logo onderzoeksgroep

Actueel
Publicaties
Artikelen
Antisemitisme
Links
Contact
Zoeken

antifa-vakblad Alert!

Minister ontwijkt beantwoording vragen inzake Grijze Wolven

Print versie

Naar aanleiding van de tweede ledenvergadering van de Turkse Federatie Nederland (TFN, de mantelorganisatie in Nederland van de extreemrechtse Grijze Wolven) op 23 mei 1998 in Schiedam, stuurde het Landelijk Secretariaat van de Anti-Fascistische Aktie (AFA) op 19 juni een brief aan de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Dijkstal.

In die brief stelde AFA een reeks vragen aan de minister inzake de ledenvergadering van de TFN in Schiedam en inzake enkele incidenten waar Grijze Wolven bij betrokken waren in Deventer en inzake activiteiten van de Grijze Wolven in Nederland in het algemeen (zie Alert!, nummer 4). De gestelde vragen waren zeer concreet en een aantal kon eventueel beantwoord worden met slechts een "ja" of "neen".

In eerste instantie had AFA per brief op 26 mei de vragen gesteld aan de leden van de Vaste Kamer Commissie voor Binnenlandse Zaken. De griffier van die Commissie zond het Landelijk Secretariaat van de AFA op 15 juni een voor haar onbevredigend antwoord. In een zeer korte reactie schreef de griffier onder ander het volgende:
"(...) In de procedurevergadering van 11 juni 1998 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken besloten uw brief voor kennisgeving aan te nemen. Dit houdt in dat de commissie als zodanig meent op uw brief geen actie te moeten ondernemen en het aan haar individuele leden overlaat te handelen zoals het hun goeddunkt."

Deze teleurstellende reactie was voor AFA aanleiding om zich meteen op 19 juni rechtstreeks tot de minister te wenden met dezelfde vragen als gesteld aan de Vaste Kamer Commissie voor Binnen-landse Zaken. Een antwoord op die brief met vragen liet echter onnodig lang op zich wachten. Op 22 juli zond het AFA-Landelijk Secretariaat dan ook een herinneringsbrief aan (demissionair) minister Dijkstal. Het Landelijk Secreteriaat had tot die datum overigens ook geen reactie ontvangen van leden van de Vaste Kamer Commissie, dus ook niet van leden uit de 'oppositie'-partijen. Kennelijk tillen de Tweede Kamer-fracties (lees: politieke partijen) niet zwaar aan de verhulde extreemrechtse activiteiten in Nederland van de Grijze Wolven. Dat is schokkend om te moeten constateren, maar het niet reageren door de leden van de Vaste Kamer Commissie voor Binnenlandse Zaken op een brief van AFA met concrete vragen inzake de Grijze Wolven zegt voldoende over de wijze waarop politici in Den Haag de aanwezigheid van Turks rechtsextremisme in ons land negeren. Wellicht zijn de heren en dames politici huiverig voor een eventuele reactie van de Turkse overheid, wanneer zij zich inhoudelijk uitlaten over de Grijze Wolven... De Turkse ambassadeur in ons land is nogal licht ontvlambaar.

Minister beantwoordt vragen niet
Zowaar, op 7 augustus kwam op het kantoor van de AFA een reactie van de de huidig minister binnen: een half A-viertje! Niet van de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Peper, maar van de directeur Coördinatie Integratiebeleid Minderheden, namens de minister van Grote Steden- en Integratiebeleid. De minister heeft nièt de moeite genomen om de vragen van AFA inzake Grijze Wolven te beantwoorden. Hieronder volgt de reactie van de minister:

"In uw brief van 19 juni 1998 legde u mij een aantal vragen voor met betrekking tot het optreden van organisaties, beho-rend tot de Turkse Federatie Nederland en de positie van gemeentebesturen ten aanzien daarvan. Van uw brief heb ik kennisgenomen. In antwoord deel ik u het volgende mede.

Activiteiten en ontwikkelingen van organisaties als door u bedoeld worden door de Nederlandse regering nauwgezet gevolgd, zowel wat aspecten in verband met de staatsveiligheid en de democratische rechtsorde, als wat de invloed ervan op het integratiebeleid etnische minderheden aangaat. De noodzakelijke informatie wordt gecommuniceerd met gemeenten die te allen tijde advies kunnen inwinnen. (...) U mag er derhalve van overtuigd zijn dat door de overheden niets wordt nagelaten om, met eerbiediging van de grondrechten van eenieder in ons land, onze democratische rechtsorde in stand houden."

AFA laat het hier niet bij zitten. Ervan uitgaande dat de minister niet bereid is, om wat voor redenen dan ook, de gestelde vragen inzake activiteiten van de Grijze Wolven in Nederland te beantwoorden, heeft het Landelijk Secretariaat van AFA contact opgenomen met één van de Tweede Kamerfrac-ties, de Socialistiasche Partij. Met juist deze oppositiepartij, omdat de SP-fractie de nodige kennis en kundigheid in huis heeft over de Grijze Wolven. AFA heeft de SP zowel telefonisch als schriftelijk verzocht haar invloed aan te wenden om alsnog de door AFA gestelde vragen aan de minister beantwoord te krijgen. Het Tweede Kamerlid Agnes Kant van de Socialistische Partij stuurde het Landelijk Secretariaat van de AFA de vol-gende reactie:

"(...) Een eerder overleg over de Grijze Wolven in de Tweede Kamer heeft op lang niet alle punten tot bevredigende antwoorden geleid. Bijvoorbeeld op het punt van subsidiëring door gemeenten. Dit samen met de constateringen in het onlangs gepresenteerde rapport van de BVD zijn voor de SP-fractie aanleiding om in de Tweede Kamer deze zaken opnieuw op de agenda te zetten."

Het spreekt voor zich dat AFA zich blijft inspannen om de positie van de Grijze Wolven in ons land en hun activiteiten op de Haagse politieke agenda geplaatst te krijgen. Het wordt tijd dat de politici en de verantwoordelijk minister zich durven uit te spreken over Turks rechtsextremisme in ons land en stelling nemen tegen de Turkse Federatie Nederland.

Redactie Alert!

Uit Alert!, nummer 5 van 1998

Top