.) ethiek is onaards en tegengesteld aan de ethiek van het Westen". Maar als de beschaving die de ONA voor ogen heeft wil floreren: " ... zal Amerika in moeten storten (dat vooraf zal gaan aan de ineenstorting van de Israëlisch/Zionistische macht) en zo ook alles dat representatief is voor de Nazareense ethiek in de grootste machten die de scepter zwaaien binnen de structuur van het Westen". Deze revolutionaire oorlogsretoriek en propaganda voor het nazisme lijkt nogal tegenstrijdig met het uitgangspunt van verdraagzaamheid van Religie en Mystiek en van het statement van de redactie om mensen en ordes die mentaal of fysiek geweld prediken uit te sluiten van het blad.

Satanische heidenen
Uit de artikelen in Religie en Mystiek blijft de ideologie van de ONA verder nogal onduidelijk. Wat wel duidelijk wordt is dat de organisatie het niet zo op heeft met het satanisme zoals onder meer de Amerikaanse Church of Satan van Anton LaVey dat beleidt. Deze kritiek van de orde vindt zijn oorsprong in twee belangrijke stromingen binnen het hedendaagse satanisme: het Moderne satanisme van vooral Amerikaanse organisaties en het Traditionele satanisme dat wordt geclaimd door ordes als de ONA. Satanisme is een individuele aangelegenheid en in principe geeft iedere satanist een eigen persoonlijke invulling aan zijn of haar satanisme. Er zijn dan ook net zoveel vormen van satanisme als dat er satanisten zijn. Maar er bestaan een aantal satanische basisprincipes. Het Moderne satanisme is vooral gebaseerd op het gedachtegoed van de occultist Aleister Crowley en zijn Golden Dawn en verder gecultiveerd door Anton LaVey. Grondgedachte is dat ieder zijn eigen god is en verder niets of niemand wordt aanbeden. Dogma's worden afgewezen want satanisten willen alles zelf onderzoeken. Ook geboden en verboden worden niet geaccepteerd: 'doe wat je wilt'. Gelijkheid tussen mensen wordt verworpen en de mensheid moet zich onderwerpen aan de natuurlijke ordening en aan de (duistere) krachten en wetten van de natuur. In de optiek van deze satanisten betekent dit dat, net als in de natuur, ook voor de mensheid geldt dat de sterken meer rechten hebben dan de zwakkeren. Satanisten geloven in wraak en vergelding en gebruiken daarbij magie als handig hulpmiddel. De zelfverklaarde Traditionele satanisten noemen zich volgers van het zogenaamde 'Sinistere Pad'. Zij onderschrijven deels dezelfde levensfilosofie als de Modernen, maar moeten niets hebben van de 'doe wat je wilt' lijfspreuk. Traditionalisten vinden die slogan getuigen van een hippiementaliteit die alleen maar leidt tot individualisme en hedonisme en volgens hen haken de doe-wat-je-wilt-satanisten af als er echt strijd geleverd moet worden. Zij identificeren zich meer met de ethiek van krijgers en met oorlog en strijd en streven naar een nationaal-socialistische revolutie om een Arische elite aan de macht te helpen. Moderne satanisten trekken de grens tussen satanisme en heidendom over het algemeen zeer scherp. Zij moeten niets hebben van de godenverering door de heidenen, ze hebben immers een aversie tegen aanbidden en geboden en verboden. Bij de Traditionele satanisten is deze grens veel vager. Heidendom en satanisme zijn binnen deze ideologie meer geïntegreerd omdat dit satanisme veel meer deel uitmaakt van een etnische identiteit die gebonden is aan 'bloed en bodem', een gemeenschappelijke geschiedenis en een voorbestemde glorieuze toekomst die bevochten moet worden door een krijgerselite. De ONA en gelijkgezinde ordes geven hoog op over de krijgersgeest en heldenmoed van Germanen en Kelten in prechristelijke tijden. Deze verheerlijking van het krijgersethos en het leggen van een verband tussen religie, etnische afkomst en bloed en bodem is ook terug te vinden bij het racistische deel van de heidense beweging. Dat vindt dat een Noordse, Arische religie alleen voorbehouden is aan mensen met Arisch bloed en dat hun pré-christelijke religie onlosmakelijk is verbonden met de Arische geschiedenis, ziel en bodem.

