Reactie Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts


De Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts had dus, zoals het principe van hoor- en wederhoor betaamt, voor de publicatie van ons onderzoek contact opgenomen met de heer Çörüz. Zijn reactie was voor ons van dusdanige aard dat we het niet nodig vonden deze op te nemen in ons bericht. Een simpele verschuiling achter onwetendheid over een bestuursfunctie bij een stichting die wij in het spectrum van het extreem-nationalistische Turkse gedachtengoed plaatsen, was voor ons niet voldoende. Weliswaar is Sota niet zo extreem als de extreemrechtse Grijze Wolven, maar zeer zeker wel als wegbereider voor het streven naar een Groot-Turks Rijk, met de etnische Turken als superieur volk en opererend in hetzelfde vaarwater als de Turkse lobbyisten en ronselaars van de MHP. Vergis u niet, Sota is als onderzoekscentrum niet een onschuldig, antropologisch project, maar een pseudo-wetenschappelijk gepresenteerd onderzoek met als enkel doel om te 'bewijzen' dat alle Turks-sprekende volkeren in één Groot Turks Rijk moeten worden verenigd, wat hen betreft van Wenen tot aan de Chinese Muur, zoals het Ottomaanse Rijk zich op haar hoogtepunt uitstrekte. Natuurlijk is zo'n streven niet strafbaar in Nederland en zijn organisaties van Grijze Wolven niet verboden in Nederland. Sterker, nog steeds worden organisaties van Grijze Wolven door gemeenten in Nederland gesubsidieerd. Wij, als onderzoekers naar Turks extreem-rechts, waarschuwen voor de gevaarlijke, intolerante politiek van het extreem-nationalistische gedachtengoed van Grijze Wolven en hun umfeld en menen daarom juist een signaal te moeten geven over de contacten van Nederlandse parlementariërs met zulke personen en/of organisaties. Het is in het belang van de Nederlandse samenleving zonder extreem-nationalistische elementen, omdat de Turkse gemeenschap beter af is zonder de intimidatie, het chauvinisme en het geweld van Grijze Wolven, zonder invloed van intolerante Turkse politieke lobbygroepen.

Maar terug naar het geheugen van Çörüz, en ook iets over het geheugen van Mehmet Tütüncü, voorzitter van Sota: beiden herinneren zich niet dat Çörüz sinds 1 april 1992 als bestuurslid van Sota staat ingeschreven. Hun verdediging is gebaseerd op het volgende: als goede jeugdvrienden richtten zij in het verleden diverse stichtingen op, waarvan beide nu niet meer weten wie daar precies inzitten. Een geheugenopfrisser: op 20 mei 2000 vulde Dhr. Tütüncü papieren in voor de Kamer van Koophandel ter controle van de bestuursleden van Sota. Hierbij kruiste hij bij de naam van Coskun Çörüz aan, zodat deze bestuurslid bleef.

Bovendien zitten de heren Çörüz en Tütüncü ook beiden in de Stichting Cemyc (Council of Europe Minority Youth Committees) en lijkt het ons erg sterk dat zij nooit hebben gesproken over hun bestuursfuncties of dat ze elkaar daar nooit zijn tegengekomen. Kortom, op zijn zachtst gezegd ongeloofwaardig.

Het argument van Çörüz dat hij geen activiteiten of bestuursvergaderingen van Sota heeft bezocht en dus geen oordeel kan vellen over de activiteiten van deze organisatie, komt ons ook erg zwak over. Wat is zijn opinie dan over het krantenknipsel uit de Turkse krant Türkiye op onze site? In plaats van te verwijzen naar het verleden, waarin iedereen kennis heeft kunnen nemen van zijn afkeer van "dit soort organisaties", kan hij beter man en paard noemen. Natuurlijk hoeft van ons niemand zich verplicht te distantiëren, maar als Çörüz af wil van geruchten rond hem betreffende contacten met Grijze Wolven, laat hij dan duidelijk zijn.

