logo onderzoeksgroep

Actueel
Publicaties
Artikelen
Antisemitisme
Links
Contact
Zoeken

antifa-vakblad Alert!

Vragen aan Dijkstal inzake Grijze Wolven

Print versie

Naar aanleiding van de tweede ledenvergadering van de Turkse Federatie Nederland op 23 mei 1998 in Schiedam stelde het Landelijk Secretariaat van AFA een reeks tot dusver onopgehelderde vragen aan Hans Dijkstal. Na een brief met deze vragen aan alle leden van de vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, kregen we een ontvangstbevestiging en een bedankje. Voor hopelijke beantwoording wendden we ons toen tot de minister.

Aan:
De minister van Binnenlandse Zaken
HF Dijkstal Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Betreft: Bijeenkomst Turkse Federatie Nederland Schiedam dd 23 mei 1998

Utrecht, 19 juni 1998

Bij deze willen we uw aandacht vragen voor het volgende. Op 23 mei jongstleden vond er in Schiedam een bijeenkomst plaats van de Turkse Federatie Nederland (TFN), de mantel-organisatie van de Turkse politieke partij MHP, Partij van de Nationalistische Actie. De aanhangers van de MHP staan bekend onder de naam 'Grijze Wolven'. Deze Grijze Wolven zijn verantwoordelijk voor honderden moorden in Turkije en Europa eind jaren zeventig. De Grijze Wolven hebben ook in 1981 de aanslag op de Paus gepleegd. In verband met deze moord is toen ook de voorzitter van de overkoepelende Europese Federatie gearresteerd. Meer recent is de moordaanslag op de Turkse mensenrechtenactivist Akin Birdal door Grijze Wolven in Turkije. Eerder deze maand hadden Grijze Wolven in Turkije twee Koerdische studenten vermoord.

Ook in Europa vermoorden Grijze Wolven hen onwelgevallige mensen. Zo werd op 3 februari 1997 in Kiel (BRD) de Koerd Ercan Alkaya door een Grijze Wolf vermoord en op 4 september 1995 werd in Neumünster (BRD) de Koerd Seyfettin Kalan door Grijze Wolven vermoord. In Nederland vielen Grijze Wolven in 1995 tweemaal een vreedzame anti-racisme demonstratie aan, in Rotterdam en in Amersfoort. In Zürich (Zwitserland) verliep in november 1995 een Grijze Wolvenbijeenkomst dermate tumultueus dat door pistoolschoten van Grijze Wolven vier tegendemonstranten gewond raakten.

Vorig jaar raakte de Turkse Federatie in opspraak toen twee boeken onthulden dat zij in feite een mantelorganisatie van Grijze Wolven in Nederland is. Op 20 november 1997 besteedde u aandacht aan deze 'groepering' in een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal (uw kenmerk: CIM97/2123): "Er zijn in toenemende mate relaties tussen extreem-nationalisten in Turkije en de Turkse Federatie Nederland". Grijze Wolven in Nederland proberen in steeds sterkere mate invloed uit te oefenen op delen van de Turkse gemeenschap, waardoor zij hen willen binden aan de fascistische ideologie van de Grijze Wolven. Grijze Wolven willen een groot Turks Rijk, van de Donau tot aan de Chinese muur. Grijze Wolven in Nederland worden vooral ingezet om progressieve Turken en de Koerdische gemeenschap te bestrijden. Een voorbeeld hiervan is de demonstratie in april 1995 in Den Haag van tienduizenden Grijze Wolven tegen de oprichting van het Parlement van Koerdistan in Ballingschap.

Recentelijk werd, via de zogenaamde Susurluk-rapporten, die de banden tussen de Turkse staat, maffia en Grijze Wolven blootleggen, bekend dat Grijze Wolven aanslagen uitvoerden op Armeense vluchtelingen en Armeense instellingen in Frankrijk en Nederland. Op 5 november 1982 werd in Utrecht de 22-jarige Armeense tolk Nuber Yalimyan vermoord. In juli 1983 vonden aanslagen plaats in Hengelo en Enschede.

De Anti-Fascistische Actie doet al gedurende enkele jaren onderzoek naar activiteiten van de Grijze Wolven in Nederland. Wij proberen zoveel mogelijk die activiteiten aan de kaak te stellen in de gemeenten waar zij plaatsvinden. Tevens is onze aandacht gevestigd op diverse gemeentelijke subsidie-verstrekkingen aan Grijze Wolven 'culturele' stichtingen en verenigingen en probeert de subsidieverstrekkingen aan te kaarten en indien formeel, juridisch en ambtelijk mogelijk, te voorkomen. Nog recent heeft een Zwolse Turkse stichting die aangesloten is bij de TFN, gemeentelijke subsidie verkregen, ondanks aangedragen bewijslast door de lokale AFA-groep aan het Zwolse College van Burgemeester en Wethouders dat die stichting bij de Turkse Federatie Nederland is aangesloten.