Cox tijdens een heidense pelgrimage
  cox  
Star Wars
De Britse Order of the Nine Angles (ONA) vindt in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn oorsprong in een fusie van drie Britse neopaganistische organisaties: The Noctulians, Camlad en de Temple of the Sun en claimt af te stammen van een heidense natuurreligie rondom een duistere gewelddadige godheid die 6000 jaar geleden heerste in Albion (Engeland). Vanaf haar ontstaan ontwikkelt de ONA haar nazistische Traditionele satanisme en de orde is inmiddels 's werelds meest mysterieuze satanische organisatie. Wereldwijd bestaat er onder satanisten veel respect en ontzag voor deze orde. De club staat in hoog aanzien door de grote productie van ideologische geschriften en de waas van mystiek en geheimzinnigheid waarmee zij zich omgeeft. Haar gedachtegoed is voor satanisten dan ook een bron van inspiratie. De bekendste publicatie van de ONA is The Black Book of Satan, het inmiddels opgeheven blad Fenrir was het huisorgaan van de orde. Naast de nazistische ideologie en met op nazisme en sex gerichte riten profileert de orde zich ook met de publicatie 'A gift for the Prince, a guide to human sacrifice', een handleiding voor het offeren van mensen, 'opfers' in ONA-terminologie. ONA's Death Ritual beschrijft de bijbehorende rite tijdens de 'dienst'. De mensenoffers zouden onder meer bedoeld zijn voor initiatierituelen en om duidelijk te maken dat de ONA de algemeen geldende menselijke moraal afwijst. De orde beweert dat de door Zionisten opgelegde Nazareense doctrine (het christendom) heeft geleid tot de ontwikkeling van een 'inferieure mensheid'. De oorzaak ligt volgens de ONA bij rasvermenging en bij bange zwakkelingen die de liberale democratie willen beschermen tegen de dapperen en de sterken. Om verzet tegen de Nazareense doctrine de mond te snoeren werd volgens de ONA de mythe van de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog bedacht. In de ogen van de ONA is het grootste deel van de mensheid overbodig, verspillend en een last voor de planeet Aarde. Ze beschuldigen de joden en christenen van het promoten van een pacifistische, materialistische en kosmopolitische samenleving. Het verdwijnen van het onderscheid tussen geslacht, ras, natie en cultuur wordt door hen gezien als een grote bedreiging voor de menselijke evolutie. Met een 'Demonische revolutie' streeft de ONA naar het vernietigen van de huidige Westerse maatschappij, waarna een Nieuwe Orde de donkere ziel van de mens moet laten ontwaken. De orde vindt haar inspiratie bij onder andere de middeleeuwse duivelskunstenaar Faust en de Griekse Titaan Promotheus. Volgens de ONA ondergaan beschavingen altijd een vaste cyclus van opkomst, stabilisatie en verval. Het aeon (zie noot 2) waarin zich dit afspeelt is, volgens de ONA, een organische levenscyclus met een eigen energie en dynamiek en duurt 1500 Ó 1700 jaar. De mensheid bevindt zich nu in een overgangsfase van het ene aeon naar het andere en tussen ongeveer 1990 en 2011 start een nieuw aeon waarin een krijgerselite van Ariërs de macht moet overnemen. Om dit doel te bereiken moet de huidige maatschappij worden vernietigd en moet er worden gewerkt aan een Arisch supermens: 'Homo Galactica'. In haar publicaties roept de ONA op tot gewapende strijd, terreur, destabilisatie en het scheppen van chaos om de huidige maatschappij te vernietigen waarbij een nazi-revolutie moet dienen als katalysator voor de door de ONA nagestreefde omwenteling. Na de machtsovername gaat een Arische elite het heelal koloniseren om het 'Imperium of the West: Galactic Empire' te vestigen. In het nieuwe tijdperk ontstaat dankzij deze nazi-revival een hegemonie van Arische supermensen onder leiding van Vindex, een keizerlijk archetype die over het 'Imperium' zal heersen. De ONA heeft een concept ontwikkeld, The seven fold way, dat moet bijdragen aan de vorming van krijgers die de revolutie moeten initiëren. Aspiranten doorlopen verschillende graden waarbij stevige fysieke en geestelijke arbeid moet worden verricht. Volgens de ONA is hun opleiding zwaarder dan die van de Special Air Services van het Britse leger.

