alert!Rassenleer van ziener Jozef Rulof opnieuw onder de loep, deel 3 (laatste deel)

Herman Nimis

Deel I van dit artikel
Deel 2 van dit artikel

Geestelijke evolutie is voor het fysiek hoogstontwikkelde ras

In deel 2 kwam o.m. de hoogst merkwaardige evolutietheorie van dieren volgens de Rulof-leer aan de orde. Terug naar de mens.

Volgens deze leer is de mens pas tot geestelijke evolutie in staat is als hij zijn fysieke vervolmaking van de 7e graad heeft bereikt. Rassenvermenging zou deze ontwikkeling belemmeren, omdat mensen van lagere fysieke graden nog niet tot geestelijke vervolmaking in staat zouden zijn. Pas bij fysiek uitgeëvolueerden, die volgens de leer op enkele uitzonderingen na behoren tot het blanke ras, kan dit zich volledig ontplooien hoewel er ook dan obstakels zijn. In de paperback 'De kosmische evolutie van lichaam en ziel' schrijft uitgeverij Wayti op P102: "Terwijl het lichaam is uitgeëvolueerd in de 7e stoffelijke graad, is het karakter nog alles behalve harmonieus. Dikwijls is de ziel na de lichamelijke evolutie nog maar net uit het voordierlijke bestaan de dierlijke gevoelsgraad binnengetreden, zelfs al leeft zij in een lichaam van de zevende stoffelijke graad. Dat blijkt uit het feit dat ook in de geciviliseerde westerse maatschappij moord en doodslag schering en inslag is. (..) Na het beleven van de lichamen van de zeven stoffelijke graden begint de ziel te werken aan haar innerlijke ontwikkeling."

Jozef Rulof begin jaren 50
  rulof  
Dat heeft de schepping merkwaardig ingericht. Eerst de mens naar een volmaakt (= blank) lichaam laten evolueren en hem dan pas aan zijn geestelijke vervolmaking laten werken. En wie niet zijn best doet gaat karmisch een paar graden terug om te reïncarneren in een donkere huidskleur (zie deel 1). Andere levensbeschouwingen die op reïncarnatie en ziele-evolutie stoelen verkondigen veelal dat het leven op aarde de echte leerschool is. Door dit in zijn pieken en dalen te ervaren bouwt men in elk leven -ongeacht tijdperk of huidskleur- steeds meer geestelijke rijkdom op wat dient ter vervolmaking van de ziel. Maar Rulof trekt een scheidingslijn wat neerkomt op het zoveelste bewijs van onderscheid-met-waardebepaling: pas de mens van de 7e stoffelijke graad (lees: vnl. van het blanke ras) bezit de potentie om zich geestelijk te vervolmaken, een ontwikkeling waartoe de mens van lagere stoffelijke graden en met een andere huidskleur nog niet in staat is. Het LBR zal niet blij zijn met dit gedachtegoed.

Het fenomeen dat geestelijke evolutie van fysiek volmaakte blanken zou stagneren, wordt door Rulof aangeduid met 'stadskannibalisme'. De vrije wil zou deze ontwikkeling in de weg staan en debet is ook het intellectualisme en scepticisme, waarbij het harmonieuze gevoelsleven naar de achtergrond is verdrongen. Bij lagere stoffelijke graden is nog wel een beperkte vorm van geestelijke ontwikkeling mogelijk, maar dit gebeurt alleen indien zij met het gevorderde blanke ras van de hogere graden in aanraking komen, aldus dit fragment uit 'De Kosmologie, deel 4' pag. 227-228, P 130 :