Vandaag verschenen in de Volkskrant en het NRC de ontkenningen van Çörüz. Ten eerste hebben wij Çörüz nooit een Grijze Wolf genoemd (Volkskrant), dus die ontkenning was overbodig. Verder beweren wij niet dat Sota een symposium met de Turkse Federatie Nederland heeft georganiseerd (NRC), dat stond simpelweg in de Türkiye van 27 mei 2002, waarvan het Turkse origineel en de vertaling op onze site staan. In het NRC zegt 'oude studievriend' en huidig medebestuurder met Çörüz in Sota en Cemyc, Mehmet Tütüncü, dat hij namen nodig had om in zijn bestuur te zetten en zodoende Çörüz zijn naam gebruikte, kennelijk zonder toestemming. Hier zetten wij vraagtekens bij. Tütüncü had bij de oprichting van Sota op 7/6 1991 al voldoende bestuurders, namelijk twee, om formeel een stichting te laten draaien bij de Kamer van Koophandel. Dit wordt gestaafd door de artikel 5 in de oprichtingsakte: "De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste twee leden (..)". En een wellicht wat formele passage in de statuten, onder artikel 7, lid 2: "De bestuursleden worden voor de vergadering opgeroepen (…) etc." Het zou dus goed mogelijk zijn dat Çörüz wel eens een uitnodiging of notulen heeft ontvangen en dus wist van zijn bestuursfunctie in Sota. Verder haalde Tütüncü Oktay Mutlu, Coskun Çörüz en Erdinc Turkcan op 1 april 1992 binnen, en daarna, op 1/11 1995 Adnan Soysal. In ieder geval Mutlu en Soysal spelen een zeer actieve rol in Sota (uitgeven boeken, maken van studie-reizen) en dan zou bijvoorbeeld Çörüz, en Turkcan, voor spek en bonen in Sota zitten. Dat lijkt ons ook behoorlijk ongeloofwaardig.

Çörüz zegt in NRC dat hij zich niet hoeft te verantwoorden voor denkbeelden van andere mensen in zijn organisatie (hier praat hij over Cemyc), zolang deze mensen zich aan de doelstelling van de organisatie houden. Dat lijkt ons een gevaarlijke opstelling. Een strategie van Grijze Wolven is juist het verwerven van aanzien binnen de Turkse gemeenschap en het ronselen van leden en kiezers door in gerespecteerde organisaties als bijvoorbeeld Cemyc te zitten. Als Çörüz daar maling aan heeft, zou hij hypothetisch gezien ook geen moeite hebben met het lidmaatschap van zelfverklaarde neonazi Constant Kusters van de Nederlandse Volks-Unie voor het CDA, zolang hij de doelstelling van het CDA onderschrijft.

Als laatste de bijna klassieke reflex van Çörüz: klassiek omdat hij, net als vele van extreem-rechtse sympathieën beschuldigde Turken, uithaalt naar 'linkse lieden uit Turkije', en juist hij zodoende die scheidslijn scherper stelt, en bovendien zichzelf aan de rechterzijde zet. Natuurlijk moet hij dat zelf weten, maar als politicus heb je volgens ons een brugfunctie en laat Çörüz hier een flinke kans liggen om een statement te maken tegen intolerantie en intimidatie van Grijze Wolven, en voor respect en verdraagzaamheid binnen de Turkse gemeenschap.

Ernst Haffmans,
Namens Onderzoeksgroep Turks Extreemrechts

Toevoeging 26.01.03
Uit nader onderzoek naar Sota is gebleken dat zij al eerder een activiteit organiseerde die de goedkeuring van Grijze Wolven kon wegdragen. Op 14 maart 1996 organiseerde Sota in Haarlem een conferentie over Oost-Turkestan, samen met Greenpeace, over Chinese nucleaire tests in dat gebied. Eén van de prominente gasten was de vooraanstaande Grijze Wolf Türkmen Onur, de toenmalige voorzitter van de Europese Turkse Federatie.

Een andere link van Sota met het nationalistische Turkse gedachtengoed treffen we aan in de persoon van Ibrahim Tagi. Tagi is de specialist van Sota voor Azerbeidzjan. Hij is de ex-voorzitter (26.6.1990 tot en met 29.12.1992) van de Hollanda Türk Kultur ve Dayanisma Dernegi te Den Haag. Deze vereniging is medeoprichter van de Turkse Federatie Nederland (TFN) in 1995. De Haagse vereniging komen we ook in het Sota-blad Bitiđ tegen. In nummer 7/8 uit 1993 van dit tijdschrift staat een verklaring, gedateerd 22 juni 1993, waarin kritiek wordt geuit op het door de Turkse regering gevoerde Azerbeidzjan-beleid. De verklaring is ondertekend door de bovenstaande vereniging in Den Haag, Sota (bestuursleden o.a. Tütüncü, Güngör, Mutlu en Turkcan), het Nederlands-Turks Academisch Genootschap (Hollanda Türk Akademisyenler Birligi) (bestuursleden o.a. Tütüncü en Güngör), de Turkse Raad Nederland (Hollanda Türkleri Konseyi) (bestuursleden o.a. momenteel Tütüncü, Güngör, Mutlu, Soysal en Turkcan) en de Türkistan Vakfi.

Volkskrant: CDA'er: ik ben geen Grijze Wolf
NRC: Kamerlid is 'geen Turks-nationalist'
Persbericht: Connectie CDA-kandidaat Çörüz en extreemrechtse Grijze Wolven
Reactie Coskun Çörüz
Krant Türkiye: Het land van de voorvaderen wacht op ons
KvK-gegevens stichting SOTA
Krant Türkiye: Ata yurdu bizi bekliyor (Het land van de voorvaderen wacht op ons)