Commissiebesluiten   Subsidieaanvraag Turkse JongerenVereniging (agendapunt nr. 1997 - M 290). [terug naar de zoekresultaten)
[printvoorbeeld gehele document]

Record
5252 
 
Commissie
SAW
 
 
Datum
1 september 1997.
 
 
Onderwerp
[printvoorbeeld]
Subsidieaanvraag Turkse JongerenVereniging (agendapunt nr.
1997 - M 290).


 
 
Toelichting
[printvoorbeeld]
De Turkse JongerenVereniging vraagt subsidie voor haar
activiteiten in 1997. De Vereniging ontving niet eerder
subsidie. Hoewel de activiteiten zinvol worden geacht,
wordt gezien de positieve financiele situatie van de
vereniging ondersteuning niet nodig bevonden. Bovendien is
de vereniging lid van de Turkse Federatie Nederland. In de
media wordt een relatie gelegdt tussen de Federatie en de
extreem-nationalistische Grijze Wolven. De vereniging
ontkent deze relatie. De contributie van de Federatie
(f 3.600,-) benadert de maximaal beschikbare gemeentelijke
subsidie vor allochtone zelforganisaties (f 5.000,-).


 
 
Adviesvraag
[printvoorbeeld]
Ons besluit om het subsidieverzoek 1997 van de Turkse
JongerenVereniging niet te honoreren, omdat hiertoe geen
financiČle noodzaak bestaat, en omdat niet duidelijk is in
hoeverre de integratie van de doelgroep kan plaatsvinden
in verband met de mogelijke relatie met op Turkije
gerichte politieke organisaties.


 
 
Ingenomen st.p.
[printvoorbeeld]
Het CDA:
- gaat akkoord met het voorstel, maar stelt dat voor de in
 de media gelegde relatie tussen de federatie en de
 Grijze Wolven geen bewijs is geleverd.

D66:
- noemt het moedig dat het college dit argument heeft
 opgenomen en stelt dat bij de beoordeling van
 subsidieaanvragen op grond van gemeentelijke
 beleidsuitgangspunten moet worden getoetst;
- meent dat ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen
 een discussie zal moeten plaatsvinden over de
 tegenstellingen en ontwikkelingen in de Turkse
 gemeenschap in Tilburg.

De PvdA:
- is eveneens van oordeel dat het van lef getuigt de
 bedoelde zin op papier te zetten en is het daarmee ook
 eens.

AB:
- is het eens met het voorstel, maar merkt op dat de
 organisatie op grond van de genoemde zin in het stuk wel
 eens naar de rechter zou kunnen stappen en het dan de
 vraag zal zijn of de bewering hard kan worden gemaakt;
- maakt zich zorgen over de groeperingen in Tilburg die
 niet willen integreren en meent, dat toch ook met deze
 groeperingen contacten moeten worden onderhouden.

De voorzitter:
- is het ermee eens dat het goed is de feiten op tafel te
 leggen;
- heeft er waardering voor dat de medewerkers van de
 dienst niet alleen op de opgegeven activiteiten afgaan;
- is van oordeel dat sprake is van een evenwichtige
 afweging en neemt derhalve de suggestie de betreffende
 zin te schrappen niet over.


 
 
Kopie
Kopie ter afdoening aan:
Wijkzaken / Wonen en Welzijn / 5428710.

 
[terug naar de zoekresultaten]
[printvoorbeeld gehele document]