alert!De mystieke vrienden van een spiritueel blad

Op het forum van Religie & Mystiek is een discussie begonnen over de zienswijze van Alert! op de contacten van Religie & Mystiek. Via onderstaande link kun je de discussie volgen of eraan deelnemen:
www.relimyst.nl/phorum/read.php?f=12&i=217&t=217

Pieter Zomers

Sinds 1999 is op de schappen van de betere tijdschrifthandel het spirituele blad Religie en Mystiek te vinden. In haar vierjarig bestaan heeft dit tijdschrift een zeer bedenkelijke reputatie opgebouwd doordat het alle ruimte geeft aan lieden met extreemrechtse ideeën.

Deel 1

Het tweemaandelijks tijdschrift Religie en Mystiek behandelt volgens eigen zeggen het geloof in de breedste zin van het woord. Het wil mensen nieuwe inzichten geven over Het Geloof om het onderlinge respect te bevorderen. Het blad sluit daarbij niets uit en volgens hoofdredacteur Walter Siepman wenst Religie en Mystiek zichzelf hierin geen beperkingen op te leggen. Naast artikelen over conventionele geloofsrichtingen zoals het christendom, de islam en oosterse religies, biedt het blad een keur aan artikelen over andere levensfilosofiën zoals wicca (hekserij), heidendom (het geloof in pré-christelijke oerreligies), satanisme en allerlei new age gedachtegoed. Het blad heeft een uitgebreide rubriek met boekrecensies van religieuze en spirituele boeken en sinds december 2002 ligt er elke drie maanden in 1.150 boekwinkels in Nederland de 'Religie en Mystiek Courant der Boeken ende Spiritualiteit'. Religie en Mystiek onderhoudt op internet een professionele website met discussieforum en alles wijst erop dat de medewerkers van het blad van plan zijn er voor te zorgen dat Religie en Mystiek een invloedrijk tijdschrift wordt in spiritueel Nederland. Met haar grote verscheidenheid aan artikelen over religie en spiritualiteit hoopt de redactie van het blad zoveel mogelijk gelovigen te bereiken, welke religie, sekte of overtuiging ook aangehangen wordt. Slechts mensen en ordes die mentaal of fysiek geweld prediken worden volgens de redactie uitgesloten van het blad. Door zich zo breed open te stellen voor allerlei overtuigingen loopt Religie en Mystiek natuurlijk het risico dat, bewust of onbewust, ook aan auteurs met bedenkelijke ideologiën ruimte wordt geboden. Dat gevaar werd blijkbaar ook in eerste instantie door de redactie onderkend want de new age-watchers van de onderzoeksgroep SIMPOS (Stichting Informatie over Maatschappelijke Problemen rond Occulte Stromingen) krijgen de mogelijkheid om hun kritische bijdragen in Religie en Mystiek te publiceren (1). Alle goede bedoelingen ten spijt blijkt de redactie van Religie en Mystiek echter niet erg ontvankelijk voor de waarschuwingen van SIMPOS. Vanaf de eerste nummers publiceert het blad artikelen met een bedenkelijke inhoud of van bedenkelijke auteurs. SIMPOS beëindigd na het derde nummer dan ook haar medewerking aan het blad. Dat een kritische visie op ideeën en 'geloven' binnen het spectrum waarover Religie en Mystiek publiceert hard nodig is bewijst het blad in vrijwel elk nummer.

Respect en verdraagzaamheid
"Religie en Mystiek wil geen overtuigingen opleggen, maar de lezer een handreiking doen om de eigen vrije keuze te maken," aldus hoofdredacteur Siepman. Om de lezer te laten kiezen biedt het blad: "een smeltkroes aan overtuigingen, die regelmatig met elkaar botsen". Opvallend in Religie en Mystiek is dan ook de grote verscheidenheid aan gangbare, tegengestelde en afwijkende denkbeelden die zonder verder commentaar naast elkaar worden gepubliceerd. Zo krijgen bijvoorbeeld orthodoxe christenen de ruimte om hun ideeën kenbaar te maken en publiceert het redactielid Conrad in zijn vaste rubriek Conrads Cult Corner allerlei informatie over occultisme en satanisme. Het blad geeft haar auteurs alle ruimte om orthodoxe en soms bizarre overtuigingen onder de aandacht te brengen. Vooral heidenen en satanisten blijken er vreemde ideeën op na te houden, maar ook andere gelovigen laten zich niet onbetuigd. In een interview met Religie en Mystiek treurt christen R.H. Matzken van de vereniging Bijbel en Onderwijs, dat er in Nederland door de multiculturele samenleving teveel aandacht is voor de islam. Hij voelt zich daardoor als christen achtergesteld. Verongelijkt zegt hij: "We zouden wel willen dat in Saudi Arabië, Afghanistan en Pakistan het christendom net zoveel aandacht zou krijgen als de islam in Nederland. In Nederland zijn we zo tolerant, dat we erin doorgeschoten zijn. Je leest het dagelijks in de krant en de regering wordt er danig mee geconfronteerd te nuanceren in een multiculturele samenleving". Als orthodox christen is hij natuurlijk tegen abortus: "Wij vinden het een ernstige zaak hoe een Nederlandse abortusboot naar het katholieke Ierland gaat om daar ongewenst zwangere vrouwen te helpen". In plaats van het door Religie en Mystiek beoogde respect voor elkaars overtuiging predikt Matzken homohaat en dreigt hij met hel en verdoemenis: "Homoseksualiteit: de grootste onzin die er is, waar wij ons beslist niet in kunnen vinden. Aids: grote ontkenning, een straf en gevolg van het niet in acht nemen van Gods geboden waar de oorzaken van worden ontkend. Abortus: geen enkel mens, zowel man als vrouw, heeft het recht om kinderen te doden. Of het nu in de buik leeft als foetus of daarbuiten als baby of kind, levensonderbreking is geen recht van de mens. Een postnatale depressie van een vrouw wordt alleen maar groter als naderhand gezegd wordt door de psycholoog dat een abortus helemaal niet erg is". Matzken kan geen begrip opbrengen voor mensen met een andere levensovertuiging zoals wica en heeft zijn eigen ideeën over de plaats van de vrouw in de samenleving: "Heel wat feministen zijn heksen die daarin de ultieme bevrijding vinden van iedere vorm van het gezag. In Genesis 3 staat de rol van de vrouw beschreven, en de vrouw is er tot hulp van de man en voor het moederschap, waarbij de wereld voor haar open moet staan als zij capaciteiten heeft. De man moet de aarde bewerken (uit-functie) en de vrouw heeft de moederrol en de verzorgende taak (in-functie). De moderne wicca's zijn vrouwen die hun toevlucht nemen tot de hekserij, waarmee zij over de man heersen en hun relatie met de natuur uitbuiten". Deze christelijke mening botst natuurlijk met de overtuiging van wicca's, precies wat de redactie beoogt om de lezer te kunnen laten kiezen. De Amerikaanse heks Phyllis Curott houdt ook wel van dat botsen. Op de vraag aan haar of er naast wicca ook plek is voor de islam, christendom en boedhisme antwoord zij: "Zeker niet voor de islam, die is te vrouwonvriendelijk". Totaal voorbijgaand aan de vele stromingen binnen de islam, van orthodox tot vrijzinnig, generaliseert Curott er vrolijk op los: "...maar de vrouw heeft in elk geval een ondergeschikte rol in islamitische landen en daar is wicca een groot tegenstander van". De redactie van Religie en Mystiek vindt dat het kennis nemen van verschillende denkwerelden leidt tot een verrijking van de eigen denkwereld en onderling respect. Maar de auteurs van de hier geciteerde bijdragen prediken alleen maar onverdraagzaamheid die niet leidt tot verrijking en begrip maar slechts tot verschraald denken en polarisatie. Een andere grondgedachte van het blad is dat in alle geloofsrichtingen waarheden te vinden zijn, die van nut kunnen zijn voor ieder mens. Dat maakt nieuwsgierig. Kunnen er nuttige zaken geleerd worden van de waarheden in Religie en Mystiek ?

Ariërs en Germanen
Het blad presenteert fantastische fabels over de verdwenen rijken van Atlantis, Lemurië, Thule en allerlei theoriën over opkomst en verval van rassen en culturen. Het Arische ras speelt daarbij vaak een vooraanstaande rol. Volgens deze theorieën stichtten Ariërs hoogstaande beschavingen in Europa, Noord-Afrika, Centraal en Oost-Azië en verborgen ze hun esoterische leer in de Himalaya. De basis voor deze rassenleer en Arische geschiedenis is onder meer gelegd door de theosofe Helena P. Blavatsky en de antroposoof Rudolf Steiner. Vooral hun theorieën over wortelrassen zijn de laatste decennia aan veel kritiek blootgesteld. In feite is het begrip Arisch een taalkundige term voor Indogermaanse talen. Sinds nazi-Duitsland het gebruikte als rasaanduiding voor 'niet-joods' is het een beladen begrip. Vandaag de dag zien neonazi's Ariërs nog steeds als een uitverkoren ras met een goddelijke afkomst en bestemming. Terecht roept het begrip Ariër bij veel mensen nog steeds negatieve associaties op en er past dan ook terughoudendheid bij het gebruik van deze term. De auteurs in Religie en Mystiek laten zich niet hinderen door deze geschiedenis en gebruiken het begrip Ariër als rasaanduiding regelmatig. Ook de vooroorlogse rassenleer van theosofen en antroposofen wordt in Religie en Mystiek nog steeds beleden. Zo schrijft medewerker Roy: "Toch stierf het Atlantische ras langzaam uit om te worden vervangen door het Arische" en "De evolutie van de mensheid kan worden onderverdeeld in zeven hoofdrassen en momenteel zijn wij het vijfde. De vierde was Atlantis, daarvoor Lemurië, Hyperborea en de zelfgeborenen". Het was een bont gezelschap op het verdwenen werelddeel want: "Atlantis bevatte een grote variatie aan menselijke en dierlijke culturen en rassen". Redactielid Conrad ziet de Ariërs als een hoogstaand ras: "... als er al een beschaving aan de basis heeft gestaan van de religieuze ontwikkeling van de wereld, dan zijn het de Ariërs. En ook in de twintigste eeuw hebben ze geprobeerd de wereld te hervormen naar hun eigen religieuze denkbeelden". Bedoelt Conrad met dit laatste de ambities van nazi-Duitsland ?

Medewerkers van 'Mystiek en Religie' en S. Cox tijdens hun heidense pelgrimage in Engeland
  mystiek en religie  
De Germanen worden in Religie en Mystiek ook gepresenteerd als een bijzonder volkje. In een artikel over godsdienstige schisma's in Europa beschrijft auteur Dirk Hoebeek waarom het katholicisme niet bij alle Europese volken in de smaak viel: "Voor andere dan de Romaanse volken was de waarde van het roomskatholieke geloof minder vanzelfsprekend, nihil of zelfs negatief omdat het hen vervreemde van hun eigen volksziel," en "De Germaanse naties brachten het opnieuw tot een eigen spiritualiteit, die in de eeuwen daarop een heilzame uitwerking had op hun volkszielen". Waartoe die heilzame werking op de Germaanse volkszielen kan leiden is algemeen bekend uit de recente geschiedenis. Hoebeek schetst hier een volk als een zelfstandige entiteit met een eigen, sturende, allesbepalende 'volksziel'. Er is geen ontkomen aan: van kinds af aan wordt je voortgedreven en bepaald door de volksziel van de mensen om je heen, waartussen je toevallig geboren bent. Niks geen eigen ontwikkeling, persoonlijkheid en individualiteit, je hebt de volksziel maar te volgen. Volgens hoofdredacteur Walter Siepman bestaat er nu eenmaal een onverwoestbare link tussen mensen die deel uitmaken van het 'westerse volk'.

In het tweede nummer van Religie en Mystiek schrijven de onderzoekers van SIMPOS over de Chileense esoterische nazi Miguel Serrano (2). Daarbij zeggen ze onder meer dat hij leider was van de Chileense Nazipartij. Nota bene in hetzelfde nummer van Religie en Mystiek wordt, zonder enige kritische kanttekening, Serrano genoemd als serieuze bron in een artikel van de runendeskundige Rirg Tryfos. In datzelfde artikel blijkt Tryfos trots op zijn noordelijke afkomst want hij stelt superieur vast: "De theosofie en andere esoterische richtingen leren de symbolische waarheid dat iedere kosmische en aardse vernieuwing uit het Noorden komt." Dat Tryfos de geschiedenisboekjes wel vaker graag aanpast aan zijn adoratie voor de Germanen blijkt uit zijn misvatting: "Germanen zijn een vermenging van twee volkeren (soms als rassen omschreven): de Mandenvlechter- en de Trechterbekercultuur, deze ontmoetten en vermengden zich rond 2000 tot 900 jaar voor onze jaartelling". Archeologen zijn het er tegenwoordig over eens dat de Trechterbekercultuur (Hunebedbouwers) in 2000 voor het begin van de jaartelling al een paar duizend jaar niet meer bestonden. En de Mandenvlechtercultuur moet blijkbaar nog ontdekt worden, want deze is tot op heden onbekend. Maar misschien ziet Tryfos in één keer orakelen met zijn runen wel meer als archeologen in honderd jaar onderzoek. Tryfos staat ook niet erg open voor andere culturen want: "Ik voel mij meer door (Indo) Germaanse en Aziatische culturen aangesproken dan door Afrikaanse en semitische, maar dat is puur een kwestie van gevoel". Dat gevoel is vast gebaseerd op de glorieuze rol die het Arische ras volgens sofen als Helena Blavatsky en latere nazi-geleerden hebben gespeeld bij de ontwikkeling van Europa en Azië. Tryfos wereldbeeld is niet alleen beïnvloed door de fascist Serrano. In zijn artikel noemt hij nog een andere bron van zijn xenofobe kennis: de antisemiet Guido von List (3).