Het occulte netwerk van David Myatt
Inspirator, denktank en ideoloog van de ONA is de Britse neo-nazi David William Myatt, die onder diverse pseudoniemen veel ideologische publicaties van de ONA schreef. Myatt is bezeten van de verwezenlijking van zijn jongensdroom: de kolonisatie van het heelal en de realisatie van een 'Galactic Empire'. Hij heeft zijn leven dan ook in dienst gesteld van deze queeste. Volgens Myatt kan de mensheid zich alleen maar verder evolueren door oorlog en strijd en door ontdekkingen en uitdagingen zoals het vestigen van een Galactic Empire. Hij vindt de daarvoor benodigde mentaliteit en ethiek terug in de krijgersgeest van de nazi's en met name in die van de SS, waarover hij zegt: "Wat een strijd hebben zij gevoerd! Wat een offers brachten zij! Hier kwamen oude Griekse helden tot leven". Myatt ziet nazi-Duitsland als een practische spirituele uiting van het satanisme. Volgens hem was Hitler door gebruik te maken van bovennatuurlijke energie in staat om zijn politieke doelen te bereiken. Myatt vindt dat het nazisme door haar dynamiek en haar acceptatie van de wetten en duistere krachten van de natuur een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere evolutie van de mens en de ontwikkeling van het nieuwe 'Reich'. Om zijn jongensdroom te verwezenlijken wordt Myatt in 1969 actief bij de Britse neonazi-beweging. Hij sluit zich aan bij Column 88, een fascistische para-militaire organisatie waarvan ook een aantal Britse militairen in het geheim lid zijn. Britse onderzoekers suggereren dat deze organisatie deel uitmaakte van Gladio, het geheime anti-communistische 'stay behind' netwerk van de NAVO. Ook wordt Myatt actief bij de British Movement en sticht in 1974, samen met onder meer de satanist J. Short, de National Democratic Freedom Movement. Halverwege de jaren zeventig start Myatt een loopbaan bij occulte en satanische organisaties en wordt actief bij de ONA. Hij initieert, met de ONA-ideologie als uitgangspunt, een wereldwijd ondergronds occult-fascistisch netwerk: The Infernal Alliance. De organisaties Order of the Left Hand Path, Order of the Deorc Fyre, Ordo Sinistra Vivendi en Black Order van de Nieuwzeelandse nazi-satanist Kerry Bolton, Stephen Cox's Order of the Jarls of Baelder, de White Order of Thule, een Amerikaanse spinn-off van de Black Order, en de Amerikaanse organisatie Abraxas Foundation maakten deel uit van dit netwerk. De Amerikaanse muzikant en neonazi Boyd Rice is oprichter van Abraxis Foundation en leider van de band NON. Zijn nazi-vriend en medemuzikant Michael J. Moynihan is ook betrokken bij de Foundation. Beiden zijn als satanist actief bij de Church of Satan (CoS). Rice heeft het zelfs geschopt tot lid van de Council of Nine, het hoogste bestuursorgaan van de CoS. Moynihan is leider van de fascistische band Blood Axis en, ondanks zijn geloof in het Moderne satanisme, een vooraanstaand lid van de Asatr˙ Alliance, een organisatie van heidenen in de VS.

Fan van Osama bin Laden
Naast hun pogingen om in nazi-kringen aanhang te verwerven richten de nazi-satanisten zich op de jongerencultuur rondom Metalrock en Gothic. Binnen deze muziekculturen is het satanisme en heidendom erg populair. De ONA heeft echter een duidelijke weerzin tegen moderne rockmuziek, dat ze ziet als niet-Arisch. Toch vindt Myatt dat zowel skinheads als leden van nazi-metalbands: "de besten van ons ras, echte krijgers zijn, die denken met hun bloed". De huisband van de orde presenteert zich zelfs met hun Arische muziek op een Metalrock-website om hun CD The Self-Immolation Rite te promoten en de aandacht op zich te vestigen. In de jaren negentig draagt Myatt het leiderschap van de ONA over aan Christos Beest, vermoedelijk een pseudoniem van Myatt's nazi-vriend Richard Moult, die later ook lid wordt van de National Socialist Movement. Myatt gaat zich vanaf dat moment weer meer met het actieve neonazisme bezig houden. De orde gaat gewoon verder op de door Myatt bepaalde ideologische weg en verkondigt tot op de dag van vandaag haar occulte nazistische gedachtegoed, waar Myatt nog steeds een zwaar stempel op drukt. In 1992 wordt Myatt de ideoloog van de zeer gewelddadige neonazi's van Combat 18 en hun National Socialist Alliance. Een jaar later start hij de uitgave van nazi-publicaties via zijn Thormynd Press en vanaf 1995 geeft Myatt het blad The National Socialist uit. In 1996 sticht hij de organisatie Reichsfolk. Naast het propageren van het nazisme wil Myatt met deze club proberen om op het platteland Arische woongemeenschappen te stichten waar Ariërs volgens hun eigen 'Folk culture' op een natuurlijke en gezonde manier en met respect voor de natuur kunnen leven. Na een interne ruzie bij Combat 18 waarbij zelfs een dode valt, wordt Myatt in 1997 korte tijd leider van de heropgerichte National Socialist Movement. Inmiddels komt hij tot het inzicht dat extremistische moslim-strijdgroepen tegen dezelfde vijanden vechten als zijn nazi-clubs: Amerika, Israël en de huidige politieke en religieuze status-quo in het Westen. Hij denkt dat de 'krijgers' van deze strijdgroepen ook de potentie hebben om zijn Galactic Empire te realiseren en bekeerd zich uit tactische overwegingen enige tijd tot de Islam. Hij wordt fan van Osama Bin Laden en de Taliban en zet zich er voor in om een pact te sluiten tussen de moslimstrijdgroepen en neonazi's. Hij heeft daarbij de moslimregimenten die in WOII bij de SS dienden, als voorbeeld. In 1997 publiceert Myatt op een Canadese website zijn Practical guide to Aryan revolution, een terreurhandleiding voor de Arische strijd. Vanwege de informatie over sabotage, het maken van bommen en de oproep tot een rassenoorlog wordt de website in 1998 door de politie uit de lucht gehaald. Myatt wordt beschuldigd van het promoten van racisme en het aanzetten tot moord. Scotland Yard en de Britisch Security Services doen uitgebreid onderzoek naar zijn handel en wandel, maar vooralsnog komt het niet tot een veroordeling. Myatt werkt zijn ideeën over 'Folk culture', etnische tribale gemeenschappen en het 'Arianisme', een heidense religie voor Ariërs, verder uit. In 2001 opent de ONA op internet een website met de naam Temple 88: "De nationaal-socialistische Arische fractie van de Order of the Nine Angles". Naast de complete Engelse tekst van Hitlers Mein Kampf, publiceert de orde hier een blauwdruk voor een Arische samenleving en een Arisch leven. De teksten zijn voor een belangrijk deel de weerslag van de etnocentrische ideeën van Myatt over tribale Arische gemeenschappen zoals hij die ook verwoord in zijn publicaties over 'Folk Culture'. Ondanks Myatt's stellige ontkenning dat hij satanist is en ook maar iets te maken heeft met de ONA geeft hij in een autobiografisch werk toe dat hij heeft geprobeerd om door infiltratie occulte organisaties in te zetten voor zijn nazi-revolutie. Myatt's nazi-organisaties Thormynd Press en Reichsfolk gebruiken dezelfde postbussen als de ONA en zijn idealen en theoriën zoals hij die verwoord in zijn autobiografie sluiten, zelfs qua woordgebruik, naadloos aan bij de ideologische geschriften van de ONA. Onder Britse neonazi's bestaat veel kritiek op de invloed van het satanisme in eigen kring. Opvallend is dan ook dat, ondanks Myatt's ontkenning, zowel onderzoekers uit antifascistische als uit neonazi-kringen Myatt zien als de spil van het internationale nazi-satanisme.

