Tweede Kamer: vragen i.v.m. subsidie aan Grijze Wolven


Vergaderjaar 2003-2004

29 200 VII

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2004

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vastgesteld 16 september 2003

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de navolgende vragen over het jaarverslag 2002 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (brief BZK 03-173) aan de regering voorgelegd. De regering heeft de vragen beantwoord bij brief van 12 september 2003.
Vragen en antwoorden zijn hieronder afgedrukt.

Op welke wijze heeft de AIVD zich in 2002 bezig gehouden met aan de MHP ("Grijze Wolven") gelieerde organisaties in Nederland? Zijn er nog gemeenten die subsidie verstrekken aan zulke organisaties? Heeft het in antwoord op Kamervragen (Handelingen Tweede Kamer, 2002-2003, 539) toegezegde gesprek dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zou gaan voeren met de gemeentebesturen over onder meer het subsidiebeleid en het toezicht op de uitvoering daarvan inmiddels plaatsgevonden? Hoe beoordeelt het kabinet de recente mededeling van het college van B&W van Den Haag in antwoord op schriftelijke vragen (van 13 mei 2003, te lezen op www.denhaag.nl) dat het geen aanleiding ziet tot zo'n gesprek?

Voor zover de AIVD bekend bestaan in Nederland ruim veertig organisaties die zich hebben verenigd in de koepelorganisatie Turkse Federatie Nederland (TFN). Zoals vermeld in het laatste jaarverslag is deze koepelorganisatie onderwerp van aandacht van de AIVD. Daar gemeenten autonoom zijn in het toekennen van subsidies en het eventueel daaraan verbinden van aanvullende voorwaarden, heb ik geen inzicht in de subsidiŽring van individuele organisaties.
De minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie wil in het kader van het lokaal integratiebeleid met gemeenten afspraken maken om alleen subsidies te verstrekken die op integratie zijn gericht. Ter gelegenheid van de aanbieding van de Rapportage Integratiebeleid Etnische Minderheden (RIEM) 2003 aan de Tweede Kamer zal de minister de Tweede Kamer informeren over haar beleidsvoornemens met betrekking tot het lokaal integratiebeleid.