Bron Overlegorganen
Onderwerp Van burgemeester en wethouders de beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer drs. R. Sorensen over het 'Grijze Wolventeken' op foto s bij een in de stadhuishal geplaatste maquette.
Datum 05.09.2002
Gemeentebladnr. SOB/02GR730
Overlegorgaan RAAD
Besluit Notificatie/Voor kennisgeving aangenomen
SOB 56123

Rotterdam, 20 augustus 2002.


Beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer drs.
R. Sörensen over het 'Grijze Wolventeken' op foto's bij een in de stadhuishal
geplaatste maquette


Aan de Gemeenteraad.

Het lid van uw raad, de heer drs. R. Sörensen (Leefbaar Rotterdam) heeft op 31
juli 2002 schriftelijke vragen gesteld over enkele foto’s welke opgenomen waren
in de maquette van het Dakpark (Vierhavensstrip) die tentoongesteld is in de
hal van het Stadhuis. De heer drs. R. Sörensen constateerde, dat daarop
kinderen het extreem nationalistische ‘Grijze Wolventeken’ maken en stelde ons
daarover enkele vragen.

Alvorens op die vragen in te gaan merken wij het volgende op.

Het doel van de tentoonstelling over het plan voor het dakpark Vierhavensstrip
is de bezoekers van het Stadhuis te informeren over dit, voor Nederlandse
begrippen, vrij unieke project en de betrokkenheid van de bewoners hierbij. Van
de zijde van de gemeente is aan Openbare Basisschool De Diamant gevraagd om de
leerlingen met elkaar een maquette te laten maken waarin zij hun ideeën en
wensen voor de inrichting van het park visualiseren. De leerlingen zullen
immers belangrijke gebruikers van het park worden en hebben vaak leuke ideeën.
Daarnaast worden de kinderen hierdoor op een positieve wijze bij hun
leefomgeving betrokken. Een kunstenares heeft de kinderen bij het maken van de
maquette begeleid. Om de maquette voor het publiek te verlevendigen heeft zij
deze beplakt met foto’s waarop de kinderen aan het werk te zien zijn en met
enkele groepsfoto’s. Hierbij heeft zij niet het vermoeden gehad dat de tekens
die sommige kinderen op een aantal foto’s maakten, een teken is van de Grijze
Wolven. Zij dacht dat dit een soort vredesteken was en heeft er verder geen
kwade betekenis achter gezocht. De twee omhooggestoken vingers heeft zij als de
letter V gezien en dacht hierdoor dat de kinderen een soort vredesteken maakten.
 Zij heeft aangegeven dat als zij wist dat het teken voor de Grijze Wolven
staat of het vermoeden ervan had, zij de foto’s nooit op de maquette had
geplakt. Ook de betrokken ambtenaren is het niet opgevallen dat er op de foto’s
het teken van de Grijze Wolven is gemaakt. Zij hebben hoogst waarschijnlijk
over het teken heen gekeken, omdat het door hen niet herkend is als teken van
de Grijze Wolven. Uiteraard weten zij wel waar de organisatie Grijze Wolven
voor staat. De foto’s met het extreem nationalistische teken maken dus niet
opzettelijk onderdeel uit van de tentoonstelling. De betrokkenen betreuren het
juist dat de foto’s onderdeel hebben uitgemaakt van de tentoonstelling en dat
de foto’s mogelijk mensen hebben gekwetst.

Hieronder volgen de vragen en de beantwoording.

Vraag 1: Was het College op de hoogte van het feit dat op de foto’s het extreem
nationalistische teken gemaakt wordt?

Antwoord:
Ons college was hiervan niet op de hoogte. Pas bij nadere beschouwing blijkt
dat op drie foto’s duidelijk het teken van de Grijze Wolven wordt gemaakt.

Vraag 2: Was het O.S.G. De Diamant op de hoogte van het feit dat op de foto’s
het extreem nationalistische teken wordt gemaakt?

Antwoord:
Wegens de schoolvakantie hebben wij de directeur van de school geen reactie
kunnen vragen. Wij achten, gelet op onze inleiding op de beantwoording van deze
vragen, zeer waarschijnlijk dat hij hiervan niet op de hoogte was.

Vraag 3: Is het College zich ervan bewust, dat het maken van bovengenoemd teken
zeer choquerend kan zijn voor vrijwel alle Rotterdammers, zeker de
Rotterdammers met een Armeense, Koerdische of Alevitische achtergrond?

Antwoord:
Wij zijn ervan bewust dat dit teken kwetsend kan zijn als dit herkend wordt als
het teken van de Grijze Wolven.

Vraag 4: Wat gaat het college ondernemen om te voorkomen dat we in de toekomst
met dit teken geconfronteerd worden?

Antwoord:
Wij zullen in Intercom (het intern blad voor alle communicatie-adviseurs van de
gemeente Rotterdam) en op de internetpagina van IRIS medewerkers attenderen op
dit teken, hen vragen om alle uitingen van de gemeente extra goed te
controleren op de aanwezigheid van het teken en zonodig adequaat maatregelen te
treffen.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De Secretaris, De Burgemeester,

N. van Eck I.W. Opstelten
N. van Eck I.W. Opstelten