logo onderzoeksgroep

Actueel
Publicaties
Artikelen
Antisemitisme
Links
Contact
Zoeken

antifa-vakblad Alert!

Belabberd resultaat Grijze Wolven bij gemeenteraadsverkiezingen 2006

Print versie

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart jongstleden deed een tiental kandidaten mee die over banden beschikte met de Turkse extreem-nationalistische Grijze Wolven. Slechts twee van hen wisten een zetel te bemachtigen: Erim Ugurlu en Yasar Arik. Bij deze verkiezingen waarschuwde de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts Duurzaam Nederland en het CDA Arnhem voor de achtergrond van een tweetal van deze kandidaten. Deze partijen reageerden net zoals bij eerdere waarschuwingen met ontkenningen. Duurzaam Nederland ging daarin zo ver dat dit tot interne verdeeldheid leidde die deels openlijk werd uitgevochten.

Eind 1996 deed de inmiddels overleden leider van de extreem-nationalistische Partij van de Nationalistische Actie (MHP) Alparslan Türkes in Duitsland tijdens een congres van de Turkse Federatie een oproep aan zijn achterban in Europa om actief te worden in politieke partijen. Vanaf dat moment hebben in Nederland een flink aantal personen verbonden aan de extreem-nationalistische Turkse Federatie Nederland (TFN) gepoogd gekozen te worden in een vertegenwoordigend orgaan. (1) Dat gebeurde met wisselend succes. In de afgelopen raadsperiode zaten er alleen in de deelraad Zeeburg in Amsterdam personen die in ieder geval in het verleden aantoonbaar betrokken waren bij activiteiten van de TFN (Berin Eken en Yasar Arik).
Van de kandidaten die bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen over banden beschikten met Turkse extreem-nationalistische groeperingen kandideerden de meesten voor Duurzaam Nederland (DN), goede tweede was het CDA. Daarmee wordt het beeld bevestigd dat de onderzoeksjournalisten Stella Braam en Mehmet Ülger in de herdruk van hun boek Grijze Wolven, een zoektocht naar Turks extreemrechts schetsen van het CDA met betrekking tot kandidaatstellingen. "De partij lijkt weinig kritisch als het gaat om de (nationalistische) achtergrond van haar kandidaten." (2) Binnen deze partij spant de afdeling in Arnhem de kroon, waarover later meer. Dezelfde conclusie van Braam en Ülger kan getrokken worden ten aanzien van DN naar aanleiding van het opnieuw opnemen van Grijze Wolven in haar organisatie.

Duurzaam Nederland
In 2002 werd DN opgericht. De partij is een afsplitsing van Leefbaar Nederland en afficheert zichzelf als "niet links en niet rechts". De partij kende weinig electorale successen; bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen werd in Oss de eerste en enige zetel tot op heden behaald. Zij deed bij deze verkiezingen in acht steden mee. In Tilburg, Amsterdam, Leiden en Utrecht waren daar Turkse extreem-nationalisten bij betrokken (zie ook het kader).
Op 2 januari stuurde de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts een brief met bijlagen naar het landelijk bestuur van DN. (3) Dit gebeurde dus nog voor de definitieve kandidatenlijst van DN Tilburg was ingediend bij de Tilburgse kiescommissie. De Onderzoeksgroep vroeg het landelijk bestuur van DN om een reactie op de kandidaatstelling voor deze partij van de als onafhankelijk gemeenteraadslid opererende Yunus Balkaya uit Tilburg. Balkaya had immers aantoonbaar banden gehad met de Tilburgse Grijze Wolvenorganisatie Turkse Jongeren Vereniging. Daar Balkaya naar aanleiding van zijn kandidatuur voor de Tilburgse Ouderen Partij (TOP) bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 ontkende "banden" met de Grijze Wolven te hebben en deze bewering op gespannen voet stond met zijn langjarig lidmaatschap van de Turkse Jongeren Vereniging in Tilburg in de periode daarvoor, leek een herhaling van een dergelijke simpele ontkenning niet afdoende om ervan uit te kunnen gaan dat hij niets meer met hen had uit te staan. (4) De Onderzoeksgroep wees het landelijk bestuur van DN erop dat een duidelijke distantiering en open kaart spelen door Balkaya de enige juiste houding van zijn kant zou zijn.
Op 18 januari 2006 ontving de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts als reactie op haar brief een email van DN-voorzitter Seyfi Özgüzel. (5) De partijvoorzitter stelt daarin onder meer dat Balkaya is gescreend en dat bij deze screening "uit niets is gebleken dat voor betrokkene geen plaats zou zijn binnen Duurzaam Nederland". Uit de email valt af te leiden dat DN pas aanleiding ziet om stappen te ondernemen als Balkaya lid zou zijn van een verboden organisatie of als de partij negatieve signalen over Balkaya zouden bereiken van officiële instanties als de AIVD.