Antisemitisme en revisionisme
In Religie en Mystiek wordt regelmatig gepubliceerd over Jozef Rulof, (4) schrijver van spirituele boeken. Rulof kreeg van 'meesters van gene zijde' belangrijke boodschappen door voor de mensheid, die hij in een serie boeken op schrift stelde. Eén van de bekendste fans van Rulof is het medium Jomanda die tot op de dag van vandaag reclame maakt voor zijn geschriften. Religie en Mystiek werkt samen met Rulof's uitgeverij Wayti en in advertenties in het blad wordt reclame gemaakt voor zijn boeken. In november 2002 wordt in de landelijke media aandacht geschonken aan de racistische en antisemitische ideeën van Rulof. Maar ook eerder werd er al kritiek geleverd op zijn bedenkelijke ideeën. Het blad 'De Fabel van de illegaal' vat Rulof's ideeën kort en bondig samen: "Zelfmoord is volgens Rulof ontoelaatbaar, evenals abortus, euthanasie, crematie, bloedtransfusie en orgaandonatie. Dat zou namelijk ernstige verstoring van de karma en reïncarnatiecyclus opleveren. Blanken zouden in vorige levens allemaal wel eens een zwarte huidskleur hebben gehad. Als ze een slecht leven leiden, dan zouden ze in een volgend leven opnieuw 'karmisch degraderen' tot 'kleurling'. Joden zouden Jezus hebben vermoord en daardoor een grote 'karmische schuld' hebben goed te maken. De holocaust zouden ze aan zichzelf te wijten hebben. Hitler zou de joden in staat hebben gesteld om die schuld af te betalen. Maar volgens Rulof hebben ze de zin van 'God's pak slaag' niet begrepen. Hij voorspelde dat Hitler in een komend Duizendjarig Rijk een herkansing zou krijgen. 'Adolf, ga verder en maak je taak af', moedigde Rulof hem aan. Volgens 'de meesters' zouden aan het einde der tijden, na talloze reïncarnaties, alle mensen getrouwd zijn en een blanke huidskleur hebben. Alle ziekten zouden dan uitgeroeid zijn, omdat zieken niet meer mogen trouwen en mensen van verschillende 'levensgraden' zich niet meer mogen vermengen. Vrouwen zouden zich uitsluitend moeten wijden aan het moederschap en de 'ziekte' homoseksualiteit zou niet meer voorkomen". Blijkbaar vond ook uitgeverij Wayti de uitspraken van Rulof wat te heftig want midden jaren negentig van de vorige eeuw wordt een aantal boeken van Rulof herdrukt waarbij de meest opvallende racistische uitspraken zijn gekuisd. Maar deze aktie van de uitgeverij stuit op felle weerstand van strikte Rulof aanhangers. Volgens hen gaf Rulof slechts boodschappen door van 'gene zijde' en aan goddelijke boodschappen kan nu eenmaal niet getornd worden. Naar aanleiding van de publicaties over Rulof's racistische ideeën besloot het new age-blad Onkruid om hem te schrappen van hun lijst van 'mensen van formaat' en Rulof's uitgeverij Wayti is niet meer welkom op de door Onkruid georganiseerde new age-beurzen. Ook het new age-blad Paraview wil niets meer met hem te maken hebben. Religie en Mystiek kiest naar aanleiding van de kritiek echter voor een heel andere benadering. Het blad noemt de boeken van Rulof "meesterwerken" en de redactie beweert dat mensen met kritiek op Rulof zijn boeken of niet hebben gelezen, of deze bevooroordeeld hebben gelezen. Hoofdredacteur Walter Siepman neemt het daarom voor Rulof op. Volgens hem lijkt in deze tijd de beschuldiging dat iemand antisemitisch is: "... steeds meer een dooddoener om af te komen van mensen met origineel gedachtegoed dat het land kan veranderen...," om er verontwaardigd aan toe te voegen: "Is het anders dan wat maatschappij en media gewoon vinden en voorschrijven, dan noemen we het antisemitisch en met die woorden ruimen we alle vernieuwing (goed en slecht) in één klap uit de weg". En mensen die hun bedenkingen hebben bij Rulof's gedachtegoed worden misleid of zijn dom: "Ik veroordeel in dit stuk de vooroordelen van media, politiek en maatschappij en de gemakzucht en onnadenkendheid waarmee het overgrote deel van het volk achter die vooroordelen aanloopt. Want er staat me nog iets bij over een rijk dat op die manier erg machtig is geworden en voor erg veel ellende heeft gezorgd".

Het lijkt er op dat de redactie van Religie en Mystiek moeite heeft met het herkennen van antisemitisme en racisme. Dat is ook niet zo vreemd met redactieleden die zich zelf schuldig maken aan antisemitisme. Redactielid Conrad pleziert de lezers met een verhaal over het beruchte racistische Thule Genootschap uit nazi-Duitsland. Hij schrijft dit artikel "met dank aan Walter". In zijn artikel noemt Conrad ook de Germanen-orde, een andere racistische esoterische organisatie uit nazi-Duitsland. Volgens hem werd deze orde beïnvloed door vrijmetselaars en Rozenkruisers. Conrad zegt daarover: "...met dat verschil dat deze orde neerkeek op die twee, volgens hen door joden geleide, stromingen. Overigens grappig: de invloed van de joden was toen inderdaad nauwelijks te overschatten. Net als nu was het grootse deel van het wereldkapitaal in hun handen en kwam je werkelijk op alle belangrijke posities joden tegen. Als het uitverkoren volk vonden ze dat natuurlijk vanzelfsprekend, maar het was net zo natuurlijk dat daar aversie tegen bestond". Hiermee toont Conrad begrip voor de jodenvervolging in WO II. Volgens hem was Hitler ook zo gek nog niet: "Er zijn films en afleveringen in series gemaakt waar gespeculeerd werd over hoe de wereld eruit had gezien als Hitler gewonnen had. Buiten de intolerantie, het verketteren van alles dat afwijkt en de volledige starheid zou er wel meer ruimte geweest zijn voor spiritualiteit en zou het milieu een stuk beter gaan dan nu het geval is. De holocaust is een zwarte bladzijde in de menselijke geschiedenis en Hitler is daarvoor verantwoordelijk geweest. Een nog zwartere is hoe Stalin werkelijk tientallen miljoen Russen de dood heeft ingejaagd op een zo mogelijk nog inhumanere manier". Met dit soort 'wedstrijdjes in gruwelijkheden' begeeft Conrad zich op zeer glad ijs. Zijn bewering dat Stalin erger was dan de nazi's is koren op de molen van revisionistische holocaust-ontkenners. Die horen dit graag om vervolgens te kunnen zeggen dat de, in hun ogen selectieve, verontwaardiging over de holocaust getuigt van een eenzijdige benadering van de geschiedenis en dat die, geplaatst in de tijd, helemaal niet zo bijzonder en gruwelijk was.

Dergelijk revisionisme komt vaker voor in Religie en Mystiek. Zo publiceert medewerker Roy een biografie over de Italiaanse fascist Julius Evola (5). Evola is nog steeds een belangrijke inspirator voor racistische heidenen en aanhangers van Nieuw Rechts (6). Roy windt er geen doekjes om dat Evola fascist was. Maar de vergoeilijkende toon waarop hij poogt begrip voor Evola te kweken doet afbreuk aan zijn artikel: "Als je iets leest over Evola dat niet uit het kamp van zijn aanhangers komt, kom je naast de term 'fascist' al snel het woord 'antisemitist' tegen. Hoewel Evola inderdaad antisemitische teksten heeft geschreven is dit maar een erg klein deel van zijn oeuvre", en "We moeten natuurlijk in het achterhoofd houden dat Evola in een tijd leefde waarin fascisme en antisemitisme vrij normaal was en zelfs de denkwijze van de leiders van verschillende landen. Bovendien zijn ondanks de politieke kleur van de baron, zijn occulte boeken er niet minder om". Maar Roy vergeet gemakshalve dat er in die tijd ook heel veel mensen antisemitisme niet vrij normaal vonden en zich daar fel tegen verzet hebben. Iets dat de redactie van Religie en Mystiek nu ook nog zou kunnen doen.

Leve het sterke, weg met het zwakke!
Religie en Mystiek medewerker Conrad schenkt in zijn rubriek Conrad's Cult Corner vooral aandacht aan occulte zaken, magie en satanisme. Diverse satanisten en satanische organisaties kunnen zich in deze rubriek profileren. Zo leert de lezer dat satanisten alleen geloven in het goddelijke in zichzelf en dat zij een afkeer hebben van geboden en verboden: 'Doe wat je wilt' is hun lijfspreuk. Satanisten zijn aanhangers van het sociaal-darwinisme en vinden dat de mensheid zich moet onderwerpen aan de wetten van de natuur en de natuurlijke ordening. Ook voelen zij zich aangetrokken tot het dierlijke in de mens, zijn tegen egalitarisme en vinden dat zwakkeren ondergeschikt zijn aan de sterkeren. In Conrads Cult Corner staan regelmatig bijdragen van de Nederlandse satanisten Chiel Groeneveld en Anton de Wit. De Wit was hoofdredacteur van het digitale metal-blad Martelgang E-zine. Chiel Groeneveld is eigenaar van de Satanisme Sitering op internet waarbij diverse satanische organisaties zijn aangesloten. Daarnaast is hij beheerder van de satanische internetwebsite Apollyon. In hun artikelen in Religie en Mystiek houden beide heren zich op de vlakte, maar het is de schijn die bedriegt. Op Chiel's website nemen zij geen blad voor de mond. Zo heeft Chiel wel een aantal ideeën om de misdaad te bestrijden: "Een satanist vindt dat de inbreker (...) de kans loopt om neergeschoten of neergeslagen te worden. Criminelen zouden bijvoorbeeld aan het werk gezet kunnen worden om het milieu schoon te maken en te houden". Over het satanisme zegt hij: "Zou je dus bang moeten zijn voor het satanisme? Nee, alleen als je een crimineel, een sociaalparasiet of een niet nadenkend persoon bent!". Chiel probeert de lezers er van te overtuigen dat satanisme niet racistisch is: "Natuurlijk zijn er aantoonbare bewijzen voor het verschillen van de rassen op aarde. De Aziatiasche ras is het slimste ras, het negroïde ras is op fysieke basis het sterkst, etc. Maar satanisme uit de oorsprong is individueel ingesteld en let op de persoon en niet op de huidkleur!". Naast dit lesje rassenwijsheid legt Chiel ook uit dat satanisten volgens hem niet liberaal zijn maar eerder: "Occulte fascisten omdat ze geloven in sterke emoties als Liefde, Haat, Glorie, Overwinning, Verdriet".

Anton de Wit heeft ook zo zijn ideeën over hoe de wereld er uit moet zien als een satanische elite de macht krijgt. In zijn artikel 'Het manifest van de Hoge Mens' op de Apollyon website pleit hij tegen universele mensenrechten. Er bestaan volgens hem geen collectieve rechten, alleen maar met de ijzeren vuist bevochten rechten voor het sterke individu. "Het ultieme recht ligt bij de sterken. Zij zullen en moeten het grootste deel van de vangst opeisen. De zwakken moeten tevreden zijn met de restjes. Dan is samenleven mogelijk, dan - en alleen dan - is de mens sociaal". Anton is een echte natuurvriend en heeft bijzondere ideeën over natuurbescherming: "De overlevingsstrijd kent de volgende hierarchie: de hoogste factor die dient te overleven is de natuur zelf. Het geheel moet voortbestaan, ten koste van alles wat zich in het geheel bevindt. De tweede factor is het voortbestaan van de genen. De genen, die zich manifesteren in soorten, rassen, stammen en individuen, zijn de drijfveren achter het voortbestaan van de natuur, van het geheel. De derde factor is het voortbestaan van de organismen, de soorten, rassen, stammen en individuen. De organismen zijn de drijfveer achter het voortbestaan van de genen en daarom ook indirect achter het voortbestaan van de natuur". Volgens Anton vraagt de natuur onderwerping van de mens: "De natuur is alles en het enige dat de mens moet gehoorzamen". Er moet dan ook volgens de natuurwetten overleefd worden: "Daarom behelst leven strijd om het bestaan, leven omwille van het leven en doden omwille van het leven. Dat is het principe van selectie en op dit principe rusten alle andere principes die wij mogen hebben. Wanneer een principe, door mensen verzonnen, tegenstrijdig is aan het principe van de natuurlijke selectie, is het verwerpelijk en onmogelijk te handhaven". Daarom vindt hij dat: "Sterke genen moeten overleven ten koste van de zwakke genen." Anton verwerpt gelijkheid tussen mensen: "De fabel van gelijkheid is één van de schadelijke verzinsels van de corrupte religies. Egalitarisme is strijdig met de natuurlijkheid (...). Het leidt tot middelmatigheid en verval. Middelmatigheid is een groot gevaar, schadelijker dan de pest – het verenigt zwakken en sterken in een grote massa, een kudde sociale runderen! Om te overleven moet egalitarisme vervangen worden door elitarisme. De evolutie naar de Hoge Mensheid roept om een Satanische Elite, een kundige aristocratie van übermenschen!" Anton maakt zich ook zorgen over de overbevolking: "De natuurwetten moeten niet tegengewerkt worden, het grote aanbod moet aangepakt worden ! Er moeten mensen uit de omloop worden gehaald!" en omdat mensen toch niet gelijk zijn: "... moeten we er voor zorgen dat de kwalitatieve onderlaag uit de roulatie wordt genomen. Zoals Nietzsche opmerkte in de Antichrist: "Zwakkelingen en mislukkelingen horen ten onder te gaan: eerste regel van onze mensenliefde. En men moet ze daarbij nog helpen ook". Voor hemzelf is dit gewoon mensenliefde: "Is het niet veel barmhartiger om een kleinere gezonde mensheid te willen, in plaats van een grote zieke?" Weliswaar schrijft Anton dit niet in Religie en Mystiek, maar iemand met zo'n fascistische ideologie heeft wel toegang tot het blad. En hij is niet de enige.

Oorlog en strijd
Hoofdredacteur Walter Siepman zegt over de houding van zijn blad ten opzichte van rechstextremisme: "Religie en Mystiek staat heel duidelijk tegenover rechtsextremisme: geweld is zowel van links als van rechts taboe". Vager kan bijna niet. Bedoelt Siepman hier alleen fysiek geweld of ook geestelijk geweld? Zal Siepman ooit gehoord hebben van 'geestelijk daderschap'? Siepman vervolgt zijn statement met: "Maar we zijn niet genegen om iedereen die het over de eigen cultuur heeft gelijk van de formule van het blad uit te sluiten. Arktion, bijvoorbeeld, is een prachtig initiatief, dat de oude gewoontes en rituele plaatsen van Engeland in stand wil houden. Wellicht dat dat ook mensen met minder frisse ideeën aantrekt, maar dat maakt hun initiatief niet minder lovenswaardig". Het Engelse heidenplatform Arktion krijgt in de kolommen van Religie en Mystiek veel aandacht. Als het de bedoeling is van Siepman om met Arktion als voorbeeld aan te tonen hoe prachtig en onverdacht heidendom kan zijn, dan slaat hij de plank flink mis. Wie zich verdiept in het verleden van Arktion en haar leider, de vrijmetselaar Stephen Bernhard Cox, komt tot de conclusie dat de organisatie wellicht niet alleen mensen met minder frisse ideeën aantrekt maar ook zelf niet fris is. Maar daarover volgende keer meer.

