logo onderzoeksgroep

Home
Publicaties
Artikelen
Antisemitisme
Links
Contact
Zoeken

antifa-vakblad Alert!

Publicaties van de Onderzoeksgroep

Introductie
In 1997 verscheen Stop de Grijze Wolven! - Turks Extreem rechts, het eerste boek van het Comité 'Stop de Grijze Wolven' (nu: Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts) over Turks extreem-nationalisme. Sindsdien is de belangstelling voor het Turks extreem-nationalisme in Nederland toegenomen. We vinden dit een positieve ontwikkeling, daar wij van mening zijn dat Turks extreem-nationalisme het integratieproces van migranten uit Turkije in Nederland belemmert en de invoering van een democratische rechtsorde in Turkije voorkomt.

De aandacht van de Nederlandse media en politiek richtte zich met name op de participatie van Grijze Wolven in politieke partijen, de subsidierelaties tussen Turkse extreem-nationalistische organisaties en Nederlandse overheidsinstellingen, de integratie van Turkse migranten en de banden van Grijze Wolven met de Turkse maffia. Interesse voor deze thema's is belangrijk. Zij maken de weg vrij maatregelen te nemen tegen de Grijze Wolven en voor een verbetering van de participatie van migranten afkomstig uit Turkije in de Nederlandse samenleving.

In De Hollandse Leeuw en de Grijze Wolf uit 2000, het tweede boek, leggen we de nadruk op nieuwe ontwikkelingen rond Grijze Wolven in Nederland. We zullen met name de discussies in de politiek en overheidsinstellingen, en de subsidierelaties behandelen. Een ander aandachtspunt is de houding van de Grijze Wolven zelf. Door de opgelaaide Turks-nationalistische sentimenten rond de affaire-Öcalan namen de activiteiten van Grijze Wolven in Nederland en Europa in kracht toe. Actie jegens Grijze Wolven is nog steeds geboden.

In 2005 verscheen Pan-Turkisme in de polder, de derde publicatie van de Onderzoeksgroep. Daarin vestigen we nogmaals de aandacht op het fenomeen van het Turkse extreem-nationalisme. In deze brochure treft de lezer een bundeling aan van teksten die of eerder in het blad Alert! zijn verschenen, dan wel op de site van de Onderzoeksgroep zijn gepubliceerd. Uit deze teksten blijkt dat extreem-nationalisme in Nederland geen zaak is die alleen bij de klassieke grijze wolven-organisaties kan worden aangetroffen. Daarnaast valt op dat veel activiteiten waarbij Grijze Wolven in Nederland zijn betrokken nog immer door gaan, ondanks de aandacht van de pers, de politiek en het ambtelijk apparaat. Te denken valt dan aan politieke infiltratie, het ontvangen van overheidssubsidies, het organiseren van grootschalige politieke bijeenkomsten, het onderhouden van banden met de Turkse maffia en het plegen van geweld. Wat dit laatste betreft was de moord op Cafer Dereli in 2000 in Rotterdam een afschuwwekkend dieptepunt. Kortom actie jegens Grijze Wolven is nog steeds geboden.

In 2006 verscheen de vierde publicatie van de Onderzoekgroep Turks extreem-rechts. Deze brochure Antisemitisme en nationaal-socialisme in Turkije behandelt het antisemitisme in Turkije. De publicatie verscheen in nauwe samenwerking met het antifascistisch vakblad Alert!.

In 2007 verscheen in een beperkte oplage de vijfde publicatie van de Onderzoekgroep Turks extreem-rechts. Deze brochure Nationalisme en Turkse muziek heeft Grijze Wolven-muziek als thema. De publicatie verscheen in nauwe samenwerking met het antifa-blad Alert!.

In 2009 verscheen de laatste publicatie, de brochure, 'Ik sterf voor jou, Turkije', Turks extreem-rechts in Nederland. De brochure bevat een bundeling van artikelen over Turkse nationalisme die afkomstig zijn uit de periode 2005-2008. Aan de orde komt onder meer gemeenteraadsverkiezingen, ophef over de Armeense genocide en subsidieverstrekking aan Turkse extreem-nationalistische organisaties in Amsterdam.

stop!   Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts

Zie voor een brochure en doctoraal scriptie van derden over Grijze Wolven:
  M. Geerse: Turkse idealen op Nederlandse bodem (1998)
  LAKAF: De grijze wolf en de halve maan (1980)

Stop Grijze Wolven