Vragen Stadspartij Den Bosch ivm TFN-bijeenkomst Den Bosch


Gemeenteraadsfractie Partij van de Arbeid 's-Hertogenbosch
G.J. Snijders

College van Burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ 's-Hertogenbosch

Rosmalen, 7 januari 2002.

Betreft: vragen ex artikel 34 Reglement van Orde Turkse Federatie Nederland / Grijze Wolven

Geacht College,

Op 5 januari 2002 heeft het jaarcongres van de Turkse Federatie Nederland plaatsgevonden in de Brabanthallen. Deze bijeenkomst is door genoemde organisatie gepresenteerd als een politiek-neutrale, culturele manifestatie voor Turkse jongeren.
Volgens het Comité Stop de Grijze Wolven is de Turkse Federatie Nederland een mantelorganisatie voor de Grijze Wolven. Laatstgenoemde organisatie verzet zich blijkens een groot aantal publicaties in de nationale en internationale pers - tegen de integratie van Turken in West-Europa en maakt daarbij gebruik van intimidatie en bedreiging met zeer ernstig lichamelijk geweld. Volgens het Comité Stop de Grijze Wolven is ook in 's-Hertogenbosch een Grijze Wolvenorganisatie actief.

Hoewel de bijeenkomst op 5 januari 2002 rustig is verlopen, is de fractie van de Partij van de Arbeid buitengewoon ongelukkig met een dergelijke omstreden en in de (nationale) pers als extreem-nationalistisch aangeduide politieke bijeenkomst in 's-Hertogenbosch. Het is daarbij voor de fractie van de Partij van de Arbeid duidelijk dat het grondwettelijk recht op vergadering het van overheidswege verbieden van een dergelijke bijeenkomst zo goed als onmogelijk maakt.

Als afgeleide van de hierboven aangeduide bijeenkomst, legt de fractie van de Partij van de Arbeid u - krachtens artikel 34 Reglement van Orde onderstaande schriftelijke vragen voor.

1. Bestaat er volgens de bij u bekende informatie in 's-Hertogenbosch een afdeling van de Turkse Federatie Nederland of een daarmee verbonden organisatie?

2. Zo ja, ontvangt de Turkse Federatie Nederland of een daarmee verbonden organisatie op enigerlei wijze faciliteiten of subsidie van de gemeente 's-Hertogenbosch?

3. Zo ja, bent u bereid een voorstel tot beëindiging van deze steun of subsidie aan de Turkse Federatie Nederland aan de Gemeenteraad voor te leggen?

4. Bestaat er volgens de bij u bekende informatie in 's-Hertogenbosch een afdeling van de Grijze Wolven?

5. Beschouwt het College c.q. de burgemeester in zijn hoedanigheid als hoofd van de Politie de Grijze Wolven als een criminele organisatie?

6. In het geval er een afdeling van de Grijze Wolven in 's-Hertogenbosch bestaat, welke maatregelen heeft de politie genomen c.q. zullen worden genomen om eventuele criminele activiteiten van deze organisatie te voorkomen of te bestrijden?
Is de burgemeester in zijn hoedanigheid als hoofd van de Politie in het voorkomende geval bereid de Commissie voor Bestuurszaken hier (vertrouwelijk) verder over te informeren?

In afwachting van uw antwoord,

Hoogachtend,
namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

G.J. Snijders.