'Zenuwcentrum' van de vrijwel onzichtbare
DN-verkiezingscampagne in Utrecht
  DN  
'Polariserende factor'
Gezien de verstrekte informatie in de brief van de Onderzoeksgroep en de beperkte diepgang van de reactie van DN is een uitgebreide reactie op de email overbodig. Toch een paar opmerkingen. Is de omstandigheid of een organisatie al dan niet verboden is in Nederland maatgevend voor een eventuele samenwerking, lidmaatschap dan wel andere betrokkenheid bij een politieke partij? Als DN zich wil inzetten voor de versterking van de democratie en de multiculturele samenleving lijken ook andere criteria van belang. Of mogen ook leden van bijvoorbeeld Nieuw Rechts of de NVU bij DN aanschuiven? En wat betreft de 'signalen': laat Özgüzel de moeite nemen om de publieke jaarverslagen van de BVD en de AIVD te lezen. In bijvoorbeeld het jaarverslag van de BVD over 1997 staat: "Daarmee dreigde de aanwezigheid van een extreem-nationalistische stroming binnen de Turkse gemeenschap [in Nederland] uit te groeien tot een zelfstandige polariserende factor binnen deze gemeenschap. De, weliswaar niet openlijk beleden, doelstelling van onder andere de nationalistische Grijze Wolven staat haaks op het integratiebeleid van de Nederlandse overheid." 6)
DN heeft blijkens de email geen problemen om mogelijke nationalisten in haar partij op te nemen. Balkaya staat daarbij niet op zich en is niet de eerste wolf in de partij. In 2003 stond namelijk de bekende Amsterdamse TFN'er Asir Sari al op de kandidatenlijst van DN voor de Tweede Kamerverkiezingen. Overigens was Sari ook nu weer kandidaat. Hij stond op plaats 6 van de lijst van DN in Amsterdam. (7)
Dat de kandidatuur van Balkaya toch wat meer impakt had binnen DN als Özgüzel deed voorkomen, bleek toen op 10 februari DN Rotterdam een persbericht uitbracht waarin zij afstand neemt van een "aantal negatieve elementen binnen de partij" én van het landelijk partijbestuur. (8) En dat met deze elementen niet alleen Balkaya werd bedoeld, was duidelijk: "Zo blijken diverse bestuurders en kandidaatraadsleden banden te hebben met de TFN [...] Het gaat hierbij om Duurzaam Nederland afdelingen in Amsterdam, Tilburg, en Leiden", aldus DN Rotterdam. (9) DN Rotterdam verklaarde tevens dat zij niet aanwezig zou zijn bij het landelijk verkiezingscongres, omdat het landelijk bestuur weigert op te treden tegen de Grijze Wolven in de partij.
Het landelijk bestuur van DN reageerde naar aanleiding van het persbericht van de Rotterdamse afdeling snel. Op 15 februari perste het bestuur er een persbericht uit waarin zij zich vooral lijkt te keren tegen het vermeende "ondemocratische" en solistische optreden van de twee lijsttrekkers van afdeling Rotterdam. (10) In tegenspraak met het eerdere bericht over de screening van Balkaya liet het landelijk bestuur nu weten "...alsnog een onderzoek te verrichten. In afwachting van dit onderzoek werden de twee kandidaten op de kieslijsten van Tilburg en Amsterdam gesommeerd zich terug te trekken". Bovendien zouden deze twee personen (Balkaya en naar het laat aanzien Asir Sari) zijn uitgesloten van de activiteiten van DN.
Het persbericht van DN is weinig geloofwaardig. Pas nadat een afdeling van deze partij haar afkeur publiekelijk uitsprak tegen "negatieve elementen" kwam het landelijk bestuur met een persbericht waarin "extremisme" wordt veroordeeld. Dan pas en niet al veel eerder; deze stap had al in 2003 kunnen worden genomen toen de Onderzoeksgroep bekend maakte dat Sari kandideerde bij de Tweede Kamerverkiezingen.
Verder is onduidelijk wat het "uitsluiten van de activiteiten van de partij" concreet betekende. Yunus Balkaya gaf immers zeer kort voor het verschijnen van het persbericht van DN Rotterdam nog een interview met het Brabants Dagblad. In dat interview gaf hij een kijkje in de keuken van de politicus Balkaya dat geheel past in de landelijke verkiezingsstrategie van DN: "Debatteren is een van mijn zwakste punten". (11)

