Reactie Duurzaam Nederland i.v.m. kandidaatstelling Balkaya


Op 18 januari 2006 ontving Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts onderstaande email van Duurzaam Nederland naar aanleiding van onze brief aan deze partij in verband met de mogelijke kandidaatstelling van Yunus Balkaya voor deze partij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Uit de reactie van Duurzaam Nederland lijkt te kunnen worden opgemaakt dat hij inderdaad voor DN verkiesbaar zal zijn. Gezien de verstrekte informatie in onze brief en de meegestuurde bijlagen (pdf, 10 mb) en de beperkte diepgang van de reactie van DN is een uitgebreide reactie van onze kant overbodig. Relevante links treft men overigens aan het einde van deze pagina aan.

Toch een paar opmerkingen. We vragen ons af op de omstandigheid of een organisatie al dan niet verboden is in Nederland maatgevend is voor een eventuele samenwerking, lidmaatschap danwel andere betrokkenheid. Als DN zich wil inzetten voor de versterking van de democratie en de multiculturele samenleving lijken ons ook andere criteria van belang. Of mogen ook leden van bijvoorbeeld Nieuw Rechts, de NVU of de Nationale Alliantie bij DN aanschuiven?

De huidige DN-voorzitter Seyfi Özgüzel (r.) in actie in zijn PvdA-tijd. Hij wordt voor de TFN-organisatie Turkse Omroep Stichting geïnterviewd. Het vraaggesprek wordt afgenomen door TFN-kopstuk Abdullah Sari. Het interview is in april 1998 uitgezonden op het Amsterdamse tv-net.
  Seyfi Ozguzel en Abdullah Sari  
In de email rept Seyfi Özgüzel dat hem geen signalen van onder meer BVD bereiken die Balkaya cq TFN in een kwaad daglicht stellen. Misschien moet hij dan eens de moeite nemen om publieke jaarverslagen van de BVD en de AIVD te lezen. In het jaarverslag van de BVD over 1997 kunnen we bijvoorbeeld lezen op pagina 26:

"Daarmee dreigde de aanwezigheid van een extreem-nationalistische stroming binnen de Turkse gemeenschap [in Nederland] uit te groeien tot een zelfstandige polariserende factor binnen deze gemeenschap. De, weliswaar niet openlijk beleden, doelstelling van onder andere de nationalistische Grijze Wolven staat haaks op het integratiebeleid van de Nederlandse overheid."

DN heeft blijkens de email geen problemen om mogelijke nationalisten in haar partij op te nemen. Balkaya is daarbij geen incident, in 2003 stond namelijk de bekende TFN'er Asir Sari op een lijst.

Tenslotte willen we deze korte reactie afsluiten met een citaat uit het verslag van de raadscommissie Sociale Zaken, Arbeidsmarkt- en Minderhedenbeleid van de gemeente Tilburg van 20 maart 2000:

"Tot slot, en buiten de orde van genoemde vergadering: waarom heeft GL serieuze aarzelingen bij ondersteuning aan de Turkse Jongeren Vereniging? Laat ik onderstaand citaat voor zich laten spreken en conclusies aan de lezer overlaten. Het is een letterlijke tekst uit het boek 'Turkse Federatie Nederland' dat de TJV me na een bezoek aan haar centrum heeft overhandigd.

'Wat zijn onze problemen? Hoe kunnen deze worden opgelost? [...] Het moet iedereen duidelijk zijn dat de opgroeiende derde generatie en daarop volgende generaties in gevaar verkeren. Zij verkeren zelfs in groot gevaar. Deze generaties dreigen te worden opgeslokt en geassimileerd. Bij het opzetten van cultuur- en onderwijsprogramma's moet men niet alleen rekening houden met de huidige opgroeiende generatie, maar ook met de generaties die nog geboren gaan worden. Laten wij proberen niet in een situatie terecht te komen dat wij over vijftig tot honderd jaar een generatie hebben achtergelaten die verchristelijkt en geëuropeaniseerd is en die haar identiteit totaal verloren heeft. [vervolgens wordt de pro-Amerikaanse en westerse politiek van de Turkse regering bekritiseerd]. [...] De geplande assimilatiepolitiek van het westen duurt voort. [...]
Met betrekking tot deze zaken geldt dat de weg om onze kinderen te kunnen redden zowel via de ouders als ook via onze vrienden, bestuursleden van verenigingen, behoort te verlopen. Zij behoren direct danwel indirect tegenover het Christendom de Islam te stellen, tegenover de Turkse cultuur de Turkse geschiedenis en haar cultuur. Iedere vereniging is verplicht het tekort aan toch al ingekrompen lessen Turks aan te vullen en op peil te brengen, om de jongeren op lagere en middelbare scholen via bovenstaande wegen te informeren en bewust te maken, alsmede de hypocriete, zelfzuchtige politiek van Europa aan de kaak te stellen en van haar invloed te ontdoen.' "