"Gij ziet, deze mensen voelen zich nog dierlijk bewust. Doch dat heeft voor de eigenlijke levensgraad niets te betekenen, de volgende, de tweede graad voor het menselijke organisme, schenkt de ziel meer verruiming, hogere bewustwording. De eerste drie levensgraden leven hier als stammen. Elke graad zorgt voor afscheiding. De eerste graden kent men niet eens, zo diep leeft die levensgraad in het oerwoud, doch straks, wanneer de geleerde zijn onderzoekingen voortzet, treden ook die naar voren. Alléén de laatste jaren heeft de geleerde zich opengesteld voor de vele rassoorten op Aarde, ik bedoel, dat men alles tracht te doen om deze mensen te leren kennen. Het spreekt vanzelf dat deze eerste drie levensgraden eerst nú, voor het huidige stadium, belangstelling genieten, zodat ook het oerwoudkind evolueert. Dus niet alleen lichamelijk, doch bovendien geestelijk. Voor honderd jaar terug werd de blanke geslacht en opgegeten, ook nu nog, indien hij in handen valt van de eerste levensgraad, doch het huidige bewustzijn voor al deze oerwoudstadia gaat vooruit, ál de levensgraden van Moeder Aarde krijgen contact en zullen elkaar dienen. Wat thans mogelijk is, u kent dat, de geleerden trachten het oerwoudkind te steunen, was voor slechts honderd jaar terug niet mogelijk, omdat het blanke ras afgemaakt werd. Aan die ontwikkeling zien wij dat het kind van het oerwoud ontwaakt, doch door de hogere levensgraden."

Ook de astrale meesters werken aan die ontwaking mee. Wayti (P 130) : "In het boek 'De volkeren der aarde' (DVA) beschrijven de meesters hoe zij zelf de mens op aarde inspireren om dit contact te maken en uit te bouwen, om de wereld aaneen te smeden, zodat er geen enkel volk op aarde nog 'achterblijft' bij de evolutie van de mensheid. 'Onbekend maakt onbemind'. Het echt leren kennen van elkaar maakt immers de weg vrij voor het afbreken van vijandbeelden, en geeft de basis voor een duurzame vrede. Zo stuwen de meesters de mensheid vooruit om het dierlijke oorlogszuchtige gevoelsleven van haat en geweld achter zich te laten en een universele verstandhouding en respect op te bouwen. Om uiteindelijk het gevoel 'mens' op te bouwen, ongeacht alle verschillen die de aardse persoonlijkheden bedenken, en waarmee ze zich van hun medezielen kunnen afscheiden."

Voorkant boek 'Het ontstaan van het heelal'
  rulof  
Dat klinkt fraai, maar de keerzijde van deze medaille is dat deze meesters in andere situaties een oorlogszuchtig gevoelsleven niet afwijzen en dat bij het-leren-kennen-van-elkaar het doel alle middelen heiligt. Want de paperback vermeldt niet dat in DVA staat, dat meester Zelanus aan Napoleon een soort pluim geeft omdat deze door zijn veldslagen de volkeren via weliswaar afgedwongen contact beter bij elkaar bracht. Nota bene door oorlogsgeweld. Ook staat in DVA dat de astrale meesters initiëerden om Duitsland na afloop van WO1 het vernederende verdrag van Versailles te laten ondertekenen om dit land spoedig een volgende wereldoorlog te laten ontketenen die tot de evolutie van de mensheid zou dienen. Hitler was daarin een onbewust werktuig en de meesters keken van 'gene zijde' toe hoe hij de ene na de andere overwinning behaalde. Deze meesters hebben geen last van hun geweten.

Only for white
In een poging om Rulofs vermeende racisme verder te ontkrachtigen citeert Wayti een fragment uit Vraag & Antwoord deel 3, pag: 140/41, P 115/116, waarin hij anno 1951 aan het publiek in populistische stijl over een incident vertelt tijdens zijn tournee naar de VS in 1946/47:

(..) "Straks scheldt u op de neger… En als je die mensen dat nu kon verklaren, dames en heren, die kijkt daar laag op een neger neer… Ik heb het niet gedaan; in Hollywood ging ik zitten, in Florida, en ik zat juist op de bank van de negers, en dáár was de blanke, hè? En ik zie dat niet: 'white '. Ik denk: Wat heb ik met 'white' te maken? Ik ging bij 'black' zitten. Toen kwamen daar de whitelingen, die kwamen: zó. Ik zeg: pvvt. Ik deed dát. (gelach) Toen zei die vent: 'Zo.'
Ik zeg: 'Zo, meneer.' Toen zegt hij: 'Ja meneer.'
En ik deed ook zó. (gelach) Nou, die denkt: die is gek. Ik denk: och. Ik zeg tegen mijn broer: 'Wat, wat?' Toen zegt hij: 'Joh, je zit onder de zwarten.' Ik zeg: 'Nou, nu wordt ie goed, nou ga ik echt beginnen.' Ik gaf… Ik zeg: 'Do you like a cigaret?' 'Yes yes.' Nou, ik zeg: 'Lekker roken.' En hij: ggrr.
Wat een haat ligt daar, meneer, in dat zuiden. O, in South Carolina en daarzo, en hoe verder of je komt: only for white, only for black, and only… Ik zeg: 'Hoe bestaat het.' En daar liep ik tussen.
Maar, meneer, nu kom ik terug, daar zag ik een blanke in zitten, in die neger. Ik denk: Hé, jij zat vroeger in Frankrijk. En toen stelde ik mij op die man in, dat was een jongen van achttien jaar en daar een meisje. Ik zeg tegen mijn meester: 'Waar hebben ze nu geleefd?' Hij zegt: 'Kijk maar, een uit Noorwegen, een uit Frankrijk, een uit Duitsland.' Europa zag ik in de neger."

