alert = afa

Home
Inhoud 4-2007
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

printversie

Uitgever omstreden boeken Jozef Rulof wint rechtszaak maar gaat failliet

Herman Nimis

Aan het vermeend racisme in de boeken van de occulte Nederlandse ziener Jozef Rulof (1898-1952) wijdde ik dit jaar in Alert! een artikel met de titel 'Rassenleer van ziener Jozef Rulof opnieuw onder de loep', dat werd gesplitst in drie delen (1). Omdat er nog enkele open einden waren wordt dit het afrondend artikel.

Om het geheugen op te frissen: Jozef Rulof propageert in zijn boeken een occult christendom gecombineerd met een zeer strenge reïncarnatie- en karmaleer. In zijn totalitaire met 'evolutie' aangeduide visie is het privé-leven van de mens vergeleken met het heden ingrijpend gewijzigd. Daarover werd al uitgebreid bericht in de vorige artikelen. Rulofs boeken kennen ruim 30.000 Nederlandse en zeker 10.000 Vlaamse lezers. Ondanks dat al een aantal boeken in het Engels werd vertaald is het verspreidingsgebied in Angelsaksische landen nog steeds gering.

Bij de correctionele rechtbank van het Belgische Dendermonde liep al sinds 4 jaar een rechtszaak die was aangespannen door het Brussels Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Antiracisme (CGKA). Deze instantie meent -net zoals haar Nederlandse zusterorganisatie LBR- dat in het werk van Rulof negationisme, racisme, antisemitisme en beledigingen van andere minderheden voorkomen en beschuldigt de Nederlandse uitgeverij Wayti van de verspreiding in België.
Het verspreiden van Rulofs gedachtegoed en daaraan gerelateerde denkbeelden gaat niet altijd zonder risico. Een eenmalig verbod op het aanprijzen en verkopen van een aantal boektitels op een new age beurs te Antwerpen werd door de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg in mei 2003 uitgesproken. Wayti ging in beroep maar dit werd niet ontvankelijk verklaard. Het omstreden boek 'Volkeren der Aarde' werd op aandringen van de Stichting Bestrijding Antisemitisme (STIBA) op straffe van een rechtszaak- door de uitgeverij midden jaren '80 uit de handel genomen, maar kan daar wél worden besteld. En in 1999 werd een aanhanger van de naderhand verboden rechts-extreme partij CP'86 door de Rotterdamse politierechter tot een geldboete veroordeeld, omdat hij eerder in 2 wijken een eigenhandige tekst op basis van 'Volkeren der Aarde' had verspreid.