Noten:
1): In een aantal artikelen in de eerste drie nummers van het blad waarschuwt Simpos voor het antisemitisme binnen de antroposofie, voor de bij extreemrechts populaire fascistische esoterie van Savitri Devi en over economisch en politiek misbruik van het geloof in het paranormale.
2): De Chileen Miguel Serrano sluit zich in 1939 aan bij de Chileense nazistische organisatie Vanguarda Popular Socialista (voorheen Movimento Nacional Socialista de Chile). Hij is overtuigd anti-semiet. Serrano beweert dat Hitler aan het eind van WOII is ondergedoken in Antarctica. Volgens hem is Hitler een avatar en zijn Ariërs bovennatuurlijke wezens, dragers van het goddelijke licht. De SS is in zijn optiek een esoterische orde van ingewijden op zoek naar de Heilige Graal. Om in contact te komen met hogere Arische intelligenties maakt Serrano gebruik van yoga, meditatie en hallucinogene drugs. Hij verbindt Oosterse religieuze thema's met de ideeën van Jung, het Gnosticisme, legendes over Tempeliers en Katharen, Rozenkruisers en andere geheime genootschappen om uit deze toverdrank zijn ideeën over afkomst en toekomst van de Ariërs te filteren.
3): De occultist Guido von List (1848-1919) zag zichzelf als magiër der Armanen, die volgens hem de geestelijke leiders en priesters van de Ariërs zijn geweest. List hield er een racistisch en antisemitisch wereldbeeld op na en hij zag joden als vijandelijke samenzweerders die bestreden moesten worden. Als symbool van het nieuwe, raszuivere rijk bedacht hij de dubbele Sieg-rune, in WOII het teken van de SS. List stichtte in 1911 de Hohen Armanenorde. Zijn volgeling Lanz von Liebenfels richtte in 1905 het Guido-von-List-Gesellschaft op dat zich ontwikkelde tot een centrum van antisemitisme. Andere List-aanhangers stichtten de Hammerbund en de Germanen-orde.
4): Uitgebreide informatie over de ideeën van Jozef Rulof (en een aantal andere hier genoemde 'leermeesters') is te vinden op: www.gebladerte.nl
5): De vele publicaties van de Italiaanse fascist, cultuurfilosoof, mysticus en heiden Julius Evola (1898-1974) zijn een bron van inspiratie voor hedendaagse heidenen en aanhangers van Nieuw Rechts. Evola was tegen het egalitarisme (gelijkheid) en pleitte voor een aristocratisch Europa, geleid door een spirituele elite. Zijn boek 'Synthesen einer Rassenlehre' is voornamelijk gebaseerd op de ideeën van Adolf Hitlers favoriete rassenexpert H.F.K. Gunther. Hij vond het fascisme van Mussolini niet elitair en traditioneel genoeg en had bewondering voor de fascistische IJzeren Garde van Codreanu in Roemenië. Evola publiceerde diverse racistische boeken en antisemitische teksten en vertaalde de beruchte antisemitische vervalsing 'De Protocollen van de wijzen van Sion' in het Italiaans.
6): Nieuw Rechts: een niet-partijpolitieke extreemrechtse, nationalististische stroming die een meer intellectuele benadering van ultrarechtse politiek nastreeft. Doel is om extreemrechtse theoriën uit de taboesfeer te halen waarin ze na WO II terecht zijn gekomen. Middels 'herformulering' en 'herinterpretatie' wordt geprobeerd fascistische denkbeelden zo te verpakken dat ze acceptabel lijken waardoor extreemrechts mee zou kunnen doen aan het publieke, politieke debat. Ze maken geen racistisch maar cultureel onderscheid tussen mensen en zijn tegen cultuurvemenging. Aanhangers strijden voor een 'Europa van de volken' en haken aan bij thema's als de bevrijdingsstrijd van diverse bevolkingsgroepen (zoals Koerden, Indianen en Basken), ecologie, anti-Amerikanisme, anti-globalisme en paganisme (heidendom).

Deel 2

Het spirituele blad Religie en Mystiek biedt alle ruimte aan mensen en organisaties van extreemrechtse signatuur. In deel 1 van dit artikel werden daar al een aantal voorbeelden van genoemd en dat deel eindigde met de bewering dat het Engelse heidenplatform Arktion Federation van Stephen Cox niet fris is. Religie en Mystiek onderhoud buitengewoon goede contacten met Cox die daardoor zeer actief is in Nederland. Sinds kort heeft Arktion zelfs een officiële Nederlandse afdeling. In deel 2 wordt duidelijk waarom de Arktion Federation niet fris is en wat haar relatie is met de nazi-satanisten van de Order of the Nine Angles.

Walter Siepman, hoofdredacteur van het spirituele blad Religie en Mystiek, onderhoudt al lang een relatie met de Britse Arktion Federation en haar leider, de vrijmetselaar Stephen Bernhard Cox. Religie en Mystiek maakt veel reclame voor Arktion en besteedt in vrijwel elk nummer uitgebreid aandacht aan dit heidens (1) bolwerk. Cox is vaste auteur in Religie en Mystiek en het blad is het Nederlandse contactpunt voor de heidense Albion Pelgrimages die Cox in Engeland, met name in het natuurgebied Dartmoor, organiseert. Stephen Cox is propagandist van een griezelig soort etnocentrisch satanisme en heidendom waarin de Arische, Germaanse stam in het universum een goddelijke plaats inneemt. Hij beweert dat zijn Federatie geen politieke organisatie is en niet is verbonden aan enige politieke groep, partij, beweging of filosofie. Volgens hem is Arktion Federation een: "...onafhankelijke organisatie met eigen doelen, verstrekkende initiatieven, activiteiten en projecten rondom pan-Europa, het aeon (2) (tijdperk) en de soorten". De Federatie is in 1998 door Cox opgericht als koepel voor zijn talloze satanische en heidense organisaties (3). De beruchtste daarvan zijn Fraternitas Loki, de Circle of Jormungandr (CoJ) en de Order (Fraternity) of the Jarls of Baelder (OJB). De in 1990 door Cox opgerichtte OJB verenigt satanisme, paganisme, magie en volksnationalisme in een pan-Europese broederschap van kennis, vechtkunst en fysieke avonturen voor jonge mannen. De CoJ heeft Cox speciaal opgericht als een heidense 'schaduwmagie' groep voor jongeren die fan zijn van metalmuziek. Hij zegt daarover: "De Circle is de ware expressie van de ziel van Faust", en: "...de sinistere jeugdbeweging voor een paganistische levenskracht van Black Metal". Deze club heeft zijn eigen leiders die deels zelfstandig cursussen geven, projecten uitvoeren, en blaadjes uitgeven. De Circle is vooral in Nederland actief (geweest). Fraternitas Loki functioneert binnen de OJB als een geheime orde die zich bezighoudt met sinistere krachten, de aeonische missie en de persoonlijke beproeving zoals die ook worden gepropageerd door de nazi-satanisten van de Order of the Nine Angles. The Baelder Journal is het huisblad van Cox. Inmiddels is de OJB samen met de Inner Circle of Arktion omgevormd tot The Order of the Knights of Baelder.

Nieuwe beschaving
De Order of the Jarls of Baelder behoorde in de jaren negentig van de vorige eeuw tot het internationale netwerk van nazistische satanische organisaties waarbinnen de Order of the Nine Angles (ONA) een spilfunctie vervulde. Om te begrijpen binnen welke ideologische kaders Stephen Cox en zijn organisaties zich bewegen moet de schijnwerper eerst worden gericht op de ONA. Ook deze organisatie krijgt van Religie en Mystiek de ruimte om in een interview en in diverse artikelen haar bedenkelijke ideeën in het blad te presenteren. Bij één van die gelegenheden beweert de orde: "Technologie is essentieel voor het realiseren van onze doelen. Helaas wordt, in plaats van het verbreden van de horizon van het menselijk bestaan, technologie juist gebruikt om dat te smoren. Het tegenovergestelde daarvan is het verheffen van het menselijk bestaan op andere manieren: zoals het nationaal-socialisme", om even later verder te gaan met: "Wat wij aanmoedigen en waar wij naar toe werken is het bewerkstelligen van een nieuwe beschaving, één die eerbaar, triomfantelijk en creatief is". Volgens de ONA is de westerse beschaving verziekt en verwrongen: "Deze verwringing, of de Nazareense (christelijke, P.Z.) ethiek is onaards en tegengesteld aan de ethiek van het Westen". Maar als de beschaving die de ONA voor ogen heeft wil floreren: " ... zal Amerika in moeten storten (dat vooraf zal gaan aan de ineenstorting van de Israëlisch/Zionistische macht) en zo ook alles dat representatief is voor de Nazareense ethiek in de grootste machten die de scepter zwaaien binnen de structuur van het Westen". Deze revolutionaire oorlogsretoriek en propaganda voor het nazisme lijkt nogal tegenstrijdig met het uitgangspunt van verdraagzaamheid van Religie en Mystiek en van het statement van de redactie om mensen en ordes die mentaal of fysiek geweld prediken uit te sluiten van het blad.

Satanische heidenen
Uit de artikelen in Religie en Mystiek blijft de ideologie van de ONA verder nogal onduidelijk. Wat wel duidelijk wordt is dat de organisatie het niet zo op heeft met het satanisme zoals onder meer de Amerikaanse Church of Satan van Anton LaVey dat beleidt. Deze kritiek van de orde vindt zijn oorsprong in twee belangrijke stromingen binnen het hedendaagse satanisme: het Moderne satanisme van vooral Amerikaanse organisaties en het Traditionele satanisme dat wordt geclaimd door ordes als de ONA. Satanisme is een individuele aangelegenheid en in principe geeft iedere satanist een eigen persoonlijke invulling aan zijn of haar satanisme. Er zijn dan ook net zoveel vormen van satanisme als dat er satanisten zijn. Maar er bestaan een aantal satanische basisprincipes. Het Moderne satanisme is vooral gebaseerd op het gedachtegoed van de occultist Aleister Crowley en zijn Golden Dawn en verder gecultiveerd door Anton LaVey. Grondgedachte is dat ieder zijn eigen god is en verder niets of niemand wordt aanbeden. Dogma's worden afgewezen want satanisten willen alles zelf onderzoeken. Ook geboden en verboden worden niet geaccepteerd: 'doe wat je wilt'. Gelijkheid tussen mensen wordt verworpen en de mensheid moet zich onderwerpen aan de natuurlijke ordening en aan de (duistere) krachten en wetten van de natuur. In de optiek van deze satanisten betekent dit dat, net als in de natuur, ook voor de mensheid geldt dat de sterken meer rechten hebben dan de zwakkeren. Satanisten geloven in wraak en vergelding en gebruiken daarbij magie als handig hulpmiddel. De zelfverklaarde Traditionele satanisten noemen zich volgers van het zogenaamde 'Sinistere Pad'. Zij onderschrijven deels dezelfde levensfilosofie als de Modernen, maar moeten niets hebben van de 'doe wat je wilt' lijfspreuk. Traditionalisten vinden die slogan getuigen van een hippiementaliteit die alleen maar leidt tot individualisme en hedonisme en volgens hen haken de doe-wat-je-wilt-satanisten af als er echt strijd geleverd moet worden. Zij identificeren zich meer met de ethiek van krijgers en met oorlog en strijd en streven naar een nationaal-socialistische revolutie om een Arische elite aan de macht te helpen. Moderne satanisten trekken de grens tussen satanisme en heidendom over het algemeen zeer scherp. Zij moeten niets hebben van de godenverering door de heidenen, ze hebben immers een aversie tegen aanbidden en geboden en verboden. Bij de Traditionele satanisten is deze grens veel vager. Heidendom en satanisme zijn binnen deze ideologie meer geïntegreerd omdat dit satanisme veel meer deel uitmaakt van een etnische identiteit die gebonden is aan 'bloed en bodem', een gemeenschappelijke geschiedenis en een voorbestemde glorieuze toekomst die bevochten moet worden door een krijgerselite. De ONA en gelijkgezinde ordes geven hoog op over de krijgersgeest en heldenmoed van Germanen en Kelten in prechristelijke tijden. Deze verheerlijking van het krijgersethos en het leggen van een verband tussen religie, etnische afkomst en bloed en bodem is ook terug te vinden bij het racistische deel van de heidense beweging. Dat vindt dat een Noordse, Arische religie alleen voorbehouden is aan mensen met Arisch bloed en dat hun pré-christelijke religie onlosmakelijk is verbonden met de Arische geschiedenis, ziel en bodem.

Cox tijdens een heidense pelgrimage
  cox  
Star Wars
De Britse Order of the Nine Angles (ONA) vindt in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn oorsprong in een fusie van drie Britse neopaganistische organisaties: The Noctulians, Camlad en de Temple of the Sun en claimt af te stammen van een heidense natuurreligie rondom een duistere gewelddadige godheid die 6000 jaar geleden heerste in Albion (Engeland). Vanaf haar ontstaan ontwikkelt de ONA haar nazistische Traditionele satanisme en de orde is inmiddels 's werelds meest mysterieuze satanische organisatie. Wereldwijd bestaat er onder satanisten veel respect en ontzag voor deze orde. De club staat in hoog aanzien door de grote productie van ideologische geschriften en de waas van mystiek en geheimzinnigheid waarmee zij zich omgeeft. Haar gedachtegoed is voor satanisten dan ook een bron van inspiratie. De bekendste publicatie van de ONA is The Black Book of Satan, het inmiddels opgeheven blad Fenrir was het huisorgaan van de orde. Naast de nazistische ideologie en met op nazisme en sex gerichte riten profileert de orde zich ook met de publicatie 'A gift for the Prince, a guide to human sacrifice', een handleiding voor het offeren van mensen, 'opfers' in ONA-terminologie. ONA's Death Ritual beschrijft de bijbehorende rite tijdens de 'dienst'. De mensenoffers zouden onder meer bedoeld zijn voor initiatierituelen en om duidelijk te maken dat de ONA de algemeen geldende menselijke moraal afwijst. De orde beweert dat de door Zionisten opgelegde Nazareense doctrine (het christendom) heeft geleid tot de ontwikkeling van een 'inferieure mensheid'. De oorzaak ligt volgens de ONA bij rasvermenging en bij bange zwakkelingen die de liberale democratie willen beschermen tegen de dapperen en de sterken. Om verzet tegen de Nazareense doctrine de mond te snoeren werd volgens de ONA de mythe van de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog bedacht. In de ogen van de ONA is het grootste deel van de mensheid overbodig, verspillend en een last voor de planeet Aarde. Ze beschuldigen de joden en christenen van het promoten van een pacifistische, materialistische en kosmopolitische samenleving. Het verdwijnen van het onderscheid tussen geslacht, ras, natie en cultuur wordt door hen gezien als een grote bedreiging voor de menselijke evolutie. Met een 'Demonische revolutie' streeft de ONA naar het vernietigen van de huidige Westerse maatschappij, waarna een Nieuwe Orde de donkere ziel van de mens moet laten ontwaken. De orde vindt haar inspiratie bij onder andere de middeleeuwse duivelskunstenaar Faust en de Griekse Titaan Promotheus. Volgens de ONA ondergaan beschavingen altijd een vaste cyclus van opkomst, stabilisatie en verval. Het aeon (zie noot 2) waarin zich dit afspeelt is, volgens de ONA, een organische levenscyclus met een eigen energie en dynamiek en duurt 1500 à 1700 jaar. De mensheid bevindt zich nu in een overgangsfase van het ene aeon naar het andere en tussen ongeveer 1990 en 2011 start een nieuw aeon waarin een krijgerselite van Ariërs de macht moet overnemen. Om dit doel te bereiken moet de huidige maatschappij worden vernietigd en moet er worden gewerkt aan een Arisch supermens: 'Homo Galactica'. In haar publicaties roept de ONA op tot gewapende strijd, terreur, destabilisatie en het scheppen van chaos om de huidige maatschappij te vernietigen waarbij een nazi-revolutie moet dienen als katalysator voor de door de ONA nagestreefde omwenteling. Na de machtsovername gaat een Arische elite het heelal koloniseren om het 'Imperium of the West: Galactic Empire' te vestigen. In het nieuwe tijdperk ontstaat dankzij deze nazi-revival een hegemonie van Arische supermensen onder leiding van Vindex, een keizerlijk archetype die over het 'Imperium' zal heersen. De ONA heeft een concept ontwikkeld, The seven fold way, dat moet bijdragen aan de vorming van krijgers die de revolutie moeten initiëren. Aspiranten doorlopen verschillende graden waarbij stevige fysieke en geestelijke arbeid moet worden verricht. Volgens de ONA is hun opleiding zwaarder dan die van de Special Air Services van het Britse leger.