Er wordt niet vermeld dat de donkere huidskleur van deze mensen volgens de Rulof-leer zeer waarschijnlijk een karmisch gevolg is en dat zij nu aan het 'goed maken' zijn in een lagere stoffelijke graad met inherente donkere huidskleur, omdat zij in een vorig leven als blanke van een hogere graad niet geleefd hebben volgens de kosmische wetten.
In de boeken komt vaak de uitspraak voor dat er eigenlijk geen zonde bestaat maar slechts onbewust handelen. Dat komt minder hard over, maar tóch is het gevolg dat deze handelingen onderworpen zijn aan meedogenloze karmawetten.

DVD
De DVD die bij de inmiddels uitverkochte paperback behoort, kan nog afzonderlijk besteld worden. Deze geeft in ca. 40 minuten zeer beknopt 2 boeken weer, 'Een blik in het hiernamaals' en 'Het ontstaan van het heelal'. Men kan er begrip voor opbrengen dat het moeilijk moet zijn geweest om een visuele bewerking van deze boeken te maken. Wayti bericht dat slechts een beperkt budget kon worden uitgetrokken en dat is te zien. Het hiernamaals wordt door middel van computeranimaties in een nogal kitscherige setting met bloeiende weilanden en musicerende figuren in wijde gewaden gepresenteerd.

Irritant is de ondertoon van de commentaarstem: 'zo-is-het-en-niet-anders'. Geen enkele maal wordt gemeld dat deze nogal afwijkende evolutieleer uitsluitend door Jozef Rulof wordt verkondigd. Dat maakt de DVD voor niet-ingewijden curieus en voor ingewijden vrijwel overbodig. Van de bedenkelijke rassenleer komt weinig over en eigenlijk komt slechts één omstreden thema aan bod: begraven is beter dan cremeren, ook een bekend thema van 'genezend medium' en Rulof-fan Jomanda. Dit wordt met het voorbeeld van een cynisch-rationeel ingestelde kunstschilder getoond die zijn hele leven op zijn omgeving heeft gevit en zich verzet tegen zijn naderende dood. Als hij dan sterft en wordt gecremeerd, zou zijn ziel bij de verbranding een vreselijke schok en pijnen ondergaan. Had hij zich maar laten begraven. Als tegenpool wordt een vrouw getoond die haar hele leven al in een soort Rulofiaans hiernamaals geloofde en zich rustig voorbereid op haar dood. Zij zou die pijnen niet voelen omdat ze zich gericht zou hebben op 'de sferen van licht'. Volgens de Rulof-leer zouden zielen van volkeren waar crematie tot een rituele plechtigheid behoort evenmin pijn voelen van de verbranding. Deze theorie wordt bij mijn weten door geen enkele andere occultist ondersteund, wat ook bewijst dat Rulof tegen rationeel denken manipuleert met angstopwekkende gevoelens.

