De MHP en de vrouw


'Het is ons allen bekend hoe buitenlandse ideologieën ernaar streven de Turkse vrouwen en meisjes tot een werktuig voor hun duistere doeleinden te maken. Communisme, kapitalisme en allerlei andere destructieve ideologieën scheppen een samenleving die de vrouw uitbuit en haar heilige en eervolle functies, zoals het moederschap, vervloekt; zij streven ernaar de fundamenten van het gezin te ondermijnen; zij bespotten en belasteren onze zedelijke en godsdienstige overtuigingen. De Turkse vrouw is verplicht welbewust stelling te nemen tegen deze ideologieën..' (uit het voorwoord van een fascistisch boekje over de positie van de vrouw (1))

In de Turkse fascistische literatuur wordt slechts hier en daar iets over de vrouw geschreven. Het gaat dan bijna altijd om de enige taak van de vrouw die de fascisten erkennen: het baren van zoveel mogelijk kinderen. De fascistische samenleving zoals de MHP die zich voorstelt is een echte mannensamenleving, waarin een vrouw nooit de gelijke van de man kan zijn. Feminisme is, in de ogen van de MHP, één van die verderfelijke ideologieën waarmee het buitenland probeert de Turkse natie te vernietigen. De vrouw behoort slechts haar echtgenoot te steunen (en te gehoorzamen), maar ze moet vooral eraan meewerken het Turkse volk groot en sterk te maken. Een gedichtje dat onder MHP-ers populair is drukt dat treffend uit:

'Meisje, waarom ben je nog met je kameraadjes aan het spelen, Ook jij hebt al de leeftijd om Veroveraars te baren !' (2)

Het 'grote en sterke' Turkije waarnaar de MHP streeft wordt letterlijk opgevat: de bevolking moet zo snel mogelijk van 45 miljoen naar 100 miljoen stijgen. De partij gaat ervan uit dat in oorlogen het bevolkingsaantal doorslaggevend is. Het is dan ook vooral als moeder van soldaten dat de vrouw gerespecteerd wordt.
Geboortenbeperking (waarvoor in Turkije door de staat en ook door de vrouwenbeweging propaganda wordt gemaakt) wordt beschouwd als een imperialistisch complot om het Turkendom te verzwakken. 'Als er in de wereld gevaar voor hongersnood dreigt, laat dan China met zijn 850 miljoen, Rusland met zijn 250 miljoen en Amerika met zijn 450 miljoen inwoners maar aan geboortenbeperking doen.' (3)

De voortplanting moet wel beslist plaatsvinden binnen het gezin (hierin is de MHP traditioneler dan de Duitse nationaalsocialisten). 'Het gezin', zegt Türkes, ´is het fundament van de Turkse Natie. Het gezin, dat de kleinste cel in het organisme van de samenleving is, garandeert dat er in de samenleving als geheel voortdurend nieuwe generaties opgroeien. Een gezond en evenwichtig gezin is de meest zekere garantie voor de toekomst'. (4)

Alleen in het gezin heeft de man zekerheid dat de kinderen die hij opvoedt van hemzelf zijn; alleen in het gezin is hij dagelijks verzekerd van seksuele bevrediging. Alleen het gezin is daarom in staat de man de gemoedsrust te schenken zonder welke een gezonde samenleving niet mogelijk is. Buitenechtelijke relaties en prostitutie zijn om dezelfde reden dan ook uit den boze. (5) Deze verheerlijking van het huwelijk en van het moederschap worden vaak met godsdienstige argumenten omkleed.
MHP-ers vergelijken hun 'zedelijke' opvatting over de vrouw en over het huwelijk graag met de 'communistische'. Zij hameren er steeds op dat communisten het gezin niet erkennen en vrouwen als collectief bezit beschouwen. Steeds weer wordt de brave burger voorgehouden dat de 'communisten', als zij aan de macht komen, zijn vrouw en dochter zullen afpakken. Dat is erg effectieve propaganda, die aangrijpt op toch al bestaande angstgevoelens van veel conservatieve mannen. Vrouwen moeten ook maar niet buitenshuis werken - dat is ook zo'n communistisch idee waaraan je kunt zien dat het communisme er alleen op uit is de vrouw uit te buiten. Hetzelfde geldt voor alle andere ideeën van het feminisme: die werken maar onzedelijkheid en sociale wanorde in de hand. De MHP werpt zich zo op als beschermer van de mannelijke waardigheid en van de goede zeden, als de ware verdediger van gezin en vaderland.

Wat die goede zeden betreft blijkt het gedrag van sommige MHP-ers niet zo erg in overeenstemming te zijn met de leer. Een ex-Grijze Wolf die uit de school klapte vertelde dat de voorzitter van zijn 'idealistenvereniging' soms een meisje meesleepte en in het verenigingsgebouw verkrachtte. Bij sommige 'idealistenverenigingen' zou prostitutie een bron van neveninkomsten zijn. Van het respect dat de vrouw volgens Türkes moet genieten blijkt niet veel. Dezelfde ex-Grijze Wolf over de manier waarop zijn vroegere kameraden over meisjes praten: 'Meisjes worden over het algemeen niet als vriend gezien, maar alleen als een nuttig lichaam´. (6)

Noten:
1. Erdogan Tanriöven, Türk Milliyetçiligi ve kadin (Het Turkse nationalisme en de vrouw. Kayseri 1978), blz. 9.
2. Aangehaald door ex-Grijze Wolf Ömer Tanlak in Itiraf (Istanbul, 1980), blz. 47.
3. Tanriöven, Türk Milliyetçiligi ve Kadin, blz. 80.
4. Aangehaald door Tanriöven, blz. 73.
5. Tanriöven, blz. 73-78.
6. Ex-Grijze Wolf Ömer Tanlak, op een persconferentie in Den Haag, 22-7-1980, en in Itiraf, blz. 46-47.

uit: LAKAF (red.), De grijze wolf en de halve maan, Turks fascisme en religieus-extremisme in Europa, NCB, 1980, p. 25