Oproep verbod bijeenkomst aan o.a. B & W Den Bosch


Aan
De directie van de Brabant Hallen, Diezekade 2, Den Bosch
Het College van B & W, Den Bosch

Betreft: bijeenkomst extreem-rechts 5/01 2001

Amsterdam, 18/12 2001

Geachte directie, College van B & W

Ten eerste vindt u ter kennisgeving de demonstratieaankondiging zoals dat op 18/12 door ons verspreid is.

Demonstratie tegen congres extreem-rechtse Grijze Wolven

Amsterdam - Diverse Turkse, Koerdische en Nederlandse antifascisten organiseren op 5 januari een demonstratie in het centrum van Den Bosch en bij de Brabant Hallen. Daar komen op dat moment enkele duizenden extreem-rechtse Grijze Wolven bijeen voor het 4e jaarcongres van de Turkse Federatie Nederland, een mantelorganisatie van de extreem-rechtse partij MHP uit Turkije. Devlet Bahçeli, de algemeen voorzitter van de MHP (Milliyetçi Haraket Partisi, Partij van de Nationalistische Actie), zal het congres toespreken. Volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft de MHP invloed op de aanstelling van bestuursleden van de Turkse Federatie Nederland. De demonstranten hopen dat het College van B & W in Den Bosch aanstaande donderdag in de raadsvergadering de bijeenkomst van de Turkse Federatie Nederland zullen verbieden.

XXXXXXXX


Verder willen we u vragen het volgende in overweging te nemen:

Volgens het Europees Verdrag ter Uitbanning van Rassendiscriminatie is het Nederlandse overheidsinstellingen verboden om groepen die aanzetten tot discriminatie en rassenhaat, onderdak te bieden (zie verderop voor tekst). Dat de Brabant Hallen geen overheidsgebouw zijn is niet relevant, ieder instelling in Nederland heeft de morele plicht om het verspreiden van rassenhaat tegen te gaan.

Zaalverhuur aan extreem-rechts kan zelfs een strafbaar feit opleveren in de vorm van medeplichtigheid aan het misdrijf in artikel 137c, Wetboek van Strafrecht. Immers, ingevolge artikel 48 Sr worden als medeplichtigen aan een misdrijf beschouwd onder andere zij die opzettelijk gelegenheid verschaffen tot het plegen van een misdrijf. De Brabant Hallen, inmiddels op de hoogte van de achtergronden van de bijeenkomst op 5 januari, zouden het contract dan ook eenzijdig kunnen opzeggen op grond van dit artikel.

Ook de afdelingen Noord-Overijssel en Westfriesland van Horeca Nederland hebben zich in 1995 en 1996 uitgesproken tegen de zaalverhuur aan extreem-rechtse groeperingen of politieke partijen. Zij stelden daarin onder andere: "In haar vergadering wees het bestuur van de afdeling haar leden op het feit dat ook indien de (...) onder een schuilnaam zaalruimte reserveert, er voldoende juridische mogelijkheden overblijven om dit te annuleren. Daarnaast hebben de (...) burgemeesters op grond van de te verwachten openbare ordeproblemen ook de mogelijkheid om een dergelijk congres te verbieden."

In 1982 en 1989 heeft de gemeente Utrecht zelf een brief gestuurd naar zaalverhuurders om geen zaalruimte ter beschikking te stellen aan extreem-rechts. In 1995 stond het Utrechtse college van B & W volledig achter een soortgelijke brief van een lokaal anti-racisme comité aan zaalverhuurders in de regio Utrecht.

Een probleem waar zaalverhuurders al jarenlang, en in zeer frequente mate vanaf 1996, mee kampen, is de Nederlandse Volks Unie (NVU), die steevast onder schuilnaam en valse voorwendselen zalen huurt. Op het moment dat blijkt wat voor vlees de zaaleigenaar in de kuip heeft, is het vaak al te laat. In 1996 werden bijvoorbeeld in zaaltjes door de NVU oproepen gedaan politici en journalisten op te hangen. De zaaluitbaters waren er ziek van, zeker toen bleek dat de opgetrommelde politie niets durfde te doen.

In 1995 stelde een kort gedingrechter (KG nr. 17228 KGZA 95-375) dat de zaaleigenaar van een horeca-gelegenheid in Dedemsvaart, de Centrumdemocraten de toegang mocht weigeren, zelfs nadat er een overeenkomst tot zaalhuur was gesloten.

De relevante passage uit het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie uit 1967. Nederland is een van de ondertekenaars van dit verdrag.

"...De Staten die partij zijn bij dit Verdrag nemen, indien de omstandigheden dit vereisen, op sociaal, economisch, cultureel en ander gebied, bijzondere en concrete maatregelen ter verzekering van de behoorlijke ontwikkeling of bescherming van bepaalde rasgemeenschappen of daartoe behorende personen, ten einde hen de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden volledig en gelijkelijk te doen genieten. Deze maatregelen mogen, nadat de oogmerken waarmede zij waren genomen, zijn bereikt, in geen geval de instandhouding van ongelijke of afzonderlijke rechten voor verschillende rasgemeenschappen tot gevolg hebben."

Ook moeten de Staten de verplichting op zich nemen om:

"...strafbaar bij de wet verklaren het verspreiden, op welke wijze dan ook, van denkbeelden die gegrond zijn op rassuperioriteit of rassenhaat, aanzetting tot discriminatie, zomede alle daden van geweld of aanzetting daartoe, die gericht zijn tegen een ras of een groep personen van een andere huidskleur of een etnische afstamming, alsook het verlenen van steun aan tegen bepaalde rassen gerichte activiteiten..."

Onnodig te vermelden dat vooral deze laatste zin betrekking heeft op de situatie waarin de Brabant Hallen op dit moment verkeert. De fel anti-Koerdische houding van de Turkse Federatie en de MHP propageert rassenhaat. En de Brabant Hallen geven onderdak (verlenen steun) aan de verspreiding van deze haat.

Tot slot is het voor de MHP volgens het Turkse wetboek van Strafrecht, paragraaf 79 in de Turkse partijwetgeving verboden om afdelingen in het buitenland te hebben. Bovendien mogen politieke partijen geen directe of indirecte steun (giften of leningen) van in het buitenland georganiseerde groeperingen. Overtreding van dit verbod geldt als een misdrijf.

Gezien het bovenstaande is er volgens ons sprake van een onwenselijke en zelfs strafbare situatie.

We vragen u dan ook om het 4e congres van de Turkse Federatie Nederland af te gelasten.

Graag vernemen wij van u wat uw standpunt omtrent de informatie in deze brief is.

Met vriendelijke groet

Ernst Haffmans, namens

Comité Stop de Grijze Wolven