Wij willen uw specifieke aandacht vragen voor een paar gebeurtenissen waar in Nederland Grijze Wolven bij betrokken waren en welke gebeurtenissen bij ons vragen hebben opgeroepen.

In de Margriethal in Schiedam heeft de Turkse Federatie Nederland op 23 mei haar tweede ledenvergadering gehouden en de op 4 april 1997 overleden leider van de MHP, Alparslan Türkes herdacht. Türkes was in de Tweede Wereldoorlog een openlijk aanhanger van Hitler-Duitsland en ook daarna werkte hij nog samen met Duitse fascisten, zoals Gerhard Frey van de Deutsche Volks Union (DVU).

Deze bijeenkomst kon ongehinderd door de lokale overheid plaatsvinden. Wij hebben per brief burgemeester Scheeres gewezen op het ware karakter van de bijeenkomst. AFA heeft de indruk dat lokale overheden over onvoldoende kennis beschikken om dit soort bijeenkomsten op de juiste inhoudelijke waarde te schatten. Ook wordt er ons inziens te weinig gekeken naar de algemene ontwikkelingen inzake de organisatie van Grijze Wolven in Nederland.

Niet slechts ter illustratie volgen hieronder een aantal 'incidenten' waar Grijze Wolven bij betrokken zijn:

In september 1997 moeten de onderzoeksjournalisten Stella Braam en Mehmet Ülger onderduiken vanwege bedreigingen door Grijze Wolven naar aanleiding van hun publikatie 'Grijze Wolven, een zoektocht naar Turks extreem-rechts'. Op Schiphol wordt bovendien een Grijze Wolven 'hitman', die op weg was naar Braam en Ülger, onderschept.

In dezelfde periode wordt onthuld dat Grijze Wolven zich in Amersfoort stelselmatig schuldig maken aan geweldpleging en intimidatie van Turken en Koerden, waaronder een gemeenteraadslid van de PvdA. De ervaring van meerdere slachtoffers was dat de aangiften die zij deden bij het politiebureau werden afgedaan als 'incidenten'.

In mei 1997 breekt in het centrum van Deventer een enorme vechtpartij uit als zo'n 80 Grijze Wolven een kraampje van Amnesty International aanvallen. Er vallen twee gewonden door messteken.

In november 1997 zegt u aanwijzingen te hebben dat personen binnen de kring van de Turkse Federatie Nederland een 'dubbele strategie hanteren'. Zij zeggen integratie na te streven maar fungeren tegelijkertijd als verlengstuk van de Turkse nationalistische partij MHP. U kondigt nader onderzoek door de Binnenlandse Veiligheids Dienst aan.

In maart 1998 doet in Utrecht 'Lijst Isci' mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Isci is bestuurslid van de TFN en windt er geen doekjes om dat hij trots is om Grijze Wolf te zijn. Hij richt zich met zijn partij met name op Turkse jongeren.

Op 5 februari 1998 doet de president van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam uitspraak in het kort geding van Ibrahim Çitil tegen de onderzoeksjournalisten Braam en Ülger. De president: "Op een manifestatie van de MHP (deze politieke partij dient gezien te worden als de politieke tak van de Grijze Wolven beweging) in Turkije zijn spandoeken van de Turkse Federatie te zien".

Op 25 april 1998 wordt in Deventer een zaal ontruimd waar op dat moment een Turks feest werd gehouden. Volgens ooggetuigen was de aanleiding van de massale vechtpartijen iemand die het gebaar van de Grijze Wolven maakte. Er vielen enkele gewonden. Niemand deed aangifte.

Wij willen u hierbij de volgende vragen stellen:

Bijeenkomst Schiedam 23 mei 1998

1 Was U op de hoogte van de bijeenkomst in Schiedam van de Turkse Federatie Nederland (papieren organisator was overigens het Turks Centrum in Schiedam, lidorganisatie van de TFN)?

2 Heeft u kennis kunnen nemen van de inhoudelijke bezwaren van Anti-Fascistische Actie Nederland tegen deze bijeenkomst? Zo nee, waarom niet?

3 Heeft u kennis genomen van de bandopnamen die zijn gemaakt van de bijeenkomst, in opdracht van de gemeente Schiedam?

4 Bent u ook van mening dat dergelijke bijeenkomsten in strijd zijn met de anti-discriminatie beginselen, vastgelegd in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet? Zo neen, waarom niet?

