Commissiebesluiten   Subsidie Turkse Jongerenvereniging(agendapunt 1999 - D 051) [terug naar de zoekresultaten]
[printvoorbeeld gehele document]

Record
7510 
 
Commissie
SAM
 
 
Datum
8 november 1999.


 
 
Onderwerp
[printvoorbeeld]
Subsidie Turkse Jongerenvereniging(agendapunt 1999 - D 051)


 
 
Toelichting
[printvoorbeeld]
Op 6 september jl. heeft ons college besloten om de
waarderingssubsidie ad 5.000,- aan de Turkse
Jongerenvereniging opnieuw te bezien. Om meer
duidelijkheid te krijgen over mogelijke politieke
activiteiten, zou er bestuurlijk overleg moeten
plaatsvinden. Inmiddels zijn er op 9 en 27 september
jongstleden gesprekken gevoerd. Hierin kwam naar voren dat
de Turkse Federatie Nederland (TFN) voor de TJV vooral
leverancier is van diensten. Dergelijke diensten kunnen
ook elders worden geleverd. De Turkse Jongerenvereniging
zegt niet bereid te zijn voor de subsidie van de gemeente
de banden met de TFN te verbreken. Hierdoor blijft
onduidelijkheid bestaan over het al dan niet politiek
getint zijn van een aantal activiteiten.


 
 
Adviesvraag
[printvoorbeeld]
Zo lang de TJV de banden met de Turkse Federatie Nederland
niet wil verbreken, de TJV geen subsidie toekennen.


 
 
Vroegere standp
[printvoorbeeld]
Zie verslag (opmerkingen gemaakt) in cie SAM 06-09-1999.


 
 
Ingenomen st.p.
[printvoorbeeld]
Inspreker de heer Balkaya,
namens de voorzitter van de Turkse Jongerenvereniging (TJV)
Zie tekst inspreker als bijlage 1 toegevoegd aan het
verslag.

D66:
- vraagt of de TJV een politieke organisatie is.

TJV:
- antwoordt dat de TJV gebruikt maakt van diensten van de
 Turkse Federatie Nederland (TFN);
- zegt dat de TJV geen politieke organisatie is en geeft
 aan niet dagelijks bezig te zijn met politiek; stelt dat
 de TJV niet politiek actief is;

GL:
- hoort zeggen dat iedere Turk een Grijze wolf is en
 vraagt aan de heer Balkaya of hij deze bewering zou
 willen staven met de bevestiging dat alle Turken waar ze
 ook leven zich Grijze wolf durven te noemen.

TJV:
- verwijst naar de folder die is uitgedeeld waarin een
 artikel staat opgenomen dat op 7 september 1927 door de
 Nederlandse Staat een bronzen Grijze wolf is geschonken
 aan Ataturk.

ABT:
- heeft reeds eerder aan de TJV gevraagd of ze contacten
 hebben met rechts-extremistische bewegingen en zegt dat
 zij aangegeven hebben geen contacten met dit soort
 organisaties te hebben.

TJV:
- zegt dat in Tilburg 7000 Turken wonen;
- vindt het jammer dat de politieke partijen niet zijn
 ingegaan op de uitnodiging van de TJV om een bezoek te
 brengen om uitleg te krijgen over de activiteiten.

PvdA:
- vraagt naar het karakter van de samenwerking met de TFN.

TJV:
- antwoordt dat de TFN een landelijke koepelorganisatie is
 voor alle verenigingen in Nederland;
- heeft tegen de voorzitter gezegd dat de banden met de
 TFN worden verbroken indien de gemeente alle
 activiteiten wil bekostigen.

VVD:
- zegt dat op dit moment op internet gegevens te zien zijn
 van de Grijze wolven en dat op deze pagina tot en met
 1997 nog delicten worden toegeschreven aan de Grijze
 wolven aangesloten bij de TFN;
- vindt het moeilijk, ook voor het college, om subsidie
 toe te kennen aan de TJV die banden heeft met de TFN
 omdat de Nederlandse justitie de TFN betitelt als een
 organisatie die delicten pleegt.

TJV:
- kent deze informatie en zegt dat z.i. de TFN noch
 nationalistisch noch extremistisch is;
- merkt op dat volgens de Turkse wet geen organisaties
 buiten Turkije politiek actief mogen zijn met politieke
 partijen in Turkije;
- vindt het jammer dat problemen in Turkije van 20 jaar
 geleden nu nog betrokken worden bij besluitvorming.

CDA:
- zegt dat men zich moet beperken tot de TJV in Tilburg en
 hun activiteiten in Tilburg en vraagt wat de TJV nodig
 heeft om haar activiteiten te kunnen uitvoeren.

TJV:
- antwoordt dat nu alle diensten en activiteiten voor
 Tilburgse Turken worden bekostigd uit donaties en de
 eigen middelen van de leden;
- zegt dat er een groot tekort is wat, middels diensten,
 wordt aangevuld door de TFN.