Uitspraak rechtbank
Na ruim 4 jaar onderzoek kwam de rechtbank van Dendermonde op 2 april 2007 tot een verrassende conclusie. Wayti en haar stichting De Eeuw van Christus werden vrijgesproken van het verspreiden van racisme en negationisme. "Het CGKA heeft met zijn aanklacht op een mug geschoten", schreef de Vlaamse krant Het Volk de volgende dag. Rechtbankvoorzitter Freddy Trooch stelde precies wat Wayti aan critici al sinds geruime tijd laat weten, namelijk dat een boek of geschrift altijd in zijn geheel dient te worden beoordeeld en niet alleen op citaten. Hij lichtte dit toe met: "Er moet rekening worden gehouden met de context van de geuite woorden en de impact ervan. Daarom heeft de rechtbank zich de moeite getroost de boeken te lezen. Het blijkt duidelijk dat de genocide daarin niet wordt ontkend, niet geminimaliseerd, niet gerechtvaardigd of goedgekeurd. Volgens de rechtbank zetten de boeken ook niet aan tot rassenhaat of discriminatie. Ongeacht de inhoud lijkt ook het openbaar karakter van de boeken van Jozef Rulof daarvoor te beperkt, aangenomen dat de gewone sterveling enige belangstelling zou koesteren voor zijn filosofische literatuur." Ook nam de rechtbank het argument van Wayti over dat de boeken zijn geschreven in de tijdgeest van de 1e helft van de vorige eeuw. Dat betekent eigenlijk dat ze verouderd zijn, hoewel Wayti steeds pogingen doet om ze te blijven propageren. Tenslotte wees de rechtbank erop dat Mein Kampf van Hitler in de meeste bibliotheken in het Nederlands is te verkrijgen. Ondanks deze voor Wayti gunstige uitspraak geeft deze vergelijking aan hoe omstreden het werk van Rulof feitelijk is.
Daarom is het opvallend dat de rechtbank een aantal pagina's uit 'Volkeren der Aarde', die wemelen van het antisemitisme en de teneur van dat boek nogal kleuren, niet als antisemitisch heeft beoordeeld. En wat te denken van Rulofs uitspraken doelend op de holocaust zoals: "Hebben de joden die Goddelijk rake tik nog steeds niet begrepen?" of "Hitler moest de knoet wel hanteren", die in de Vraag & Antwoord-reeks voorkomen. Het is mijn indruk dat zowel het CKGA en de rechtbank hun huiswerk niet zorgvuldig hebben gedaan. De rechtbank heeft slechts 3 van de 27 boeken gelezen om tot haar uitspraak te komen, terwijl van critici door de aanhangers wordt geëist om ze eerst allemaal te lezen voordat men zich aan kritiek mag wagen. Het lijkt ook alsof het CKGA geen nader onderzoek aan neutrale deskundigen wilde uitbesteden. Bovendien werd de aanklacht op negationisme onjuist geformuleerd, want Rulof ontkent de holocaust niet maar vindt dit een karmisch rechtvaardig gevolg (wat de zaak niet minder erg maakt). De advocaat van het CKGA beging daarnaast de vergissing door de rechtbank erop te wijzen dat Rulof geschreven zou hebben: "Wie Hitler beschimpt belastert ook Jezus". Deze uitspraak komt in zijn boeken echter niet voor, maar was ooit thema van een huiskamerbijeenkomst onder Rulofianen. Daarmee kon de verdediger van Wayti scoren. Dat het geringe verspreidingsgebied van de boeken ook reden is voor vrijspraak duidt erop dat de rechtbank deze literatuur niet erg serieus neemt. De boeken verhalen immers in zeer indringende stijl over een toekomstig kosmisch-religieus-sociaal wereldbeeld waarin geen andere opvattingen en gebruiken meer zullen heersen dan de door Rulof gepropageerde.

Toch failliet?
Het CKGA is ook na herhaalde verzoeken niet bereikbaar voor commentaar, en op haar website staat geen enkele vermelding over de afloop van de rechtszaak. Indien de uitspraak voor Wayti negatief was uitgevallen was het mijn inziens niet tot een verbod gekomen, maar mogelijk tot annotaties op enkele boekenkaften. Wayti kan met deze uitslag van geluk spreken omdat zij 9 jaar eerder al had ingezien dat bepaald gedachtegoed van Rulof niet meer door de beugel kon. Immers werden toen onder het mom van 'modernisering' uit 5 boektitels zonder enige aankondiging ook alle bedenkelijke fragmenten verwijderd en ontstond bijna een nieuwe Rulof-ideologie. Dit project werd een jaar later op dringend verzoek van enkele fundamentalistische aanhangers weer ingetrokken.
Wie had gedacht dat bij Wayti naar aanleiding van de uitspraak de vlag zou uitgaan had het mis, want amper 10 dagen later kondigde de uitgeverij haar faillissement aan. Als oorzaak werd aangegeven dat alle geldelijke middelen waren uitgeput door rechtszaken, de afgenomen boekenverkoop en de hoge huurlasten van het Apeldoornse kantoorpand. Inclusief bijkomende lasten zouden deze € 50.000 per jaar bedragen en de deurwaarder was al enkele malen langs geweest. Een sanering in de vorm van een faillissement zou onafwendbaar en de enige oplossing zijn geweest. Dat berichtte Wayti niet alleen in een donateursblad 2 maanden na het faillissement, maar ook via de website van een Wayti-medewerker (2). In het blad wordt voor het overgrote deel aandacht besteed aan de gewonnen rechtzaak en zeer weinig aan het faillissement. Maar in die rechtszaak was Wayti niet de verliezende partij, zodat de tegenpartij de kosten moet dragen. De boekenverkoop, die in 2002 op zijn hoogtepunt was met in Nederland bijna 11.000 verkochte exemplaren, was volgens Wayti mede door de 'hetze' die het dagblad Trouw in hetzelfde jaar met een kritisch artikel had ontketend en alle andere aanvallen op de boeken (zoals de Alert!-artikelen) in 2006 gedaald tot onder de 5.000 exemplaren.
Wayti hangt in het donateursblad bewust de vuile was niet buiten door niet te vermelden dat hun voorzitter zelf veel geld over de balk heeft gegooid (3). Hij had in het verleden de filmacademie gevolgd en wilde graag een docudrama maken over het leven en gedachtegoed van Rulof. Voor dat doel stond het kantoor vol met peperdure filmapparatuur en werden specialisten aangetrokken die voor een flink honorarium hun adviezen uitbrachten. Uiteindelijk werd dit omgezet in een naar verhouding kostenverslindende maar zeer bescheiden ogende DVD genaamd 'Onze Kosmische Evolutie van Ziel en Lichaam' alsmede een begeleidende paperback, waarover in de vorige artikelenreeks al werd bericht. Van de DVD werden slechts 2.700 exemplaren. verkocht tegen kostprijs (!) en de paperback verschijnt niet meer. Deze gang van zaken heeft beslist ook tot het faillissement geleid.