Piramide van schedels
Satanisten wijzen dogma's af en willen alles zelf onderzoeken. Ze hebben daarbij een voorliefde voor de duistere kanten van het bestaan. Daarom voelen satanisten zich aangetrokken tot de duistere krachten van het fascisme en nemen daarin vaak een ambivalente houding aan. Deze ambivalente houding ten opzichte van het nazisme van de ONA komt ook tot uitdrukking in een discussie daarover op een satanisch webforum. Daar stelt de Nederlandse vertegenwoordiger van de Amerikaanse First Church of Satan, André van Schaijk: "Dat ik en andere van de FCoS-council niet zo ver zouden gaan om hun (ONA, P.Z.) theorie in de praktijk te brengen zullen wij zeker hun recht om te bestaan en zich satanist te noemen verdedigen. Als je andere immers rechten ontneemt ontneem je jezelf dezelfde rechten". Als tegenhanger van LaVey's satanische richtlijnen zoals de Negen Satanische Verklaringen en Elf Regels der Aarde formuleerde ONA-voorman David Myatt onder zijn pseudoniem Conrad Robury zijn eigen 21 Satanische Punten. Een selectie hiervan geeft een aardig beeld van Myatt's denkwereld: "Respecteer geen medelijden of zwakheid, want dat zijn ziektes die de sterken ziek maakt. Zoek vreugde in overwinning, maar nooit in vrede. Houd nooit zoveel van iets dat je het niet kunt zien sterven. Strijd altijd voor meer, want de verovering is nooit afgelopen. Maak geen werken van kunst, maar zwaarden van dood, want daarin ligt grote kunst. Het bloed van de levenden is goede mest voor het zaad van de nieuwkomers. Hij die op de top van de hoogste piramide van schedels staat kan het verst zien. Al wat groot is, is gebouwd op verdriet". De inmiddels opgeheven Nederlandse satanische organisatie Satanic Brethren was zo onder de indruk van deze fascistische levensfilosofie dat zij de 21 Satanische Punten van de ONA op hun website plaatsten. Ook de Nederlandse True Satanist Horde van satanist, vampier en ruziezoeker Raymond van Attem presenteerde de ONA richtlijnen op haar website. Van Attem windt er geen doekjes om welke ideologie hij aanhangt, want bevangen door grootheidswaan meldt hij op een webforum van satanisten dat hij ondermeer lid is van de ONA en The White Order of Thule (abusievelijk schrijft hij 'Order of the White Thule', P.Z.). Dat is weliswaar gelogen, maar het geeft wel aan dat Van Attem blijkbaar aanhanger is van de ideologie van deze nazistische organisaties. Dat blijkt ook wel uit de reclame die The True Satanist Horde op haar website maakte voor The Watcher, het huisblad van de Nieuw-Zeelandse Order of the Left Hand Path van de occulte neonazi Kerry Raymond Bolton.

