Beantwoording vragen PVDA Den Bosch ivm TFN-bijeenkomst aldaar


's-Hertogenbosch
Bestuurszaken

Aan de heer G.J. Snijders
Rosmalen

Uw brief van: 7 januari 2002	Ref. : G.M.C. Schoenmakers
Uw kenmerk:		Tel.: 073 615 5182
Ons kenmerk: BZ/BO/BJZ/202	Fax: 073 615 5888
Datum: 15 januari 2002	E-mail: Basc@s-hertogenbosch.nl
Onderwerp : Vragen ex art. 34 Reglement van orde 1998

Grachte heer Snijders,

In uw bovenaangehaalde brief stelt u als lid van de raad, met verwijzing naar artikel 34 van het Reglement van orde 1998, een aantal vragen aan het college van Burgemeester en wethouders naar aanleiding van een in de Brabanthallen gehouden jaarcongres van de Turkse Federatie Nederland (TFN). Onderstaand beantwoorden wij uw vragen. Het antwoord op vraag 5 en 6 wordt mede namens de burgemeester gegeven. Vooraf wordt wel opgemerkt dat de B.V. Brabanthallen de desbetreffende accommodatie heeft verhuurd aan de Turkse Culturele Vereniging gevestigd in Schiedam waaraan ook de evenementenvergunning is verleend. Van een relatie met de TFN is ons niets bekend.

Vraag 1
Bestaat er volgens de bij u bekende informatie in 's-Hertogenbosch een afdeling van de Turkse Federatie Nederland of een daarmee verbonden organisatie?

Antwoord 1
Neen. Bij ons is geen informatie bekend waaruit blijkt dat er een zodanige organisatie in 's-Hertogenbosch bestaat.

Vraag 2
Zo ja, ontvangt de Turkse Federatie Nederland of een daarmee verbonden organisatie op enigerlei wijze faciliteiten of subsidie van de gemeente 's-Hertogenbosch?

Antwoord 2
Neen. De gemeente 's-Hertogenbosch subsidieert wel de Turkse Culturele Sociale Vereniging en de Turkse Jongeren Vereniging maar zover bij ons bekend onderhouden deze geen banden met de Turkse Federatie Nederland.

Vraag 3
Zo ja, bent u bereid een voorstel tot beŽindiging van deze steun of subsidie aan de Turkse Federatie Nederland aan de Gemeenteraad voor te leggen?

Antwoord 3
Niet van toepassing.

Vraag 4
Bestaat er volgens de bij u bekende informatie in 's-Hertogenbosch een afdeling van de Grijze Wolven?

Antwoord 4
Grijze Wolven als zodanig zijn niet herkenbaar als organisatie. Het is weliswaar mogelijk dat in de ene Turkse organisatie meer leden het nationalistische gedachtegoed van de Grijze Wolven aanhangen dan in een andere maar de te onderscheiden organisaties zijn daarmee nog niet als Grijze Wolven-organisatie herkenbaar. Voor afdelingen van organisaties geldt uiteraard hetzelfde. Overigens geldt voor individuele Turken in Nederland in het algemeen dat men zich buiten hun directe omgeving zelden profileert als behorend tot een politieke groepering.

Vraag 5
Beschouwt het College c.q. de burgemeester in zijn hoedanigheid als hoofd van de Politie de Grijze Wolven als een criminele organisatie?

Antwoord 5
Zoals in het antwoord op vraag 4 al is vermeld zijn Grijze Wolven niet als organisatie herkenbaar. Overigens is het hebben van meningen en opvattingen op zichzelf niet strafbaar. Zodra er strafbare feiten worden gepleegd is er uiteraard wel sprake van crimineel gedrag en onder omstandigheden eventueel ook van een criminele organisatie. Alsdan is het aan het OM hier tegen op te treden, al of niet na aangifte van derden. Zoals reeds opgemerkt zijn Grijze Wolven niet als organisatie herkenbaar.

Vraag 6
In het geval er een afdeling van de Grijze Wolven in 's-Hertogenbosch bestaat, welke maatregelen heeft de politie genomen c.q. zullen worden genomen om eventuele criminele activiteiten van deze organisatie te voorkomen of te bestrijden?

Antwoord 6
Niet van toepassing.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders
Namens deze,
De secretaris,

[Handtekening]

drs. P.A.G. Lansbergen