De Rulof-aanhang kwam uiteindelijk bedrogen uit, want in het verleden hadden lezers regelmatig gelddonaties gedaan in de hoop daarmee een groter verpreidingsgebied van de boeken te bewerkstelligen. Dat geld werd geheel tegen verwachting aan andere zaken besteed zonder dat verantwoording werd afgelegd. De verontwaardiging was erg groot en had tot gevolg dat kort na het faillissement 3 Wayti-medewerkers opstapten en een eigen stichting genaamd Jozef Rulof-belangen oprichtten, die nu fel van leer trekt tegen de vroegere werkgever (4). De Rulofboeken kunnen daar echter niet worden gekocht, maar moeten nog steeds besteld worden bij het vroegere Wayti, dat met een postbusadres in Doetinchem onder de oude naam 'Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus' (5) zeer bescheiden haar activiteiten probeert voort te zetten. Het is typerend dat beide stichtingen vanaf hun (her)start al weer om donaties vragen, maar goed voorstelbaar dat de lezers nu erg argwanend zijn geworden. Wél een rechtszaak gewonnen, maar door het faillissement -voor een belangrijk deel te wijten aan de handelwijze van de uitgeverij zelf- zal de boekenverkoop in een nog dieper dal zijn geraakt. Dat is vooralsnog tegen de voorspelling van Rulof die had geschreven dat "ooit mijn boeken in elk huisje zullen staan."

Dat Rulof-propagandiste van het eerste uur Jomanda zich niets aantrekt van deze commotie blijkt uit haar nieuwste boek getiteld Emoena Jeshua, waaraan ik in een apart kader een kritisch artikel heb gewijd.

Noten:
(1) Deel1: www.xs4all.nl/~afa/alert/2_10/rulof1.html
Deel 2: www.xs4all.nl/~afa/alert/3_10/rulof2.html
Deel 3: www.xs4all.nl/~afa/alert/4_10/rulof3.html
(2) groups.msn.com/JozefRulof/stichtingwaytiuitgeverij.msnw
(3) Reacties op diverse Rulof-fora en een ex-medewerker van Wayti
(4) www.jozefrulofbelangen.nl
(5) www.theageofchrist.com

Het Ware Zijn van Jomanda en haar Rulof-connecties
'Genezend medium' én Rulof-propagandiste van het eerste uur Jomanda presenteerde dit najaar haar nieuwste boek getiteld Emoena Jeshua, geschreven samen met haar huidige levens- en zakenpartner Ramon Krommenhoek. Dit onsamenhangend werk van 376 pagina's, bedoeld om Jomanda's 'Ware Zijn' te onthullen, is eigenlijk alleen nog te verteren door gevorderde kenners van de Rulof-materie, maar ook zij zullen er moeite mee hebben. Volgens Jomanda is het echter een puzzel die precies in elkaar past.

