D.A.S. in 'Die Türkei, Republik unter Wölfen'


Het duidelijkste wordt de gehele ideologie en politiek echter in het standaardwerk van de Turkse fascisten: DAS - Dinamik, Ana, Stratejiler, Türk Milliyetçi-Toplumcu Doktrininin Umumi Esaslari (Nationalistische en Populistische Doctrine - de algemene grondslagen van de Turkse nationalistische en populistische doctrine). Geschreven werd het boek onder het pseudoniem Mürsid Altayli door Mehmet Özsoy, de bekendste ideoloog van de MHP in Ankara.
We citeren uitvoerig omdat er nauwelijks een werk is waarin zo openlijk voor een fascistische politiek wordt uitgekomen en geworven als in dit standaardwerk. Het boek van Altayli wordt overigens in een grote oplage door de MHP verkocht.
Het boek bestaat uit vier hoofdstukken: 1. Inleiding; 2. Sociale doctrine; 3. Economische doctrine; 4. Productie en distributie.
Een citaat uit de inleiding: "De nationalistische doctrine volgens het voorbeeld Duitsland is in de wereld momenteel op straffe verboden. Hitler kon deze doctrine niet verwezenlijken en heeft haar foutief in praktijk gebracht. Desondanks kan men de nationaal-socialistische doctrine niet afwijzen. Dat zou een verkrachting van de wetenschap betekenen." (p. 31)
Met betrekking tot de economische doctrine: "Er moet geappelleerd worden aan de gevoelens van de burgers en dit moet gepaard gaan met bepaalde maatregelen die de psychologische arbeidsmoraal verhogen. Bijvoorbeeld: tijdens de arbeidstijd van 's morgens 8 uur tot 's avonds 7 uur moeten alle pleziertjes en vrijetijdsactiviteiten worden verboden." (p. 166 en verder) "Omdat het land van de boerenbevolking vanwege nalatenschap steeds kleiner wordt, moet, in plaats van een landhervorming, land onder de controle van een capabele grootgrondbezitter worden geplaatst." (p. 188)
"De democratie is een uitvinding van de joden, opdat zij de bevolking makkelijker kunnen kaal plukken. Met name de landen die hun kapitalistische ontwikkeling hebben voltooid en een bepaalde culturele ontwikkeling hebben bereikt, zijn de ongeschikste landen voor democratie. Democratie is in dergelijke landen het begin van de ondergang en schept de beste voedingsbodem voor het binnendringen van het communisme." (p. 133-134)
"Nationaal-socialisme is gebaseerd op nationalisme en een sterke staatsautoriteit. In die zin betekent socialisme geen communisme. Ja, zij is zelfs de grootste vijand van het communisme. Dit werd voor de eerste keer door Adolf Hitler in praktijk gebracht, en bracht de productie in Duitsland op een niveau die niet viel te vergelijken met die van het communistische Rusland." (p. 174)
In het hoofdstuk over de verovering van de macht valt te lezen:
"1e fase: De Turkse natie moet rondom één idee worden verenigd.
2e fase: Daarna begint de actiefase. In deze fase wordt de organisatie opgebouwd. Brochures en pamfletten worden gedistribueerd en muurkranten verspreid.
3e fase: Revolutie. Na de actiefase is de basis voor een revolutionaire fase gelegd, en de revolutie kan beginnen. In deze fase zijn er twee keuzen: a) burgerlijke revolutie. Deze vorm van machtsovername is in Turkije onmogelijk, omdat daarvoor een bepaald cultureel peil noodzakelijk is. Blijft alleen nog over b) de militaire revolutie. Omdat de burgerlijke revolutie niet mogelijk is, gaat het land over in een chaotische fase. Het nationaal inkomen daalt, de armoede neemt toe, terrorisme en chaos binnen de bevolking nemen toe. Een dergelijke ontwikkeling wordt door officieren ook waargenomen. Deze, hun natie lievende, mensen besluiten tot de overname van de macht in het land. Exact deze chaotische fase heerst in Turkije. We geloven dat dergelijke officieren de macht naar zich toe zullen trekken en het nationalistische en populistische Turkije van de toekomst zullen opbouwen." (p. 103-105). Hiermee werd op profetische wijze de coup van 12 september 1980 voorspeld.

Vertaling van: Roth, Jürgen, Kamil Taylan, Die Türkei, Republik unter Wölfen, Lamuv Verlag, 1981, pp. 123-126.