DN-Verkiezingsaffiche bij Tweede Kamerverkiezingen 2003
  Asir Sari  
Schijnheilig
Tenslotte was het opvallend dat de voorzitter van DN in zijn persbericht volledig voorbij ging aan de situatie in Leiden. DN vond een onderzoek naar de Leidse bestuurders en kandidaat-raadsleden klaarblijkelijk niet nodig omdat niet publiek was gemaakt door de Onderzoeksgroep of DN Rotterdam wie dat waren (zie het grijze kader voor de Leidse DN'ers met een Grijze Wolven-achtergrond).
Hoe hypocriet en leugenachtig Özgüzels email en het latere persbericht van DN was, blijkt tevens uit zijn reactie op vragen van de auteurs van het boek Grijze Wolven, een zoektocht naar Turks extreemrechts over de kandidatuur van Sari in 2003. "Wat als Özgüzel had geweten wie Asir Sari is? 'Dan was hij nooit op onze lijst gekomen. Wij zijn een partij die strijd voert tegen ongelijkheid. Iemand die de ideologie van de Turkse Federatie, dus van de Grijze Wolven actief ondersteunt, is niet welkom,' luidt het antwoord van de lijsttrekker. Na de verkiezingen heeft Sari niets meer van zich laten horen, zegt Özgüzel: 'En hij is geen lid meer van Duurzaam Nederland.'" (12) Kortom, uiterlijk begin 2004 wist Özgüzel al wie Sari was en zei hij geen boodschap aan deze wolf te hebben. In 2006 moest er desondanks nog onderzoek naar hem worden gedaan. De Onderzoeksgroep informeerde overigens kort voor de verkiezingen bij de partijvoorzitter naar de resultaten van het onderzoek. Een antwoord bleef veelzeggend genoeg uit.
Gezien de onwil van DN om Balkaya en Sari serieus onder de loep te nemen, de herhaalde kandidatuur van de laatste en de diverse betrokkenheid van Grijze Wolven uit Leiden en Utrecht bij DN is de partij niet zoals Özgüzel zelf stelt geïnteresseerd in een "strijd tegen ongelijkheid", maar in het bedrijven van machtspolitiek door het verkrijgen van zetels met wolvenstemmen en -kandidaten.

DN'ers met een Grijze Wolvenachtergrond

DN Leiden
Burhan Mihçiokur is volgens eigen zeggen interim-voorzitter van DN in Leiden en zit in de landelijke programma-commissie van DN. Mihçiokur is nog steeds vice-secretaris van Stichting Vriendschap te Leiden. Deze stichting komt voor op een interne en externe lijst van lidorganisaties van de TFN.

Durmus Dogan was kandidaat voor DN in Leiden bij de gemeenteraadsverkiezingen, hij stond op plaats 9. Dogan is reeds lang penningmeester van Stichting Vriendschap.

Cevdet Demirbag zette zijn handtekening voor de ondersteuning van de kandidatenlijst van DN in Leiden. Demirbag is bestuurslid van de Stichting Vriendschap.

DN kreeg in Leiden 1,7 % van de stemmen (935) en geen zetels.

DN Utrecht
Osman Sarikaya was de lijsttrekker voor DN Utrecht. Sarikaya was in de periode 1988-1989 bestuurslid van de Stichting voor Turks-Islamitische Cultuur, Onderwijs en Publicaties (de latere federatie HTIKB), een afsplitsing van de Federatie van Turkse Verenigingen in Nederland (de voorloper van de TFN). Sarikaya was vermoedelijk begin jaren negentig ook betrokken bij activiteiten van het Nederlands Turks Academisch Genootschap, een organisatie gelieerd aan de HTIKB. In vijftien jaar kan iemand natuurlijk behoorlijk veranderen van politieke opvattingen. Zeer wel mogelijk is dat bij Sarikaya het geval. Feit is wel dat Mehmet Dilekçi, de huidige penningmeester van de TFN en de Utrechtse TFN-club Stichting voor Turks-Islamitische Cultuur en Onderwijs, zijn handtekening zette voor de ondersteuning van de kandidatenlijst van DN in Utrecht.

DN kreeg in Utrecht 0,6 % van de stemmen en behaalde daarmee geen zetel. Sarikaya kreeg 465 van de totaal 771 stemmen.

DN Tilburg
In Tilburg zetten twee personen die in ieder geval in het verleden betrokken waren bij TFN-organisaties hun handtekening voor de ondersteuning van de kandidatenlijst van DN Tilburg. Het gaat hierbij om Ali Yildiz en Suleyman Balkaya.

Suleyman Balkaya was bestuurslid van 1992 tot 2003 van het nationalistische Turks Cultureel Huis in Tilburg, bestuurslid van de TFN-club Turkse Jongerenvereniging Tilburg in de periode 1997-1999, staat op een ledenlijst van betalende leden van de Turkse Jongeren Vereniging Tilburg uit juni 1999 (lid sinds oktober 1994), staat op een interne lijst van contactpersonen van de TFN uit de tweede helft van de jaren negentig en was bestuurslid van de Amsterdamse TFN-organisatie Hilal in de periode 1996-1997.

Ali Yildiz was bestuurslid van de Turkse Jongerenvereniging Tilburg in de periode 2000-2003.

DN kreeg in Tilburg 1700 stemmen. Balkaya eindigde kwa stemmen slechts op de vierde plaats bij DN Tilburg met 192 stemmen. Op 17 stemmen na liep deze afdeling van DN een restzetel mis.