Het ONA-kruis
ona-kruis
Het Arktion-kruis
arktion-kruis


Copyright
De Arktion Federation van Stephen Cox en ONA's Temple ┤88 gebruiken beiden een logo dat veel gelijkenis vertoont: een hakenkruis in de vorm van een rad. Maar behalve het logo bestaan er meer overeenkomsten tussen deze organisaties. Stephen Cox, oprichter en leider van de Arktion Federation, onderhield in het verleden nauwe banden met de ONA. De publicatie The Aims of the ONA, waarin de orde haar doelen uiteenzet, is ondertekend met Mr. Aris Rhadley, zoals gebruikelijk bij de ONA een pseudoniem. Als contactadres voor de ONA noemt deze Rhadley het woonadres van Cox in het Engelse Reading. Ook in andere ONA-publicaties wordt Cox's adres als contactadres van de ONA genoemd. Nazi-satanisten bevestigen dat er een band heeft bestaan tussen Cox en de ONA en zij suggereren dat Cox lid is geweest van één van de occulte organisaties waaruit later de ONA is ontstaan. Ook de antifascistische onderzoekers van Britse blad Searchlight bevestigen dat Cox en Myatt bondgenoten zijn geweest. Indirect geeft Cox zelf ook toe dat hij betrokken is geweest bij de ONA. In 1995 publiceerde Cox's organisatie Fraternitas Loki namelijk een artikel met de titel Aeonics, Magick and Race. Hierin schrijft de anonieme auteur: "Eén van de helderste beschrijvingen van het mechanisme van het ontstaan van aeon's (..) is van een zekere schrijver van een organisatie waarbij ik ook een aantal jaren betrokken ben geweest". In het artikel wordt uitleg gegeven over de 'aeonische missie' en het is volledig gebaseerd op het gedachtegoed van Myatt en zijn ONA. De anonieme auteur verwijst daarnaast ook naar de ideeën van David Myatt en van de Amerikaanse fascist Francis Parker Yockey, die ook voor Myatt een inspiratiebron is. Dat: "Eén van de helderste beschrijvingen van het mechanisme van het ontstaan van aeons..", van Myatt afkomstig is ligt voor de hand. Het is tenslotte zijn utopie. De auteur van het Fraternitas Loki-artikel moet dan ook met: "..een zekere schrijver van een organisatie waarbij ik ook een aantal jaren betrokken ben geweest", doelen op Myatt en zijn ONA. Cox regeert binnen zijn organisaties als alleenheerser en hij heeft vanaf het begin de touwtjes stevig in handen. Daarnaast verwijst Cox in artikelen die hij wel met zijn eigen naam ondertekende ook naar Myatt en Yockey. Het ligt dan ook voor de hand dat Cox de anonieme auteur is van het Fraternitas Loki-artikel. Dat betekent dat hij in dit artikel toegeeft betrokken te zijn geweest bij de ONA. Dat lijkt ook niet zo onwaarschijnlijk want tot ver in de jaren negentig verkondigt Cox dezelfde ideeën als de ONA over de 'aeonische missie': het opleiden van een nieuwe krijgerselite, de ontwikkeling van de Homo Galactica en het nieuwe aeon waarin een krijgerselite gaat vechten voor de realisatie van het Imperium of the West. In Cox's publicaties druipt daarbij het Arische etnocentrisme van de pagina's. Zoals gezegd maakte Cox's OJB deel uit van het internationale nazistische occulte netwerk van de ONA en in publicaties van en over Traditionele satanisten worden Cox's organisaties OJB, Circle of Jormandgur en Fraternitas Loki door voor- en tegenstanders altijd in één adem genoemd met de ONA en andere ordes van nazi-satanisten. Stephen Cox bezit daarnaast het copyright op diverse ONA-publicaties, nog een aanwijzing voor zijn relatie met de ONA. Nazi-satanisten beweren dat Cox materiaal van de Order of the Nine Angles verkocht en dat dit samen met de copyrightkwestie heeft geleid tot een breuk tussen de ONA en hem.

Creatieve Nazi-mysteries
De noodzaak om de OJB op te richten kwam volgens Cox voort uit de historische behoefte van de Europese tribes aan het herstel van de spirituele harmonie en het vervullen van hun bestemming. Door het in ere herstellen van het Europese heidense erfgoed, de occulte kennis, idealen en waarden en door het opzetten van een heidens netwerk hoopt hij aan deze behoefte te voldoen. Hij wil faciliteiten bieden aan iedereen die op zoek is naar het verband tussen spiritualiteit en etnische, heidense en regionale 'roots'. Cox wil niet al te xenofoob overkomen want ondanks zijn speciale interesse voor het heidendom van de Germanen en Kelten, staan zijn organisaties in principe open voor de heidense tradities van alle Europese tribes en van die van de 'verloren' rassen uit bijvoorbeeld Atlantis. Hij stelt dat zijn organisatie 's werelds meest uitgebreide aanbod ter wereld heeft van pagancursussen, faciliteiten, rituelen, onderwijs, onderzoek, activiteiten en studies. Cox ontwikkelde ondermeer cursussen over de cultuur en geschiedenis van Teutonen, Kelten en Vikingen, over magie, runen, Arisch leven en rituelen voor de diverse graden binnen zijn ordes. Hij organiseert met zijn European Youth Pioneers allerlei avontuurlijke bijeenkomsten voor jonge mannen om een nieuwe 'mannenethiek' te ontwikkelen die tegenwicht moet bieden aan het gebrek aan competitie en krijgersethiek in de huidige liberale maatschappij. Bij de Spartan Sports League kunnen jonge mannen sport en bodybuilding beoefenen. Ook een cursus Runensex behoort tot de mogelijkheden. Cox organiseert verder nog satanische en shamanistische rituelen en onder de naam Albion Pelgrimage organiseert hij avontuurlijke en spirituele reizen naar prehistorische, heidense plekken in Engeland. In 1993 sticht Cox zijn European Library. Inmiddels bestaat deze bibliotheek uit een verzameling van duizenden boeken en manuscripten over het Europese heidendom, occultisme, satanisme en spiritualiteit. Naast werken over het Derde Rijk en revisionisme (Holocaust-ontkenning), bevat de bibliotheek een uitgebreide verzameling publicaties van David Myatt en de diverse Traditionele satanische nazi-ordes zoals de Order of the Nine Angles, de Ordo Sinistra Vivendi en de Black Order.