5 Bent u ook van mening dat lokale overheden over onvoldoende middelen hebben beschikken om door hen ongewenste bijeenkomsten preventief te verbieden? Zo ja, bent u bereid te werken aan een wetswijziging die preventief verbieden op inhoudelijke gronden wat betreft racisme en aanzetten tot (rassen)haat mogelijk maakt? Zo neen, welke middelen hebben de lokale overheden volgens u dan tot hun beschikking (behalve het 'openbare orde'-aspect, 'gezondheid' en 'verkeer')?

6 Welke informatie over de TFN had u tot uw beschikking en heeft u ter beschikking gesteld aan de gemeente Schiedam, teneinde het bestuur aldaar te ondersteunen om te komen tot een beslissing inzake de bijeenkomst van de TFN? Wilt u eindelijk komen tot openbaarmaking van het rapport over de TFN wat is geschreven door de BVD? Zo neen, wat is uw overweging daarbij?

7 Was het bij u bekend dat Türkmen Onur, de leider van de Europese Federatie van Grijze Wolven, en het voormalig MHP- bestuurslid Tunca Toskay als gastsprekers op de bijeenkomst in Schiedam aanwezig waren?

Politieke partijen

8 Is bij u bekend dat Grijze Wolven hebben geprobeerd te infiltreren in landelijke politieke partijen en lokale afdelingen en fracties?

9 Denkt u niet, dat deze ontwikkeling voor een dermate acceptatie van Grijze Wolven binnen de Turkse gemeenschap zorgt, dat leden van deze Turkse gemeenschap zodoende gemakkelijker onder invloed van Grijze Wolven zouden kunnen komen?

Deventer

10 Zijn de gebeurtenissen rond de massale vechtpartij van mei 1997 in Deventer bij u bekend? Zo ja, wat is de rol van het plaatselijke Turkse consulaat, waar de Grijze Wolven verzamelden, geweest?

11 Zijn de gebeurtenissen rond de ontruiming van het Burgerweeshuis in Deventer bij u bekend? Zo ja, is het bij u bekend wat de precieze aanleiding is geweest voor de vechtpartij?

Algemeen

12 Welke andere gevallen van bedreiging, intimidatie of erger door Grijze Wolven zijn bij u bekend?

13 Er wordt veel geklaagd over de niet serieuze wijze waarop aangiften over mishandeling door Grijze Wolven van Turken en Koerden worden behandeld door de lokale politiediensten? Hebben u hierover signalen bereikt en zo ja, welke?

14 Zijn de politiekorpsen in het land inmiddels meer bekend geraakt met de materie rond Grijze Wolven en is daar beleid op gemaakt? Zo ja, wordt er door de politie ook binnen de Turkse en Koerdische gemeenschap gestimuleerd om aangifte te doen van bedreigende activiteiten van Grijze Wolven?

15 Begin april 1998 zond de Turkse Omroep Stichting (TOS), een lidorganisatie van de TFN een videoclip uit, waarin Alparslan Türkes werd verheerlijkt. Vindt u dit soort praktijken toelaatbaar in Nederland? Zo nee, wat voor stappen denkt u hiertegen te kunnen ondernemen? Bent u van mening dat dit soort clips schadelijk is voor de openbare orde en in de categorie 'psychische terreur' valt?

16 Welke concrete stappen zullen ondernomen gaan worden vanuit de overheid tegen de TFN en haar lidorganisaties? Zijn er wellicht al stappen ondernomen?

17 In april 1997 verklaarde EO-Tijdsein TV dat de TFN een subsidie-aanvraag bij een Nederlands ministerie had lopen. Is u hier iets van bekend? Zo ja, wat is of wordt hierin beslist?

Wij hopen hierbij enige duidelijkheid te verschaffen over het, tot nu toe, ontbrekende overheidsbeleid ten aanzien van Grijze Wolven en haar mantelorganisatie TFN in Nederland. AFA is van mening dat slechts volledige openheid van zaken en het scheppen van wettelijk kader vanuit de Nederlandse overheid kan bijdragen tot een indamming van uitingen en activiteiten van extreem-rechtse groeperingen van welke nationaliteit dan ook in Nederland. De Nederlandse regering moet ons inziens een basis leggen en vertrouwen winnen bij democratische Turkse en Koerdische groepen in Nederland en hen zodoende steunen in het integratie-proces. Het doodzwijgen van de aard en activiteiten van de Turkse Federatie Nederland en het negeren van waarschuwende geluiden omtrent deze organisatie is ons inziens funest voor het welslagen van het integratie-proces. Zolang inwoners van Nederland zich niet beschermd en serieus genomen voelen door de Nederlandse overheid zal de neiging om zich terug te trekken in de eigen gemeenschap des te groter worden.

Hopende op spoedig antwoord,

Namens het Landelijk Secretariaat van de Anti-Fascistische Actie Nederland

Uit Alert!, nummer 4 van 1998

Top