VVD-afdelingen Zeeburg en Noord
Bij de VVD Zeeburg stond het zittende raadslid Yasar Arik op de lijst op plaats 2. Hij werd opnieuw verkozen met 599 stemmen. Arik was coördinator bij de TFN-club Tükem te Amsterdam. In 2002 namen Arik en Berin Eken bij hun installatie als deelraadslid afstand in een verklaring van het "extreem-nationalistisch gedachtegoed van de Turkse Grijze Wolven beweging." Tevens legden zij hun functies neer bij Tükem en Kubra om, aldus het Zeeburg Nieuws, "elk misverstand te voorkomen". Hoewel Arik in maart 2005 nog postte op het gastenboek van de website van de Ulu Moskee en daarin meldde de website van deze Wolven-organisatie al lang goed te volgen, is blijkbaar die afstand bij mogelijke onwelkome aandacht alleen vereist voor mensen van Turkse komaf. De VVD-lijsttrekker in Amsterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen, Laetitia Griffith, bezocht op 19 januari 2006 immers Ulu. Griffith maakte tijdens haar bezoek onder meer kennis met het bestuur van deze moskee.
En daarmee komen we bij Erim Ugurlu; de huidige voorzitter van zowel Ulu als Tükem. Hij stond op plaats 5 van de kandidatenlijst van VVD Noord. Ugurlu werd met voorkeurstemmen (309) verkozen in de stadsdeelraad Amsterdam-Noord.

Bron: www.vvdzeeburg.nl/artikel/1718.htm.

Update 08.07.2007 m.b.t. Yasar Arik :
Uit informatie van Stadsdeel Zeeburg uit 2007 blijkt dat deelraadslid Yasar Arik nog steeds/opnieuw (?) nauw betrokken is bij TFN-organisaties. Het gaat om Ulu en Tükem. Deze betrokkenheid staat op gespannen voet met Arik's eerdere bewering zich te hebben teruggetrokken als coördinator Tükem om zich "geheel te kunnen wijden aan de Zeeburgse politiek". Zie ook het hieronder weergegeven citaat uit de notulen van een raadsvergadering van Stadsdeel Zeeburg in 2002.

Nevenfuncties Raadsleden Zeeburg 2007
NaamBetaalde FunctieNiet Betaalde Functie
Yasar Arik (VVD)Medewerker Breedijk Van Der Kooij Advocaten Adviseur Stichting TÜKEM te Amsterdam
Adviseur Stichting Ulu Moskee te Amsterdam
Coördinator Jongerenafdeling Stichting TÜKEM te Amsterdam
Juridisch Adviseur/Sociaal raadsman van achterban Stichting TÜKEM en Stichting ULU Moskee


bron: www.amsterdam.nl/contents/pages/11318/nevenfunctiesraadsledenzeeburgapril2007.doc

Verslag raadsvergadering stadsdeel Zeeburg
donderdag 14 maart 2002, aanvang 15.00 uur.

[...]

06. Verklaring leden VVD-fractie
Yasar Arik: misschien ten overvloede na de verklaring van de VVD en stichting Tükem en Kübra verklaar ik naar aanleiding van de ophef en onduidelijkheid of ik betrokken ben bij de Grijze Wolven het volgende: ik keur het gedachtegoed van de Grijze Wolven af. Tevens keur ik elk links of rechts extremistisch-nationalisme af. Om mij geheel te kunnen wijden aan de Zeeburgse politiek heb ik mijn functie als coördinator van stichting Tükem neergelegd. Ik verwacht dat ik hiermee voldoende helderheid heb verschaft.

[...]

CDA Arnhem
Bij het CDA Arnhem stonden er voor de eerste keer bij verkiezingen Turken uit het extreem-nationalistische milieu op de kandidatenlijst. Het betrof Öznür Aydinli op plaats 9 (121 stemmen) en Mehmet Demirci op plaats 13 (337 stemmen, kwa aantal stemmen nummer vier). Beiden werden niet verkozen. Zowel Aydinli als Demirci zijn actief bij het cluster van Turkse organisaties in Arnhem die gelieerd zijn aan de TFN. Demirci was in de periode 1996-1998 secretaris van het bestuur van het Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi (Cultuur- en Educatiecentrum Imam Ahmet Yesevi) en trad blijkens notulen van het overleg van Raad van Religies en Levenbeschouwingen Arnhem op 7 april 2005 in de Türkiyem Moskee (clusterlid) aan de Maaslaan op als gastheer. (13) Hij was klaarblijkelijk een vertegenwoordiger van deze moskee bij het overleg. Bij deze samenkomst was overigens ook Erdogan Cuna aanwezig, de huidige secretaris van Türkiyem. Aydinli is blijkens onder meer informatie van de website van het CDA Arnhem actief als vrijwilligster bij de Türkiyem Moskee en de voorzitster van de vrouwenvereniging Kadin Kollari Gönülden Gönüle (Vrouwenvereniging Van Gemoed tot Gemoed). Voor meer informatie over het Arnhemse wolvencluster zie het zwarte kader en het korte bericht over de Grijze Wolven-bijeenkomst in het Gelderse Oosterhout.
Naar aanleiding van de kandidatuur van Demirci stuurde de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts op 20 januari een brief naar het CDA Arnhem waarin aan de partij wordt gevraagd of zij Demerçi afdoende hebben gescreend. Het was de onderzoeksgroep namelijk niet bekend dat Demirci na zijn terugtreding uit het bestuur van het Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi afstand heeft genomen van het gedachtegoed van de Grijze Wolven en of hij het CDA Arnhem in het kader van zijn kandidaatstelling heeft ingelicht over zijn betrokkenheid bij het Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi. De Onderzoeksgroep ontving enige tijd later een brief van de waarnemend voorzitter van het CDA Arnhem, Leendert van den Bosch. De voorzitter stelt dat Demirci zorgvuldig is gescreend en dat Demirci inlichtingen heeft gegeven over zijn activiteiten bij de Arnhemse vereniging. Bovendien schrijft Van den Bosch: "De heer Mehmet Demirci moet niets hebben van de Grijze Wolven en TFN. Hij weigerde en weigert deel te nemen aan bijeenkomsten, waarbij deze organisatie op de een of andere wijze is betrokken. Hij nam en neemt dan ook nadrukkelijk afstand van het gedachtengoed van deze groepering." Mooie, ronkende taal op het eerste gezicht, maar die blijkt helaas niet anders te behelzen dan de gebruikelijke ontkenning als partijen worden aangesproken op de aanwezigheid van Turkse extreem-nationalisten in hun gelederen.