In een artikel van Cox uit 1992, dat de titel Sleepwalker versus the übermenschen draagt, citeert hij uitgebreid Faustus Scorpius, een pseudoniem van de eerdergenoemde Nieuw-Zeelander Kerry Raymond Bolton, oprichter van The Black Order, The Order of the Left Hand Path en de Ordo Sinistra Vivendi. Bolton┤s ordes maken allemaal deel uit van het nazistische occulte netwerk van de ONA. Tot voor kort waren de ONA-publicaties bij Bolton┤s Realist Publication's te koop. In zijn publicaties Freyr's Oceanic Western Kingdom (1995) en The Aryan Arctic Atlantis (1995) haakt Cox aan bij de theorieën die beweren dat de Ariërs afstammen van Atlantis. Een thema dat ook in Religie en Mystiek regelmatig wordt belicht. In zijn boek dat ook de titel Sleepwalker versus the übermenschen (1996) draagt beschrijft hij de aeonische cycli vanaf Atlantis tot de, in zijn ogen, hedendaagse crisis die wordt veroorzaakt door het geloof in één god, het materialisme en het liberalisme. Hij beschrijft zijn idee dat er een relatie bestaat tussen regionalisme, de new age- en Groene beweging en raciale volksherinneringen. Deze bewegingen geven volgens hem de noodzaak aan om een nieuwe heidense elite te vormen om de planeet aarde en de toekomst van Europa te redden. In zijn The Occult Cycle of the Third Reich (1997) laat Cox blijken onder de indruk te zijn van de verrichtingen van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Hij ziet de nazi 'mysteries' als een "creatieve beweging van immense innovatie, visie en het herstel van volkse archetypen". Cox sympathie voor het nazisme blijkt ook wel uit het propagandamateriaal van de National Socialist Movement (NSM) dat hij op zijn huisadres ontvangt. In de jaren negentig zijn de meeste leden van Cox's clubs dan ook afkomstig uit internationale kringen van extreemrechtse jongeren, skinheadbands, metal-muzikanten en uitgevers van blaadjes. Met zijn mix van satanisme, magie, fysieke sporten en outdoor-avontuur propageert Cox succesvol nationale trots, volkstraditie en het Arische rasbewustzijn.

In de jaren negentig worden de OJB, Fraternitas Loki en The Circle of Jormungandr in Nederland vertegenwoordigd door de organisatie Warrior Elite. Deze club is in die tijd de officiële Nederlandse distributeur voor Cox's uitgeverij Coxland en voor Kerry Bolton's uitgeverij Realistic Publications. De postbus van Warrior Elite stond op naam van de satanist Tom Reinders die uitgever was van de metalbladen Doors of Perception en Trumpeter of Evil. Net als de ONA leiden ook de ordes van Cox via een harde training rasbewuste krijgers op die via geheime aeonische actie moeten strijden voor het nieuwe Imperium. Om ook potentiële krijgers in Nederland te ronselen verspreidt Stephen Cox via Warrior Elite oproepen in Nederland. In één van deze oproepen valt te lezen: "Herleving van de Europese troepen: Order of the Jarls of Baelder, krachtige katalysator van oude kennis, nieuwe Westerse magie. Een dynamisch pad! Ontwaakt de Faustische ziel - bereidt voor op Homo Galactica!". Voor zijn organisatie Fraternitas Loki maakt Cox reclame met de wervende tekst: "Veel van de zogeheten Magie en Satanisme is niet meer dan een tak van het oude Aeon. Nu is de tijd gekomen om je ras en schaduwzelf te ontdekken, de poort naar de Oude goden te openen, als je de moed hebt. Fraternitas Loki is beperkt tot de Sterken, we staan voor geheime Aonische actie, Zelf-Evolutie, kortom we representeren het krijgersschap voor het komende Imperium". In deze op de ideologie van de ONA gebaseerde reclameboodschappen wordt aspiranten verder een harde training in het vooruitzicht gesteld waarbij onder meer persoonlijke kracht en stammenziel (4) worden getest.

