logo onderzoeksgroep

Actueel
Publicaties
Artikelen
Antisemitisme
Links
Contact
Zoeken

antifa-vakblad Alert!

Opzienbarende nota gemeente Deventer inzake Grijze Wolven

Print versie

Burgemeester en Wethouders van Deventer kregen lof voor de nota 'Benadering tegenstellingen tussen Turken en Koerden'. Er werd door de leden van de raadscommissie voor advies en bijstand zelfs gesproken over 'een allesomvattende aanpak' om een nieuw conflict tussen beide bevolkingsgroepen te voorkomen'. De nota doet allerlei aanbevelingen, zoals de opbouw van een netwerk aan contacten, subsidies aan integratie bevorderende organisaties en (zo nodig) een repressieve aanpak van extreme elementen. Met de leden van de raadscommissie was hij van mening, dat het beleid niet gericht is op het volledig opgaan van Turken en Koerden in de Deventer samenleving (assimilatie). "Het is veeleer gericht op het bieden van kansen in de Nederlandse samenleving, met name op school en werk."
In een toelichting vertelde beleidsambtenaar minderheden Johan Kuiper dat onder de 8000 Turken en Koerden in Deventer vijftien organisaties actief zijn. Ze zijn opgebouwd volgens Turks-nationale lijnen, wat de integratie niet direct bevordert. "Als het in Turkije stormt, waait het hier," karakteriseerde hij. Over de rol van de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD) en Binnenlandse Zaken merkt hij op: "Ze zijn ijzersterk in het analyseren, maar ze waren lange tijd heel zwak." Na een windstilte van zes jaar heeft men zich landelijk weer bekeerd tot een groepsgewijze aanpak van extreme groeperingen. "Er is een kentering van de analyse naar het strategisch handelen en dat is heel positief," vond Kuiper. Het prettige van de nota is, en Kuiper geeft dat ook al aan, dat eindelijk erkend wordt dat de situatie in Turkije van directe en grote invloed is op de Turkse en Koerdische gemeenschap in Nederland.
Punt is alleen hoe deze woorden in daden om te zetten. Het zal de Gemeente Deventer vast wel lukken om te monitoren, te netwerken en te overleggen, maar wat doen ze aan de oorzaken die Turkse jongeren vatbaar maken voor de fascistische ideologie van de Grijze Wolven? Zeven van de tien Turkse jongeren verlaten school zonder diploma, bij het arbeidsbureau staan er vierhonderd als langdurig werkloos ingeschreven. Relatief veel zijn vaste klant bij de politie en het verdienen van 'snel geld' lonkt nog altijd met de drugsmaffia. De gemeente Deventer start als antwoord na de zomer een 100-banenproject toegesneden op Turkse jongeren en een persoonlijk begeleidingsproject voor verslaafde, dakloze Turkse jongeren. Wethouder Knol van minderheden: "We moeten als gemeente van een defensieve houding naar actieve beïnvloeding. Zo niet, dan zullen de tegenstellingen zich verscherpen en negatief uitpakken op het integratie-proces en op de acceptatie bij Nederlanders. En wat de Turkse jongeren betreft, we mogen het ons niet permitteren om ze tussen wal en schip te laten vallen." Daar kan de gemeente Zwolle zie Alert! nr. 3 jaargang 2) nog een puntje aan zuigen.

Uit Alert!, nummer 4 van 1998

Top