Groene zeep
Gezien Demirci's rol bij het overleg in de Türkiyem Moskee in april 2005 en de aanwezigheid van Cuna daarbij kan bovengenoemd citaat worden opgenomen als alinea in het nieuwe hoofdstuk van de Grijze Wolven-soap bij het CDA Arnhem. Het is namelijk een raadsel waarom het CDA in Arnhem nog steeds personen die bij één van drie genoemde organisaties zijn betrokken toelaat tot de afdeling. Immers in 1997 bleek al met de kandidatuur van Adem Arslantas (vice-voorzitter van de extreem-nationalistische Turkse Culturele Jongeren Vereniging in de periode 1987-1989 en de vice-voorzitter van de Selimiye moskee - de voorloper van de Türkiyem Moskee - in de periode 1990-1991) dat Grijze Wolven interesse hadden om in de partij actief te worden daar zij zetels roken. Arslantas trok zich uiteindelijk als kandidaat terug om een einde te maken aan de geruchten over zijn betrokkenheid bij de Turkse extreem-nationalisten. Hij bleef overigens ontkennen wat te maken te hebben met de Grijze Wolven. Arslantas ontkende tevens TFN-kopstuk Dursun Usta te kennen, die op dat moment voorzitter was van het Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi. In de pers was overigens sprake van een voorzitterschap bij de Turkse Culturele Jongeren Vereniging. Dat klopt niet: de laatste vereniging bestond in 1996 al niet meer. Het Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi is nota bene de opvolger van de Turkse Culturele Jongeren Vereniging. (14) Dezelfde vereniging waar Arslantas al bestuurslid was geweest. Dat Arslantas Usta niet zou kennen bleek niet vol te houden. Usta speelde om deze leugen te ontkrachten geen onaanzienlijke rol: "In de moskee (Selimiye, red.) kennen ze Arslantas goed, zegt D. Usta, voorzitter van de jeugdvereniging en een van de kersverse CDA-leden. Hij bezoekt regelmatig gebedsdiensten en helpt mensen met vertalingen. Vanuit de moskee is gevraagd of Arslantas kandidaat wilde staan. Dat wilde hij wel." (15) Naar aanleiding van deze affaire liet de CDA-fractievoorzitter W. Timmer in de pers onder meer weten: "Die Oesta (Usta, red.) is voorzitter van de Turkse Jongerenvereniging, die weer lid is van de Turkse Federatie, terwijl die federatie weer dekmantel zou zijn van Turkse Wolven. Vooruit." (16) Uit deze opmerking zou logischerwijs af te leiden moeten zijn dat of Timmer veronderstelt dat Usta een Grijze Wolf is, of dat hij ziet dat dit door anderen naar voren wordt gebracht. Het is daarom verbazingwekkend dat de volgende Turkse kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1998 bij het CDA Arnhem dezelfde Dursun Usta is. Ook Usta zag zich genoodzaakt het veld te ruimen nadat er in de pers bekend werd gemaakt dat hij een Grijze Wolf zou zijn. (17)
Na de publieke akkefietjes met Usta en Arslantas had mogen worden verwacht dat het CDA Arnhem haar lesje had geleerd. Maar nee, hup, nog maar eens wat Wolven op kandidatenlijsten. De reden waarom het CDA zo halsstarrig opereert is niet geheel duidelijk: misschien vanwege onkunde, mogelijk ook een gebrek aan kennis over de plaatselijke Turkse gemeenschap, wie weet is er naïviteit of anders botweg partijpolitiek in het spel. Deze laatste optie is misschien nog wel de minst flatteuze mogelijkheid voor het CDA. Wie weet is het haar 'alleen' maar te doen om meer stemmen. Daarbij lijken de Turkse kandidaten te worden geïnstrumentaliseerd; het viel immers nog maar te bezien of die ook zelf de raad hadden kunnen betreden vanwege hun lage plaatsen op de kandidatenlijst.