Uit Rulof-land verbannen
Op 19 augustus 2006 werd ik na 3 jaar discussie definitief door de webmaster verbannen van het belangrijkste Rulof-forum (1). Reden was dat ik teveel kritisch had doorgevraagd over op mij paradoxaal overkomende boekenthema's: enerzijds zijn oorlogen en veldslagen nuttig, evolutionair en karma-louterend, terwijl anderzijds het 'Gij-zult-niet-doden-principe' als een rode draad door alle boeken heen zou lopen. Directe aanleiding was dat volgens het boek DVA dictators zoals Mussolini weliswaar tot het laagste mensensoort behoren, maar enkele pagina's verderop wordt gemeld dat hij (in 1935) "wel naar Abessinië moest trekken om dat volk en hun goederen te overmeesteren, want God houdt ook van zijn zwartjes en dat volk moest ontwaken en had een gevoelige les te ontvangen en nodig" (samengevat). Bij deze slachting werden meer dan 300.000 onschuldige mensen over de kling gejaagd. Ik stelde herhaaldelijk de vraag hoe dit te rijmen valt met het 'Gij-zult-niet-doden-principe', maar ontving steeds vage en verwijtende antwoorden. Tenslotte bande de webmaster mij definitief van het forum; hij meende de nood te voelen om in te grijpen, wat gepaard ging met een aantal verdachtmakingen aan mijn adres.
Op een ander Rulofforum (2) worden omstreden thema's naar een verborgen gedeelte verplaatst dat alleen toegankelijk is voor ervaren lezers. De achterliggende bedoeling is dat critici deze teksten niet gemakkelijk kunnen meelezen en verkeerde conclusies kunnen trekken.

Tot slot
Het is mijn ervaring dat fundamentalistisch denkende Rulof-lezers kritiek moeilijk kunnen verdragen, hoeveel contra-argumentatie ook wordt aangedragen. Dikwijls wordt erop gewezen dat twijfel aan de reïncarnatiegedachte bij critici tot veel misverstanden kan leiden. Het al of niet geloven in reïncarnatie doet echter niets af aan Rulofs controversiële gedachtegoed.

Het doel van deze reeks artikelen is dat mensen die op zoek zijn of er meer tussen hemel en aarde is - waarbij zij zich ook aangetrokken kunnen voelen tot de reïncarnatiegedachte- bij Rulof kunnen uitkomen en dan geïnformeerd dienen te zijn over de omstreden denkbeelden uit zijn boeken. Het is geenszins de bedoeling om de vaste lezers, die over omstreden thema's liever zwijgen, in een verkeerd daglicht te plaatsen. Daarnaast beschouw ik deze serie als een vorm van solidariteit t.a.v. mensengroepen die op een of andere wijze door dit gedachtegoed worden gekwetst. Net zoals menige andere leer verkondigt de Rulof-variant ook loutering van de menselijke ziel, maar doet dit via een zeer controversiële rassenleer die eerder in de donkere kanten van de ziel thuis hoort.

Een laatste citaat, uit 'De Kosmologie' deel 1 p. 255:

"En er is slechts één ras op aarde en dat is de mens."

Als uitgeverij Wayti en stichting GWG (3) aan de ware betekenis hiervan willen vasthouden en ook zelf vinden dat Rulofs leer eigenlijk beter past binnen de historische context van de 1e helft van de vorige eeuw, wordt het tijd dat men ophoudt met de promotie van deze boeken. Ze zijn met veel fantasterijen en bijgeloof rond een verouderde rassenleer opgebouwd en willen lezers onder het 'aantrekkelijk' vaandel van reïncarnatie doen geloven dat anders dan blank gelijk is aan minder geëvolueerd en volmaakt en dat rassen vooral zuiver moeten blijven. De geciteerde paperback is een vergoeilijking van dit soort denkbeelden, waarbij naar tegenwoordige opvattingen bedenkelijk overkomende fragmenten met opzet nauwelijks worden geciteerd.
In zijn pleidooi bij de rechtbank van Dendermonde heeft de advocaat van Wayti op 14 maart 2006 verzocht om de zaak te verwijzen naar een kamer met 3 rechters, ten einde de leer nog een keer aan hen uit te leggen. Vóór eind van dit jaar zou de correctionele rechtbank daarover beslissen. Het valt te bezien of Wayti er zelf nog uitkomt.

N.B. Een 'P' gevolgd door een cijfer slaat op het paginanummer van de Wayti-uitgave 'Onze kosmische Evolutie van Lichaam en Ziel'. Vermelding van een druknummer slaat op eerder door mij bestudeerde exemplaren. Waar geen druknummer is vermeld betreft dit citaten van Wayti uit de laatst verschenen boekdrukken.

Noten:
1): www.jruloff.com
2): http://uniform.messageboard.nl/10383/index.php
3): Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap 'De Eeuw van Christus', in 1946 opgericht om het nalatenschap van Jozef Rulof te conserveren en gelieerd aan de later opgerichte Stichting Wayti Uitgeverij.

terug naar inhoud