Ras van goden
Eind jaren negentig begint Cox met zijn Arktion Federation een gematigder koers te varen, waarschijnlijk om meer aansluiting te vinden bij liberale, niet racistische heidenen. Nazi-satanisten beweren dat omstreeks deze tijd 'broeder Arnulf' de organisatie van Cox heeft verlaten en dat deze broeder aanhanger was van extreemrechtse metapolitiek. Volgens deze bron was Cox's organisatie de Circle of Jormungandr tot die tijd betrokken bij Derde Weg (5) politiek. "De confrontatie met de huidige linksliberale machthebbers staat niet langer op Baelder's agenda" verzuchtten de nazi-satanisten teleurgesteld. Als gevolg van Cox ommezwaai zijn sinds 1997 de zogenaamde 'Aeonic Archives' van zijn European Library geclassificeerd en niet meer vrij in te zien. Zo gaan de nazistische publicaties van David Myatt, The Order of the Nine Angles, Black Order en Ordo Sinistra Vivendi in de ban. Politiek is voortaan een verboden gespreksonderwerp binnen de Arktion Federation, wat ook handig is om (interne) kritiek te voorkomen en pareren. Cox probeert tegenwoordig duidelijk zijn blazoen te zuiveren want hij stelt zelfs: "Messianisme, dualisme, vooroordelen en discriminatie zijn tegen de Natuurlijke Orde". Tot voor kort verwees Cox in artikelen op zijn websites nog steeds naar de fascisten Myatt en Yockey en citeerde hij in een online-versie van de Baelder Journal de 17e eeuwse Duitse ketter Giordano Bruno: "Oh Jupiter, Laat de Germanen hun eigen kracht kennen. Dat ze niet zijn als mannen maar als goden!" In deze woorden ziet Cox de aspiratie van "our folk" die volgens hem geldt voor alle Europese tribes. Tribes die: "..zowel bestaan als verloren zijn, zowel binnen als buiten en voorbij de grenzen van 'our Homelands'. Voor een goed begrip van de groei en ontwikkeling van de Arische rassen en de Europese cultuur in zijn verschillende fases, families en staten moeten we ook het begrip 'kracht' in zijn diepere evolutionaire context begrijpen...". Maar dit griezelige etnocentrisme van Cox probeert hij, net als zijn oorspronkelijke nazi-ideologie, tegenwoordig verborgen te houden. Nadat hij daarover was bekritiseerd vermijdt Cox tegenwoordig het gebruik van het begrip Ariër en onlangs heeft Religie en Mystiek-bestuurslid Marcus Siepman, die ook de website van Religie en Mystiek vervaardigde, een nieuwe website voor Cox gemaakt. Alle hierboven geciteerde artikelen zijn op deze website niet meer terug te vinden en Arktion stelt tegenwoordig nadrukkelijk niet racistisch te zijn en open te staan voor iedereen: "Wat je ras, taal of cultuur ook is, je bent van harte welkom", aldus Cox. Ook heeft hij zijn pretenties inmiddels bijgesteld. Cox streeft tegenwoordig niet meer naar de ontwikkeling van het Arisch superras, de 'Homo Galactica', maar naar de ontwikkeling van de 'Homo Europaes', die: "...in de toekomst temidden van de sterren zal leven". Toch laat Cox zich nog wel eens ouderwets gaan. Zo schrijft hij in Religie en Mystiek over een inwijdingsritueel in zijn Tempel van Draconis: "Tempel van Draconis doorgaan is een reis van het duidelijke licht de duisternis in en dan weer het licht in: Dit, broeders en zusters, is het doel van de strevende adept, om zichzelf opnieuw op te bouwen, om het fundament van een ras van goden te leggen en om van zijn aarde, zijn tuin een lied van lof voor de eeuwigheid te maken. Alleen dan zullen we tussen de sterren kunnen spelen". De associatie met David Myatt's 'Homo Galactica' en 'Galactic Empire' van Ariërs valt nog steeds moeilijk te negeren.