GL:
- vraagt wie de TFN financiert en vraagt naar de relatie
 tussen de TFN en de MHP (Partij van de Nationalistische
 Beweging) welke illegaal zou zijn.

TJV:
- zegt dat er geen relatie is tussen TFN en MHP;
- antwoordt dat de TFN ook veel leden kent die een
 financiČle bijdrage leveren en geeft aan dat de TFN ook
 donaties ontvangt;
- licht toe dat de TJV gelden ontvangt o.a. d.m.v.
 contributie van de eigen leden.

CDA:
- zegt de argumentatie van het besluit erg dun te vinden,
 wat blijkt uit de mondelinge toelichting die nog is
 gegeven;
- vindt het geen probleem dat er een relatie zou zijn met
 MHP;
- meent dat de TJV zich de afgelopen tijd heeft bewezen
 als een goede organisatie met meer dan 100 leden en
 heeft van collega-raadsleden begrepen dat zij hun
 waardering hebben uitgesproken voor het werk van de TJV;
- zegt dat de fractie op 6 september al heeft laten weten
 het niet eens te zijn met de gang van zaken en gaat niet
 akkoord met het collegevoorstel.

VVD:
- staat positief t.o.v. de TJV en de aanvraag voor een
 waarderingssubsidie;
- heeft er problemen mee dat de TJV lid is van de TFN,
 omdat bij de TFN organisaties aangesloten kunnen zijn,
 die in justitiČle ogen, delicten plegen;
- zegt dat de besluitvorming van de VVD afhangt van de
 vraag of dit soort organisaties bij de TFN zijn
 aangesloten.

De voorzitter:
- wijst er nogmaals op dat de TJV niet lid is van de TFN,
 maar wel banden heeft met deze organisatie.

PvdA:
- kan begrip opbrengen voor het besluit van het college
 t.a.v. de TJV, wat niet betekent dat de PvdA fractie
 geen waardering zou hebben voor hun activiteiten;
- heeft nadrukkelijk het college gevolgd en kan zich
 vinden in het besluit van het college dat de TJV de
 banden met de TFN moet breken voordat over
 subsidieverlening wordt gesproken;
- heeft moeite wanneer hier in de commissie gezegd wordt
 dat elke Turk een Grijze wolf is, vindt dit een beladen
 term;
- wil nader met de TJV van gedachten wisselen en stemt in
 met het voorstel van het college.

D66:
- gaat in op de voorgeschiedenis, het in eerste instantie
 toekennen van de subsidie, de publicaties in de krant en
 het heroverwegen van de beslissing;
- zegt dat het onderzoek van het college niet helder
 aangeeft of de TJV politiek getint is;
- vindt dat het eerdere besluit moet worden gehandhaafd en
 stelt voor dat bestuurlijke continučteit wordt gevolgd;
- zegt dat er geen redenen zijn om op de eerdere
 toekenning terug te komen en wil over een jaar, n.a.v.
 een activiteitenverslag, de activiteiten van de TJV
 beoordelen.

ABT:
- heeft waardering voor de activiteiten van de TJV;
- zegt dat er door deze activiteiten wellicht weinig
 criminaliteit is onder de Turkse jongeren;
- vindt dat de situatie met de Grijze wolven door de TJV
 goed is uitgelegd;
- is voorstander van subsidieverlening aan de TJV.

GL:
- is voorstander van een multiculturele samenleving,
 waarin tolerantie en democratische waarden en normen
 hoog in het vaandel staan;
- krijgt van diverse bronnen (bv. instituut Forum)
 informatie dat er organisaties zijn die niet gericht
 zijn op integratie en bevorderen samenwerking van
 etnische minderheden in de Nederlandse samenleving;
 stelt dat de TFN hiertoe ook behoort;
- zegt dat het symbool van de Grijze wolf staat voor de
 grote Turkije gedachte, alle Turken waar ook ter wereld
 moeten zich primair Turk voelen en dan pas lid van de
 samenleving waarin ze leven;
- hoopt dat Turkse jongeren uit de 2e en 3e generaties
 zich primair Nederlander voelen, zonder helemaal uit het
 oog te verliezen dat hun ouders een andere achtergrond
 hebben;
- meent dat doelstellingen van de TFN niet passend zijn
 aan de democratische verhoudingen in Nederland en zegt
 dat deze gelinieerd zijn aan politieke stromingen uit
 ander landen;
- zegt dat activiteiten van de TJV ook doorgang vinden
 zonder een subsidie van de gemeente;
- ziet niet goed in waarom mensen uit de achterban van de
 TJV zich niet kunnen aansluiten bij activiteiten van de
 Stichting Turkse Gemeenschap.