Date: Wed, 18 Jan 2006 12:10:29 +0100
From: Duurzaam Nederland info@duurzaamnederland.nl
Subject: De heer Y. Balkaya
To: onderzoeksgroep@xs4all.nl

DN

DUURZAAM NEDERLAND

samen verantwoordelijk voor mens en milieu

Onderwerp: de heer Y. Balkaya

Geachte heer Haffmans,

Naar aanleiding van uw schrijven en bijlagen met betrekking tot de heer Y. Balkaya delen wij u het volgende mede.

Met iedere potentiele kandidaat die zich op welke wijze dan ook actief wil inzetten voor Duurzaam Nederland wordt door de partij (met name door ondergetekende zelf) een gesprek gevoerd. In dat gesprek wordt getracht boven water te krijgen of de betrokkene het partijprogramma ondersteunt, de democtratie naleeft en respect heeft voor zijn medemens, ook als deze er een andere mening op nahoudt. Een dergelijk gesprek heeft ook plaatsgevonden met de heer Balkaya. Uit dat gesprek is uit niets gebleken dat voor betrokkene geen plaats zou zijn binnen Duurzaam Nederland.

Wij vinden het zeer storend dat wij telkenmale berichten van u ontvangen met dezelfde strekking. Wij vragen ons af of u in de afgelopen vier jaar ook op deze wijze te werk bent gegaan, toen betrokkene zich kandidaat had gesteld bij TOP en wij zouden ook graag willen weten wat de reactie van het TOP-bestuur is geweest. Thans zijn wij vooralsnog van mening dat u op deze wijze geen bijdrage levert aan een duurzame samenleving. Immers, zolang ons via offiële instanties (o.a. AIVD, OM) geen signaal bereikt, menen wij dat wij niet meer acties kunnen nemen dan het voor het gelezen houden van uw schrijven. Doch, indien u over bewijzen mocht beschikken dat de heer Balkaya gelieerd is aan een verboden organisatie, dan zouden wij graag de bewijzen hiervan ontvangen.

Tot slot willen wij opmerken dat wij de toon van uw mailbericht - waarin u impliciet een dreiging uitspreekt - en sowieso dit medium niet passend vinden. Een gesprek met ons vooraf - afgezien van de te nemen stappen - vinden wij een logischer volgorde.

In het vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd over ons standpunt verblijven wij.

Hoogachtend,

Dr. Seyfi Özgüzel,

Voorzitter Duurzaam Nederland.

Duurzaam Nederland, Postbus 1528 BM Rotterdam,
inf@duurzaamnederland.nl , www.duurzaamnederland.nl, GSM: [verwijderd]
Donaties/giften: Postbank 9234500 t.n.v. Stichting Fondsenbeheer Duurzaam Nederland

Persbericht Duurzaam Nederland n.a.v. kandidatuur Sari en Balkaya
Duurzaam Nederland Rotterdam neemt afstand van landelijk partijbestuur
Tilburg: Banden Yunus Balkaya met Grijze Wolven
bijlagen 'Banden Yunus Balkaya met Grijze Wolven' (pdf, 10 mb)
Interne nota gemeente Tilburg, pagina 3
AIVD: Het Turkse beheersnetwerk (jaarverslag AIVD 2002)
BVD: Het Turkse beheersnetwerk (jaarverslag BVD 2000)
BVD: jaarverslag 1998
BVD: jaarverslag 1997
BVD: passage uit 'Politieke Islam in Nederland' (1998)