Wolven in Arnhem
De aanwijzingen dat het cluster Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi - Türkiyem - Kadin Kollari Gönülden Gönüle deel uitmaakt van het Turkse extreem-nationalistische netwerk dat zich heeft verenigd in de TFN zijn legio.

Onderlinge verbanden
De drie organisaties zijn alle op hetzelfde adres gevestigd: Maaslaan 7 te Arnhem.

Er zijn op bestuursniveau personen die zowel in het bestuur van Türkiyem als het Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi hebben gezeten, soms zelfs tegelijkertijd. Het gaat hierbij om Muharrem Sahin, Basri Dusunceli, Bayram Savran en Cevat Unal.

Öznur Aydinli woont samen met Murat Aydinli. Murat Aydinli is de huidige penningmeester van Türkiyem.

Türkiyem werkt samen met de vrouwenorganisatie Kadin Kollari Gönülden Gönüle. Zo organiseerden zij op 16 maart 2005 een open dag in de moskee.

Sleutelhanger Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi met Grijze Wolvensymbool (tel. verwijderd)
  Sleutelhanger  
Betrokkenheid bij de TFN
Het Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi staat op een interne lijst met contactpersonen van bij de TFN aangesloten organisaties. Onbekend is van wanneer de lijst exact dateert, maar deze moet van voor zomer 1997 zijn en van na de oprichting van de TFN op 15 maart 1995. Als contactpersoon voor de Arnhemse organisatie wordt Dursun Usta aangegeven.

In artikelen in de krant Türkiye uit 2002 en 2006 wordt het Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi herhaaldelijk aangemerkt als zijnde lid van de TFN.

In publicaties in kranten over congressen van de TFN worden namen van bestuursleden genoemd die corresponderen met namen van bestuursleden van de Arnhemse organisaties. Het gaat hierbij om Haci Mehmet Eroglu (2e en 3e congres, Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi), Dursun Usta (2e, 3e en 6e congres, Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi) en Murat Kuyucak (6e congres, Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi)

Het Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi organiseert activiteiten samen met de TFN. Op 4 februari 2006 vierde het Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi haar tienjarig bestaan in Oosterhout. Tijdens deze bijeenkomst traden een aantal bekende Grijze Wolvenmuzikanten op als Mustafa Yildizdogan en Fehmi Günaydin. Tevens was de voorzitter van de TFN, Güven Isçi, als speciale gast en spreker aanwezig (zie het korte bericht).

Ozan Arif in de Türkiyem moskee in 2005
  Ozan Arif  
Oriëntatie op de MHP
Op 19 maart 2005 organiseerde Türkiyem een bijeenkomst in de moskee met een aantal Grijze Wolven-muzikanten. Daarbij bevond zich ook één van de meest geliefde muziekanten in wolven-kringen: de zanger Ozan Arif. De jongeren in de zaal begroetten Arif hartstochtelijk met de leus "Bozkurt Arif" ('Grijze Wolf Arif'). Arif hield het niet bij zingen alleen. Hij ging ook in op de kwestie-Cyprus. Om een indruk te geven waarover Arif zo al zingt volgen hieronder twee korte tekstfragmenten van liederen. Met basbug ('grote leider') wordt overigens Türkes bedoeld:

Zonder gelijke zijn Turken
Zonder weerga, zonder gelijke zijn Turken.
Als hij zou sterven dan toch liever Arif,
Wat moeten Turken zonder Türkes?

Op 25 maart 2006 organiseerde Türkiyem een politiek-culturele bijeenkomst. Daarbij waren bekende Grijze Wolven-artiesten aanwezig. Het betrof Ozan Seyyahi (deze muzikant trad overigens ook op bij het derde congres van de TFN in 1999), Esat Kabakli en Ahmet Baydaroglu. Als speciale gast was Namik Kemal Zeybek aangekondigd. Zeybek is momenteel lid van het landelijk bestuur van de MHP. In de jaren zeventig was hij medewerker van Gun Sazak, de toenmalige vice-voorzitter van de MHP. Sazak werd in 1980 vermoord.

Aankondiging bijeenkomst met Zeybek
  Zeybek  

Op 21 maart 2004 organiseerden Türkiyem en de Kadin Kollari Gönülden Gönüle een 'culturele' bijeenkomst in Arnhem. Daarbij was als speciale gast onder meer Yavuz Bülent Bakiler aanwezig. Bakiler is een voormalig landelijk bestuurslid van de MHP en 'huisdichter' van de Turkse extreem-nationalistische beweging.

In juni 2002 organiseerde het Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi in Arnhem een voetbaltoernooi onder de noemer "1e Turan Voetbal Toernooi" waarbij vanuit het hele land teams aanwezig waren. Turan verwijst overigens naar "de vereniging van alle Turkse, Mongoolse en Fins-Ugrische volkeren die in het gebied leven dat door de pan-Turanisten (en de Grijze Wolven, red.) Turan wordt genoemd." Als speciale uitgenodigde gast was bij het toernooi de toenmalige vice-voorzitter van de MHP, Mustafa Verkaya, aanwezig. Verkaya kwam eind jaren negentig als MHP-Istanbul-vertegenwoordiger in het Turkse parlement. Hij was een bekende wapensmokkelaar van voor de coup in 1980 in Turkije. Zijn naam komt voor in de verklaringen van Ali Yurtaslan. Yurtaslan, een MHP-afhaker, had in 1979 in een uitvoerig interview met de krant Aydinlik een omvangrijke hoeveelheid informatie verstrekt over de illegale activiteiten van de Grijze Wolven.

Bron: Miriam Geerse, Een kwalitatief onderzoek onder ülkücü's ('idealisten') in Nederland, 1998

In april 1999 organiseerde het Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi in Arnhem een herdenking voor de overleden leider van MHP, Alparslan Türkes. Deze bijeenkomst vond plaats in het Lorentz College. Tijdens de bijeenkomst hing een metershoog portret van Türkes in de aula.

Invloed op Diyanet
De huidige voorzitter van de bij Diyanet aangesloten moskee Türkiyem, Veysel Eroglu, zit in het bestuur van deze moskee-federatie. Via Eroglu hebben de Nederlandse Grijze Wolven dus een vinger in de pap bij Diyanet.

Betere screening
In het midden van de jaren negentig hebben het CDA en de PvdA zich voorgenomen om naar aanleiding van een aantal ernstige incidenten kandidaten beter te gaan screenen. Deze extra aandacht ligt gevoelig, teveel screening staat onder meer haaks op het democratische uitgangspunt dat in principe zoveel mogelijk mensen aan de parlementaire politiek moeten kunnen meedoen. Een ander probleem bij (betere) screening is dat de partijen wel moeten kunnen inschatten wat de onder andere door de aspirant-politici verstrekte informatie impliceert. Daarnaast werkt screening uiteraard alleen als een partij er serieus werk van maakt.
Om partijen beter te beschermen tegen onwenselijke kandidaten en tegelijkertijd te voorkomen dat als het mis gaat zij hun handen in onschuld kunnen wassen, dienen zij van meer en betere informatie worden voorzien die niet afkomstig is van de aspirant-politici. Deze informatie zou bij voorkeur al openbaar moeten zijn, om zo niet onnodig de privacy van de aankomende politici te schenden. Dienaangaande zou de automatische verstrekking aan politieke partijen van informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel over de betrokkenheid van de aspirant-politici bij bedrijven, stichtingen en verenigingen een praktisch instrument kunnen betekenen bij de screening.

Ernst Haffmans, Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts

Noten:
1): Een selectie van TFN'ers die zich in het verleden kandidaat stelden bij overwegend lokale verkiezingen: Ahmet Ceyhan (NIVO, Amsterdam), Ibrahim Çitil (CDA en Bewonersbelangen Bos en Lommer, Amsterdam), Fedayi Eken (Partij van de Mensenrechten / PVDM, Amsterdam), Abdullah Sari (PVDM, Amsterdam) en Asir Sari (PVDM en Duurzaam Nederland, Amsterdam en landelijk), Güven Isçi (Lijst Isçi, Utrecht), Bilal Akdag (CDA, Rotterdam). Zie verder: www.xs4all.nl/~afa/comite/boek/h3.html.
2): Stella Braam, Mehmet Ülger, Grijze Wolven, Een zoektocht naar extreem-rechts, Nijgh & Van Ditmar, vijfde, uitgebreide druk, 2004, pp. 168-176.
3): Zie voor deze brief en bijlagen, waarin onder meer informatie over de Turkse Jongeren Vereniging in Tilburg en Balkaya: www.xs4all.nl/~afa/comite/artikel/tilburg.pdf.
4): Uit een brief d.d. 28 juni 1999 van de Turkse Jongeren Vereniging uit Tilburg blijkt uit de daarbij door deze vereniging bijgevoegde ledenlijst dat Yunus Balkaya vanaf eind 1994 tot op dat moment betalend lid was van deze vereniging. Uit twee andere stukken van de Turkse Jongeren Vereniging blijkt dat Balkaya heeft geparticipeerd in sportactiviteiten van deze vereniging in vermoedelijk 1998, en in 1999 en/of voornemens was om dat in 2000 te doen.
5): Deze email is te vinden op www.xs4all.nl/~afa/comite/artikel/artikel125.html.
6): BVD (red.), Jaarverslag Binnenlandse Veiligheidsdienst 1997, 1998, p.26.
7): Asir Sari is momenteel bestuurslid bij de volgende TFN-organisaties: Turkse Democratische Jongeren Vereniging, Stichting Turkse Humanitaire Hulp Nederland, Vereniging Uitvaartverzorging Hilal en de TFN zelf.
8): zie voor het persbericht van DN Rotterdam: www.xs4all.nl/~afa/comite/artikel/artikel128.html. Sari kreeg bij de verkiezingen 132 van de totaal 662 stemmen die op DN Amsterdam werden uitgebracht.
9): ibidim.
10): Zie voor dit persbericht: www.xs4all.nl/~afa/comite/artikel129.html.
11): Lijsttrekker Balkaya: 'Debat mijn zwakste kant', Brabants Dagblad, 9 februari 2006.
12): Stella Braam, Mehmet Ülger, Grijze Wolven, Een zoektocht naar extreem-rechts, Nijgh & Van Ditmar, vijfde, uitgebreide druk, 2004, pp. 173-174.
13): Zie: rela.web-log.nl/archief/21/10/2005.
14): Het Hoca Ahmet Yesevi Kultur ve Egitim Merkezi (opgericht: 2 mei 1996) kan worden opgevat als de opvolger van de Turkse Culturele Jongeren Vereniging (ontbonden: 2 mei 1996). Ze waren immers opeenvolgend op het zelfde adres gevestigd: Velperweg 2. Ze hadden daarnaast hetzelfde telefoonnummer. Verder zijn er personen die in het bestuur hebben gezeten van beide organisaties: Necati Saraç, Muharrem Sahin en Bayram Savran. Er zijn overigens ook een flink aantal bestuursleden van de Turkse Culturele Jongeren Vereniging die op een later tijdstip in het bestuur kwamen van Türkiyem/Selimiye.
15): Christen-democraten krijgen er opeens 35 leden bij, Arnhems CDA niet bang voor Turken, De Volkskrant, 25 september 1997.
16): Turkse CDA-kandidaat Arnhem trekt zich terug, Arnhemse Courant, 17 oktober 1997.
17): Stella Braam, Mehmet Ülger, Grijze Wolven, Een zoektocht naar extreem-rechts, Nijgh & Van Ditmar, vijfde, uitgebreide druk, 2004, p. 169.

Hieronder documenteert Onderzoekgroep Turks extreem-rechts een persbericht van Bob Hoogendoorn van Duurzaam Nederland Rotterdam die zij op 22 maart ontving via email.

Persbericht

22 Maart 2006

Voormalig lijsttrekker stapt uit partij

"Slachtoffer van Grijze Wolven affaire"

Vice voorzitter Bob Hoogendoorn van Duurzaam Nederland Rotterdam, heeft besloten per direct uit de partij te stappen. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was Hoogendoorn Lijsttrekker (duo) in Rotterdam. Al tijdens deze campagne namen hij en enkele andere Rotterdamse partijgenoten afstand van het landelijk partijbestuur. Directe aanleiding daarvoor was een affaire binnen een aantal afdelingen van Duurzaam Nederland, waaronder Tilburg en Amsterdam. Diverse bestuurders en kandidaat raadsleden bleken banden te hebben met de TFN, de Turkse Federatie Nederland. Deze organisatie onderhoud aantoonbaar banden met de Turks rechts extremistische Grijze Wolven. Dit is gebleken uit openbare documenten van de onderzoeksgroep Turks extreem rechts. Ondanks herhaaldelijk aandringen, heeft het landelijk bestuur van Duurzaam Nederland laten weten geen reden te zien publiekelijk afstand te moeten nemen.

"Het lijkt erop dat ik nu de verkiezingen voorbij zijn, als klokkenluider aan de kant ben gezet. Het landelijk bestuur heeft zijn deuren voor mij gesloten en weigert persoonlijk contact. Aangezien ik de grijze wolven affaire in gang heb gezet, sta ik op de zwarte lijst. Dit terwijl ik twee maanden geleden nog werd gezien als beoogd landelijk bestuurder van de partij. Ik kan en wil mij niet meer verbinden met een partij die zich weigert te ontdoen van mensen met extremistische banden', aldus Hoogendoorn. De afgelopen maanden werd de politieke weblog van Bob Hoogendoorn druk bezocht, inmiddels al meer dan 20.000 keer. "Dit wil toch wel wat zeggen, ondanks het lage aantal stemmen bij de verkiezingen. Ik sluit het dan ook niet uit binnenkort weer op het politieke toneel te verschijnen. Op welke wijze laat ik nog in het midden. In ieder geval niet meer binnen Duurzaam Nederland. Wat mij betreft is dit na vandaag een gesloten hoofdstuk', zo zegt de politicus.Hoogendoorn was halverwege de jaren negentig, afdelingsvoorzitter en kandidaat statenlid voor de SP, en bracht als zanger enkele singles uit.

Meer info over Duurzaam Nederland en Balkaya
DN Rotterdam neemt afstand van landelijk partijbestuur na Grijze Wolven affaire
Reactie Duurzaam Nederland i.v.m. kandidaatstelling Balkaya
Tilburg: Banden Yunus Balkaya met Grijze Wolven
bijlagen 'Banden Yunus Balkaya met Grijze Wolven' (pdf, 10 mb)
Interne nota gemeente Tilburg, pagina 3

Top