De voorzitter:
- constateert dat D66, de ABT en het CDA, een minderheid
 in de raad, voor toekenning van subsidie zijn en wacht
 op een definitieve reactie van de VVD;
- zegt dat de SP instemt met het collegevoorstel en het
 standpunt van AB niet bekend is;
- gaat niet in op allerlei politieke achtergronden; heeft
 hier inmiddels diverse gesprekken over gehad met de TJV;
- stelt dat het duidelijk is dat de TJV banden heeft met
 de TFN en zegt dat de TFN banden heeft met de MHP in
 Turkije;
- zegt dat door de Nederlandse overheid, de BVD, er recent
 op gewezen is dat er nationalistische tendensen zijn
 binnen de MHP en zo ook binnen de TFN;
- denkt dat dit niet in volledigheid geldt voor de TJV,
 maar meent dat ook niet het omgekeerde gezegd kan worden,
 nl. dat er absoluut geen raakvlakken of typeringen zijn
 in deze zin;
- heeft dit beeld ook voorgelegd aan het college en zegt
 serieus gekeken te hebben naar de subsidieverstrekking
 en licht toe dat door de TJV de banden met de TFN niet
 worden ontkend;
- zegt dat aanvankelijk een waarderingssubsidie is
 overwogen op basis van het aantal leden met een maximum
 van f 5.000,-; heeft in het college daarbij toen de
 politieke achtergronden betrokken;
- geeft aan dat n.a.v. de krantenartikelen over de TJV het
 college alsnog nader ingegaan is op allerlei
 achtergronden, wat heeft geleid tot het besluit zoals
 het er nu ligt;
- zegt dat het begrip Grijze wolven, gelet op de
 informatie die beschikbaar is, een kwalificatie heeft
 waaraan het college zich niet wil verbinden.

CDA:
- zegt dat deze open discussie de TJV nog meer kan
 beschadigen;
- vindt de huidige politieke situatie in Turkije het
 belangrijkste in de afweging van eventuele banden van de
 TJV met de TFN;
- zegt dat de betekenis van de TJV voor Tilburg de
 doorslag moet geven.

VVD:
- hoort in de beantwoording van de voorzitter dat de TFN,
 door de BVD, op dit moment gezien wordt als een
 organisatie waar een aantal verenigingen bij aangesloten
 zijn die niet als democratisch beschouwd kunnen worden;
- geeft aan dat deze koepelorganisatie TFN de TJV
 ondersteunt;
- steunt daarom het collegevoorstel.

PvdA:
- herhaalt hetgeen in 1ste termijn is gezegd en betreurt
 het dat de TJV geen afstand neemt van de TFN;
- wil in discussie blijven met de TJV, maar ondersteunt in
 deze het voorstel van het college.

D66:
- vraagt zich af of het gemeentebestuur in deze handig
 opereert en geeft nogmaals de gevolgde procedure weer;
- vindt dat de afstand tussen het stadsbestuur en de
 autochtone bevolking en minderheidsgroeperingen
 overbrugd moet worden;
- zegt dat bij twijfel de TJV het voordeel van de twijfel
 moet krijgen.

ABT:
- is voorstander van het toekennen van subsidie en vindt
 het niet bezwaarlijk dat de TJV ondersteund wordt door
 de TFN.

GL:
- heeft niets toe te voegen aan de eerste termijn.

De voorzitter:
- wijst nogmaals op de recente informatie van de BVD, dat
 de MHP zich bezighoudt met extremistische activiteiten
 en wijst op het feit dat de TFN hiermee banden
 onderhoudt;
- concludeert dat een meerderheid van de commissie instemt
 met het collegevoorstel;
- antwoordt, richting D66, dat het inderdaad onhandig was
 dat er een eerdere toenadering was en vervolgens een
 onthouding van de subsidie;
- koppelt hier niet de conclusie aan dat de afstand tussen
 de TJV en het gemeentebestuur groter wordt;
- zou het een slechte zaak vinden als de gemeente alleen
 maar contacten kan onderhouden met organisaties die
 subsidie ontvangen;
- concludeert dat dit voorstel op dit moment het enige
 juiste is en zal nieuwe informatie verstrekken zodra er
 andere ontwikkelingen zijn.

VVD:
- denkt dat alle politieke partijen en de TJV positief
 tegenover elkaar staan en verwacht van de voorzitter dat
 hij de politieke situatie op de voet blijft volgen.

PvdA:
- reageert, richting D66, dat de Nederlandse samenleving
 problemen heeft met iets wat voor de TJV een normale
 zaak is;
- vindt dat bij de discussie over een multiculturele
 samenleving de politiek zich uit moet kunnen spreken
 over principiČle verschillen en opvattingen van de
 diverse minderheids-groeperingen.

De voorzitter:
- begrijpt de teleurstelling van de TJV en geeft ze ter
 afsluiting het woord.

TJV:
- zegt dat de Turken Tilburgers zijn die in Nederland
 stemrecht hebben en niet in Turkije;
- vindt het jammer dat gepraat wordt over Grijze wolven,
 de TFN en de problemen in Turkije;
- stelt een organisatie te zijn in Tilburg, met problemen
 in Tilburg en geeft het belang aan van de zelfstandige
 Turkse Jongerenvereniging.


 
 
Kopie
Kopie ter afdoening aan:
Wijkzaken/ Wonen en Welzijn / 542 95 95.
 
[terug naar de zoekresultaten]
[printvoorbeeld gehele document]