Het occulte netwerk van David Myatt
Inspirator, denktank en ideoloog van de ONA is de Britse neo-nazi David William Myatt, die onder diverse pseudoniemen veel ideologische publicaties van de ONA schreef. Myatt is bezeten van de verwezenlijking van zijn jongensdroom: de kolonisatie van het heelal en de realisatie van een 'Galactic Empire'. Hij heeft zijn leven dan ook in dienst gesteld van deze queeste. Volgens Myatt kan de mensheid zich alleen maar verder evolueren door oorlog en strijd en door ontdekkingen en uitdagingen zoals het vestigen van een Galactic Empire. Hij vindt de daarvoor benodigde mentaliteit en ethiek terug in de krijgersgeest van de nazi's en met name in die van de SS, waarover hij zegt: "Wat een strijd hebben zij gevoerd! Wat een offers brachten zij! Hier kwamen oude Griekse helden tot leven". Myatt ziet nazi-Duitsland als een practische spirituele uiting van het satanisme. Volgens hem was Hitler door gebruik te maken van bovennatuurlijke energie in staat om zijn politieke doelen te bereiken. Myatt vindt dat het nazisme door haar dynamiek en haar acceptatie van de wetten en duistere krachten van de natuur een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere evolutie van de mens en de ontwikkeling van het nieuwe 'Reich'. Om zijn jongensdroom te verwezenlijken wordt Myatt in 1969 actief bij de Britse neonazi-beweging. Hij sluit zich aan bij Column 88, een fascistische para-militaire organisatie waarvan ook een aantal Britse militairen in het geheim lid zijn. Britse onderzoekers suggereren dat deze organisatie deel uitmaakte van Gladio, het geheime anti-communistische 'stay behind' netwerk van de NAVO. Ook wordt Myatt actief bij de British Movement en sticht in 1974, samen met onder meer de satanist J. Short, de National Democratic Freedom Movement. Halverwege de jaren zeventig start Myatt een loopbaan bij occulte en satanische organisaties en wordt actief bij de ONA. Hij initieert, met de ONA-ideologie als uitgangspunt, een wereldwijd ondergronds occult-fascistisch netwerk: The Infernal Alliance. De organisaties Order of the Left Hand Path, Order of the Deorc Fyre, Ordo Sinistra Vivendi en Black Order van de Nieuwzeelandse nazi-satanist Kerry Bolton, Stephen Cox's Order of the Jarls of Baelder, de White Order of Thule, een Amerikaanse spinn-off van de Black Order, en de Amerikaanse organisatie Abraxas Foundation maakten deel uit van dit netwerk. De Amerikaanse muzikant en neonazi Boyd Rice is oprichter van Abraxis Foundation en leider van de band NON. Zijn nazi-vriend en medemuzikant Michael J. Moynihan is ook betrokken bij de Foundation. Beiden zijn als satanist actief bij de Church of Satan (CoS). Rice heeft het zelfs geschopt tot lid van de Council of Nine, het hoogste bestuursorgaan van de CoS. Moynihan is leider van de fascistische band Blood Axis en, ondanks zijn geloof in het Moderne satanisme, een vooraanstaand lid van de Asatrú Alliance, een organisatie van heidenen in de VS.

Fan van Osama bin Laden
Naast hun pogingen om in nazi-kringen aanhang te verwerven richten de nazi-satanisten zich op de jongerencultuur rondom Metalrock en Gothic. Binnen deze muziekculturen is het satanisme en heidendom erg populair. De ONA heeft echter een duidelijke weerzin tegen moderne rockmuziek, dat ze ziet als niet-Arisch. Toch vindt Myatt dat zowel skinheads als leden van nazi-metalbands: "de besten van ons ras, echte krijgers zijn, die denken met hun bloed". De huisband van de orde presenteert zich zelfs met hun Arische muziek op een Metalrock-website om hun CD The Self-Immolation Rite te promoten en de aandacht op zich te vestigen. In de jaren negentig draagt Myatt het leiderschap van de ONA over aan Christos Beest, vermoedelijk een pseudoniem van Myatt's nazi-vriend Richard Moult, die later ook lid wordt van de National Socialist Movement. Myatt gaat zich vanaf dat moment weer meer met het actieve neonazisme bezig houden. De orde gaat gewoon verder op de door Myatt bepaalde ideologische weg en verkondigt tot op de dag van vandaag haar occulte nazistische gedachtegoed, waar Myatt nog steeds een zwaar stempel op drukt. In 1992 wordt Myatt de ideoloog van de zeer gewelddadige neonazi's van Combat 18 en hun National Socialist Alliance. Een jaar later start hij de uitgave van nazi-publicaties via zijn Thormynd Press en vanaf 1995 geeft Myatt het blad The National Socialist uit. In 1996 sticht hij de organisatie Reichsfolk. Naast het propageren van het nazisme wil Myatt met deze club proberen om op het platteland Arische woongemeenschappen te stichten waar Ariërs volgens hun eigen 'Folk culture' op een natuurlijke en gezonde manier en met respect voor de natuur kunnen leven. Na een interne ruzie bij Combat 18 waarbij zelfs een dode valt, wordt Myatt in 1997 korte tijd leider van de heropgerichte National Socialist Movement. Inmiddels komt hij tot het inzicht dat extremistische moslim-strijdgroepen tegen dezelfde vijanden vechten als zijn nazi-clubs: Amerika, Israël en de huidige politieke en religieuze status-quo in het Westen. Hij denkt dat de 'krijgers' van deze strijdgroepen ook de potentie hebben om zijn Galactic Empire te realiseren en bekeerd zich uit tactische overwegingen enige tijd tot de Islam. Hij wordt fan van Osama Bin Laden en de Taliban en zet zich er voor in om een pact te sluiten tussen de moslimstrijdgroepen en neonazi's. Hij heeft daarbij de moslimregimenten die in WOII bij de SS dienden, als voorbeeld. In 1997 publiceert Myatt op een Canadese website zijn Practical guide to Aryan revolution, een terreurhandleiding voor de Arische strijd. Vanwege de informatie over sabotage, het maken van bommen en de oproep tot een rassenoorlog wordt de website in 1998 door de politie uit de lucht gehaald. Myatt wordt beschuldigd van het promoten van racisme en het aanzetten tot moord. Scotland Yard en de Britisch Security Services doen uitgebreid onderzoek naar zijn handel en wandel, maar vooralsnog komt het niet tot een veroordeling. Myatt werkt zijn ideeën over 'Folk culture', etnische tribale gemeenschappen en het 'Arianisme', een heidense religie voor Ariërs, verder uit. In 2001 opent de ONA op internet een website met de naam Temple 88: "De nationaal-socialistische Arische fractie van de Order of the Nine Angles". Naast de complete Engelse tekst van Hitlers Mein Kampf, publiceert de orde hier een blauwdruk voor een Arische samenleving en een Arisch leven. De teksten zijn voor een belangrijk deel de weerslag van de etnocentrische ideeën van Myatt over tribale Arische gemeenschappen zoals hij die ook verwoord in zijn publicaties over 'Folk Culture'. Ondanks Myatt's stellige ontkenning dat hij satanist is en ook maar iets te maken heeft met de ONA geeft hij in een autobiografisch werk toe dat hij heeft geprobeerd om door infiltratie occulte organisaties in te zetten voor zijn nazi-revolutie. Myatt's nazi-organisaties Thormynd Press en Reichsfolk gebruiken dezelfde postbussen als de ONA en zijn idealen en theoriën zoals hij die verwoord in zijn autobiografie sluiten, zelfs qua woordgebruik, naadloos aan bij de ideologische geschriften van de ONA. Onder Britse neonazi's bestaat veel kritiek op de invloed van het satanisme in eigen kring. Opvallend is dan ook dat, ondanks Myatt's ontkenning, zowel onderzoekers uit antifascistische als uit neonazi-kringen Myatt zien als de spil van het internationale nazi-satanisme.

Piramide van schedels
Satanisten wijzen dogma's af en willen alles zelf onderzoeken. Ze hebben daarbij een voorliefde voor de duistere kanten van het bestaan. Daarom voelen satanisten zich aangetrokken tot de duistere krachten van het fascisme en nemen daarin vaak een ambivalente houding aan. Deze ambivalente houding ten opzichte van het nazisme van de ONA komt ook tot uitdrukking in een discussie daarover op een satanisch webforum. Daar stelt de Nederlandse vertegenwoordiger van de Amerikaanse First Church of Satan, André van Schaijk: "Dat ik en andere van de FCoS-council niet zo ver zouden gaan om hun (ONA, P.Z.) theorie in de praktijk te brengen zullen wij zeker hun recht om te bestaan en zich satanist te noemen verdedigen. Als je andere immers rechten ontneemt ontneem je jezelf dezelfde rechten". Als tegenhanger van LaVey's satanische richtlijnen zoals de Negen Satanische Verklaringen en Elf Regels der Aarde formuleerde ONA-voorman David Myatt onder zijn pseudoniem Conrad Robury zijn eigen 21 Satanische Punten. Een selectie hiervan geeft een aardig beeld van Myatt's denkwereld: "Respecteer geen medelijden of zwakheid, want dat zijn ziektes die de sterken ziek maakt. Zoek vreugde in overwinning, maar nooit in vrede. Houd nooit zoveel van iets dat je het niet kunt zien sterven. Strijd altijd voor meer, want de verovering is nooit afgelopen. Maak geen werken van kunst, maar zwaarden van dood, want daarin ligt grote kunst. Het bloed van de levenden is goede mest voor het zaad van de nieuwkomers. Hij die op de top van de hoogste piramide van schedels staat kan het verst zien. Al wat groot is, is gebouwd op verdriet". De inmiddels opgeheven Nederlandse satanische organisatie Satanic Brethren was zo onder de indruk van deze fascistische levensfilosofie dat zij de 21 Satanische Punten van de ONA op hun website plaatsten. Ook de Nederlandse True Satanist Horde van satanist, vampier en ruziezoeker Raymond van Attem presenteerde de ONA richtlijnen op haar website. Van Attem windt er geen doekjes om welke ideologie hij aanhangt, want bevangen door grootheidswaan meldt hij op een webforum van satanisten dat hij ondermeer lid is van de ONA en The White Order of Thule (abusievelijk schrijft hij 'Order of the White Thule', P.Z.). Dat is weliswaar gelogen, maar het geeft wel aan dat Van Attem blijkbaar aanhanger is van de ideologie van deze nazistische organisaties. Dat blijkt ook wel uit de reclame die The True Satanist Horde op haar website maakte voor The Watcher, het huisblad van de Nieuw-Zeelandse Order of the Left Hand Path van de occulte neonazi Kerry Raymond Bolton.

Het ONA-kruis
ona-kruis
Het Arktion-kruis
arktion-kruis


Copyright
De Arktion Federation van Stephen Cox en ONA's Temple ´88 gebruiken beiden een logo dat veel gelijkenis vertoont: een hakenkruis in de vorm van een rad. Maar behalve het logo bestaan er meer overeenkomsten tussen deze organisaties. Stephen Cox, oprichter en leider van de Arktion Federation, onderhield in het verleden nauwe banden met de ONA. De publicatie The Aims of the ONA, waarin de orde haar doelen uiteenzet, is ondertekend met Mr. Aris Rhadley, zoals gebruikelijk bij de ONA een pseudoniem. Als contactadres voor de ONA noemt deze Rhadley het woonadres van Cox in het Engelse Reading. Ook in andere ONA-publicaties wordt Cox's adres als contactadres van de ONA genoemd. Nazi-satanisten bevestigen dat er een band heeft bestaan tussen Cox en de ONA en zij suggereren dat Cox lid is geweest van één van de occulte organisaties waaruit later de ONA is ontstaan. Ook de antifascistische onderzoekers van Britse blad Searchlight bevestigen dat Cox en Myatt bondgenoten zijn geweest. Indirect geeft Cox zelf ook toe dat hij betrokken is geweest bij de ONA. In 1995 publiceerde Cox's organisatie Fraternitas Loki namelijk een artikel met de titel Aeonics, Magick and Race. Hierin schrijft de anonieme auteur: "Eén van de helderste beschrijvingen van het mechanisme van het ontstaan van aeon's (..) is van een zekere schrijver van een organisatie waarbij ik ook een aantal jaren betrokken ben geweest". In het artikel wordt uitleg gegeven over de 'aeonische missie' en het is volledig gebaseerd op het gedachtegoed van Myatt en zijn ONA. De anonieme auteur verwijst daarnaast ook naar de ideeën van David Myatt en van de Amerikaanse fascist Francis Parker Yockey, die ook voor Myatt een inspiratiebron is. Dat: "Eén van de helderste beschrijvingen van het mechanisme van het ontstaan van aeons..", van Myatt afkomstig is ligt voor de hand. Het is tenslotte zijn utopie. De auteur van het Fraternitas Loki-artikel moet dan ook met: "..een zekere schrijver van een organisatie waarbij ik ook een aantal jaren betrokken ben geweest", doelen op Myatt en zijn ONA. Cox regeert binnen zijn organisaties als alleenheerser en hij heeft vanaf het begin de touwtjes stevig in handen. Daarnaast verwijst Cox in artikelen die hij wel met zijn eigen naam ondertekende ook naar Myatt en Yockey. Het ligt dan ook voor de hand dat Cox de anonieme auteur is van het Fraternitas Loki-artikel. Dat betekent dat hij in dit artikel toegeeft betrokken te zijn geweest bij de ONA. Dat lijkt ook niet zo onwaarschijnlijk want tot ver in de jaren negentig verkondigt Cox dezelfde ideeën als de ONA over de 'aeonische missie': het opleiden van een nieuwe krijgerselite, de ontwikkeling van de Homo Galactica en het nieuwe aeon waarin een krijgerselite gaat vechten voor de realisatie van het Imperium of the West. In Cox's publicaties druipt daarbij het Arische etnocentrisme van de pagina's. Zoals gezegd maakte Cox's OJB deel uit van het internationale nazistische occulte netwerk van de ONA en in publicaties van en over Traditionele satanisten worden Cox's organisaties OJB, Circle of Jormandgur en Fraternitas Loki door voor- en tegenstanders altijd in één adem genoemd met de ONA en andere ordes van nazi-satanisten. Stephen Cox bezit daarnaast het copyright op diverse ONA-publicaties, nog een aanwijzing voor zijn relatie met de ONA. Nazi-satanisten beweren dat Cox materiaal van de Order of the Nine Angles verkocht en dat dit samen met de copyrightkwestie heeft geleid tot een breuk tussen de ONA en hem.

Creatieve Nazi-mysteries
De noodzaak om de OJB op te richten kwam volgens Cox voort uit de historische behoefte van de Europese tribes aan het herstel van de spirituele harmonie en het vervullen van hun bestemming. Door het in ere herstellen van het Europese heidense erfgoed, de occulte kennis, idealen en waarden en door het opzetten van een heidens netwerk hoopt hij aan deze behoefte te voldoen. Hij wil faciliteiten bieden aan iedereen die op zoek is naar het verband tussen spiritualiteit en etnische, heidense en regionale 'roots'. Cox wil niet al te xenofoob overkomen want ondanks zijn speciale interesse voor het heidendom van de Germanen en Kelten, staan zijn organisaties in principe open voor de heidense tradities van alle Europese tribes en van die van de 'verloren' rassen uit bijvoorbeeld Atlantis. Hij stelt dat zijn organisatie 's werelds meest uitgebreide aanbod ter wereld heeft van pagancursussen, faciliteiten, rituelen, onderwijs, onderzoek, activiteiten en studies. Cox ontwikkelde ondermeer cursussen over de cultuur en geschiedenis van Teutonen, Kelten en Vikingen, over magie, runen, Arisch leven en rituelen voor de diverse graden binnen zijn ordes. Hij organiseert met zijn European Youth Pioneers allerlei avontuurlijke bijeenkomsten voor jonge mannen om een nieuwe 'mannenethiek' te ontwikkelen die tegenwicht moet bieden aan het gebrek aan competitie en krijgersethiek in de huidige liberale maatschappij. Bij de Spartan Sports League kunnen jonge mannen sport en bodybuilding beoefenen. Ook een cursus Runensex behoort tot de mogelijkheden. Cox organiseert verder nog satanische en shamanistische rituelen en onder de naam Albion Pelgrimage organiseert hij avontuurlijke en spirituele reizen naar prehistorische, heidense plekken in Engeland. In 1993 sticht Cox zijn European Library. Inmiddels bestaat deze bibliotheek uit een verzameling van duizenden boeken en manuscripten over het Europese heidendom, occultisme, satanisme en spiritualiteit. Naast werken over het Derde Rijk en revisionisme (Holocaust-ontkenning), bevat de bibliotheek een uitgebreide verzameling publicaties van David Myatt en de diverse Traditionele satanische nazi-ordes zoals de Order of the Nine Angles, de Ordo Sinistra Vivendi en de Black Order.

In een artikel van Cox uit 1992, dat de titel Sleepwalker versus the übermenschen draagt, citeert hij uitgebreid Faustus Scorpius, een pseudoniem van de eerdergenoemde Nieuw-Zeelander Kerry Raymond Bolton, oprichter van The Black Order, The Order of the Left Hand Path en de Ordo Sinistra Vivendi. Bolton´s ordes maken allemaal deel uit van het nazistische occulte netwerk van de ONA. Tot voor kort waren de ONA-publicaties bij Bolton´s Realist Publication's te koop. In zijn publicaties Freyr's Oceanic Western Kingdom (1995) en The Aryan Arctic Atlantis (1995) haakt Cox aan bij de theorieën die beweren dat de Ariërs afstammen van Atlantis. Een thema dat ook in Religie en Mystiek regelmatig wordt belicht. In zijn boek dat ook de titel Sleepwalker versus the übermenschen (1996) draagt beschrijft hij de aeonische cycli vanaf Atlantis tot de, in zijn ogen, hedendaagse crisis die wordt veroorzaakt door het geloof in één god, het materialisme en het liberalisme. Hij beschrijft zijn idee dat er een relatie bestaat tussen regionalisme, de new age- en Groene beweging en raciale volksherinneringen. Deze bewegingen geven volgens hem de noodzaak aan om een nieuwe heidense elite te vormen om de planeet aarde en de toekomst van Europa te redden. In zijn The Occult Cycle of the Third Reich (1997) laat Cox blijken onder de indruk te zijn van de verrichtingen van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Hij ziet de nazi 'mysteries' als een "creatieve beweging van immense innovatie, visie en het herstel van volkse archetypen". Cox sympathie voor het nazisme blijkt ook wel uit het propagandamateriaal van de National Socialist Movement (NSM) dat hij op zijn huisadres ontvangt. In de jaren negentig zijn de meeste leden van Cox's clubs dan ook afkomstig uit internationale kringen van extreemrechtse jongeren, skinheadbands, metal-muzikanten en uitgevers van blaadjes. Met zijn mix van satanisme, magie, fysieke sporten en outdoor-avontuur propageert Cox succesvol nationale trots, volkstraditie en het Arische rasbewustzijn.

In de jaren negentig worden de OJB, Fraternitas Loki en The Circle of Jormungandr in Nederland vertegenwoordigd door de organisatie Warrior Elite. Deze club is in die tijd de officiële Nederlandse distributeur voor Cox's uitgeverij Coxland en voor Kerry Bolton's uitgeverij Realistic Publications. De postbus van Warrior Elite stond op naam van de satanist Tom Reinders die uitgever was van de metalbladen Doors of Perception en Trumpeter of Evil. Net als de ONA leiden ook de ordes van Cox via een harde training rasbewuste krijgers op die via geheime aeonische actie moeten strijden voor het nieuwe Imperium. Om ook potentiële krijgers in Nederland te ronselen verspreidt Stephen Cox via Warrior Elite oproepen in Nederland. In één van deze oproepen valt te lezen: "Herleving van de Europese troepen: Order of the Jarls of Baelder, krachtige katalysator van oude kennis, nieuwe Westerse magie. Een dynamisch pad! Ontwaakt de Faustische ziel - bereidt voor op Homo Galactica!". Voor zijn organisatie Fraternitas Loki maakt Cox reclame met de wervende tekst: "Veel van de zogeheten Magie en Satanisme is niet meer dan een tak van het oude Aeon. Nu is de tijd gekomen om je ras en schaduwzelf te ontdekken, de poort naar de Oude goden te openen, als je de moed hebt. Fraternitas Loki is beperkt tot de Sterken, we staan voor geheime Aonische actie, Zelf-Evolutie, kortom we representeren het krijgersschap voor het komende Imperium". In deze op de ideologie van de ONA gebaseerde reclameboodschappen wordt aspiranten verder een harde training in het vooruitzicht gesteld waarbij onder meer persoonlijke kracht en stammenziel (4) worden getest.

Ras van goden
Eind jaren negentig begint Cox met zijn Arktion Federation een gematigder koers te varen, waarschijnlijk om meer aansluiting te vinden bij liberale, niet racistische heidenen. Nazi-satanisten beweren dat omstreeks deze tijd 'broeder Arnulf' de organisatie van Cox heeft verlaten en dat deze broeder aanhanger was van extreemrechtse metapolitiek. Volgens deze bron was Cox's organisatie de Circle of Jormungandr tot die tijd betrokken bij Derde Weg (5) politiek. "De confrontatie met de huidige linksliberale machthebbers staat niet langer op Baelder's agenda" verzuchtten de nazi-satanisten teleurgesteld. Als gevolg van Cox ommezwaai zijn sinds 1997 de zogenaamde 'Aeonic Archives' van zijn European Library geclassificeerd en niet meer vrij in te zien. Zo gaan de nazistische publicaties van David Myatt, The Order of the Nine Angles, Black Order en Ordo Sinistra Vivendi in de ban. Politiek is voortaan een verboden gespreksonderwerp binnen de Arktion Federation, wat ook handig is om (interne) kritiek te voorkomen en pareren. Cox probeert tegenwoordig duidelijk zijn blazoen te zuiveren want hij stelt zelfs: "Messianisme, dualisme, vooroordelen en discriminatie zijn tegen de Natuurlijke Orde". Tot voor kort verwees Cox in artikelen op zijn websites nog steeds naar de fascisten Myatt en Yockey en citeerde hij in een online-versie van de Baelder Journal de 17e eeuwse Duitse ketter Giordano Bruno: "Oh Jupiter, Laat de Germanen hun eigen kracht kennen. Dat ze niet zijn als mannen maar als goden!" In deze woorden ziet Cox de aspiratie van "our folk" die volgens hem geldt voor alle Europese tribes. Tribes die: "..zowel bestaan als verloren zijn, zowel binnen als buiten en voorbij de grenzen van 'our Homelands'. Voor een goed begrip van de groei en ontwikkeling van de Arische rassen en de Europese cultuur in zijn verschillende fases, families en staten moeten we ook het begrip 'kracht' in zijn diepere evolutionaire context begrijpen...". Maar dit griezelige etnocentrisme van Cox probeert hij, net als zijn oorspronkelijke nazi-ideologie, tegenwoordig verborgen te houden. Nadat hij daarover was bekritiseerd vermijdt Cox tegenwoordig het gebruik van het begrip Ariër en onlangs heeft Religie en Mystiek-bestuurslid Marcus Siepman, die ook de website van Religie en Mystiek vervaardigde, een nieuwe website voor Cox gemaakt. Alle hierboven geciteerde artikelen zijn op deze website niet meer terug te vinden en Arktion stelt tegenwoordig nadrukkelijk niet racistisch te zijn en open te staan voor iedereen: "Wat je ras, taal of cultuur ook is, je bent van harte welkom", aldus Cox. Ook heeft hij zijn pretenties inmiddels bijgesteld. Cox streeft tegenwoordig niet meer naar de ontwikkeling van het Arisch superras, de 'Homo Galactica', maar naar de ontwikkeling van de 'Homo Europaes', die: "...in de toekomst temidden van de sterren zal leven". Toch laat Cox zich nog wel eens ouderwets gaan. Zo schrijft hij in Religie en Mystiek over een inwijdingsritueel in zijn Tempel van Draconis: "Tempel van Draconis doorgaan is een reis van het duidelijke licht de duisternis in en dan weer het licht in: Dit, broeders en zusters, is het doel van de strevende adept, om zichzelf opnieuw op te bouwen, om het fundament van een ras van goden te leggen en om van zijn aarde, zijn tuin een lied van lof voor de eeuwigheid te maken. Alleen dan zullen we tussen de sterren kunnen spelen". De associatie met David Myatt's 'Homo Galactica' en 'Galactic Empire' van Ariërs valt nog steeds moeilijk te negeren.

Herkansing
De medewerkers van Religie en Mystiek blijken nogal onder de indruk van Stephen Cox's Arische etnocentrisme en zijn heidense initiatieven. In juni 2002 gaat zelfs een groep redactieleden en medewerkers van Religie en Mystiek met Stephen Cox op Albion Pelgrimage. Op de website en in het blad doet Religie en Mystiek hiervan uitgebreid verslag. In december 2002 en maart 2003 organiseert hoofdredacteur Walter Siepman diverse lezingen in Nederland waar Cox reclame maakt voor zijn organisatie en zijn heidense pelgrimages. Tijdens deze lezingen vertoont Cox een film over de pelgrimage van de Religie en Mystiek-medewerkers. Hierin is te zien hoe ze rituele plaatsen bezoeken en hoe Cox heidense rituelen uitvoert en bijvoorbeeld bij een prehistorische steencirkel de voorouders toestemming vraagt deze heilige plaats te mogen betreden. In april 2003 bezoekt Cox in verband met zijn propagandadoeleinden de Elf Fantasy Fair in Haarzuilens. Dit is een festival voor liefhebbers van sprookjes, Gothic-fans en andere mensen met heimwee naar de middeleeuwen. Hij houdt hier diverse lezingen en filmvoorstellingen. Naast de afdelingen in Denemarken, Finland, Australië en Italië is er onlangs in Nederland in Limburg een officiële Arktion afdeling opgericht, de Ambiorix Lodge. Voorman is Joris de Lange, ex-zanger van de band Bifrost. Hij organiseert onder meer heidense wandeltochten in Maastricht. Een ander actief Nederlands Arktion lid is Remco Mettrop van de Limburgse heidenband Mordaehoth, die ook een tape uitbrachten via het nazi-label Berzerker Records. (6) Deze band laat zich onder andere inspireren door de muziek van de Noorse band Burzum van de nazi-heiden, brandstichter en moordenaar Varg Vikernes. Cox heeft onlangs een nieuw gilde opgericht voor kunstenaars: 'Guild of Artists'. De eerste leden van dit gilde zijn: Remco Mettrop, Michel Lemaire en Alexander Willemse. Zowel De Lange, Mettrop, Willemse als Jelle Scheurwater en Roy van der Venn zijn medewerker van Cox's blad Baelder Journal. Ondertussen lokt Cox steeds meer Nederlanders naar zijn Engelse moeras om ze in te wijden in zijn wonderlijke wereld van supergermanen. Geconcludeerd kan worden dat na een eerdere poging in de jaren negentig het Cox nu, met minder 'duidelijke taal' en met behulp van Religie en Mystiek als vehikel, wel lukt om in Nederland vaste grond onder de voeten te krijgen en de activiteiten van zijn organisaties steeds verder uit te breiden. Cox is op zoek naar een plek waar hij zijn 'European Pagan Cultural Centre for the Advancement en Apprececation of Religions, Traditions and Heritage' kan vestigen. Daar heeft hoofdredacteur Walter Siepman wel een idee over: "Waarom niet in het tolerante Nederland, in Zeeland". Handig, want Religie en Mystiek is statutair gevestigd in het Zeeuwse Borssele en een deel van de redactie woont in deze provincie.

In de volgende Alert! het derde en laatste deel met nog meer griezelheidenen en Religie en Mystiek als platform voor een antisemitische complotdenker.

Noten:
(1): Heidendom of paganisme is het geloof in een pré-christelijke natruurreligie. In Noordwest-Europa en de Verenigde Staten betekent dat vooral het geloof in Germaanse goden. Er bestaan diverse namen voor deze Germaanse religie zoals Asatrú, Odinisme of Noordse Traditie. De naam Odinisme wordt vooral door extreemrechtse heidenen gebruikt omdat Odin (Scandinavisch voor Wodan) als oorlogsgod het beste past bij het krijgersethos dat deze heidenen aanhangen. In Nederland wordt de Germaanse religie verspreid door onder meer Het Rad, Pagan Federation en Nederlands Heidendom.
(2): In de Hellenistische (Griekse) Tijd werd het begrip aeon gebruikt als aanduiding voor de goddelijke, eeuwigdurende tijd.
(3): Stephen Cox grossiert in organisaties. Zijn conglomeraat bestaat onder meer uit de: Arktion Federation, Order of the Jarls of Baelder, European Cultural Centre, European Heritage School, European Library, Spartans Sports League, Dark Earth Sisters, Fraternitas Loki, Circle of Jormungandr, Sceadu Bael Gebroder, European Youth Pioneers, Arktion Pagan Faith, Arktion Rune Circle, Old Religions Temple, Temple of Draconis, Jombsburg Community, Shadow Fire Brothers. Cox werkt aan de oprichting van een eigen Arktion platenlabel en aan een Pan-Europees Spiritueel Erfgoedcentrum dat hij wil vestigen in een boerderij in het Engelse natuurgebied Dartmoor.
(4): Er zijn aanhangers van natuurreligies, zoals heidenen, die geloven dat alle levende organismes een ziel hebben. Stephen Cox ziet ook een stam (gemeenschap) als een organisch geheel met een eigen ziel.
(5): Derde Weg-politiek is een term die duidt op een politieke stroming die niet kapitalistisch en niet communistisch is. Politiek links en politiek rechts geven ieder een eigen invulling aan deze stroming, waarbij die van politiek rechts vooral nationalistisch is.
(6): Zie voor een artikel over de handel en wandel van Berzerker Records, op de site van Alert! (afa.home.xs4all.nl/alert/engels/sl08.html) en de site van Kafka (http://kafka.nl/black-metal/).

Deel 3

Het spirituele blad Religie en Mystiek werkt nauw samen met de Brit Stephen Cox van de heidense organisatie Arktion Federation. In deel 2 in de vorige Alert! bleek dat Cox een nazistische achtergrond heeft. In dit derde en laatste deel over de mystieke vrienden van Religie en Mystiek blijkt dat het blad vaker dient als podium voor extreemrechtse heidenen en andere lieden met een bedenkelijke ideologie.

Heidenen die aanhangers zijn van de prechristelijke oerreligie van de Germanen zijn soms uitgesproken racistisch of nazistisch zoals het Nederlands- en Vlaams Heidens Front. Dit zijn lokale afdelingen van de internationale organisatie Allgermanische Heidnische Front (Heathenfront) dat in diverse landen afdelingen heeft. Het Front hangt openlijk het nationaal-socialisme aan en de beruchte nazistische heidenen Varg Vikernes en Hendrik Möbus spelen allebei een vooraanstaande rol binnen deze organisatie. Beide Black Metal-muzikanten zijn tot het heidendom bekeerde ex-satanisten en werden veroordeeld voor moord. (1) Naast deze openlijk nazistische organisaties zijn er heidense organisaties met een meer verborgen racistische en/of etnocentrische ideologie. Zij zijn te herkennen aan hun uitgangspunt dat een 'Noordse religie' onverbrekelijk verbonden is met iemands afstamming en geboortegrond en dus niet openstaat voor mensen van elders. Deze heidenen wijzen gelijkheid tussen mensen en ook universalisme af. Veel heidenen moeten echter niet zo veel hebben van dit soort extremisten en stellen zich liberaal en gematigd op. Aan de hand van uitlatingen en geschriften van sommige heidense organisaties is vaak moeilijk te bepalen welke politieke ideologie of welk wereldbeeld zij nastreven. Sommige heidenen beweren dat heidenen over het algemeen conservatief en rechts zijn, terwijl anderen juist claimen politiek links te zijn. Over het algemeen hanteren heidense organisaties het principe dat zij niet aan politiek doen, maar openstaan voor iedereen en het idee dat politiek en religie gescheiden moeten blijven. Maar door het 'foute oorlogsverleden' van het Germaanse heidendom wordt dit, vaak ten onrechte, nog steeds geassocieerd met het nazisme. Het Germaanse heidendom werd onder het nazistische bewind voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog nieuw leven ingeblazen en werd populair als de oerreligie van Ariërs. De Italiaanse fascist Julius Evola zag Italianen als een superieure tak aan de 'Arische boom' en werkte tijdens Mussolini's heerschappij aan een revival van het heidendom. (2) Na de Tweede Wereldoorlog bestond er een brede maatschappelijke weerzin tegen het nazisme en fascisme en alle uitingen daarvan. Vanaf het begin van de jaren zeventig in de vorige eeuw ontstaat in Frankrijk echter een intellectuele, fascistische ideologie die probeert om deze maatschappelijke weerzin te doorbreken en zichzelf weer op de politieke kaart te zetten: Nouvelle Droite, in Vlaanderen en Nederland bekend als Nieuwrechts. (3) In tegenstelling tot de hardcore neonazi's, die openlijk Adolf Hitler en het nationaal-socialisme aanhangen, proberen propagandisten van Nieuwrechts zich gematigd op te stellen. Op die wijze hopen zij toegelaten te worden tot het openbare politieke debat en rekenen zij op acceptatie van hun ideologie. In tegenstelling tot de meeste hardcore nazi's beweren aanhangers van Nieuwrechts niet racistisch te zijn. Hun ideologie is niet gebaseerd op een vermeend verschil tussen rassen maar op een verschil tussen culturen: 'Ze zijn niet minder, maar anders dan wij'. Daarbij gaat Nieuwrechts ervan uit dat culturele integratie en dus het samenleven van verschillende culturen in één gemeenschap niet mogelijk is. Nieuwrechtse activisten strijden voor het zelfbeschikkingsrecht van elk volk en steunen bijvoorbeeld de strijd voor onafhankelijkheid van Koerden, Ieren, Basken en andere bevolkingsgroepen. Op basis van het uitgangspunt dat culturen onverenigbaar zijn, is de achterliggende gedachte bij deze steun aan het onafhankelijkheidsstreven, dat culturen gescheiden moeten blijven. Iedereen hoort binnen zijn of haar eigen volksgemeenschap thuis en nergens anders en cultuurvermenging dient voorkomen te worden. Voor Nieuwrechts is daarbij een belangrijk uitgangspunt dat niet landsgrenzen maar cultuurgrenzen de verschillende bevolkingsgroepen gescheiden houdt.

Een volkseigen culturele identiteit
De culturele identiteit van de Europese volkeren en het behoud en versterken ervan is het fundament van het Nieuwrechtse gedachtegoed. Aanhangers van dit gedachtegoed streven naar een 'traditionele samenleving' met een strakke sociale hiërarchie waarbij de 'inherente ongelijkheid' tussen mensen centraal staat. Zij wijzen liberalisme, gelijkheidsdenken, universele mensenrechten en de huidige, in hun ogen 'materialistische en decadente' samenleving, af. Nieuwrechts vindt de huidige maatschappij te individualistisch, teveel op consumptie gericht en is bang dat de samenleving afstevent op een eenvormige universele cultuur, waardoor de 'volkseigen identiteit' dreigt te verdwijnen. Op basis van de gemeenschappelijke 'Indo-germaanse wortels' wordt gestreefd naar een wedergeboorte van het 'Europa van de volkeren'. Deze wortels noemden de Nazi's ook wel 'Arisch'. Mensen kunnen volgens de criteria van Nieuwrechts alleen maar op basis van afstamming tot een volksgemeenschap behoren. Bloed en bodem dus. Een volksgemeenschap moet in deze ideologie gebaseerd zijn op het principe van het 'organisch gegroeide leiderschap van een elite'. Om hun politieke doelen te bereiken proberen aanhangers van Nieuwrechts via hun 'metapolitieke' cultuurvisie politieke macht te vergaren en hun 'revolutie' uit te vechten op het culturele en intellectuele niveau van de wereldbeelden en de algemene visies op mens en samenleving. Daarbij willen zij de 'laboratoria van het denken' overnemen om de bestaande dominante maatschappijvisie te vervangen door een maatschappijvisie die de ongelijkheid tussen mensen op basis van culturele verschillen benadrukt. De afgelopen jaren heeft er binnen diverse extreemrechtse organisaties een ideologische strijd gewoed tussen de traditionele nazi's en de aanhangers van Nieuwrechts. Deze laatsten kiezen nadrukkelijk voor een culturele strategie en keren zich in het openbaar tegen de fascistische strategie van paramilitaire formaties, geweld, terreur, leidercultus en al te strikt nationalisme zoals hardcore nazi's dat over het algemeen aanhangen. Om de maatschappelijke acceptatie van haar gedachtegoed te vergroten distantieert Nieuwrechts zich ook van de Holocaust. Eén van de inspiratiebronnen van de Nieuwrechtse ideologie is de al eerder genoemde Italiaanse Nieuwrechtse filosoof Julius Evola. Hij geloofde in een 'ware organische staat' met een 'traditionele samenlevingsvorm' die is gebaseerd op een 'metafysische (bovennatuurlijke) orde'. Een elite van krijgers en priesters moet zo'n samenleving regeren, waardoor er volgens Evola een verbinding ontstaat tussen het tijdelijke met het eeuwige. Evola was een overtuigd aanhanger en propagandist van de heidense religie. Zowel Evola's visie op de samenleving als de heidense religie kent veel aanhangers binnen Nieuwrechts. Bij het versterken van de culturele identiteit speelt de traditionele oerreligie in de Nieuwrechtse visie immers een belangrijke rol. Verhalen over heldhaftige en onversaagde krijgers en het daarbij horende krijgersethos, dat in de Germaanse mythologie een belangrijke rol speelt, spreekt ook vandaag de dag nog veel heidenen aan. Onder neonazi's wint het Germaanse, Arische heidendom aan populariteit. Met hun 'dresscode', symbolen en uitgesproken gedachtegoed zijn ze voor iedereen duidelijk herkenbaar en iedereen weet meteen waar hij of zij aan toe is. Anders ligt dat bij de aanhangers van Nieuwrechts. Via hun 'culturele revolutie' werken zij aan een langetermijnstrategie om via cultuur en een traditionele, conservatieve culturele identiteit hun gedachtegoed te verspreiden. Daarbij haken zij aan bij traditioneel linkse thema's als bevrijdingsstrijd, anti-globalisme, milieubescherming, dierenrechten en acties tegen McDonalds. Als reactie op de globalisering met de vrees voor identiteitsverlies, het 'Europa van het kapitaal' en het universalisme strijden zij voor kleinschaligheid, voor het leven in stamverbanden en voor terugkeer naar de (eigen) natuur en onderwerping daaraan. Thema's die in andere politieke en spirituele bewegingen ook populair zijn. Bij Nieuwrechts is daarbij echter 'Eigen Volk eerst' het parool. Een beruchte Nieuwrechtse organisatie is het Franse GRECE (Groupe , dat met haar politieke strijd de weg gebaand heeft voor Le Pen en zijn Front National. (4) Ook diverse Vlaamse nationalistische organisaties volgen de Nieuwrechtse koers. In Nederland is Voorpost daarvan de bekendste. De Vlaamse organisaties hebben het Nieuwrechtse denken binnen het Vlaams Blok geïntroduceerd. Een belangrijk Vlaams blad dat de Nieuwrechtse boodschap verkondigt is TeKoS (Teksten, Kommentaren, Studies) (5).

Fascistisch of niet?
Het aantal mensen dat zich in Nederland bewust en openlijk bekeert tot het Germaanse heidendom is (nog) zeer gering. De kans is dan ook groot dat binnen het Nederlandse heidendom aanhangers van het Nieuwrechtse gedachtegoed zich manifesteren. Ondanks dat veel heidenen terecht vinden dat het verder niemand wat aangaat wat zij geloven wordt ook gestreefd naar de maatschappelijke acceptatie van hun religie en het terugdringen van het dominante 'volksvreemde' Christendom. Om te voorkomen dat allerlei extreemrechts gebral de maatschappelijke acceptatie van het Germaanse heidendom verstoort, proberen heidense organisaties dit te omzeilen door te stellen dat ze zich niet met politiek bezig houden en dat religie en politiek gescheiden moeten blijven. Gematigde heidenen trekken door dit taboe op politiek geen duidelijke grens tussen het heidendom dat beleefd wordt vanuit een puur religieuze, niet politieke overtuiging en het heidendom dat voortkomt uit een fascistische levensovertuiging waar het Germaanse heidendom onderdeel van is. Hierdoor blijft voor de buitenwereld het verschil tussen fascistische en niet-fascistische heidenen onduidelijk en wordt de schijn gewekt dat, zolang het publiek er maar niet achter komt, het binnen het heidense wereldje niets uitmaakt dat iemand fascist is zolang er maar niet over wordt gepraat. Daarnaast zorgt het statement 'niet aan politiek te doen' ervoor dat elke (in- en externe) politieke discussie bij voorbaat is uitgesloten. Als gevolg van deze zogenaamde a-politieke houding van heidenen en van het vermijden van een inhoudelijke discussie over het hier genoemde heidense identiteitsprobleem verloopt de beoogde maatschappelijke acceptatie zeker niet beter. Door het gebrek aan een duidelijke interne grens tussen nazi's en andere heidenen wordt deze acceptatie juist gefrustreerd. Dit voor heidenen negatieve effect wordt versterkt door propagandisten van het heidendom met een nazistische achtergrond, zoals de eerder genoemde Stephen Cox. Ook Cox beweert met zijn organisatie Arktion Federation niet aan politiek te doen. Gebruikte hij eerder propagandamateriaal dat vrij snel duidelijk maakte uit welke politieke hoek de wind waaide, tegenwoordig valt dat nauwelijks te ontdekken. Voor een goedwillende aspirant-heiden mankeert er aan Cox en zijn organisatie dan ook niet meer dan aan willekeurig welke liberale heidense organisatie dan ook. Cox zelf laat verder in het midden of hij daadwerkelijk van zijn nazistische geloof is gevallen of de gematigde strategie van Nieuwrechts met haar verborgen politieke agenda is gaan volgen.

Koenraad Logghe
  Koenraad Logghe  
Een Vlaamse Traditie
Ook de beruchte Belgische heidense priester Koenraad Logghe (6) beweert met zijn organisatie 'Traditie' niet aan politiek te doen. En ook hij is een bekende propagandist van het moderne heidendom en heeft net als Cox een fascistisch verleden. Logghe zegt daar al heel lang geleden afstand van te hebben genomen. Desondanks onderhoudt hij nog steeds relaties met fascisten. De new-age onderzoekers van SIMPOS (Stichting Informatie over Maatschappelijke Problemen rond Occulte Stromingen) leverden in 2001 enkele bijdragen aan de eerste nummers van Religie en Mystiek waarin zij onder meer duidelijkheid verschaften over extreemrechtse tendensen binnen spirituele bewegingen. (7) De redactie van Religie en Mystiek trok zich niets aan van de waarschuwingen van SIMPOS en stelde het blad open voor ideologen en bewegingen van extreemrechtse signatuur. Dat blijkt wel uit het volgende: in het tweede nummer van Religie en Mystiek besteedt SIMPOS in een artikel aandacht aan de heiden Logghe. In het artikel maakt SIMPOS duidelijk dat Logghe ultrarechts is en uit de hoek komt van de fascistische organisatie Voorpost. Vanwege deze fascistische achtergrond besloot eind 1997 de spirituele uitgeverij Ankh Hermes af te zien van de uitgave van Logghe's boek 'De Graal'. Voor Walter Siepman, hoofdredacteur van Religie en Mystiek, is de fascistische achtergrond van Logghe echter geen reden om hem uit te sluiten van het blad. Iets dat new-agebladen als Onkruid en Bres al lang geleden wel deden. Integendeel. Siepman, die de bijdragen van SIMPOS in Religie en Mystiek provocatief noemt, neemt het voor Logghe op. In Religie en Mystiek schrijft Siepman een positieve recensie over Logghe's boek. Over Logghe zelf zegt hij: "SIMPOS ziet in hem een nationalist, terwijl hij zelf heel duidelijk is over zijn overtuigingen. Politieke zaken worden helemaal niet geaccepteerd binnen zijn Werkgroep Traditie. Maar zodra je begint over tradities van het eigen volk, de symbolen binnen de westerse cultuur en andere landgebonden zaken zijn er altijd weer mensen die de gaskamers alweer zien verschijnen". Gezien Logghe's indrukwekkende staat van dienst binnen fascistisch Vlaanderen lijkt deze angst voor gaskamers niet geheel onterecht. In 1983 sticht Logghe de heidense Orde der Eeuwige Wederkeer. De in 1984 gepubliceerde grondbeginselen van deze orde laat aan duidelijkheid niets te wensen over: "Wij wensen de eigenheid van ons volk en ons ras te vrijwaren en alle storende elementen te bestrijden". Artikel 4 van de statuten: "Wij gaan ervan uit dat elk individu inegalitair (ongelijkheid, PZ) is. Hetzelfde geldt voor een volk en een ras. Toch moeten wij erop wijzen dat ieder individu in een volk deel uitmaakt van de volksgeest en zo dichter tot ieder persoon uit zijn eigen volk staat, dan tot een persoon uit een ander volk. De volksgeest en rasgeest houden een volk of ras weerbaar, zowel geestelijk als lichamelijk. Bijgevolg moeten wij de volksgeest, of rasgeest, stimuleren en de verderfelijke krachten, die bijdragen tot de decadentie, bestrijden". Logghe stamt uit een nationalistische familie van Oostfrontstrijders (SS) en de orde vindt dan ook: "Onze ouders en grootouders waren geen verraders toen ze naar het Oostfront trokken". In het blad Mjöllnir van de orde publiceren onder meer: Nico de Haas (ex-hoofdredacteur van de twee SS-tijdschriften Hamer en Storm), J.C. Nachenius (ex-vormingsleider van de Nederlandse SS), Marika Lenting (van de nazi-jeugdbeweging Wiking Jugend) en Roeland Raes (ex-Vlaams Blok), Guy de Martelaere (TeKoS en Gwenvedredacteur) en Mellie Uyldert (astrologe en zelfbenoemd rassenkundige). Na de onthulling van Uyldert's nazigezinde verleden en de kritiek op haar racistische ideeën zegt Logghe in 1984 in een interview met de Haagse Post: "Met praktisch al haar ideeën ga ik akkoord, we moeten terug naar de natuur en ons eigen ras zuiver houden". Volgens Logghe gaan Uyldert's geschriften er bij zijn organisatie in als zoete koek en dienen zij als 'religieuze' principes die moeten leiden tot een Germaanse samenleving zonder verstorende 'elementen'. In hetzelfde interview zegt hij ook nog: "Inderdaad, de Oostfrontstrijders beoordelen wij positief. Zij streden tegen het Russische gevaar en wij vinden dat hun idealen nog altijd gerespecteerd moeten worden". Om eraan toe te voegen dat hij al enige keren bij Germaanse feesten van de nazistische 'zwarte weduwe' Rost van Tonningen is geweest. In Nederland kon men zich via het fascistische Consortium de Levensboom van de weduwe Rost van Tonningen, op Logghe´s blad Mjöllnir abonneren. Al in 1985 waarschuwt het new-ageblad Bres voor het dubieuze politieke karakter van Logghe's Orde van de Eeuwige Wederkeer. Dat Logghe's leiderschap van deze orde geen jeugdzonde is blijkt uit zijn verdere politieke carrière. Hij wordt als rechts-extremist actief in diverse Vlaams-nationalistische organisaties zoals het Nationalistisch Jong Studenten Verbond (NJSV), Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond, Were Di en in de pro-apartheidsorganisatie Protea. Hij levert bijdragen aan het aan NJSV-kringen gelieerde blad Vrijbuiter, werkt mee aan Revolte, het blad van Voorpost en aan het Nieuw Rechtse blad TeKoS. In 1997 wordt Koenraad genoemd als medewerker van het blad Studie, Opbouw en Strijd (SOS) van de Nederlandse CP'86 en Voorpost prominenten Marcel Rüter en Tim Mudde. In dit scholingsblad voor nationalisten worden fascisten als Joris van Severen en Julius Evola verheerlijkt. Tijdens een SOS-vormingsbijeenkomst op 8 februari 1998 in Amersfoort, met als thema's volk, gemeenschap en nationalisme, presenteert Logghe in aanwezigheid van Luc Pauwels van TeKoS zijn boek 'De Graal'. Op het privé-adres van Logghe waren zowel de Werkgroep Traditie als het Herman Wirthgenootschap gevestigd. De Nederlander Herman Wirth is in de Tweede Wereldoorlog een paar jaar directeur geweest van Ahnenerbe, de wetenschappelijke afdeling van de SS. Als Asatrù-priester (6) zegende Logghe op heidense wijze het huwelijk in van de Belgische neonazi Yannick Pollet. Pollet, die vanwege zijn extremistische opvattingen uit het Vlaams Blok is verwijderd, was voorzitter van de Volks Nationalistische Partij en vooral bekend omdat hij Excalibur runde, een verzenddienst voor nazi-propaganda. In 1993 sticht Logghe de heidense organisatie Werkgroep Traditie, waarmee hij op internationaal niveau actief is. (8) De laatste jaren profileert hij zich, net als Stephen Cox, als een a-politieke heiden die niets moet hebben van rechtsextremisme. Toch komt hij blijkbaar zelf moeilijk los van zijn extreemrechtse stigma. Voor een congres dat Traditie in 1999 in Antwerpen organiseert nodigt hij persoonlijk Vlaams Bloksenator Wim Verreycken uit. In Logghe's cursus over traditionele religie maakt hij gebruik van lesteksten van Verreycken. Op de website van Traditie valt te lezen dat de organisatie werkt vanuit de traditionalistische, godsdienstwetenschappelijke school van onder meer René Guénon en Julius Evola. (9) Dat verklaart ook waarom Traditie, zonder enige toelichting, teksten publiceert van bijvoorbeeld de Nederlandse SS'er Hans Klinkenberg en van Jan de Vries. Klinkenberg bleef na de Tweede Wereldoorlog actief in fascistische organisaties en stond in de jaren tachtig in nauw contact met de weduwe Rost van Tonningen. De Vries was hoogleraar Oud-Germaanse talen en vergelijkende taalwetenschappen en nam tijdens de Duitse bezetting de leiding op zich van het Instituut voor de Nederlandsche Taal en Volkscultuur, was vice-voorzitter van de pro-Duitse Kultuurkamer en het Letterengilde en sympathiserend lid van de Germaansche SS. De Vries is vooral bekend geworden met zijn 'Nederlands etymologisch woordenboek', dat in 1971 werd uitgegeven. In heidense kring is De Vries populair vanwege zijn 'volkenkundige' publicaties. Ook voormalig propaganda- en organisatieleider van de NSB en kenner van de Germaanse mythologie F.E Farwerck is een bij heidenen geliefde bron van Germaanse kennis. Beide heren worden in heidense publicaties regelmatig genoemd als bron zonder verdere toelichting over hun nazistische achtergrond. Over De Vries schreef Logghe een bibliografische schets en hij werkt aan eerherstel voor deze nazi. Behalve dat hoofdredacteur Siepman in Religie en Mystiek een positief pleidooi houdt voor Logghe, mag deze ook zelf in het blad publiceren, wordt als medewerker van het blad genoemd en adverteert in Religie en Mystiek voor zijn organisatie Traditie. Logghe beweert al lang geleden afstand te hebben genomen van zijn extreemrechtse verleden en dat te zien als een jeugdzonde. Desondanks heeft hij na deze distantiëring nog regelmatig contact met fascisten. Daardoor is Logghe ongeloofwaardig en volgt misschien ook hij met zijn culturele heidense activiteiten de verborgen politieke agenda van Nieuwrechts. Een andere extreemrechtse Vlaamse heiden die bijdragen levert aan Religie en Mystiek is David Joly. Hij presenteert in Religie en Mystiek zijn Alheidense Beweging Vlaanderen en plaatst onder zijn naam ook een interview met Koenraad Logghe in het blad. Dit interview publiceerde hij eerder in iets gewijzigde vorm in zijn Alheidens Magazine. In dit Magazine maakt Joly ook reclame voor bijeenkomsten van de nationalistische Vlaamse Jongeren Overijse. Op een internetforum van fascistische aanhangers van de Order of the Nine Angles plaats Joly in 2000 een bericht waarin hij reclame maakt voor fascistische bands en hun distributeurs. In zijn online magazine Heidendom B.E. staat een link naar het nazistische Vlaams Heidens Front. Dat Joly een Nieuwrechtse heiden is blijkt wel uit de registratie op zijn naam van een Nieuwrechtse website.

Hogepriester van Odin
Ook in Nederland hebben we een heiden met vreemde ideeën: André van der Wal, alias Zaradhust Andreas. André levert regelmatig bijdragen over Germaanse religie en rituelen aan Religie en Mystiek. Hij is Odin-priester en een Germaanse sjamaan. Van der Wal zegt op te komen voor de Germanen want die worden volgens hem vreselijk gediscrimineerd in ons land. Eén van zijn volgelingen zegt daarover: "Nederland zou een tolerant land zijn. Maar de Germanen worden behandeld als de joden in Nazi-Duitsland". Van der Wal is volgeling van de Mazdaznan-beweging en van de latere afsplitsing Ordo Mazda. In 1983 geeft hij namens de Ordo zijn boek 'Rituele en mentale magie' uit. Van der Wal stuurt een recensie-exemplaar van dit boek naar de redactie van het blad De Kleine Aarde waarna vanwege de inhoud van het boek de Stichting Bestrijding Antisemitisme een klacht indient tegen de Ordo Mazda. Met name Van der Wal's bewering: "De nazi's hebben de joden niets anders gegeven dan een koekje van hun eigen joodse deeg", is aanleiding voor de politierechter om de oplage van het boek van de Ordo in beslag te nemen en Van der Wal wegens belediging te veroordelen tot een geldboete. Vanaf dat moment is hij door bladen als Bres en Onkruid in de ban gedaan en niet langer welkom op paranormale beurzen. In 1998 publiceert SIMPOS een kritisch stuk over Van der Wal. Aan de hand van informatie uit dit artikel publiceert het weekblad Panorama in 1999 ook een verhaal over hem. Naar aanleiding van deze publicaties doet van der Wal officieel aangifte bij Justitie wegens laster, belediging en aanzetten tot haat tegen mensen wegens hun ras. Daarnaast wil hij dat Panorama ook nog als criminele organisatie wordt vervolgd. Justitie ziet naar aanleiding van de inhoud van de artikelen van SIMPOS en Panorama echter geen enkele reden tot vervolging. Van der Wal beklaagt zich erover dat hij als Germaan in Nederland doorlopend wordt gediscrimineerd vanwege zijn etnische afkomst. Omdat hij met deze klacht nergens gehoor vindt heeft hij de conclusie getrokken dat: "Nederland een door en door fascistisch land is. De heersende ideologie in Nederland is het polderfascisme of Neder-nazisme. Als Germaan ben ik de jood van Nederland". Het Openbaar Ministerie is volgens Van der Wal een eufemisme voor de Waffen-SS. Naar aanleiding van de beschuldigingen dat hij antisemitisch en racistisch is plaatst van der Wal op zijn website het artikel: 'Overzicht van uitspraken van André van der Wal over rassen en nazisme'. Hiermee hoopt hij te bewijzen dat de beschuldigingen onterecht zijn. Na een verhandeling over rassen en soorten en het bewijs dat hij geen racist is komt André met de stelling dat: "Hoewel rasvermenging nuttig lijkt te zijn, bestaan er grote risico's met cultuurvermenging. Een huwelijk tussen een westerse vrouw en een moslim man vergroot de risico's op echtscheiding en ernstige conflicten na echtscheiding". Van der Wal stelt voor onderwijs en voorlichting te gebruiken om mensen te informeren over onze genetische afstamming, de geringe genetische verschillen tussen rassen en volken en: "De risico's bij huwelijken tussen verschillende culturen, en met name huwelijken waarbij de partners manbeelden en vrouwbeelden hebben, waarvan we weten dat ze conflicteren". Om aan te geven wat dat betekent geeft van der Wal als voorbeeld: "Een moslim-man krijgt van zijn imam te horen dat hij zijn vrouw moet slaan, dat hij zijn kinderen tot Moslim moet opvoeden, en dat de kinderen zijn eigendom zijn. Een moderne westerse vrouw gaat er van uit dat de kinderen vrij worden opgevoed en dat ze bij een scheiding bij haar blijven, en niet meegenomen worden naar een derde wereldland." En daar is dan over nagedacht door iemand die beweert dat hij volgens de 'Mensatest' een IQ van meer dan 148 heeft. Dit nadrukkelijk afwijzen van racisme en het, zeer eenzijdig en bevooroordeeld, benadrukken van onverenigbare cultuurverschillen tussen westerse vrouwen en moslim-mannen klinkt bekend in de oren. Van der Wal noemt de mensen die kritiek op hem hebben linkse fascisten. Onlangs plaatst van der Wal op een webforum een bericht met de titel: "De kogelregen komt en kwam van links". Daarin beweert hij dat Pim Fortuyn niet het eerste slachtoffer was: "Al vanaf 1980 regent het kogels van links". In het bericht beklaagt van der Wal zich erover dat als in Nederland 'extreemrechts' naar iemand geroepen wordt deze persoon al zijn mensenrechten, vrienden en sociale relaties kwijt is en dat er al zo'n twintig jaar een heksenjacht wordt gemaakt op iedereen die beticht wordt van rechtse opvattingen. Zelf zou hij sinds 1988 worden vervolgd met laster door linkse fascisten die hij vergelijkt met de Hitlerjugend. Volgens van der Wal is Mellie Uyldert in de jaren tachtig psychisch en sociaal volledig afgebroken door dit soort linkse fascisten. Naar Van der Wal's mening is het linkse fascisme veel gevaarlijker dan extreemrechts.

Samenzwering
De voormalige Britse profvoetballer, TV-sportverslaggever en woordvoerder van de Green Party David Icke publiceerde in 1994 zijn boek 'The Robot's' Rebellion. In dit boek presenteert Icke zijn ideeën over een zogenaamde fascistische samenzwering van lieden die erop uit zijn de wereldheerschappij te veroveren. Volgens Icke is een geheim genootschap, de Illuminatie, uit op de wereldheerschappij door het installeren van een wereldregering, een wereldleger, één munt voor de hele wereld en een gecentraliseerde wereldwijde financiële dictatuur en controle. Dit geheime genootschap bestaat volgens hem uit banken, geheime elites, vrijmetselaars, etc. Icke's bizarre complottheorieën hebben inmiddels ook hun weg gevonden naar Religie en Mystiek. Hij krijgt van het blad de mogelijkheid om een artikel met zijn ideeën te publiceren. Naast de presentatie van zijn enge gedachtegoed wordt in het blad ook geadverteerd voor Icke's boeken. Zijn paranoïde ideeën zijn vrijwel identiek aan die van de extreemrechtse milities in de Verenigde Staten: een wereldregering, de Nieuwe Wereld Orde, wil mensen controleren door middel van het implanteren van microchips, middels gedachtecontrole en met buitenaardse wezens. De aanslagen op 11 september in de VS zijn gepleegd in opdracht van de Illuminatie. (10) Volgens Icke zijn diegenen die er verantwoordelijk voor waren bezeten door niet-menselijke entiteiten. Het achterliggende doel is om het Amerikaanse volk klaar te stomen voor vergaande overheidsbemoeienis in het dagelijkse leven van mensen om zogenaamd het terrorisme te bestrijden. Om de vrijheid van individuele Amerikaanse burgers te beteugelen probeert de Nieuwe Orde het wapenbezit onder de bevolking steeds meer te beperken. Volgens de complotdenkers blijkt uit de aanval van de overheid op de Branch Davidian woongemeenschap in Waco (1993), waarbij meer dan 80 mensen omkwamen, hoever de geheime wereldleiders gaan in het beteugelen van vrijheid. Ook de bomaanslag in 1995 op een overheidskantoor in Oklahoma, met 168 dodelijke slachtoffers, zou het werk zijn van de Nieuwe Orde. Icke beweert dat de antisemitische vervalsing De Protocollen van de wijzen van Sion op waarheid berust en in zijn boek '…and the thruth shall set you free' beweert hij: "Ik ben er van overtuigd dat een kleine joodse kliek (…) samenwerkte met niet-joden om de Eerste Wereldoorlog, de Russische revolutie en de Tweede Wereldoorlog te creëren. (11) Zij domineerde de vredesconferentie van Versailles (aan het eind van WOI, PZ) en creëerde de omstandigheden die de Eerste Wereldoorlog veroorzaakten. Ze financierde Hitler's machtsovername in 1933 en stelde fondsen beschikbaar voor zijn herbewapening". Icke's uitgever vond de inhoud van dit boek zo verwerpelijk dat hij weigerde het uit te geven. In dit boek vraagt Icke zich af waarom de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog eenzijdig wordt belicht. Volgens hem worden 'alternatieve' ideeën die tegen de officiële geschiedschrijving ingaan onderdrukt. Hij uit de beschuldiging dat Schindler's List, Spielberg's film over de jodenvervolging, gratis aan scholen wordt uitgedeeld om de leerlingen te indoctrineren. Icke noemt de Neurenberg processen een klucht en een "berekende exercitie in wraak en manipulatie" en hij vraagt zich af: "En waarom staan wij, die zeggen tegen tirannie en voor vrijheid van meningsuiting te zijn, toe dat mensen worden belasterd en in gevangenissen opgesloten en dat bladen worden gedwongen te stoppen omdat zij een andere versie van de geschiedenis voorstellen?" Met deze revisionistische kijk op de geschiedenis en met zijn complottheorieën schaart Icke zich in het kamp van de nazistische Holocaustontkenners en extreemrechtse milities. Hij wordt in deze kringen dan ook warm onthaald. In Canada organiseerde de rechts-extremist Tom J. Kennedy een tournee met spreekbeurten van Icke en trad op als diens chauffeur. Icke's boeken en video's worden verkocht door nazistische verzendhuizen, zoals het Canadese The Preffered Network. In nazistische kringen wordt reclame gemaakt voor zijn ideeën. Zo publiceerden de hardcore neonazi's van Combat 18 het programma van Icke's tour door Groot Brittannië in hun blad Putsch en bezochten zij zijn voordrachten. Icke zelf maakt onder zijn aanhangers reclame voor het Australische blad Nexus dat vol staat met een sinistere mix van new-age-ideeën en complottheorieën van de extreemrechtse Amerikaanse milities. Icke's boeken worden in Nederland verspreid door de organisatie Frontier Sciences Foundation die in Amsterdam een winkel heeft met lectuur over bizarre samenzweringen en buitenaardse fenomenen. De organisatie is ook de officiële Europese vertegenwoordiger van het blad Nexus. De boeken en video's van Icke zijn niet alleen populair bij aanhangers van extreemrechts. Ook in new-agekringen zijn veel aanhangers van Icke's ideeën te vinden. Vanwege zijn bedenkelijke en antisemitische uitlatingen vinden bij Icke's spreekbeurten in Groot-Brittannië, Canada en Duitsland regelmatig protestbijeenkomsten plaats van joodse organisaties, linkse activisten en leden van groene partijen.

Zoete koek
Het is duidelijk dat de houding van Religie en Mystiek ten opzichte van rechts-extremisme nogal ambivalent is. Op kritiekloze wijze mogen rechtsextremisten het blad als hun podium gebruiken of wordt er vrijwel kritiekloos geschreven over personen en organisaties van extreemrechtse signatuur. De meeste van de in deze artikelenreeks beschreven auteurs proberen zich in Religie en Mystiek gematigd of vaag uit te drukken om zodoende een breed publiek te bereiken. Vaak blijkt uit het geschrevene niet de volledige ideologie of identiteit van deze auteurs. Dat bij nader onderzoek blijkt dat tussen het koren het nodige kaf zit is inmiddels wel duidelijk. Religie en Mystiek presenteert zonder verder commentaar gedachten, filosofieën en overtuigingen met het idee dat spirituele fun-shoppers kunnen kijken of er iets van hun gading bijzit. Daarbij is de redactie van Religie en Mystiek, niet erg kritisch ten opzichte van de inhoud van de artikelen en de achtergronden van haar auteurs. Het blad belooft de lezers om mensen en organisaties die geestelijk en fysiek geweld prediken uit te sluiten van het blad. Daar moeten de lezers dan op kunnen vertrouwen. Maar de redactie maakt dat niet waar en stelt bijvoorbeeld ruimte beschikbaar aan de gewelddadige nazi-satanisten van de Order of the Nine Angles zodat deze organisatie in Religie en Mystiek reclame voor zichzelf kan maken. Je kunt van mening verschillen over hoe verstandig het is om kritiekloos en zonder begeleidend commentaar zoveel mogelijk verschillende levensovertuigingen en wereldbeelden aan een lezerspubliek te presenteren om zodoende begrip voor elkaar te kweken. Als besloten wordt dit te doen moet de informatie ook transparant en volledig zijn. Als Religie en Mystiek de bewuste keuze maakt iedereen in het blad aan het woord te laten die een spirituele of mystieke boodschap heeft, zelfs als die fascistisch is, moet dat uit het oogpunt van de volledigheid van de informatie niet verborgen gehouden worden achter een rookgordijn van zweverige of occulte uitlatingen. Door het negeren en niet benoemen van fascistisch of racistisch gedachtegoed onthoudt het blad haar lezers essentiële informatie om objectief te kunnen oordelen. Voor de lezers van Religie en Mystiek is het daardoor moeilijk om te achterhalen welke ideologie er achter de versluierde en halfbakken informatie van een auteur of organisatie schuil gaat. Als de redactie oprecht meent dat ze mensen eerlijk wil laten kiezen uit het 'spirituele aanbod' moet ook alle informatie gepresenteerd worden. Een organisatie of auteur die er op andere, openbare plaatsen geen geheim van maakt fascistisch te zijn moet dan ook als zodanig gepresenteerd worden. Dan kunnen mensen pas echt keuzes maken en laten merken wat ze van een blad vinden dat dergelijk gespuis aan het woord laat. Waar de redactie van Religie en Mystiek ook voor kan kiezen is om, net als diverse andere new-agebladen, kritisch te zijn ten opzichte van racisme en fascisme. Zolang de redactie dit nalaat blijft Religie en Mystiek een verdacht spiritueel rariteitenkabinet. Een aantal gevestigde new-agebladen staan, door schade en schande wijs geworden, tegenwoordig kritisch ten opzichte van figuren met verwerpelijke ideeën en weren deze zoveel mogelijk uit hun structuren. Religie en Mystiek maakt bewust de keuze voor een andere koers. Het blad neemt een aanmatigende houding aan en biedt zelfs auteurs die elders worden geweerd het blad als podium aan. Uit zijn hoofdredactionele commentaren blijkt Walter Siepman goed op de hoogte te zijn van de kritiek op bepaalde extreemrechtse personen. De regelmaat waarmee het blad bedenkelijke ideeën publiceert en personen en organisaties met een extreemrechtse achtergrond bewust een podium biedt, duidt op een volstrekt naïeve of een volstrekt kritiekloze houding ten opzichte van racisme en fascisme. Maar ja, dat is politiek en daar doet Religie en Mystiek vast niet aan.

Noten:
(1) Hendrik Möbus was bandlid van Absurd en eigenaar van Darker Than Black Records. In Duitsland werd hij gezocht wegens moord, het dragen van hakenkruizen en het verspreiden van fascistische propaganda. Möbus vluchtte daarop naar de Verenigde Staten om daar politiek asiel aan te vragen; daar kreeg hij hulp van de vorig jaar overleden William Pierce van de National Alliance (zie Alert! nr. 3, jaargang 6). Zijn asielverzoek werd echter afgewezen en Möbus werd uitgeleverd aan Duitsland, waar hij nu in Thüringen een gevangenisstraf uitzit. Christian 'Varg' Vikernes, bandlid van de éénmansband Burzum, veroordeld moordenaar en meervoudig brandstichter is een cult-figuur in Black Metal-kringen. Eind oktober dit jaar kwam Vikernes in Noorwegen niet terug van een tweedaags verlof uit zijn bajes en was zwaarbewapend op weg naar Zweden toen hij door de Noorse politie werd klemgereden.
(2) Julius Evola (1899-1974) is één van de belangrijkste wegbereiders van Nieuwrechts. Hij heeft nooit tot een politieke partij behoord. Evola had veel lof voor het Italiaanse fascisme van Mussolini, hij had echter ook kritiek op de elitaire houding van dit fascisme. Bekende boeken van hem zijn 'Synthesen einer Rassenlehre", "Rivolta contro il mondo Moderno" en "Menschen inmitten von Runen". Veel van zijn boeken gaan over de verbinding van esoterie, cultuur, paganisme en extreemrechtse ideeën. Zo vindt hij dat elke staatsvorm een spiritueel fundament moet hebben. Evola was betrokken bij 'Il regime Fascista' (organisatie die trouw was aan het bewind Mussolini) en deelnemer aan de opbouw van 'Scoula mistica del Fascismo' (kaderschool voor/van het Italiaanse fascisme). Het denkmodel voor zijn boek 'Synthesen einer Rassenlehre' is gebaseerd op de ideeën van H.F.K. Gunther, Hitlers favoriete rassen-expert. Evola was ook bewonderaar van Codreanu.
(3) Zie Alert! nr. 1, jaargang 3 1999 en Alert! nr. 1, jaargang 7, 2003. (4) Zie Alert! nr. 1, jaargang 7 2003, afa.home.xs4all.nl/alert/4_1/se.html.
(5) In de TeKoS-redactie zaten onder meer: Luc Pauwels (mede-oprichter Vlaams Blok), Frans de Hoon (ex-Waffen-SS), Erick Arckens (Vlaams Blok), Peter Logghe (broer van Koen en Voorpost-lid), Hildegonde de Bois (Werkgroep Delta en Studie en Coördinatiecentrum Joris van Severen).
(6) Koenraad Logghe (1963) is al vele jaren heiden (paganist) en propagandist van de prechristelijke oerreligie van de Noord-Europese volken (Germanen e.d.): Asatrù of Noordse traditie. Deze religie is ook populair bij neonazi's, maar wordt in die kringen vooral Odinisme genoemd.
(7) Zie www.stelling.nl/simpos. (8) Werkgroep Traditie is lid van internationale organisaties en Koenraad Logghe was aanwezig bij het World Congres of Etnic Religions (Litouwen, 1998) en bezocht in november 2001 het World Congress for the Preservation of Religions Diversity in New Delhi.
(9) René Guénon was een theosofische nationalist.
(10) De elfde september: 911 is het alarmnummer in de VS, de Illuminatie gebruikt esoterische codes, zie je wel!
(11) De Protocollen zijn een vervalsing van de hand van de Tsaristische geheime dienst van voor de Russische revolutie en werden gebruikt om zogenaamd te bewijzen dat een joodse elite uit was op de wereldheerschappij. De Protocollen maakten ook deel uit van Hitlers propagandamiddelen om de holocaust te rechtvaardigen. Vermoedelijk zijn de protocollen gebaseerd op een 19e-eeuwse Franse satire.

Bronnen:
Alert!, februari 2003
Bladen en websites van diverse genoemde organisaties
Fabel van de Illegaal, februari 1998
Gardell M, Gods of the blood, Durham/London 2003
Groeneveld G., Zwaard van de Geest, Nijmegen 2001
Goodrick-Clarke N., Black Sun, New York 2002
Informationsdienst gegen Rechtsextremismus (IDGR)
KAFKA-nieuwsbrief januari 2000
Kaplan J., Encyclopedia of White Power, Walnut Creek (USA) 2000
Religie en Mystiek nr. 1 t/m 12(1999-2003)
Searchlight januari 1991, juli 1995, april 1998
www.aff.be
www.blokbuster.antifa.net
www.gebladerte.nl
www.stelling.nl/kleintje
Zutter J. de, Heidenen voor het Blok, Antwerpen 2000

back