  Jomanda  
Ze beweert dat 2 boeken van Rulof -die eigenlijk geschreven zijn door zijn astrale meesters- onvolledig zijn. Zij en Ramon zouden op elkaar afgestemde 'tweelingzielen' zijn die elkaar al kenden als hoofdpersonages uit Rulofs boek 'Kringloop der Ziel' uit 1939. Eigenlijk heet Jomanda 'Marianne' en in vroegere levens was ze al Nefertiti (de vrouw van farao Achnaton), Maria (die Jezus baarde, Ramon was toen een ander kind van Maria en Jozef), Jeanne d'Arc (de maagd van Orléans) en Bernadette Soubirous (die een Maria-verschijning had in Lourdes). Ook beweert Jomanda het meest zuivere medium op het westelijk halfrond te zijn. Nota bene; in de psychiatrie wordt de veronderstelling in vorige levens bekende personen uit de geschiedenis te zijn geweest aangeduid met 'fantasy-prone' (= vatbaar voor extreme fantasieën).

Bovendien zouden Jomanda en Ramon in een vorig leven in Engeland broer en zus zijn geweest, terwijl Rulof -toen als onbekende in een vorig leven- hun vader was. Dat verhaal had Jomanda al een keer aan De Telegraaf onthuld. Er volgt nog een opzienbarende ontdekking, want ze heeft inmiddels vastgesteld dat Ramon de reïncarnatie is van meester Zelanus. Dat is een van de astrale meesters waarmee Rulof destijds mediamiek contact had en die verantwoordelijk was voor een aantal 'studieboeken', waaronder 'Volkeren der Aarde'. Ondanks dat in die boeken bericht wordt dat de astrale meesters nooit meer op aarde zullen incarneren, schrijft Jomanda dat Ramon/Zelanus niet alleen terug is om zijn tweelingziel weer in levende lijve te ontmoeten maar ook om nog enkele zaken af te maken. Nota bene; het valt te hopen dat hij bedenkelijk overkomende fragmenten uit deze boeken, waarvoor hij dus als vroegere entiteit verantwoordelijk is geweest, nog eens kan toelichten.

Ook staat in het boek dat Jomanda's medewerkers haar in vorige levens al gediend hebben of in die levens karma hebben opgebouwd dat zij nu bij haar weer moeten goed maken met hun dienstbaarheid. Van het omstreden gedachtegoed van Rulof is geen spoor te vinden, wél wemelt het boek van tegelwijsheden die je in sommige huiskamers aan de muur aantreft. Daarnaast hekelt Jomanda de Nederlandse samenleving: we zitten hier te dicht op elkaar, er is steeds minder respect voor de medemens vooral uit andere culturen, Pim Fortuyn werd de kans ontnomen om zijn werkelijke boodschap vorm te geven, we worden steeds contactarmer door internet, slechte ziekenzorg aan bejaarden, bommeldingen voor de grap, er wordt in een handomdraai een moord gepleegd en..."omdat Nederland niet wil luisteren" roept het een grote ramp over zich af. Dat laatste zei ze ook al n.a.v. haar zwijgperiode van een half jaar in 2003/04.

Veel Rulofianen bevalt Jomanda's boek niet omdat het in strijd is met de originele Rulof-materie. Men beticht haar van hoogmoedswaanzin en vindt het de zoveelste 'disharmonieuze aanval op zijn werken'. Ooit had Jomanda bewerkstelligd dat dankzij haar aanprijzingen de omzet van die boeken flink kon stijgen, nu kan ze niet meer op steun rekenen van de aanhangers. Met haar nieuwe boek lijkt het alsof het al lang op zijn retour zijnde medium zichzelf onbedoeld een genadeslag heeft toegediend.

'Emoena Jeshua' door Jomanda & Ramon Krommenhoek, Eur 34.50, uitgeverij Emoena, Valkenswaard.

(uit: Alert!, nummer 4, december 2007. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud