alert!De mystieke vrienden van een spiritueel blad - vervolg (deel III)

Op het forum van Religie & Mystiek is een discussie begonnen over de zienswijze van Alert! op de contacten van Religie & Mystiek. Via onderstaande link kun je de discussie volgen of eraan deelnemen:
www.relimyst.nl/phorum/read.php?f=12&i=217&t=217

De inleiding is van hoofdredacteur Walter Siepman van het blad Religie & Mystiek, het artikel van Alert!-medewerker Pieter Zoomers en is afkomstig uit bovengenoemd blad. Het betreft het decembernummer (special Licht en Duister), nummer 15, jaargang 4, dec/jan.

Vanaf het begin van Religie & Mystiek wist ik dat we ook veel weerstand zouden oproepen met onze insteek een podium te zijn voor alle geloofsovertuigingen, ook als ze meer omstreden zouden zijn. Alert! Heeft zelfs een driedelige artikelenserie aan ons gewijd op internet en in hun tijdschrift. Hun bevindingen vind ik vooringenomen, kort door de bocht en eerlijk gezegd worden om het gelijk te halen woorden uit context gehaald of verkeerd uitgelegd. Juist in dit themanummer over duister en licht leek het mij een goed idee om Alert! de ruimte te geven om ook jullie - onze lezers - van hun queeste tegen (vermeend) fascisme in het algemeen en nu even het vermeende fascisme van Religie & Mystiek in het bijzonder op de hoogte te stellen. Ik wil daarbij aantekenen dat ik de je-bent-voor-ons-of-tegen-ons-instelling zelf niet zo'n gelukkige vindt, want zo lijkt alles dat niet volgens de door Alert! ingestelde regels functioneert fascistisch of potentieel fascistisch te zijn en juist dat zou een tegengestelde uitwerking kunnen hebben op wat Alert! zegt na te streven, want de (schijn)zekerheid van het gelijk heeft al vele onschuldigen naar de slachtbank geleid.

Walter Siepman


De Mystieke vrienden van een spiritueel blad

Religie en Mystiek dient al vanaf haar ontstaan als podium voor rechtsextremisten fascistische clubs en bedenkelijke levensbeschouwingen. Dit was de reden voor het anti-fascistische vakblad Alert! om na drie jaargangen Religie en Mystiek de balans eens op te maken. Onder de titel: 'De mystieke vrienden van een spiritueel blad' publiceerde Alert! in drie delen informatie over de fascistische en racistische achtergond van auteurs en organisaties die zich in Religie en Mystiek presenteren. Eén van de doelen van Religie en Mystiek is om met het belichten van diverse levensbeschouwingen het respect en begrip voor elkaars overtuiging te laten toenemen. Veel van de in het blad gepresenteerde religieuze, occulte en mystieke bewegingen sluiten aan bij de kritiek op de westerse cultuur van mensen die zich zorgen maken over de toekomst van de wereld. De huidige geïndustrialiseerde, technologische en rationele westerse cultuur wordt door hen afgewezen. Zij verlangen naar de Nieuwe Tijd met een cultuur die is gebaseerd op liefde, warmte, spiritualiteit en geestelijke verrijking. Ook bestaat er bij veel mensen tegenwoordig de angst dat door de globalisering en de eenwording van Europa de wereld steeds eenvormiger wordt en dat dit een bedreiging is voor hun oorspronkelijke culturele identiteit. Mensen gaan op zoek naar hun 'roots' en bekeren zich bijvoorbeeld tot het 'volkseigen' germaanse heidendom. Religie en Mystiek bedient deze markt van mensen die op zoek zijn naar nieuwe zingeving, spiritualiteit en een culturele identiteit. In de hier genoemde thema's cultuurkritiek en culturele identiteitsversterking zien racisten en fascisten als van 'nature' een rijke voedingsbodem voor hun 'alternatieve' wereldbeschouwingen. Zij proberen zich dan ook te manifesteren in populaire stromingen en bewegingen waar op termijn de acceptatie van hun ideeën mogelijk is. Daarbij wordt voorzover dat nodig is de fascistische politieke ideologie verborgen gehouden. In principe komen allerlei bewegingen en stromingen waarvan fascisten inschatten dat daar zieltjes te winnen zijn in aanmerking voor infiltratie. Het hangt daarbij vooral af van het raakvlak met hun ideologie en het ontvankelijke potentieel dat bereikt kan worden. Zo manifesteren fascisten zich met wisselend succes in kringen van voetbalhooligans, binnen populaire muziekculturen van jongeren zoals Black Metal, Gothic en gabberhardcore (revolutionair krijgerspotentieel en 'straatvechters'), in natuur- en milieuclubs en in het domein van Religie en Mystiek: religieuze, spirituele en occulte stromingen. In het Derde Rijk van de nazi's waren esoterie, occultisme en heidendom immers ook populair. Vooral Himmler en zijn SS hielden zich daar fanatiek mee bezig. Leidraad daarbij was de goddelijke afkomst en de kosmisch voorbestemde glorieuze toekomst van het Arische (Germaanse) ras. Iets waarin vandaag de dag veel fascisten nog steeds geloven. Religie en Mystiek staat in principe open voor alles en iedereen die wat religieus of mystieks heeft te melden. En daar komen vanzelfsprekend ook 'spirituele' en occulte nazi's op af. Met een redactie die dat blijkbaar niets uitmaakt kunnen fascisten het blad dan ook gebruiken om reclame te maken voor hun zaak. Op deze bladzijden slechts een impressie van de meest uitgesproken voorbeelden van bedenkelijke clubs en personen die de kolommen van Religie en Mystiek mochten vullen. Zoals de nazisatanisten van de Order of the Nine Angles. Zonder commentaar of verdere toelichting zijn hun vage occulte praatjes in Religie en Mystiek gepubliceerd. Daarbij is echter niet vermeld dat de Order streeft naar een nationaal-socialistische revolutie om een 'Galactic Empire' te vestigen van super-ariërs, de homo galactica. En ook niet dat de Order op andere plaatsen oproept tot geweld, het scheppen van chaos en het destabiliseren van de huidige maatschappij. De gewelddadige Britse neonazi David Myatt was de ideoloog van deze Order en hij heeft toegegeven dat hij voor de verspreiding van zijn fascistische ideologie infiltreerde in occulte organisaties. Iemand die lange tijd openlijk aanhanger en propagandist was van dezelfde ideologie, is de heidense en satanische leermeester Stephen Cox. Hij probeerde een paar jaar geleden ook in Nederland 'krijgers' te ronselen die konden meewerken aan de 'galactische' nazi-revolutie. Later is Cox met zijn heidense en satanische propaganda een gematigder koers gaan varen en inmiddels heeft hij met zijn organisatie Arktion Federation een hechte band met Religie en Mystiek en is hij vaste medewerker van het blad. Ook de Belgische heiden Koenraad Logghe levert regelmatig bijdragen aan Religie en Mystiek. Met zijn club Traditie maakt hij reclame voor het Germaanse heidendom. Logghe is sinds jaar en dag actief in allerlei fascistische clubs zoals het Vlaams nationalistische Voorpost. In het verleden heeft hij zich actief ingezet voor de rehabilitatie van Belgische Oostfrontstrijders die in WOII bij de SS dienden en hij onderhield goede contacten met de, nog immer actieve nazi, weduwe Rost van Tonningen. Logghe schreef enige jaren geleden zijn boek 'De Graal'. Vanwege Logghe's fascistische achtergrond besloot spirituele uitgeverij Ankh Hermes af te zien van de uitgave van dit boek. Op een politieke vormingsbijeenkomst met als thema's: volk, gemeenschap en nationalisme, presenteerde Logghe in Nederland zijn inmiddels elders uitgegeven boek. Deze bijeenkomst was georganiseerd door Marcel Rüter en Tim Mudde, twee prominenten van de fascistische clubs CP'86 en Voorpost. Behalve diverse prominente Nederlandse neonazi's en Logghe is er ook nog een andere Belgische gast bij Koenraad's boekpresentatie aanwezig: Luc Pauwels, mede-oprichter van het Vlaams Blok. Dit alles vormde voor Walter Siepman geen beletsel om Logghe in Religie en Mystiek te verdedigen ("hij doet niet aan politiek") en een positieve recensie over zijn boek de Graal te publiceren. Logghe beweert al heel lang dat hij niet aan politiek doet en dat zijn extreemrechtse verleden een jeugdzonde is. Desondanks heeft hij na deze bewering nog regelmatig contact met fascistische clubs en personen. Een andere Belgische heiden die regelmatig in Religie en Mystiek schrijft is David Joly met zijn Alheidense Beweging Vlaanderen. In zijn blad maakt Joly reclame voor bijeenkomsten van militante Vlaamse nationalisten en op een internetforum van aanhangers van de Order of the Nine Angles postte hij een bericht met reclame voor fascistische bands en hun distributeurs. In zijn online- magazine Heidendom B.E plaatste hij een link naar de website van de openlijk nazistische heidenen van het Vlaams Heidens Front. Dat Joly een ultrarechtse heiden is blijkt wel uit de registratie van een extreemrechtse website op zijn naam. Twee Nederlandse satanisten die regelmatig in Religie en Mystiek schrijven zijn Chiel Groeneveld en Anton de Wit. In deze artikelen houden ze zichzelf nog aardig in. Op hun eigen website is dat wel anders. De Wit vindt, net als veel andere satanisten, dat de mensheid volgens de natuurwetten moet gaan leven. Hij streeft naar een machtsovername door een satanische elite en is tegen gelijkheid van mensen. In zijn visie hebben de 'sterken' meer rechten dan de zwakkeren en moeten de zwakkeren als het nodig is opgeofferd worden voor het voortbestaan van de sterkeren. Gelijkheid tussen mensen leidt volgens hem tot middelmatigheid en dat is: "...een groot gevaar, schadelijker dan de pest - het verenigt zwakken en sterken in een grote massa, een kudde sociale runderen! Om te overleven moet egalitarisme vervangen worden door elitarisme. De evolutie naar de Hoge Mensheid roept om een Satanische Elite, een kundige aristocratie van Łbermenschen!" De Wit maakt zich ook zorgen over de overbevolking: "De natuurwetten moeten niet tegengewerkt worden, het grote aanbod moet aangepakt worden! Er moeten mensen uit de omloop worden gehaald!" En omdat mensen toch niet gelijk zijn: "... moeten we er voor zorgen dat de kwalitatieve onderlaag uit de roulatie wordt genomen". Benieuwd hoe De Wit dat gaat aanpakken. Opvallend bij een aantal van de hier genoemde clubs en auteurs is dat ze, om zich te verdedigen tegen de bewering dat ze extreemrechts zijn, beweren niet aan politiek te doen en dus vinden dat ze daarom ook niet fascistisch kunnen zijn. Met dit argument verdedigt Walter Siepman bijvoorbeeld ook Koenraad Logghe. Maar dit is onzin en in de praktijk blijkt vaak dat juist organisaties die zo nadrukkelijk beweren niet aan politiek te doen iets te verbergen hebben. Het moderne fascisme is immers geen duidelijk herkenbare, volledig uitgewerkte ideologie zoals in het verleden. Het begrip voldoet binnen deze context daarom ook niet altijd. Daarnaast noemen, vanwege de maatschappelijke weerstand, nog maar weinig clubs zich openlijk fascistisch of nationaal- socialistisch. Het is dan ook belangrijk om binnen bewegingen en stromingen fascistische elementen te herkennen en te benoemen. Aanhangers van het ouderwetse nazisme en fascisme zijn met hun dresscode en symbolen als neonazi voor iedereen duidelijk herkenbaar en de meeste mensen moeten daar niets van hebben. Sinds de Tweede Wereldoorlog bestaat er immers een brede maatschappelijke weerzin tegen het nazisme en fascisme en alle uitingen daarvan. In de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstaat in Frankrijk daarom een intellectuele, fascistische ideologie die probeert om deze maatschappelijke weerzin te doorbreken en zichzelf weer op de politieke kaart te zetten: Nouvelle Droite, in Vlaanderen en Nederland bekend als nieuwrechts. Hun ideologie is niet gebaseerd op een vermeend verschil tussen rassen maar op een verschil tussen culturen: 'Zij zijn niet minder, maar anders dan ons'. Daarbij gaat nieuwrechts ervan uit dat culturele integratie en dus het samenleven van verschillende culturen in één gemeenschap niet mogelijk is. De culturele identiteit van de Europese volkeren en het behoud en versterken ervan is het fundament van het nieuwrechtse gedachtegoed. Daarom is het 'volkseigen' Germaanse heidendom ook populair onder aanhangers van nieuwrechts. Nieuwrechtse propagandisten stellen zich gematigd op. Zo hopen zij via thema's als bevrijdingsstrijd en