Herkansing
De medewerkers van Religie en Mystiek blijken nogal onder de indruk van Stephen Cox's Arische etnocentrisme en zijn heidense initiatieven. In juni 2002 gaat zelfs een groep redactieleden en medewerkers van Religie en Mystiek met Stephen Cox op Albion Pelgrimage. Op de website en in het blad doet Religie en Mystiek hiervan uitgebreid verslag. In december 2002 en maart 2003 organiseert hoofdredacteur Walter Siepman diverse lezingen in Nederland waar Cox reclame maakt voor zijn organisatie en zijn heidense pelgrimages. Tijdens deze lezingen vertoont Cox een film over de pelgrimage van de Religie en Mystiek-medewerkers. Hierin is te zien hoe ze rituele plaatsen bezoeken en hoe Cox heidense rituelen uitvoert en bijvoorbeeld bij een prehistorische steencirkel de voorouders toestemming vraagt deze heilige plaats te mogen betreden. In april 2003 bezoekt Cox in verband met zijn propagandadoeleinden de Elf Fantasy Fair in Haarzuilens. Dit is een festival voor liefhebbers van sprookjes, Gothic-fans en andere mensen met heimwee naar de middeleeuwen. Hij houdt hier diverse lezingen en filmvoorstellingen. Naast de afdelingen in Denemarken, Finland, Australië en Italië is er onlangs in Nederland in Limburg een officiële Arktion afdeling opgericht, de Ambiorix Lodge. Voorman is Joris de Lange, ex-zanger van de band Bifrost. Hij organiseert onder meer heidense wandeltochten in Maastricht. Een ander actief Nederlands Arktion lid is Remco Mettrop van de Limburgse heidenband Mordaehoth, die ook een tape uitbrachten via het nazi-label Berzerker Records. (6) Deze band laat zich onder andere inspireren door de muziek van de Noorse band Burzum van de nazi-heiden, brandstichter en moordenaar Varg Vikernes. Cox heeft onlangs een nieuw gilde opgericht voor kunstenaars: 'Guild of Artists'. De eerste leden van dit gilde zijn: Remco Mettrop, Michel Lemaire en Alexander Willemse. Zowel De Lange, Mettrop, Willemse als Jelle Scheurwater en Roy van der Venn zijn medewerker van Cox's blad Baelder Journal. Ondertussen lokt Cox steeds meer Nederlanders naar zijn Engelse moeras om ze in te wijden in zijn wonderlijke wereld van supergermanen. Geconcludeerd kan worden dat na een eerdere poging in de jaren negentig het Cox nu, met minder 'duidelijke taal' en met behulp van Religie en Mystiek als vehikel, wel lukt om in Nederland vaste grond onder de voeten te krijgen en de activiteiten van zijn organisaties steeds verder uit te breiden. Cox is op zoek naar een plek waar hij zijn 'European Pagan Cultural Centre for the Advancement en Apprececation of Religions, Traditions and Heritage' kan vestigen. Daar heeft hoofdredacteur Walter Siepman wel een idee over: "Waarom niet in het tolerante Nederland, in Zeeland". Handig, want Religie en Mystiek is statutair gevestigd in het Zeeuwse Borssele en een deel van de redactie woont in deze provincie.

In de volgende Alert! het derde en laatste deel met nog meer griezelheidenen en Religie en Mystiek als platform voor een antisemitische complotdenker.

Noten:
(1): Heidendom of paganisme is het geloof in een pré-christelijke natruurreligie. In Noordwest-Europa en de Verenigde Staten betekent dat vooral het geloof in Germaanse goden. Er bestaan diverse namen voor deze Germaanse religie zoals Asatr˙, Odinisme of Noordse Traditie. De naam Odinisme wordt vooral door extreemrechtse heidenen gebruikt omdat Odin (Scandinavisch voor Wodan) als oorlogsgod het beste past bij het krijgersethos dat deze heidenen aanhangen. In Nederland wordt de Germaanse religie verspreid door onder meer Het Rad, Pagan Federation en Nederlands Heidendom.
(2): In de Hellenistische (Griekse) Tijd werd het begrip aeon gebruikt als aanduiding voor de goddelijke, eeuwigdurende tijd.
(3): Stephen Cox grossiert in organisaties. Zijn conglomeraat bestaat onder meer uit de: Arktion Federation, Order of the Jarls of Baelder, European Cultural Centre, European Heritage School, European Library, Spartans Sports League, Dark Earth Sisters, Fraternitas Loki, Circle of Jormungandr, Sceadu Bael Gebroder, European Youth Pioneers, Arktion Pagan Faith, Arktion Rune Circle, Old Religions Temple, Temple of Draconis, Jombsburg Community, Shadow Fire Brothers. Cox werkt aan de oprichting van een eigen Arktion platenlabel en aan een Pan-Europees Spiritueel Erfgoedcentrum dat hij wil vestigen in een boerderij in het Engelse natuurgebied Dartmoor.
(4): Er zijn aanhangers van natuurreligies, zoals heidenen, die geloven dat alle levende organismes een ziel hebben. Stephen Cox ziet ook een stam (gemeenschap) als een organisch geheel met een eigen ziel.
(5): Derde Weg-politiek is een term die duidt op een politieke stroming die niet kapitalistisch en niet communistisch is. Politiek links en politiek rechts geven ieder een eigen invulling aan deze stroming, waarbij die van politiek rechts vooral nationalistisch is.
(6): Zie voor een artikel over de handel en wandel van Berzerker Records, op de site van Alert! (www.xs4all.nl/~afa/alert/engels/sl08.html) en de site van Kafka (kafka.antenna.nl/?p=1731).

back