Deel statuten Turkse Federatie Nederland


OPRICHTING VERENIGING

Heden, zestien oktober negentienhonderdvijfennegentig, verscheen voor mij. Mr Maria Johanna Anna Laenen, kandidaat-notaris, wonende te Amsterdam, hierna te noemen notaris, als plaatsvervanger van Mr Leo Johannes Willem Marie Schroeder, notaris te Amsterdam:
1. de heer Hikmet Yildizeli, verkoper, wonende te X Amsterdam, X, geboren te Yildizeli (Turkije) op drie januari negentienhonderdtweeënvijftig, houder van paspoort met nummer: X, gehuwd;
2. de heer Turan Eroglu, productie medewerker, wonende te X Utrecht, X, geboren te Ankara (Turkije) op een september negentienhonderddrieënzestig, houder van het Turkse paspoort met nummer X, gehuwd.
De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten welke geregeerd zou worden door de navolgende statuten:
Naam en Zetel:
Artikel 1:
De vereniging draagt de naam: Federatie van Idealistisch Democratische Turkse Organisaties Nederland; verkort Turkse Federatie Nederland. Zij is gevestigd te Amsterdam.
Doel en middelen:
Artikel 2:
1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van haar leden, te weten verenigingen en stichtingen, die zich sterk maken voor de Turkse Gemeenschap in Nederland daaronder begrepen het versterken van de sociaal-economische positie van Turken in Nederland, het leveren van een bijdrage aan de emancipatie en integratie van Turken in Nederland en het beleven van de Turkse cultuur, in de ruimste betekenis, waarbij geen onderscheid gemaakt mag worden huidskleur, religie en ras.
2. De vereniging streeft er bij het bereiken van haar doelstellingen naar om jaarlijks een landelijk congres te organiseren voor haar leden en hun achterban.
Lidmaatschap:
Artikel 3:
1. Lid van de vereniging kunnen zijn verenigingen en stichtingen, die zijn opgericht naar Nederlands recht, die zich inzetten of sterk maken voor de Turkse gemeenschap in Nederland.
2. Lid is hij, die als zodanig is toegelaten.

[...]

Slotbepalingen:
[...]
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 17 lid 3 worden thans tot bestuurders benoemd:
1. de comparant sub 1 genoemd, als voorzitter;
2. de comparant sub 2 genoemd, als secretaris;
3. de heer Guven Isci, maatschappelijk werker, wonende te X Utrecht, X, geboren te Ardahan (Turkije) op acht juli negentienhonderdachtenzestig, houder van het Turkse paspoort met nummer: X, gehuwd, als penningmeester.

[...]