het milieu toegelaten te worden tot het openbare politieke debat en op acceptatie van hun ideologie. Zij streven naar een traditionele, ultraconservatieve samenleving met een strakke sociale hiërarchie waarbij de 'inherente ongelijkheid' tussen mensen centraal staat. Zij wijzen liberalisme, gelijkheidsdenken, universele mensenrechten en de huidige, in hun ogen 'materialistische en decadente' samenleving, af. Op basis van de gemeenschappelijke 'Indo-germaanse wortels' wordt gestreefd naar een wedergeboorte van het 'Europa van de volkeren'. Waarin de grenzen niet zijn gebaseerd op naties maar op etnische afkomst. Mensen kunnen volgens de nieuwrechtse criteria alleen maar op basis van afstamming tot een volksgemeenschap behoren. Bloed en bodem dus. Een volksgemeenschap moet in deze ideologie niet gebaseerd zijn op democratische grondbeginselen maar op het principe van het 'organisch gegroeide leiderschap van een elite'. Om hun politieke doelen te bereiken proberen aanhangers van nieuwrechts via hun 'metapolitieke' cultuurvisie macht te vergaren en hun 'revolutie' uit te vechten op het culturele en intellectuele niveau van de wereldbeelden en de algemene visies op mens en samenleving. Daarbij willen zij de 'laboratoria van het denken' overnemen om de bestaande dominante maatschappijvisie te vervangen door een maatschappijvisie die de ongelijkheid tussen mensen op basis van culturele verschillen benadrukt. Aanhangers van deze ideologie manifesteren zich binnen de 'volks- en cultuureigen' heidense beweging en in een spiritueel blad als Religie en Mystiek. In de artikelen in Religie en Mystiek blijven vrijwel altijd de fascistische of racistische filosofie en politieke bijbedoelingen van mensen en organisaties verborgen. Religie en Mystiek presenteert alleen wat flarden van een levensbeschouwing en laat na deze in de juiste ideologische context te plaatsen. Daarmee onthoud het blad de lezer essentiŽle informatie die nodig is om echt goed een mening over een fascistische organisatie en hun levensvisie te kunnen vormen. De redactie hanteert de stelregel: "Religie en Mystiek staat heel duidelijk tegenover rechtsextremisme: Geweld is zowel van links als van rechts taboe". Deze belofte aan de lezers maakt het blad niet waar. Organisaties die oproepen tot geweld, dood en ellende, zoals de Order of the Nine Angles, worden zonder verdere toelichting wel toegelaten tot het blad. In de bij Religie en Mystiek populaire holistische levensvisie hangt alles met alles samen, heeft alles een betekenis en is alles voorbestemd. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de door mensen veroorzaakte economische en sociale oorzaken van onderdrukking en uitbuiting en de mogelijkheid van mensen om daar iets aan te doen. In de levensvisie van Walter Siepman bestaan reÔncarnatie en karma. Hij vindt bijvoorbeeld dat moordenaars en verkrachters hun huidige leven nodig hebben om in een volgend leven te weten dat ze geen moordenaar of verkrachter willen zijn. Prettig voor de slachtoffers om dat te weten. Betekent dit dat een moordenaar of verkrachter zijn gang moet kunnen gaan omdat hij anders belemmerd wordt in zijn spirituele geestelijke groeiproces voor een volgend leven? Is Religie en Mystiek daarom zo tolerant ten opzichte van auteurs en organisaties met bedenkelijke en gevaarlijke ideeën? Doorredenerend betekent dit dat in het kader van hun groeiproces ook kinderen in Afrika die sterven van de honger niet geholpen moeten worden omdat hun situatie voortkomt uit hun karma. Moeten ze dit ellendige, korte leven leiden om het in hun volgende leven beter te krijgen? Bij de kolonisatie gebruikten Europese missionarissen ook de belofte van een hemel na een leven vol christelijke onderdanigheid om mensen koest te houden en hun ellendige situatie te laten accepteren. Dit is het afschuiven van je eigen verantwoordelijkheid: 'ik kan er toch niets aan doen, het is voorbestemd'. En het is een ontkenning van de mogelijkheid die mensen hebben om situaties en omstandigheden in positieve zin te veranderen. Talrijke voorbeelden uit de recente geschiedenis bewijzen dat dat wel mogelijk is. Wij wijzen de opstelling van Religie en Mystiek af en vinden het, gezien het voorgaande, gevaarlijk om fascisten kritiekloos een podium aan te bieden. Als Religie en Mystiek levensbeschouwingen presenteert met de bedoeling mensen te informeren zodat ze zelf kunnen kiezen, moet ook alle essentiële informatie worden gegeven die een echt objectieve keuze mogelijk maakt. Waarom neemt Walter Siepman figuren als Koenraad Logghe in bescherming terwijl bladen als Onkruid, Bres en uitgeverij Ankh Hermes niets met Logghe te maken willen hebben? Waarom is Religie en Mystiek kritiekloos een podium voor racisten en fascisten? Waarom neemt Religie en Mystiek niet duidelijk stelling tegen racisme, fascisme en andere ondemocratische en onderdrukkende levensbeschouwingen? Door schade en schande wijs geworden gingen spirituele bladen als Onkruid en Bres hier Religie en Mystiek al in voor.

Pieter Zoomers

Zie de drie afleveringen in Alert! voor een compleet overzicht hiervan. Zie ook www.stelling.nl/simpos.

back